ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၆)


၁ထုိသုိ႔ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ အမႈေတာ္ေဆာင္စရာဘုိ႔၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာအလုပ္ကို လုပ္တတ္ေသာ ဥာဏ္ပညာကို ထာဝရဘုရားေပးသြင္းေတာ္မူေသာ ပညာရွိအေပါင္း တို႔ႏွင့္ တကြ၊ ေဗဇေလလ၊ အေဟာလ်ဘတို႔သည္ အလုပ္လုပ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆုိေလ၏။

၂တဖန္ ေမာေရွသည္၊ ေဗဇေလလ၊ အေဟာလ်ဘကို ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ဥာဏ္သေဘာ ကုိ ရ၍၊ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာ ေစတနာစိတ္ရွိေသာ ပညာရွိ ေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ ေခၚၿပီးလွ်င္၊ ၃သန္႔ရွင္းရာဌာနႏွင့္ အမႈေတာ္ ထမ္းရန္တန္ဆာတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေစျခင္းငွါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာအလွဴရွိသမွ်ကုိ ထုိသူတို႔သည္ ေမာေရွလက္မွခံၾက၏။ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ႏွင့္ လွဴေသာအလွဴကို နံနက္တိုင္းထပ္၍ ေဆာင္ခဲ့ၾကေသး၏။ ၄ထုိအခါ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေသာ ပညာရွိအေပါင္းတို႔သည္၊ အသီးအသီး မိမိလုပ္ရာမွ၊ ၅ေမာေရွထံသုိ႔ လာ၍ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူေသာ အလုပ္ၿပီးေလာက္ရုံမွ်မက၊ ပို၍ေဆာင္ခဲ့ၾကပါၿပီဟု ၾကားေျပာလွ်င္၊ ၆ေမာေရွက၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ အဘုိ႔ လွဴျခင္းငွါ အဘယ္ေယာက်္ား မိန္းမမွ် ထပ္မံ၍မလုပ္ေစႏွင့္ဟု စီရင္၍၊ တတပ္ လံုး၌ ေၾကာ္ျငာေစသျဖင့္၊ လူမ်ား အလွဴေဆာင္ျခင္း အမႈကုိ ဆီးတား၏။ ၇ရခဲ့ေသာဥစၥာသည္ အလုပ္ရွိသမွ်ကို ၿပီးစီး ေလာက္ရုံမွ်မကပုိလ်က္ရွိသတည္း။

၈သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေသာသူတို႔တြင္၊ ပညာရွိေသာသူသည္ ပိတ္ေခ်ာ၊ ျပာေသာ အထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္ျဖင့္ ၿပီးေသာေခရုဗိမ္ အရုပ္ႏွင့္ ခ်ယ္လွယ္ေသာ ပိတ္ေခ်ာကုလားကာ ဆယ္ထည္ကိုလုပ္ေလ၏။ ၉ကုလားကာသည္ အလ်ားႏွစ္ဆယ္ရွစ္ေတာင္၊ အနံေလးေတာင္ရွိ၍၊ ကုလားကာခ်င္း အလ်ားအနံတူ၏။ ၁ဝကုလားကာငါးထည္စီ တစပ္တည္းခ်ဳပ္ေလ၏။ ၁၁ကုလားကာတထည္ျပင္ဘက္ကုလားကာနား ခ်င္းဆက္မွီရာ၌ ကြင္းမ်ားကိုျပာေသာအထည္ႏွင့္ လုပ္၍၊ အျခားေသာကုလားကာျပင္ဘက္ ကုလားကာနားခ်င္း ဆက္မွီရာ၌လည္း ထုိအတူလုပ္ေလ၏။ ၁၂ကုလားကာ တထည္၌ ကြင္းငါးဆယ္ကုိ၄င္း၊ အျခားေသာကုလားကာ အ နားဆက္မွီရာ၌ ကြင္းငါးဆယ္ကို၄င္း၊ လုပ္သျဖင့္၊ ကြင္းခ်င္းဆုိင္မိၾက၏။ ၁၃ေရႊေခ်ာင္းငါးဆယ္ကိုလည္းလုပ္၍၊ ထုိေရႊေခ်ာင္းျဖင့္ ကုလားကာမ်ားကုိပူးတဲြသျဖင့္ တဲေတာ္တေဆာင္တည္းျဖစ္ေလ၏။ ၁၄တဲေတာ္ဖံုးအုပ္ဘုိ႔ အျခား ေသာကုလားကာ ဆယ္တထည္ကို ဆိတ္ေမြးႏွင့္လုပ္ေလ၏။ ၁၅ကုလားကာသည္ အလ်ားအေတာင္သံုးဆယ္၊ အနံ ေလးေတာင္ရွိ၍ ကုလားကာဆယ္ တထည္တို႔သည္ အလ်ားအနံခ်င္းတူ၏။ ၁၆ကုလားကာငါးထည္တစပ္၊ ေျခာက္ ထည္တစပ္တည္းခ်ဳပ္ေလ၏။ ၁၇ကုလားကာမ်ားဆက္မွီရာ၌၊ ျပင္ဘက္ကေနေသာ ကုလားကာတထည္အနားမွာ ကြင္းငါးဆယ္ကို၄င္း၊ ဆက္မွီေသာအျခားကုလားကာ အနားမွာကြင္းငါးဆယ္ကို၄င္း လုပ္ေလ၏။ ၁၈ေၾကးဝါေခ်ာင္း ငါးဆယ္ကိုလည္း လုပ္၍ အေပၚတဲတပိုင္းႏွင့္ တပိုင္းကုိပူတဲြသျဖင့္၊ တဲတေဆာင္တည္းျဖစ္ေလ၏။ ၁၉အေပၚတဲဖံုးအုပ္ ဘုိ႔ အနီဆိုးေသာသိုးေရကို၄င္း၊ ထုိသုိးေရအေပၚ၌ တဟာရွသားေရကုိ၄င္း လုပ္ေလ၏။

၂ဝတဲေတာ္ကာရန္ ေထာင္ထားေသာ အကာရွပ်ဥ္ျပားတို႔ကိုလည္း လုပ္ေလ၏။ ၂၁ပ်ဥ္ျပားသည္အလ်ား ဆယ္ေတာင္၊ အနံတေတာင္ထြာရွိ၏။ ၂၂ထုိပ်ဥ္ျပားရွိသမွ်တို႔၌ ေျခေထာက္ႏွစ္ခုစီ တတန္းတည္းရွိေစျခင္းငွါ လုပ္ေလ၏။ ၂၃တဲေတာ္ေတာင္ဘက္၌ ကာရန္ပ်ဥ္ျပားႏွစ္ဆယ္ကိုလုပ္၍၊ ၂၄ထုိပ်ဥ္ျပားႏွစ္ဆယ္တြင္၊ တျပားတျပား ေအာက္၌ ေျခေထာက္ႏွစ္ခုစီစြပ္စရာဘုိ႔ ေငြေျခစြပ္ေလးဆယ္ကိုလုပ္ေလ၏။ ၂၅ထုိအတူ တဲေတာ္ေျမာက္ဘက္၌ ကာရန္ပ်ဥ္ျပား ႏွစ္ဆယ္ကိုလုပ္၍၊ ၂၆ထုိပ်ဥ္ျပား၌လည္းေငြေျခစြပ္ေလးဆယ္၊ တျပားႏွစ္ခုစီလုပ္ေလ၏။ ၂၇တဲေတာ္အေနာက္ဘက္၌ ကာရန္ပ်ဥ္ျပား ေျခာက္ျပားကုိ၄င္း၊ ၂၈ေထာင့္တဘက္တခ်က္၌ ကာရန္ပ်ဥ္ျပားႏွစ္ျပား ကို၄င္း၊ လုပ္ေလ၏။ ၂၉အထက္၌ ၄င္း၊ ေအာက္၌၄င္း၊ ကြင္းကိုတပ္၍ ေစ့စပ္လ်က္ ေထာင့္ႏွစ္ခုၿပီးေလ၏။ ၃ဝပ်ဥ္ျပားရွစ္ျပား၊ ေငြေျခစြပ္ဆယ္ေျခာက္ခု၊ တျပားႏွစ္ခုစီရွိေလ၏။ ၃၁တဲေတာ္၌ကာရေသာပ်ဥ္ျပားကို လွ်ိဳစရာဘုိ႔ အကာရွသားကန္႔လန္႔က်င္တို႔ကုိ၊ တဘက္ ငါးေခ်ာင္းစီလုပ္ေလ၏။ ၃၂တဲေတာ္ေနာက္ေဖး၌ ကာရေသာပ်ဥ္ျပားကို လွ်ိဳစရာဘုိ႔၊ ကန္႔လန္႔က်င္ငါးေခ်ာင္းစီကုိလည္း လုပ္ေလ၏ ၃၃အဘယ္ကန္႔လန္႔က်င္ကို ေထာင့္တဘက္တခ်က္၌ ဆံုးေစ၏။ ၃၄ပ်ဥ္ျပားတို႔ကို ေရႊႏွင့္ မြမ္းမံေလ၏။ ကန္႔လန္႔က်င္လွ်ဳိဘုိ႔ရာ ေရႊကြင္းကုိလည္း လုပ္၍ ကန္႔လန္က်င္တို႔ကို ေရႊႏွင့္ မြမ္းမံေလ၏။

၃၅တနည္းကား၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာ အထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာျဖင့္ၿပီး၍၊ ေခရုုဗိမ္အရုပ္ႏွင့္၊ ခ်ယ္လွယ္ေသာ ကုလားကာတထည္ကို၄င္း၊ ၃၆ထုိကုလားကာဘုိ႔ ေရႊခ်ေသာအကာရွသား တုိင္ေလးတိုင္ ကို၄င္း လုပ္ေလ၏။ ထုိတိုင္တို႔သည္ ေရႊတံစို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ေငြေျခစြပ္ေလးခုကိုလည္း သြန္းေလ၏။ ၃၇တဲေတာ္တံခါးဝ၌ ကာရန္၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္ ပိတ္ေခ်ာျဖင့္ၿပီး၍ ခ်ယ္လွယ္ေသာ ကုလားကာတထည္ ကို၄င္း၊ ၃၈ထုိကုလားကာဘုိ႔ တံစို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တိုင္ငါးတိုင္ကို၄င္း လုပ္၍၊ တိုင္ထိပ္ႏွင့္ တိုင္တန္းတို႔ကို ေရႊႏွင့္မြမ္း မံေလ၏။ ေၾကးဝါေျခစြပ္ငါးခုလည္းရွိ၏။