ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၅)


၁ေမာေရွသည္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး ပရိသတ္အေပါင္းကို စည္းေဝးေစ၍၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔ က်င့္ဝတ္တရားဟူမူကား၊ ၂ေျခာက္ရက္ပတ္လံုး အလုပ္လုပ္ရမည္။ သတၱမေန႔ရက္သည္ သင္တို႔၌ သန္႔ရွင္းေသာေန႔၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရေသာ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ ထုိေန႔၌ အလုပ္လုပ္ေသာသူ မည္သည္ကား အေသခံရမည္။ ၃သင္တုိ႔ေနရာအရပ္၌ ဥပုသ္ေန႔မွာ မီးကိုမေမြးရဟု ဆင့္ဆို၏။

၄တဖန္ ေမာေရွသည္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားပရိသတ္အလယ္၌ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆုိ သည္ကား၊ ၅သင္တုိ႔တြင္ ထာဝရဘုရားအားလွဴေသာအလွဴကိုျပင္ဆင္ၾကေလာ့။ ၾကည္ညိဳေသာေစတနာစိတ္ ရွိသမွ် ေသာသူတို႔သည္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးဝါ၊ ၆ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာ၊ ဆိတ္ေမြး၊ ၇အနီဆိုးေသာသိုးေရ၊ တဟာရွသားေရ၊ အကာရွသစ္သား၊ ၈လိမ္းရန္ဆီေဘာ္ဘို႔၊ မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာ ေပါင္းေမႊးေဘာ္ဘုိ႔ရာ နံ႔သာမ်ဳိး၊ မီးထြန္းစရာဆီ၊ ၉ရဟံေက်ာက္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သင္တိုင္းႏွင့္ ရင္ဖဲြ႔၌ စီစရာ ေက်ာက္ျမတ္တည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရားအားလွဴေသာ အလွဴကိုေဆာင္ခဲ့ၾကေလာ့။ ၁ဝသင္တို႔တြင္ လိမၼာေသာ သူရွိသမွ်တို႔သည္ လာ၍၊ ၁၁တဲေတာ္ႏွင့္ အေပၚတဲ၊ အေပၚတဲအဖံုး၊ ေရႊေခ်ာင္း၊ ပ်ဥ္ျပား၊ ကန္႔လန္႔က်င္၊ တိုင္၊ ေျခစြပ္တို႔ကို၄င္း၊ ၁၂ေသတၱာႏွင့္ သူ၏ထမ္းဘုိး၊ ေသတၱာအဖံုး၊ ကာရေသာကုလားကာကို၄င္း၊ ၁၃စားပဲြႏွင့္သူ၏ ထမ္းဘုိး၊ သူ၏တန္ဆာရွိသမွ်ႏွင့္ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ကို၄င္း၊ ၁၄မီးထြန္းစရာဘုိ႔ မီးခံုႏွင့္ သူ၏တန္ဆာမီးခြက္မ်ား၊ မီးထြန္းစရာဆီကို၄င္း၊ ၁၅နံ႔သာေပါင္းရႈိ႔ေသာ ပလႅင္ႏွင့္ သူ၏ထမ္းဘုိး၊ လိမ္းရန္ဆီ၊ ေမႊးေသာနံ႔သာေပါင္း၊ တဲေတာ္တံခါးဝကာရန္ ကုလားကာကိုို၄င္း၊ ၁၆မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာပလႅင္ႏွင့္ေၾကးဝါဆန္ခါ၊ ထမ္းဘုိး၊ တန္ဆာရွိသမွ်၊ အင္တံုႏွင့္ ေျခေထာက္ကိုို၄င္း၊ ၁၇တဲေတာ္ဝင္းကု လားကာ၊ တုိင္၊ ေျခစြပ္၊ ဝင္းတံခါးဝကာစရာ ကုလားကာကိုို၄င္း၊ ၁၈တဲေတာ္တံသင္၊ ဝင္းတံသင္ ႀကိဳးမ်ားကုိို၄င္း၊ ၁၉သန္႔ရွင္းရာ ဌာန၌ အမႈေတာ္ကို ထမ္းစရာအဝတ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားဝတ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ အဝတ္ကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသမွ်အတုိင္း လုပ္ရၾကမည္ဟု ဆင့္ဆုိ၏။

၂ဝဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔သည္၊ ေမာေရွထံမွ ထြက္သြားၾက၍၊ ၂၁မိမိစိတ္ႏွလံုးႏႈိးေဆာ္ေသာသူ၊ ၾကည္ညိဳေသာေစတနာစိတ္သေဘာရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္လုပ္ဘုိ႔၄င္း၊ အမႈေတာ္ ထမ္းစရာဘုိ႔၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္ကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရားအားလွဴေသာအလွဴကို ေဆာင္လ်က္ လာၾက၏။ ၂၂ၾကည္ညိဳေသာေစတနာစိတ္ရွိေသာ ေယာက်္ားမိန္းမတို႔သည္၊ လက္ေကာက္၊ နားေတာင္း၊ လက္စြပ္၊ ႏွာေခါင္းဘူး၊ ေရႊတန္ဆာရွိသမွ်ကို ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ လွဴေသာ သူအသီးအသီးတို႔သည္၊ ထာဝရဘုရားအား ေရႊကိုလႉၾက၏။ ၂၃ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာ၊ ဆိတ္ေမြး၊ အနီဆိုးေသာ သိုးေရ၊  တဟာရွ သားေရရွိေသာ သူတိုင္းေဆာင္ခဲ့၏။ ၂၄ေငြႏွင့္ေၾကးဝါကို လွဴေသာသူတိုင္း ထာဝရဘုရားအား လွဴေလ၏။ အမႈေတာ္ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အလုပ္လုပ္စရာဘုိ႔ အကာရွသစ္သားရွိေသာသူတိုင္းလည္း ေဆာင္ခဲ့ေလ၏။ ၂၅ရက္ကန္းတတ္ေသာ မိန္းမအေပါင္းတို႔လည္း၊ ကိုယ္လက္ႏွင့္ ရက္၍၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာ ရက္သမွ်ကိုေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၂၆မိမိဥာဏ္ႏႈိးေဆာ္ေသာ မိန္းမအေပါင္းတို႔သည္ ဆိတ္ေမြးကိုရက္ၾက၏။ ၂၇သူႀကီးတို႔ သည္လည္း၊ ရွဟံေက်ာက္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သင္တုိင္းႏွင့္ ရင္ဖဲြ႔၌ စီစရာေက်ာက္ကို၄င္း၊ ၂၈မီးထြန္းစရာဘို႔ လိမ္းရန္ဆီ ေဘာ္ဘုိ႔မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာ ေပါင္းေမြးေဘာ္ဘို႔ရာ နံ႔သာမ်ဳိးႏွင့္ ဆီကုိ၄င္း ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၂၉ထုိသုိ႔ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျဖင့္ မွာထားေတာ္မူေသာ အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွသမွ်အဘုိ႔၊ ဣသလေရလအမ်ဳိးသားတို႔တြင္ ၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာစိတ္ႏႈိးေဆာ္ေသာ ေယာက်္ားမိန္းမ အေပါင္းတို႔သည္၊ ထာဝရဘုရားအားၾကည္ညိဳေသာစိတ္ႏွင့္ လွဴၾက၏။

၃ဝတဖန္ေမာေရွက၊ နာေထာင္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒအမ်ဳိးသား ဟုရ၏သားျဖစ္ေသာ ဥရိ၏ သား ေဗဇေလလကို အမည္ျဖင့္ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ ၃၁-၃၃သူသည္ ေရႊေငြေၾကးဝါကိုလုပ္ေသာအတတ္၊ ေက်ာက္ကုိ ေသြး၍ စီေသာအတတ္၊ သစ္သားကုိ ထုလုပ္ေသာအတတ္ႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အလုပ္ကို ထူးဆန္းစြာ လုပ္တတ္မည္ အေၾကာင္း၊ ဥာဏ္ပညာႏွင့္တကြ သိပၸံအတတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေပး၍၊ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူ ၿပီ။ ၃၄သူႏွင့္ ဒန္အမ်ဳိးသား အဟိသမက္၏ သားအေဟာလ်ဘသည္၊ သူတပါးအားအတတ္ သင္ေပးႏုိင္မည္ အေၾကာင္း၊ ဥာဏ္ကိုေပးေတာ္မူၿပီ။ ၃၅ထုိသူတို႔သည္ ထုလုပ္တတ္ေသာသူ၏အလုပ္၊ ဆန္းျပားေသာလက္သမား၏ အလုပ္၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာကို ခ်ယ္လွယ္တတ္ေသာသူ၏အလုပ္၊ ရက္တတ္ေသာ သူ၏အလုပ္၊ အနည္းနည္းလုပ္တတ္ေသာသူ၏ အလုပ္၊ ထူးဆန္းစြာၾကံစည္တတ္ေသာသူ၏ အလုပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကုိ လုပ္တတ္မည္ အေၾကာင္း၊ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူၿပီ။