ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၄ဝ)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂သင္သည္ ပဌမလ၊ မဌမေန႔၌ ပရိသတ္ စည္းေဝးရာတဲေတာ္ကို ေဆာက္ရမည္။ ၃တဲေတာ္အထဲ၌၊ သက္ေသခ်က္ေသတၱာကို သြင္းထား၍၊ အတြင္းကုလား ကာျဖင့္ ကြယ္ကာရမည္။ ၄စားပြဲကိုလည္း သြင္း၍ စားပြဲေပၚမွာျပင္ဆင္ရသမွ်တို႔ကို ျပင္ဆင္ရမည္။ မီးခံုကိုလည္း သြင္း၍၊ မီးခြက္တို႔ကို ထြန္းရမည္။ ၅နံ႔သာေပါင္းရႈိ႔ရာ ေရႊပလႅင္ကို သက္ေသခံခ်က္ေသတၱာေရွ႔၌ တည္ထား၍၊ တဲေတာ္တံခါးဝကာေသာ ကုလားကာကို ဆြဲကာရမည္။ ၆ယဇ္ေကာင္ရႈိ႔ရာပလႅင္ကိုလည္း ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ႔၌ တည္ထားရမည္။ ၇အင္တံုကိုလည္း ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္စပ္ၾကားမွာ တည္ထား၍၊ အင္တံု၌ ေရကိုထည့္ရမည္။ ၈တဲေတာ္ပတ္လည္ဝင္းကို ထူ၍၊ ဝင္းတံခါးဝကာေသာ ကုလားကာကို ဆြဲကာရမည္။ ၉လိမ္းရန္ဆီကိုယူ၍၊ တဲေတာ္ႏွင့္ တဲေတာ္၌ရွိသမွ်တို႔ကို လိမ္းသျဖင့္၊ တဲေတာ္ႏွင့္ တဲေတာ္တန္ဆာ ရွိသမွ်တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစရမည္။ ထိုတဲေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းရလိမ့္မည္။ ၁ဝယဇ္ေကာင္ရႈိ႔ရာပလႅင္ႏွင့္ တန္ဆာရွိသမွ် တို႔ကိုလိမ္း၍ သန္႔ရွင္းေစသျဖင့္၊ ထိုပလႅင္သည္ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ပလႅင္ျဖစ္ရမည္။ ၁၁အင္တံုႏွင့္ေျခေထာက္ ကိုလည္းလိမ္း၍ သန္႔ရွင္းေစရမည္။ ၁၂အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ကို ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တံခါးနားသို႔ ေခၚခဲ့၍ ေရခ်ိဳးရမည္။ ၁၃အာရုန္သည္ ငါ့ေရွွ႔၌၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္အေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာအဝတ္ႏွင့္ ဝတ္ေစ၍ ဆီလိမ္းသျဖင့္ သန္႔ရွင္းေစရမည္။ ၁၄သူ၏သားတို႔သည္လည္း ငါ့ေရွ႔၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ မည္အေၾကာင္း သူတို႔ကိုေခၚခဲ့၍ အကႌ်ဝတ္ေစလ်က္၊ သူတို႔အဘကို ဆီလိမ္းသကဲ့သို႔၊ သူတို႔ကိုဆီလိမ္းရမည္။ ၁၅အကယ္စင္စစ္ သူတို႔ဆီလိမ္းျခင္းဘိသိက္သည္ သားစဥ္ေျမးဆက္ပတ္လံုး၊ ထာဝရ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အရာ ျဖစ္သတည္းဟု၊ ၁၆ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း ေမာေရွျပဳေလ၏။

၁၇သကၠရာဇ္ႏွစ္ခု၊ ပဌမလ၊ ပဌေန႔၌ ေမာေရွသည္ တဲေတာ္ကိုေဆာက္ေလ၏။ ၁၈ထာဝရဘုရား မွာထား ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေျခစြပ္မ်ားကို ေနရာခ်၍၊ ပ်ဥ္ျပားမ်ားကို ေထာင္ၿပီးလွ်င္၊ ကန္႔လန္႔က်င္မ်ားကို လွ်ိဳ၍၊ တိုင္တို႔ကို ထူေလ၏။ ၁၉တဲေတာ္အေပၚမွာ တဲကိုျဖန္႔မိုး၍ ထိုတဲအေပၚမွာလည္း အထပ္ထပ္မိုးျပန္ေလ၏။ ၂ဝထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သက္ေသခံခ်က္ကို ေသတၱာထဲမွာ သြင္းထား၍၊ ေသတၱာကြင္းတို႔၌ ထမ္းဘိုးကိုလွ်ိဳ၍၊ ေသတၱာေပၚအဖံုးကို တင္ၿပီးမွ၊ ၂၁ေသတၱာကို တဲေတာ္၌သြင္း၍ ကြယ္ကာရာအတြင္း ကုလားကာကို ကာထားသျဖင့္၊ သက္ေသခံခ်က္ေသတၱာကို ကြယ္ကာေလ၏။ ၂၂ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္ မူသည္အတိုင္း၊ စားပြဲကိုလည္း ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အတြင္း ေျမာက္ဘက္နား ကုလားကာျပင္မွာ ထား၍၊ ၂၃စားပြဲေပၚမွာ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ မုန္႔ကိုျပင္ဆင္ေလ၏။ ၂၄ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ မီးခံုကိုလည္း ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အတြင္း၊ ေတာင္ဘက္နား စားပြဲဆိုင္ရာတြင္ထား၍၊ ၂၅ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ မီးခြက္မ်ားကိုထြန္းေလ၏။ ၂၆ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေရႊပလႅင္ ကိုလည္း ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အတြင္း၊ ကုလားကာျပင္မွာ ထား၍၊ ၂၇ထိုပလႅင္ေပၚ၌ ေမႊးေသာ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ေလ၏။ ၂၈တဲေတာ္တံခါးဝ၌လည္း၊ ကုလားကာကို ဆြဲကာေလ၏။ ၂၉ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပလႅင္ကိုလည္း၊ ပရိသတ္ စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ႔မွာ တား၍၊ ထိုပလႅင္ေပၚ၌ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို၄င္း၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း ပူေဇာ္ေလ၏။ ၃ဝအင္တံုကိုလည္း ပရိသတ္ စည္းေဝးရာတဲႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္စပ္ၾကားမွာ ထား၍၊ ေဆးစရာေရကို အင္တံု၌ထည့္ေလ၏။ ၃၁ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္မွစ၍ သူ၏သားတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အထဲသို႔ ဝင္ေသာ္၄င္း၊ ၃၂ယဇ္ပလႅင္အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ္၄င္း၊ လက္ေျခတို႔ကို ေဆးရၾက၏။ ၃၃တဲေတာ္ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ ပတ္လည္ ဝင္းကိုထူ၍၊ ဝင္းတံခါးဝ၌ကာေသာ ကုလားကာကို ဆြဲေလ၏။ ထိုသို႔ေမာေရွသည္ အလုပ္ကိုၿပီးစီး ေစသတည္း။

၃၄ထိုအခါ မိုဃ္းတိမ္သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္ကို လႊမ္းမိုး၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ တဲေတာ္ကိုျဖည့္ေလ၏။ ၃၅ထိုသို႔မိုဃ္းတိမ္သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အေပၚ၌ ေနေသာေၾကာင့္၊ ေမာေရွ သည္ အထဲသို႔မဝင္ရ။ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ တဲေတာ္ကို ျဖည့္လ်က္ေန၏။ ၃၆ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ခရီးသြားေလရာရာတြင္၊ မိုဃ္းတိမ္သည္ တဲေတာ္အေပၚမွ ကြာေျမာက္ေသာအခါ ခရီးသြားၾက၏။ ၃၇မိုဃ္းတိမ္ မကြာမေျမာက္လွ်င္၊ မကြာမေျမာက္မွီေန႔တိုင္ေအာင္၊ ခရီးမသြားဘဲေနၾက၏။ ၃၈ခရီးသြားေလရာရာတြင္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ ေရွ႔ေမွာက္၌ ထာဝရဘုရား၏ မိုဃ္းတိမ္သည္ ေန႔အခါတဲေတာ္အေပၚမွာ တည္ေန၏။ ညဥ့္အခါ မီးလွ်ံျဖစ္လ်က္ တည္ေနေလသတည္း။

 

ေမာေရွစီရင္ေရးထားေသာ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းၿပီး၏။