ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၄)


၁ေမာေရွကလည္း၊ ထုိသူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုမယံု၊ အကြၽႏ္ုပ္စကားကိုနားမေထာင္ဘဲ ေန၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အားထင္ရွားေတာ္မမူဟု ဆုိၾကပါလိမ့္မည္ ဟုျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ သင္၏လက္၌ အဘယ္အရာရွိသနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ လွံတံရွိပါ၏ ဟုေလွ်ာက္၏။ ၃ေျမေပၚမွာ ပစ္ခ်ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတိုင္းပစ္ခ်သျဖင့္၊ လံွတံသည္ ေျမြျဖစ္၍၊ ေမာေရွသည္ သူ႔ေရွ႔မွေျပးေလ၏။ ၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင့္လက္ကို ဆန္႔၍ သူ႔အၿမီးကို ကိုင္ဘမ္းေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ ေမာေရွသည္လက္ကုိဆန္႔၍ ဘမ္းမိသျဖင့္၊ သူ၏ လက္၌လွံတံျဖစ္ျပန္ေလ၏။ ၅သို႔ျပဳလွ်င္ သူတို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ ဘုရားသခင္၊ အာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက္၏ဘုရား၊ ယာကုပ္၏ဘုရား တည္းဟူေသာထာဝရဘုရားသည္ သင့္အားထင္ရွားေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ထုိသူတို႔သည္ ယံုၾကလိမ့္ မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆တဖန္ထာဝရဘုရားက၊ သင္၏လက္ကို သင္၏ ရင္ခြင္သုိ႔ သြင္းေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ လက္ကို ရင္ခြင့္သို႔သြား၍ထုတ္ျပန္ေသာအခါ၊ လက္သည္ မိုဃ္းပြင့္ အဆင္းကဲ့သုိ႔ ႏူေလ၏။ ၇တဖန္ သင္၏လက္ကို သင့္ရင္ခြင္ သို႔သြင္းဦးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ တဖန္လက္ကို ရင္ခြင္သုိ႔သြင္း၍ ထုတ္ျပန္ေသာအခါ၊ ပကတိအသား ျဖစ္ျပန္ေလ၏။ ၈ထုိသူတို႔သည္ သင့္ကိုမယံု၊ ပဌမ နိမိတ္ သက္ေသကို နားမေထာင္လွ်င္၊ ေနာင္ျဖစ္ ေသာ နိမိတ္ သက္ေသကို ယံုၾကလိမ့္မည္။ ၉သို႔မဟုတ္ ထုိနိမိတ္ႏွစ္ပါး ကိုမယံု၊ သင္၏စကားကုိနားမေထာင္လွ်င္၊ သင္သည္ ျမစ္ေရအခ်ဳိ႔ကို ယူ၍ကုန္းေပၚမွာသြန္းေလာ့။ ထိုသုိ႔ျမစ္ထဲက ယူေသာေရသည္ ကုန္းေပၚမွာ အေသြး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝေမာေရွကလည္း၊ အုိဘုရားရွင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ႏႈတ္သတၱိမရွိပါ။ အထက္ကလည္း မရွိပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္အား မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ၌ပင္မရွိပါ။ ႏႈတ္ေလးေသာသူ၊ စကားေႏွးေႏွး ေျပာတတ္ေသာသူျဖစ္ပါ၏ဟု ထာဝရဘုရား အားေလွ်ာက္ဆို၏။ ၁၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ လူ၏ႏႈတ္ကို အဘယ္သူဖန္ဆင္းသနည္း။ စကားအ ေသာသူ၊ နားပင္းေသာသူ၊ မ်က္စိျမင္ေသာသူ၊ မျမင္ေသာသူတို႔ကို အဘယ္သူ ဖန္ဆင္းသနည္း။ ငါထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္း သည္မဟုတ္ေလာ။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍ ယခုသြားေလာ့။ သင္၏ႏႈတ္၌ငါရွိ၍၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေျပာရမည္ကို သြန္သင္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ေမာေရွကလည္း၊ အုိဘုရားရွင္၊ အလုိေတာ္ရွိေသာသူ၏ လက္တြင္ ေပးလုိက္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားအမ်က္ေတာ္ထြက္၍၊ ေလဝိလူ အာရုန္သည္ သင္၏အစ္ကိုျဖစ္ သည္မဟုတ္ေလာ။ သူသည္ေကာင္းမြန္စြာေျပာတတ္သည္ကို ငါသိ၏။ သူသည္လည္း သင့္ကိုခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ ယခုလာ၏။ ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ ၁၅သင္သည္ သူႏွင့္ စကားေျပာ၍၊ သူေျပာစရာစကားကို ေပးရမည္။ သင္၏ႏႈတ္၌၄င္း၊ သူ၏ႏႈတ္၌၄င္း ငါရွိ၍၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္ကုိ သြန္သင္မည္။ ၁၆သူသည္လည္း လူတို႔ေရွ႔မွာ သင္၏စကား ျပန္လုပ္၍၊ သင္၏ႏႈတ္ကိုယ္စား ျဖစ္လိမ့္မည္။ သင္သည္လည္းသူ၏ ဘုရားသခင္ကိုယ္စား ျဖစ္လိမ့္မည္။  ၁၇သင္သည္နိမိတ္သက္ေသတို႔ကုိ ျပလတ့ံေသာ ဤလွံတံကိုလည္း၊ သင္၏လက္၌ကိုင္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၈ေမာေရွသည္လည္း ေယာကၡမ ေယသေရာထံသုိ႔ ျပန္သြား၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ရွိေသာ ကြၽႏ္ုပ္အမ်ဳိးသားခ်င္း တို႔သည္ အသက္ရွင္ေသး သေလာဟု ၾကည့္ရႈျခင္းငွါ၊ သူတို႔ရွိရာသုိ႔ ကြၽႏု္ပ္သြားရေသာ အခြင့္ကိုေပးပါေလာ့ဟု ဆိုေသာ္၊ ေယသေရာက၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားေလာ့ဟု ျပန္ဆိုေလ၏။ ၁၉ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ျပန္သြားေလာ့။ သင္၏အသက္ကိုရွာေသာသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ ေသၾကၿပီဟု မိဒ်န္ျပည္၌ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထုိအခါ၊ ေမာေရွသည္ မယားႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္တို႔ကိုယူ၍ ျမည္းကိုစီးေစသျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ လွံတံေတာ္ကို လက္စဲြလ်က္၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ျပန္ေလ၏။ ၂၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္အဲဂုတၱဳျပည္ သို႔သြား၍ ေရာက္လွ်င္၊ သင္၌ငါအပ္ေသာအံ့ဘြယ္ေသာအမႈ အလံုးစံုတို႔ကို ဖါေရာဘုရင္ေရွ႔မွာ ျပေလာ့။ ထုိသုိ႔ျပေသာ္လည္း သူ၏ႏွလံုးကို ငါခုိင္မာေစ၍၊ သူသည္ဣသေရလလူတို႔ကို မလႊတ္ဘဲေနလိမ့္မည္။ ၂၂ဖါေရာ ဘုရင္ကိုလည္း ထာဝရ ဘုရားက ဣသေရလသည္ ငါ့သားျဖစ္၏။ ငါ့သားဦးျဖစ္၏။ ၂၃ငါ့သားသည္ ငါ့အား ဝတ္ျပဳေသာ အခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ လႊတ္ေလာ့။ မလႊတ္ဘူးဟု ျငင္းလွ်င္၊ သင္၏သား၊ သင္၏သားဦးကိုပင္ ငါကြပ္မ်က္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆိုေလာဟု ေမာေရွအားမွာထားေတာ္မူ၏။

၂၄ခရီးသြားစဥ္တြင္၊ စားခန္းစရပ္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွကိုေတြ႔၍ ကြပ္မ်က္ျခင္းငွါ ရွာၾကံေတာ္မူ၏။ ၂၅ထုိအခါ၊ ဇိေပါရသည္ထားကိုယူ၍သား၏ အေရဖ်ားကိုလွီးျဖတ္ၿပီးမွ၊ လင္၏ေျခရင္း၌ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ အကယ္စင္စစ္ သင္သည္ အကြၽႏု္ပ္၌အေသြးႏွင့္ယွဥ္ေသာလင္ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ ၂၆ထုိအခါ ေမာေရွကုိလႊတ္ေတာ္မူ၏။ မယားက လည္း၊ အေရဖ်ားလွီး မဂၤလာေၾကာင့္၊ သင္သည္အကြၽႏု္ပ္၌ အေသြးႏွင့္ ယွဥ္ေသာလင္ျဖစ္၏ဟု ဆိုသတည္း။

၂၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ေမာေရွကုိ ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ ေတာသို႔သြားေလာ့ဟု အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ သည္အတုိင္း၊ အာရုန္သည္ သြားလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ ေတာင္ေပၚ၌ ေမာေရွကုိေတြ႔၍ နမ္းျခင္းကိုျပဳ၏။ ၂၈ေမာေရွ သည္လည္း၊ မိမိကုိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္အလံုးစံုတို႔ကို၄င္း၊ မွာထားေတာ္မူသမွ် ေသာ နိမိတ္သက္ေသတို႔ကို၄င္း၊ အာရုန္အားၾကားေျပာေလ၏။

၂၉ထုိသူညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ သြား၍ ဣသေရလ အမ်ဳိးသား အသက္ႀကီးသူတို႔ကို စုေဝးေစၿပီးလ်င္၊ ၃ဝအာရုန္ သည္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္ အလံုးစံုတို႔ကို ျပန္ေျပာ၍၊ လူတို႔ေရွ႔မွာ နိမိတ္သက္ေသတို႔ကို ျပေလ၏။ ၃၁ထုိလူမ်ားတို႔သည္ ယံုၾကည္၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔ကို အၾကည့္အရႈၾကြေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ သူတို႔ ခံရေသာဆင္းရဲျခင္းကို မွတ္ေတာ္မူသည္ကို၄င္း ၾကားေသာ အခါ၊ ဦးညြတ္ ခ်၍ကိုးကြယ္ၾက၏။