ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၈)


၁တနည္းကား၊ အလ်ားငါးေတာင္၊ အနံငါးေတာင္ရွိ၍ စတုရန္းေလးေထာင့္ျဖစ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပလႅင္ကို အကာရွသားႏွင့္ လုပ္ေလ၏။ အျမင့္လည္း သံုးေတာင္ရွိ၏။ ၂ယဇ္ပလႅင္ေလးေထာင့္အေပၚမွာ ဦးခ်ိဳေလးေခ်ာင္းကို အကာရွသားႏွင့္လုပ္၍ ေၾကးဝါႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ၃အိုးႏွင့္တကြ တူရြင္းျပား၊ အင္တံု၊ အမဲသားခ်ိတ္၊ လင္ပန္း အစရွိ ေသာ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ တန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကို ေၾကးဝါႏွင့္လုပ္ေလ၏။ ၄ေၾကးဝါဆန္ခါကိုလုပ္၍ ယဇ္ပလႅင္ ခါးပန္းေအာက္အလယ္၌ ထား၍၊ ၅ထမ္းဘိုးထားရာ ဆန္ခါေလးေထာင့္၌ တပ္ရေသာ ေၾကးဝါေလးကြင္းကို သြန္းေလ၏။ ၆အကာရွသား ထမ္းဘိုးတို႔ကိုလုပ္၍ ေၾကးဝါႏွင့္မြမ္းမံၿပီးမွ၊ ၇ယဇ္ပလႅင္ကို ထမ္းစရာဘို႔ တဘက္တခ်က္ ကြင္းမ်ား၌ လွ်ိဳထားေလ၏။ ထိုယဇ္ပလႅင္ကို အေပၚေအာက္ဟင္းလင္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ပ်ဥ္ျပားႏွင့္လုပ္ေလ၏။ ၈ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ႔မွာ စည္းေဝးတတ္ေသာ မိန္းမတို႔၏ ေၾကးဝါမွန္မ်ားကိုယူ၍ ေၾကးဝါအင္တံု ႏွင့္ ေၾကးဝါေျခေထာက္ကို လုပ္ေလ၏။

၉တဲေတာ္ဝင္းကာရံမူကား၊ အလ်ားအေတာင္ တရာရွိေသာပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ေတာင္ဘက္၌ ကုလားကာကို လုပ္ေလ၏။ ၁ဝထိုကုလားကာဘို႔ တိုင္ႏွစ္ဆယ္၊ တိုင္ေျခစြပ္ႏွစ္ဆယ္ကို ေၾကဝါႏွင့္လုပ္၍ တိုင္တံစို႔၊ တိုင္တန္းတို႔ကို ေငြျဖင့္ၿပီးေစ၏။ ၁၁ထိုနည္းတူ ေျမာက္ဘက္၌ ကာရန္အလ်ားအေတာင္ တရာရွိေသာ ကုလားကာႏွင့္တကြ ေငြတံစို႔၊ ေငြတန္းပါေသာ ေၾကးဝါတိုင္ႏွစ္ဆယ္၊ ေၾကးဝါေျခစြပ္ႏွစ္ဆယ္ရွိ၏။ ၁၂အေနာက္ဘက္၌ ကာရန္အလ်ား အေတာင္ ငါးဆယ္ရွိေသာ ကုလားကာႏွင့္တကြ တိုင္တစ္ဆယ္၊ ေျခစြပ္တစ္ဆယ္ရွိ၏။ ၁၃အေရွ႔ဘက္၌လည္း အေတာင္ငါးဆယ္ရွိ၏။ ၁၄-၁၅တံခါးဝတဘက္တခ်က္၌ ကာရန္အလ်ား ဆယ္ငါးေတာင္ရွိေသာ ကုလားကာႏွင့္တကြ တိုင္သံုးတိုင္၊ ေျခစြပ္သံုးခုရွိ၏။ ၁၆ဝန္းပတ္လည္၌ ကာေသာကုလားကာ ရွိသမွ်တို႔သည္ ပိတ္ေခ်ာျဖင့္ၿပီး၏။ ၁၇တိုင္တို႔သည္ ေၾကးဝါေျခစြပ္၊ ေငြတံစို႔၊ ေငြတန္းႏွင့္ျပည့္စံု၍ တိုင္ထိပ္မ်ားကိုလည္း ေငြႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ဝင္းတိုင္တန္းရွိသမွ်တို႔သည္ ေငြတန္းျဖစ္၏။ ၁၈ဝန္းတံခါးဝ၌ ကာရန္ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာျဖင့္ၿပီး၍ ခ်ယ္လွယ္ေသာ ကုလားကာ၊ အလ်ားအေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အျမင့္ငါးေတာင္ရွိ၍၊ ဝင္းကာေသာကုလားကာႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္၏။ ၁၉ဝင္းတံခါးဝတိုင္ ေလးခုရွိ၍၊ ေၾကးဝါေျခစြပ္ေလးခု၊ ေငြတံစို႔၊ ေငြတန္းမ်ား၊ ေငြႏွင့္မြမ္းမံေသာ ထိပ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုၾက၏။ ၂ဝတဲေတာ္တံသင္ဝင္းပတ္လည္၌ စိုက္ေသာ တံသင္ရွိသမွ်တို႔သည္ ေၾကးဝါတံသင္ ျဖစ္ၾက၏။

၂၁ဤေရြ႔ကား၊ ေမာေရွစီရင္သည္အတိုင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာရုန္၏သား ဣသမာသည္၊ ေလဝိလူမ်ား အမႈေတာ္ေဆာင္စရာတဲေတာ္ကို ေရတြက္မွတ္သားေသာ သက္ေသခံခ်က္တဲေတာ္ စာရင္းေပတည္း။ ၂၂ေမာေရွအား ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသမွ်တို႔ကို၊ ယုဒအမ်ိဳးသား ဟုရ၏သားျဖစ္ေသာ၊ ဥရိ၏သား ေဗဇေလလသည္ လုပ္ေလ၏။ ၂၃ထိုမွတပါး၊ ထုလုပ္တတ္ေသာသူ၏အလုပ္၊ ဆန္းျပားေသာလက္သမားအလုပ္၊ ျပာေသာအတည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာကို ခ်ယ္လွယ္တတ္ေသာသူ၏ အလုပ္ကို လုပ္တတ္ေသာ ဒန္အမ်ိဳးသား အဟိသမက္၏သား အေဟာလ်ဘလည္းရွိ၏။ ၂၄သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ ၿပီးေအာင္လွဴ၍လုပ္ေသာ ေရႊခ်ိန္ေပါင္ကား အက်ပ္ေတာ္အတိုင္း အခြက္ႏွစ္ရာကိုးဆယ္ ခုနစ္ပိႆာ သံုးဆယ္ျဖစ္သတည္း။ ၂၅စာရင္းဝင္ေသာ ပရိသတ္မ်ားေပးေသာ ေငြခ်ိန္ေပါင္ကား၊ အက်ပ္ေတာ္အတိုင္း၊ အခြက္တေထာင္ႏွင့္ တဆယ္ခုနစ္ပိႆာ ခုနစ္္ဆယ္ ငါးက်ပ္ျဖစ္သတည္း။ ၂၆အသက္ႏွစ္ဆယ္မွစ၍ ပိုလြန္သမွ် ေသာ သူစာရင္းဝင္သည္အတိုင္း၊ လူေျခာက္သိန္း သံုးေထာင္ငါးရာငါးဆယ္တို႔သည္၊ အက်ပ္ေတာ္အလိုက္ ေငြခ်ိန္အက်ပ္တဝက္ဆီကို ေပးရၾက၏။ ၂၇ေျခစြပ္တခု၌ ေငြအခြက္တဆယ္စီ ဝင္သည္ျဖစ္၍၊ ေငြအခြက္တေထာင္ ႏွင့္ တဲေတာ္ေျခစြပ္၊ အတြင္းကုလားကာ ေျခစြပ္တည္း ဟူေသာ ေျခစြပ္တရာကိုသြန္းေလ၏။ ၂၈က်န္ေသာ ေငြအခြက္တဆယ္ ခုနစ္ပိႆာ ခုနစ္ဆယ္ငါးက်ပ္ႏွင့္ တိုင္တံစို႔ ႏွင့္ တိုင္တန္းတို႔ကိုလုပ္၍ တိုင္ထိပ္မ်ားကို မြမ္းမံေလ၏။ ၂၉လွဴေသာေၾကးဝါေပါင္းကား အခြက္ခုနစ္ရာႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ ေလးပိႆာ ျဖစ္သတည္း။ ၃ဝထိုေၾကးဝါႏွင့္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ တံခါးဝေျခစြပ္၊ ေၾကးဝါယဇ္ပလႅင္၊ ေၾကးဝါ ဆန္ခါ၊ ယဇ္ပလႅင္တန္ဆာရွိသမွ်ကို၄င္း၊ ၃၁ကာေသာဝင္းေျခစြပ္၊ ဝင္းတံခါးဝေျခစြပ္၊ တဲေတာ္တံသင္၊ ဝင္းပတ္လည္ ၌စိုက္ေသာ တံသင္ရွိသမွ်ကို၄င္း လုပ္ေလ၏။