ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၇)


၁-၂တဖန္ေဗဇေလလသည္၊ အလ်ားႏွစ္ေတာင္ထြာ၊ အနံတေတာင္ထြာ၊ ေစာက္တေထာင္ထြာရွိေသာ ေသတၱာကိုအကာရွသားႏွင့္ လုပ္၍၊ ေသတၱာအတြင္းအျပင္ကုိ ေရႊစင္ႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ေသတၱာအေပၚနား ပတ္လည္၌ ကြပ္ေသာေရႊတန္ဆာကုိလည္းလုပ္ေလ၏။ ၃ေရႊေလးကြင္းကုိသြန္း၍၊ ေသတၱာေလးေထာင့္၌ တမ်က္ႏွာႏွစ္ကြင္းစီ တပ္ေလ၏။ ၄အကာရွသားထမ္းဘုိးကိုလုပ္၍ ေရႊႏွင့္မြမ္းမံၿပီးမွ၊ ၅ေသတၱာထမ္းစရာဘုိ႔ တဘက္တခ်က္ေရႊကြင္း၌ လွ်ိဳထားေလ၏။

၆အလ်ားႏွစ္ေတာင္ထြာ၊ အနံတေတာင္ထြာရွိေသာ ေသတၱာအဖံုးကိုလည္း၊ ေရႊစင္ႏွင့္လုပ္ေလ၏။ ၇ေရႊေခရုဗိမ္ ႏွစ္ပါးကိုလည္း၊ ေသတၱာအဖံုးတြင္ အလ်ား တဘက္တခ်က္၌ ထုလုပ္ေလ၏။ ၈ထုိသုိ႔ေခရုဗိမ္ႏွစ္ပါးကို၊ ေသတၱာဖံုး ကုိယ္ထဲကထုတ္၍၊ ေသတၱာဖံုးအေပၚ၌ တဘက္တပါးစီလုပ္ၿပီးလွ်င္၊ ၉ေခရုဗိမ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၍၊ ေသတၱာဖံုးကုိရႈလ်က္၊ မိမိအေတာင္ကိုျဖန္႔၍ ေသတၱာဖံုးကုိမိုးလ်က္ရွိ၏။

၁ဝအလ်ားႏွစ္ေတာင္၊ အနံတေတာင္၊ အျမင့္တေတာင္ထြာရွိေသာ စားပြဲကိုလည္း၊ အကာရွသားႏွင့္ လုပ္၍၊ ၁၁ေရႊစင္ႏွင့္မြမ္း မံေလ၏။ စားပြဲအေပၚနားပတ္လည္၌ကြပ္ေသာ ေရႊတန္ဆာကို၄င္း၊ ၁၂အနံတလက္ဝါး ရွိေသာ ခါးပန္းကို၄င္း၊ ခါးပန္းအေပၚနားပတ္လည္၌ကြပ္ေသာ ေရႊတန္္ဆာကို၄င္း လုပ္ေလ၏။ ၁၃ေရႊေလးကြင္း ကိုလည္း သြန္း၍ ေျခေထာက္ေလးခုအထက္၊ စားပြဲေလးေထာင့္၌ တပ္ေလ၏။ ၁၄ထိုေရႊကြင္းတို႔သည္ ခါးပန္းေပၚမွာရွိ၍၊ စားပြဲထမ္းစရာ ထမ္းဘိုး ေနရာျဖစ္၏။ ၁၅စားပြဲထမ္းစရာ အကာရွသားထမ္းဘိုးကိုလုပ္၍ ေရႊႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ၁၆စားပြဲတန္ဆာတည္း ဟူေသာ လင္ပန္း၊ ဇြန္း၊ အင္တံု၊ ေလာင္းစရာဖလားမ်ားကိုလည္း ေရႊစင္ႏွင့္လုပ္ေလ၏။

၁၇မီးခံုကိုလည္း ေရႊစင္ႏွင့္လုပ္၍၊ မီးခံုတိုင္အစရွိေသာ အလက္မ်ား၊ ခြက္မ်ား၊ ဘူးသီးမ်ား၊ ၾကာပြင့္မ်ားတို႔ကို တစပ္တည္း ထုေလ၏။ ၁၈မီးခံုတိုင္တဘက္တခ်က္ သံုးလက္စီထြက္၍၊ အလက္ ေျခာက္လက္ရွိ၏။ ၁၉မီးခံုတိုင္အထဲက ထြက္ေသာ အလက္သံုးလက္တြင္၊ တလက္တလက္၌ ဘူး၊ ၾကာပြင့္ႏွင့္တကြ ဗာတံသီးႏွင့္ပံုတူေသာ ခြက္သံုးခြက္ ရွိ၏။ ၂ဝမီးခံုတိုင္၌လည္း ဘူး၊ ၾကာပြင့္ႏွင့္တကြ ဗာတံသီးႏွင့္ပံုတူေသာ ခြက္ေလးခြက္ရွိ၏။ ၂၁မီးခံုတိုင္ထဲကထြက္ေသာ အလက္ေျခာက္လက္ ရွိသည္အတိုင္း၊ အလက္ႏွစ္ဘက္ ေအာက္၌လည္း ဘူးသီးတလံုးစီရွိ၏။ ၂၂ဘူးမ်ား၊ အလက္ မ်ားတို႔ကို တကိုယ္တဆက္တည္းျဖစ္ေစ၍ မီးခံုတကိုယ္လံုးကို ေရႊစင္ႏွင့္ထုလုပ္ေလ၏။ ၂၃မီးခြက္ခုနစ္လံုး၊ မီးညွပ္ႏွင့္ မီးညွပ္ခံစရာခြက္မ်ားကိုလည္း ေရႊစင္ႏွင့္လုပ္ေလ၏။ ၂၄မီးခံုႏွင့္ မီးခံုတန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကို ေရႊစင္အခြက္တဆယ္ႏွင့္ လုပ္သတည္း။

၂၅တနည္းကား၊ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔စရာယဇ္ပလႅင္ကို အကာရွသားႏွင့္လုပ္ေလ၏။ ထိုပလႅင္သည္ အလ်ားတေတာင္၊ အနံတေတာင္၊ စတုရန္းေလးေထာင့္ျဖစ္၍ အျမင့္ႏွစ္ေတာင္ရွိေလ၏။ ဦးခ်ိဳတို႔ကိုလည္း အကာရွသားျဖင့္ ၿပီးေစ၏။ ၂၆ပလႅင္ထိပ္၊ နံရံ၊ ဦးခ်ိဳတို႔ကို ေရႊစင္ႏွင့္မြမ္းမံ၍၊ အေပၚနားပတ္လည္၌ ကြပ္ေသာေရႊ တန္ဆာကို လုပ္ေလ၏။ ၂၇ေရႊတန္ဆာေအာက္ပလႅင္ တဘက္တခ်က္ေထာင့္၌ ေရႊကြင္းႏွစ္ကြင္းကိုလုပ္၍၊ ပလႅင္ ထမ္းစရာ ထမ္းဘို႔ေနရာျဖစ္၏။ ၂၈ထမ္းဘိုးတို႔ကို အကာရွသားႏွင့္လုပ္၍ ေရႊႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ၂၉ေဆးသမား အတတ္ ႏွင့္ ေဆးေပါင္းကိုေဘာ္တတ္သည္အတိုင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာလိမ္းရန္ နံ႔သာဆီကို၄င္း၊ နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာ နံ႔သာေပါင္းစင္ကို၄င္း လုပ္ေလ၏။