ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၆)


၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါသည္ဖါေရာမင္း၌ အဘယ္သုိ႔ ျပဳမည္ကို သင္သည္ ယခုသိလိမ့္မည္။ သူသည္ႀကီး စြာေသာ တန္ခိုးကို ေတြ႔ျမင္၍၊ ငါ၏လူတို႔ကိုလႊတ္ရလိမ့္မည္။ ႀကီးစြာေသာ တန္ခုိးကိုေတြ႔ျမင္၍ သူတို႔ကုိမိမိျပည္မွ ႏွင္ရလိမ့္မည္ဟု ေမာေရွာအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂တဖန္ ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွ၌ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၃ငါသည္ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔အား၊ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၊ ဘုရားသခင္နာမႏွင့္ထင္ရွားေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား နာမအားျဖင့္ သူတို႔သည္ငါ့ကိုမသိၾက။ ၄သူတို႔သည္ အရပ္ရပ္လည္၍၊ ဧည့္သည္ေနရာျပည္၊ ခါနာန္ျပည္ကိုသူတို႔ အားေပးျခင္းငွါ၊ သူတို႔ႏွင့္ ငါျပဳေသာပဋိိညာဥ္ကိုငါတည္ေစၿပီ။ ၅အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ အေစကြၽန္ခံေစေသာ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔၏ညည္းတြားျမည္းတမ္းျခင္းအသံကို ငါၾကားရၿပီ။ ငါပဋိိညာဥ္ကိုလည္း ငါေအာက္ေမ့၏။ ၆ထုိေၾကာင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ေျပာရေသာစကားဟူမူကား၊ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္လည္း သင္တို႔ကို အဲဂုတၱဳလူတို႔လက္မွ လႊတ္၍၊ သူတို႔၏ ညွဥ္းဆဲျခင္းထဲက ႏႈတ္ယူမည္။ လက္ဆန္႔ျခင္း၊ ႀကီးစြာေသာ ဒဏ္ခတ္ျခင္း အားျဖင့္ သင္တို႔ကိုငါေရြးမည္။ ၇ငါ၏လူမ်ဳိးျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ကို ငါသိမ္းယူမည္။ ငါသည္လည္း သင္တို႔၏ဘုရား သခင္ျဖစ္မည္။ ငါသည္ သင္တို႔ကိုအဲဂုတၱဳလူတို႔လက္မွ လႊတ္ေသာသင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ကိုသင္တို႔ သိၾကလိမ့္မည္။ ၈ငါသည္လည္း၊ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔အားေပးမည္ဟု က်ိန္ဆိုေသာ ျပည္သို႔ ငါပို႔ေဆာင္၍၊ အေမြခံစရာဘုိ႔ေပးမည္။ ငါသည္ထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ထုိသုိ႔ေမာေရွသည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ အလြန္စိတ္ပင္ပန္း၍ ၾကမ္းတမ္းစြာညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္၊ ေမာေရွစကားကို နားမေထာင္ဘဲ ေနၾက၏။

၁ဝထာဝရဘုရားကလည္း၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ ဖါေရာမင္းထံသုိ႔ဝင္၍၊ ၁၁သူသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔ကို မိမိျပည္မွလႊတ္ရမည္အေၾကာင္း ေျပာေလာ့ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ေမာေရွကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ေျပာေသာစကားကုိ နားမေထာင္ဘဲေနသည္ျဖစ္၍၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကုိ မခံေသာႏႈတ္ႏွင့္ ေျပာတတ္ေသာအကြၽႏု္ပ္၏စကားကုိ ဖါေရာမင္းသည္ အဘယ္သို႔နားေထာင္ပါမည္နည္းဟု ထာဝရဘုရားေရွ႔မွာ ေလွ်ာက္ဆုိ၏။ ၁၃သို႔ရာတြင္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ရမည္ အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကိုေခၚ၍ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ ထံသုိ႔၄င္း၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ဖါေရာမင္းထံ သို႔၄င္းေစခိုင္းမွာထားေတာ္မူ၏။

၁၄ဣသေရလအေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးတို႔၏ အမည္ဟူမူကား၊ ဣသေရလလသားဦး ရုဗင္၏ သားကား၊ ဟာႏုတ္၊ ဖါလု၊ ေဟဇရုံ၊ ကာမိတည္း။ ဤသူတို႔သည္ ရုဗင္အမ်ဳိးအႏႊယ္ျဖစ္၏။ ၁၅ရွိေမာင္၏သားကား၊ ယေမြလ၊ ယာမိန္၊ ၾသဟဒ္၊ ယာခိန္၊ ေဇာဟာ၊ ခါနာန္အမ်ဳိးသမီး မိန္းမ၏သား ေရွာလတည္း။ ဤသူတို႔သည္ ရွိေမာင္အမ်ဳိးအႏႊယ္ ျဖစ္၏။ ၁၆ေလဝိသားအေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ ဟူမူကား၊ ေဂရရႈံ၊ ေကာဟတ္၊ ေမရာရိတည္း။ ေလဝိအသက္သည္ အႏွစ္ တရာသံုးဆယ္ ခုနစ္ႏွစ္ရွိသတည္း။ ၁၇ေဂရရႈံသား အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ ဟူမူကား၊ လိဗနိႏွင့္ ၂၈အဲဂုတၱဳျပည္မွာ ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအား ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္၌လည္း၊ ၂၉ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါမွာလုိက္သမွ်တို႔ကို၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ ဖါေရာမင္းအား ျပန္ေျပာရမည္ဟု ေမာေရွအား ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ဝေမာေရွကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာႏႈတ္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ဖါေရာဘုရင္ သည္အကြၽႏု္ပ္စကားကို အဘယ္သို႔နားေထာင္ပါလိမ့္မည္နည္းဟု ထာဝရဘုရားေရွ႔မွာ ေလွ်ာက္ဆို၏။ရွိမိတည္း။ ၁၈ေကာဟတ္ သားကား၊ အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟျဗဳန္၊ ၾသေဇလတည္း။ ေကာဟတ္ အသက္သည္ အႏွစ္တရာသံုးဆယ္ သံုးႏွစ္ရိွသတည္း။ ၁၉ေမရာရိသားကား၊ မဟာလိႏွင့္မုရွိတည္း။ ဤသူတို႔သည္ ေလဝိအေဆြအမ်ဳိး အသီးအသီး ျဖစ္သတည္း။ ၂ဝအာမရံသည္ မိမိအရီး ေယာေခဗက္ႏွင့္ စံုဘက္၍၊ သူသည္ အာရုန္ႏွင့္ ေမာေရွကို၄င္း၊ သူတို႔အစ္မ မိရိအံကို၄င္း ဘြားေလ၏။ အာမရံအသက္သည္ အႏွစ္္တရာ သံုးဆယ္ခုနစ္ႏွစ္ရွိသတည္း။ ၂၁ဣဇဟာသားကား၊ ေကာရ၊ ေနဖက္၊ ဇိခရိတည္း။ ၂၂ၾသေဇလသားကား၊ မိေရွလ၊ ဧလဇာဖန္၊ သိသရိတည္း။ ၂၃အာရုန္သည္ အမိနဒပ္သမီး၊ နာရႈန္ႏွမ ဧလိရွဘႏွင့္ စံုဘက္၍၊ သူသည္ နာဒပ္၊ အဘိဟု၊ ဧလဇာ၊ ဣသမာ တို႔ကိုဘြားေလ၏။ ၂၄ေကာရသားကား၊ အႆိရ၊ ဧလကာန၊ အဗ်ာသပ္တည္း။ ဤသူတို႔သည္ ေကာရအေဆြအမ်ဳိးျဖစ္သတည္း။ ၂၅အာရုန္သား ဧလဇာသည္ ပုေတ် လသမီးတေယာက္ႏွင့္ စံုဘက္၍၊ သူသည္ ဖိနဟတ္ကိုဘြားေလ၏။ ဤသူတို႔သည္ ေလဝိအမ်ဳိး၊ အသီးအသီးတို႔၏ အေဆြအမ်ဳိး သူႀကီးျဖစ္ၾကသတည္း။ ၂၆ထာဝရဘုရားက ဣသေရလအမ်ဳိးသား ဗိုလ္ပါတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကုိ ခံေသာသူ၊ ၂၇ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ျခင္း ငွါ၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ ဖါေရာမင္းထံ၌ ေလွ်ာက္ရေသာသူတို႔သည္၊ ထုိအာရုန္ႏွင့္ ေမာေရွျဖစ္သတည္း။