ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၇)


၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သို႔ျဖစ္၍ သင့္ကိုဖါေရာဘုရင္၏ ဘုရားအရာ၌ ငါခန္႔ထား၏။ သင္၏ အစ္ကိုအာရုန္ သည္၊ သင္၏ပေရာဖက္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၂ငါမိန္႔ေတာ္မူသမွ်တို႔ကို သင္သည္ ျပန္ေျပာရမည္။ ဖါေရာဘုရင္သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ကို မိမိျပည္မွ လႊတ္လုိက္ရမည္ အေၾကာင္းကုိ၊ သင္၏အစ္ကုိ အာရုန္သည္ သူ႔ထံ၌ေလွ်ာက္ရမည္။ ၃ငါသည္လည္း ဖါေရာမင္း၏ ႏွလံုးကိုခိုင္မာေစ၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ငါ၏နိမိတ္လကၡဏာ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈ တိုကိုမ်ားျပားေစမည္။ ၄သို႔ေသာ္လည္း ဖါေရာမင္းသည္ သင္တို႔စကားကို နားမေထာင္ဘဲ ေနလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း ငါ့လက္ကို အဲဂုတၱဳျပည္ အေပၚမွာ တင္၍ႀကီးစြာေသာ ဒဏ္ခတ္ျခင္း အားျဖင့္ ငါ၏ဗုိလ္ပါမ်ား၊ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္မည္။ ၅ထုိသုိ႔ အဲဂုတၱဳျပည္အေပၚမွာ ငါ့လက္ကိုဆန္႔၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔ကို သူတို႔အထဲမွႏႈတ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ ငါသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို အဲဂုတၱဳလူတို႔ သည္သိၾကလိမ့္မည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္းျပဳၾက၏။ ၇ဖါေရာဘုရင္ ထံ၌ေလွ်ာက္ၾကေသာ အခါ၊ ေမာေရွ၏အသက္သည္ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္ရွိ၏။ အာရုန္၏အသက္သည္ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္သံုး ႏွစ္ရွိ၏။

၈တဖန္ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၉ဖါေရာဘုရင္က၊ သင္တို႔အ တြက္ထူးဆန္းေသာတန္ခုိးကို ျပေလာဟုဆုိလွ်င္၊ သင္၏လွံတံကို ယူ၍ေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ေလာ့ဟု အာရုန္အားေျပာေလာ့။ လွံတံသည္လည္း ေျမြျဖစ္လိမ့္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁ဝေမာေရွႏွင့္ အာရုန္သည္ ဖါေရာဘုရင္ထံသို႔ဝင္၍ ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္းျပဳသျဖင့္၊ အာရုန္သည္ ဖါေရာဘုရင္ေရွ႔၊ သူ၏ကြၽန္မ်ား ေရွ႔မွာလွံတံကို ခ်၍ေျမြျဖစ္ ေလ၏။ ၁၁ထုိအခါ ဖါေရာဘုရင္သည္ ပညာရွိမ်ား၊ ျပဳစားတတ္ေသာ သူမ်ားတို႔ကိုေခၚ၍၊ အဲဂုတၱဳအမ်ဳိးဝိဇၨာဆရာတို႔ သည္၊ ဝိဇၨာအတတ္အားျဖင့္ ထုိအကူျပဳ၍၊ ၁၂မိမိတို႔ကိုင္ေသာ လွံတံမ်ားကိုခ်၍ေျမြျဖစ္ၾကေလ၏။ သို႔ေသာ္လည္း အာရုန္၏လွံတံသည္ သူတို႔၏ လွံတံမ်ားကိုမ်ဳိေလ၏။ ၁၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဖါေရာဘုရင္သည္ ႏွလံုးခုိင္မာ၍ သူတို႔၏စကားကိုနားမေထာင္ဘဲေန၏။

၁၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဖါေရာဘုရင္သည္ ႏွလံုးခိုင္မာ၍ ဣသေရလလူတို႔ကိုမလႊတ္ဘဲေန၏။ ၁၅နံနက္ အခ်ိန္၌ ဖါေရာဘုရင္ထံသို႔သြားေလာ့။ သူသည္ ေရဆိပ္သို႔ သြားလိမ့္မည္။ သူမေရာက္မွီ သင္သည္ျမစ္ကမ္းနားမွာ ရပ္ေနေလာ့။ ေျမြျဖစ္ေသာလံွတံကိုလည္း လက္တြင္ကိုင္ေလာ့။ ၁၆ေဟျဗဲအမ်ဳိးသားတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရား က၊ ငါ့လူတို႔သည္ေတာ၌ ငါ့အားဝတ္ျပဳမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကိုလႊတ္ေလာ့ဟု အမိန္႔ေတာ္ပါေသာ ကြၽႏု္ပ္ကို ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယခုတိုင္ေအာင္နားမေထာင္ဘဲ ေနပါသည္ တကား။ ၁၇ထာဝရ ဘုရားက၊ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိသင္သည္ အဘယ္သို႔ သိရမည္နည္းဟူမူကား၊ ငါကိုင္ေသာလွံတံႏွင့္ ျမစ္ေရကိုရုိက္၍ ထုိေရသည္အေသြးျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၈ျမစ္၌ရွိေသာငါးတို႔သည္ ေသၾက လိမ့္မည္။ ျမစ္ေရလည္း နံလိမ့္မည္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္လည္း ျမစ္ေရကိုရြံၾကလိမ့္မည္ အေၾကာင္းကိုျပန္ေျပာ ေလာ့ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉တဖန္ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွကို မိန္႔ေတာ္မူျပန္သည္ကား၊ အာရုန္အား သင္၏လွံတံကိုယူ၍ အဲဂုတၱဳ ျပည္၌ရွိေသာ ေခ်ာင္းေရ၊ ျမစ္ေရ၊ အုိင္အင္းေရ၊ ကန္ေရ၊ တြင္းေရရွိသမွ်အေပၚမွာ လက္ကုိဆန္႔ေလာ့။ ထုိေရရွိသမွ် တို႔သည္ အေသြးျဖင့္လိမ့္မည္။ အဲဂုတၱဳျပည္ တေရွာက္လံုး၊ သစ္ခြက္၊ ေက်ာက္အုိး၌မွ် မၾကြင္းအေသြးရွိလိမ့္မည္ အေၾကာင္းကို ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝေမာေရွႏွင့္ အာရုန္သည္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္းျပဳ၍၊ အာရုန္သည္ ဖါေရာဘုရင္ေရွ႔၊ သူ၏ကြၽန္မ်ားေရွ႔မွာ လွံတံကိုခ်ီ၍ ျမစ္ေရကိုရုိက္ သျဖင့္၊ ျမစ္ေရရွိသမွ်သည္ အေသြးျဖစ္ ေလ၏။ ၂၁ျမစ္၌ရွိေသာ ငါးတို႔သည္လည္းေသၾက၍၊ ျမစ္ေရနံေသာေၾကာင့္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ ျမစ္ေရကုိ မေသာက္ႏုိင္ ၾက။ အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုး၌အေသြးႏွံ႔ျပားလ်က္ ရွိေလ၏။ ၂၂အဲဂုတၱဳအမ်ဳိးသား ဝိဇၨာဆရာတို႔လည္း ဝိဇၨာအတတ္အားျဖင့္ ထုိအတူ ျပဳၾက၏။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ သည္အတိုင္း၊ ဖါေရာဘုရင္သည္ ႏွလံုးခုိင္မာ၍ သူတို႔၏စကားကုိနားမေထာင္ဘဲ ေန၏။ ၂၃နန္းေတာ္သို႔ လွည့္လည္ျပန္သြား၍ ထုိအမႈကို ႏွလံုးမသြင္းဘဲေနေလ၏။ ၂၄ထုိအခါ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ ျမစ္ေရကို မေသာက္ႏုိင္ေသာ ေၾကာင္း၊ ေသာက္ေရကို ရျခင္းငွါ ျမစ္နားမွာ တြင္းတူးၾက၏။ ၂၅ထာဝရဘုရားသည္ ျမစ္ကို ဒဏ္ခတ္၍ ခုနစ္ရက္ကို လြန္ေစေတာ္မူ၏။