ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၉)


၁သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ေသာအခါ၊ ဝတ္ရေသာအဝတ္ကို၄င္း၊ အာရုန္ဝတ္ဘို႔ သန္႔ရွင္း ေသာအဝတ္ကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္ မူသည္အတိုင္း၊ ျပာေသာ အထည္၊ ေမာင္းေသာ အထည္၊ နီေသာအထည္ႏွင့္လုပ္ေလ၏။ ၂ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သင္တိုင္းကို လုုပ္ရာတြင္၊ ၃ေရႊကို အျပားခတ္၍ ေရႊႀကိဳးကို လွီးၿပီးမွ၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာ အထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာတို႔ကို ထူးဆန္းစြာ အေျပာက္ထိုးေလ၏။ ၄သိုင္းႀကိဳးႏွစ္ပင္ကိုလုပ္၍ သင္တိုင္း အေပၚနားခ်င္း တြဲမိေစျခင္းငွါ၊ တဘက္တခ်က္ကို ဆြဲခ်ဳပ္ေလ၏။ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ သင္တိုင္းအေပၚနား၌ ထူးဆန္းေသာရင္စည္း ကိုလည္း သင္တိုင္းကိုယ္ကဲ့သို႔ ေရႊႏွင့္၄င္း၊ ျပာေသာ အထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာတို႔ႏွင့္၄င္း လုပ္ေလ၏။ ၆ရွဟံေက်ာက္ႏွစ္လံုးကိုေသြး၍ တံဆိပ္ေပၚမွာ အကၡယာတင္သကဲ့သို႔ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ နာမည္တို႔ကို အကၡယာတင္ၿပီးမွ၊ ေရႊေက်ာက္အိုး၌ ထည့္ေလ၏။ ၇ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ေအာက္ေမ့ဘုိ႔ရာ၊ ထိုေက်ာက္ႏွစ္လံုးကို သင္တိုင္းသိုင္းႀကိဳးအေပၚမွာ တပ္ေလ၏။

၈ေရႊႏွင့္၄င္း၊ ျပာေသာအထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္၄င္း၊ သင္တိုင္းကို လုပ္သည္နည္းတူ၊ ရင္ဖံုးကိုထူးဆန္းစြာလုပ္ေလ၏။ ၉ရင္ဖံုးႏွစ္ထပ္ေခါက္လ်က္၊ အလ်ားတထြာ၊ အနံတထြာ၊ စတုရန္း ေလးေထာင့္ျဖစ္၏။ ၁ဝထိုရင္ဖံုး၌ ေက်ာက္ျမတ္ကို ေလးတန္းစီေလ၏။ ပဌမအတန္းကား ေက်ာက္နီ၊ ဥႆဘယား၊ ပတၱျမား။ ၁၁ဒုတိယအတန္းကား ျမ၊ နီလာ၊ စိန္။ ၁၂တတိယအတန္းကား ဝွါကိသု၊ မဟူရာ၊ ေဂါမိတ္။ ၁၃စတုတၳအတန္း ကား မ်က္ရြဲ၊ ေၾကာင္၊ နဂါးသြဲ႔ျဖစ္၍၊ အသီးအသီးတို႔ကို ေရႊအိုး၌ စီေလ၏။ ၁၄ဣသေရလအမ်ိဳး တဆယ္ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္အတိုင္ တံဆိပ္ေပၚမွာ အကၡယာတင္သကဲ့သို႔၊ ထိုေက်ာက္တို႔၌ ထိုတစ္ဆယ္ႏွစ္ပါးေသာ နာမည္အသီးအသီး တို႔ကို တင္လ်က္ ေက်ာက္တလံုးလွ်င္ နာမည္တပါးစီပါ၏။ ၁၅-၁၈ရင္ဖံုးအေပၚေထာင့္ႏွစ္ခု၌၊ ေရႊကြင္းႏွစ္ကြင္းကို၄င္း၊ ေရႊေက်ာက္အိုး ႏွစ္လံုးကို၄င္း၊ က်စ္ေသာေရႊႀကိဳးႏွစ္ပင္ကို၄င္း လုပ္ၿပီးမွ၊ ထိုေရႊကြင္း၌ တပ္၍ သင္တိုင္းသိုင္းႀကိဳး အေပၚမွာရွိေသာ ေက်ာက္အုိးတို႔၌ တြဲေလ၏။ ၁၉တဖန္ ေရႊနားကြင္းကိုလုုပ္၍ သင္တိုင္းေအာက္နားမွာရွိေသာ ရင္ဖံုးေအာက္ေထာင့္ ႏွစ္ခု၌ တပ္ေလ၏။ ၂ဝအျခားေသာေရႊႏွစ္ကြင္းကိုလည္း လုပ္၍ သင္တိုင္းအေရွ႔ဘက္ ေအာက္နားႏွင့္ ထူးဆန္းေသာရင္စည္း အေပၚနားဆက္မွီရာတြင္ သင္တိုင္ကို တဘက္တခ်က္၌ တပ္ေလ၏။ ၂၁ရင္ဖံုးေရႊႏွစ္ကြင္းကို၊ သင္တိုင္းေရႊႏွစ္ကြင္းႏွင့္တြဲ၍ ျပာေသာႀကိဳးျဖင့္ ၿပီးေစ၏။ ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ရင္ဖံုးသည္ ထူးဆန္းေသာ ရင္စည္းအေပၚမွာဆြဲ၍ သင္တိုင္းႏွင့္မကြာဘဲ အၿမဲေနေလ၏။

၂၂ထိုမွတပါး၊ ျပာေသာအထည္ကို ရက္ၿပီးမွ၊ သင္တိုင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝတ္လံုကို ထိုအထည္ႏွင့္သာ လုပ္ေလ၏။ ၂၃ဝတ္လံု၌ ေျခစြပ္ပါ၍ လည္စြပ္ကို မစုတ္ေစျခင္းငွါ၊ သံခ်ပ္လည္စြပ္ကြပ္သကဲ့သို႔ ကြပ္ေလ၏။ ၂၄ျပာေသာ အထည္၊ ေမာင္းေသာအထည္၊ နီေသာအထည္၊ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္လုပ္ေသာ သလဲသီးမ်ားကို၄င္း၊ ၂၅ေရႊစင္ဆည္းလည္း မ်ားကို၄င္း၊ ဝတ္လံုေအာက္စြန္းနား ပတ္လည္၌၊ ၂၆သလဲသီးတလံုး၊ ဆည္းလည္းတလံုးစီ ထားလ်က္ အစဥ္အတိုင္း ဆြဲထားသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရေသာ ဝတ္လံု ကို လုပ္၍ၿပီးေလ၏။

၂၇တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔အဘို႔ ရက္ေသာ ပိတ္ေခ်ာအကႌ်မ်ားကို၄င္း၊ ၂၈ပိတ္ေခ်ာေဗါင္းကို၄င္း၊ တင့္တယ္ေသာ ပိတ္ေခ်ာဦးထုတ္မ်ားကို၄င္း၊ ပိတ္ေခ်ာေပါင္းဘီ မ်ားကို၄င္း၊ ၂၉ခ်ယ္လွယ္ေသာ ပိတ္ေခ်ာ၊ အထည္ျပာ အထည္ေမာင္း၊ အထည္နီျဖင့္ၿပီးေသာ ခါးပန္းကို၄င္း လုပ္ေလ၏။ ၃ဝေမာေရွအား ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ သင္းက်စ္ျပား ကိုလည္း ေရႊစင္ႏွင့္လုပ္၍ တံဆိပ္ေပၚမွာ အကၡရာတင္သကဲ့သို႔ ထာဝရဘုရားအား သန္႔ရွင္းျခင္းဟု အကၡရာတင္၍၊ ၃၁ျပာေသာႀကိဳးႏွင့္ ေဗါင္းအေပၚနား၌ တည္ထားေလ၏။

၃၂ထိုသို႔ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ျပဳ၍ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အလုပ္ရွိသမွ်ကို ၿပီးစီးၾက၏။ ၃၃ထိုအခါ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ တဲေတာ္ႏွင့္ အေပၚတဲမွစ၍၊ ေရႊေခ်ာင္း၊ ပ်ဥ္ျပား၊ ကန္႔လန္႔က်င္၊ တိုင္၊ ေျခစြပ္တည္းဟူေသာ တဲေတာ္တန္ဆာ ရွိသမွ်ကို၄င္း၊ ၃၄အနီဆိုးေသာ သိုးေရအမိုး၊ တဟာရွသားေရအမိုး၊ ကြယ္ကာရာအတြင္း ကုလားကာကို၄င္း၊ ၃၅သက္ေသခံခ်က္ ေသတၱာႏွင့္ သူ၏ထမ္းဘိုး၊ သူ၏အဖံုးကို၄င္း၊ ၃၆စားပြဲမွစ၍ စားပြဲတန္ဆာႏွင့္ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ကို၄င္း၊ ၃၇စင္ၾကယ္ေသာ မီးခံုမွစ၍ ျပင္ဆင္ရေသာမီးခြက္မ်ား၊ မီးခံုတန္ဆာရွိသမွ်ႏွင့္ မီးထြန္းစရာဆီကို၄င္း၊ ၃၈ေရႊယဇ္ပလႅင္၊ လိမ္းရန္ဆီ၊ မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာေပါင္းေမႊး၊ တဲေတာ္တံခါးဝ ကာစရာကုလားကာကို၄င္း၊ ၃၉ေၾကးဝါယဇ္ပလႅင္၊ ေၾကးဝါဆန္ခါ၊ ပလႅင္ ထမ္းဘိုး အစရွိေသာ တန္ဆာရွိသမွ်ကို၄င္း၊ အင္တံုႏွင့္ သူ၏ေျခေထာက္ကို၄င္း၊ ၄ဝဝင္းကုလားကာ၊ ဝင္းတိုင္၊ ေျခစြပ္၊ ဝင္းတံခါးဝကာစရာ ကုလားကာႀကိဳးမ်ား၊ တံသင္မ်ားကို၄င္း၊ တဲေတာ္အတြင္း၌ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္စရာတန္ဆာ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တန္ဆာ ရွိသမွ်ကို၄င္း၊ ၄၁သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ေသာအခါ ဝတ္ရ ေသာအဝတ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာရုန္ဝတ္ဘို႔ သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္၊ သူ၏သားဝတ္ရေသာ အဝတ္ကို၄င္း၊ ၄၂ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ၿပီးမွ ေမာေရွထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၄၃ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အလုပ္ရွိသမွ်ကို ၿပီးစီးေစျခင္း ငွါ၊ လုုပ္ေၾကာင္းကို ေမာေရွသိျမင္ေသာအခါ သူတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေလ၏။