ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၈)


၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ဖါေရာဘုရင္ထံသို႔ဝင္၍ ငါ၏လူတို႔သည္ ငါ့အားဝတ္ျပဳမည္ အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကိုလႊတ္ေလာ့။ ၂မလႊတ္ဘူးဟု ျငင္းလွ်င္၊ သင္၏ျပည္တေရွာက္လံုးကုိဘားတို႔ျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ဦးမည္။ ၃ျမစ္သည္လည္း မ်ားစြာေသာ ဘားတို႔ကိုဘြား၍၊ သူတို႔သည္သင္၏အိမ္၌၄င္း၊ အိပ္ခန္း၌၄င္း၊ အိပ္ရာေပၚ၌၄င္း၊ သင္၏ကြၽန္တို႔ အိမ္၌၄င္း၊ သင္၏လူတို႔အေပၚ၌၄င္း၊ သင္၏မီးဖို၌၄င္း၊ မုန္႔နယ္ေသာခြက္၌၄င္း တတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၄သင္မွစ၍ သင္၏လူ၊ သင္၏ကြၽန္ ရွိသမွ်တို႔အေပၚ၌ တက္ၾကလိမ့္မည္ ဟုထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းကို ၾကားေျပာေလာ့ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅တဖန္ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူျပန္သည္ကား၊ အာရုန္သည္ေခ်ာင္းေရ၊ ျမစ္ေရ၊ အုိင္အင္း ေရတို႔အေပၚ၌ လွံတံကိုကိုင္လ်က္၊ လက္ကိုဆန္႔၍ အဲဂုတၱဳျပည္အေပၚသို႔ထားမ်ားကို တက္ေစျခင္းငွါ ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆အာရုန္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္အေပၚ၌ရွိေသာ ေရအေပၚမွာ လက္ကုိဆန္႔သျဖင့္၊ ဘားတို႔သည္တတ္၍ အဲဂုတၱဳျပည္ တေရွာက္လံုးကို ဖံုးလႊမ္းၾက၏။ ၇ဝိဇၨာဆရာတို႔သည္လည္း ဝိဇၨာအတတ္ အားျဖင့္ ထုိအတူျပဳ၍ ဘားတို႔ ကို အဲဂုတၱဳျပည္အေပၚသို႔ေဆာင္ၾက၏။

၈ထုိအခါ ဖါေရာမင္းသည္၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္ကိုေခၚ၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘားတို႔ကို ငါႏွင့္ငါ့လူတို႔ထံမွ ပယ္ရွားေတာ္မူမည္အေၾကာင္းေတာင္းပန္ေလာ့။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ရေသာ အခြင့္ ကိုငါေပးမည္ဟုဆို၏။ ၉ေမာေရွကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္အိမ္မ်ားမွ ဘားတို႔ကိုပယ္ရွင္း ဖ်က္ဆီး၍၊ ျမစ္၌သာ ေနေစျခင္းငွါ၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မ်ား၊ လူမ်ားအဘို႔ အကြၽႏု္ပ္ေတာင္းပန္ ရေသာ အခ်ိန္ကို ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္ မူပါဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁ဝနက္ျဖန္ေန႔ေတာင္းပန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ေမာေရွက၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ တူေသာဘုရားမရွိေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္သိေစျခင္းငွါ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္းျဖစ္၍၊ ၁၁ဘားတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္အိမ္မ်ား၊ ကြၽန္မ်ား၊ လူမ်ားထံမွ ထြက္သြား၍ျမစ္၌သာ ေနၾကလိမ့္မည္ဟု ေမာေရွေလွ်ာက္ ၿပီးလွ်င္၊ ၁၂အာရုန္ႏွင့္ အတူအထံေတာ္မွ ထြက္သြား၍၊ ဖါေရာဘုရင္အေပၚသို႔ ထာဝရဘုရားေဆာင္ေတာ္မူေသာ ဘားတို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ေမာေရွသည္ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳေလ၏။ ၁၃ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွေတာင္းေလွ်ာက္ ေသာစကားအတုိင္းျပဳေတာ္မူသျဖင့္၊ ဘားတို႔သည္ အိမ္မ်ား၊ ရြာမ်ား၊ လယ္ျပင္မ်ားတို႔တြင္ေသၾက၏။ ၁၄အေသေကာင္တို႔ကုိ စုပံု၍ ထားသျဖင့္ တျပည္လံုးနံေလ၏။ ၁၅ဖါေရာမင္းလည္း၊ သက္သာရေၾကာင္းကို သိျမင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူသည္အတုိင္း၊ ႏွလံုးခုိင္မာ၍ သူတို႔စကားကို နားမေထာင္ဘဲေနျပန္ေလ၏။

၁၆တဖန္ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုး၌ ရွိေသာ ေျမမႈန္႔ သည္ ျခင္ေကာင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ အာရုန္သည္ လံွတံကိုကိုင္လ်က္ လက္ကိုဆန္႔၍၊ ေျမမႈန္႔ကိုရုိက္ေစျခင္းငွါ ေျပာေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၁၇အာရုန္သည္ လွံတံကိုကိုင္လ်က္ လက္ကိုဆန္႔၍ ေျမမႈန္႔ကိုရုိက္ေလ၏။ ေျမမႈန္႔သည္ လည္းလူ၌၄င္း၊ တိရစာၦန္၌၄င္း ျခင္ေကာင္ျဖစ္ေလ၏။ အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုး၌ ေျမမႈန္႔ရွိသမွ်သည္ ျခင္ေကာင္ ျဖစ္ေလ၏။ ၁၈ဝိဇၨာဆရာတို႔လည္း၊ ျခင္ေကာင္တို႔ကိုျဖစ္ေစျခင္းငွါ ဝိဇၨာအတတ္အားျဖင့္ ထုိအတူျပဳ၍မတတ္ႏုိင္ၾက။ သို႔ျဖစ္၍ လူတို႔ႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔၌ ျခင္ေကာင္တို႔သည္ ရွိၾက၏။ ၁၉ထုိအခါ ဝိဇၨာဆရာတို႔က၊ ဤအမႈသည္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဖါေရာဘုရင္အား ေလွ်ာက္ၾကားၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ ဖါေရာဘုရင္သည္ ႏွလံုးခုိင္မာ၍ သူတို႔စကားကို နားမေထာင္ဘဲေနျပန္ေလ၏။

၂ဝထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ နံနက္ေစာေစာထေလာ့။ ေရဆိပ္သို႔ထြက္သြားေသာ ဖာေရာဘုရင္ ေရွ႔မွာရပ္၍ ထာဝရဘုရားက၊ ငါ၏လူတို႔သည္ ငါ့အားဝတ္ျပဳမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကိုလႊတ္ေလာ့။ ၂၁မလႊတ္ဘဲေနလွ်င္ သင္ႏွင့္ သင္၏ကြၽန္မ်ား၊ လူမ်ား၊ အိမ္မ်ားထဲသို႔ ယင္ရဲတို႔ကို ငါေစလႊတ္သျဖင့္ အဲဂုတၱဳလူတို႔ ေနေသာအိမ္၊ ရပ္ေသာေျမသည္ ယင္ရဲႏွင့္အျပည့္ ရွိရလိမ့္မည္။ ၂၂ငါသည္ ေျမႀကီးအလယ္၌ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္သိေစျခင္းငွါ ငါ၏လူတို႔ေနရာ ေဂါရွင္ျပည္ကို ထိုေန႔၌ ငါျခားနားေစ၍၊ ထိုျပည္၌ ယင္ရဲမရွိရ။ ၂၃ထိုသို႔ ငါ၏လူတို႔ႏွင့္ သင္၏လူတို႔ကို ငါျခားနားေစမည္။ နက္ျဖန္ေန႔၌ ထိုနိမိတ္ထင္ရွားလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူေၾကာင္းကို ေျပာေလာ့ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၄ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူသျဖင့္၊ အလြန္ၾကမ္းတမ္း ေသာ ယင္ရဲတို႔သည္၊ ဖာေရာဘုရင္အိမ္ အစရွိေသာ သူ၏ကြၽန္တို႔အိမ္၊ အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုး၌ ေရာက္လာ၍၊ထိုယင္ရဲတို႔ေၾကာင့္ အဲဂုတၱဳျပည္ပ်က္ေလ၏။

၂၅ထုိအခါ၊ ဖါေရာဘုရင္သည္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္ကို ေခၚၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ဤျပည္၌သင္တို႔၏ ဘုရား သခင္အား ယဇ္ပူေဇာ္သြားၾကေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ ၂၆ေမာေရွက ထုိသုိ႔မျပဳသင့္။ ျပဳလွ်င္ အဲဂုတၱဳလူတို႔၏ ရြံရွာဘြယ္ေသာအရာကိုအကြၽႏု္ပ္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ရပါမည္။ အဲဂုတၱဳလူတို႔၏ ရြံရွာဘြယ္ ေသာအရာကို သူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ယဇ္ပူေဇာ္လွ်င္၊ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုခဲႏွင့္ ပစ္ၾကပါလိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ့။ ၂၇သို႔ျဖစ္၍ ေတာ၌ သံုးရက္ခရီးသြား၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ သည္အတုိင္း ယဇ္ပူေဇာ္ ၾကပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။ ၂၈ဖါေရာဘုရင္ကလည္း၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား၊ ေတာ၌ ယဇ္ပူေဇာ္ မည္အေၾကာင္း၊ သြားရေသာအခြင့္ကို ငါေပးမည္။ သို႔ရာတြင္ မေဝးမသြားရၾက။ ငါ့အဘုိးေတာင္းပန္းေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၉ေမာေရွကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ထြက္သြား၍ ယင္ရဲတို႔သည္ ဖါေရာဘုရင္ႏွင့္ သူ၏ကြၽန္မ်ား၊ လူမ်ားထံမွ၊ နက္ျဖန္ေန႔သြားမည္ အေၾကာင္း ထာဝရဘုရားကို ေတာင္းပန္ပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ဣသေရ လလူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားအား ယဇ္မပူေဇာ္ ရမည္အေၾကာင္း၊ ေနာက္တဖန္ ဆီးတား၍ လွည့္စားေတာ္မမူပါႏွင့္ ဟုေလွ်ာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၃ဝဖါေရာဘုရင္ထံမွ ထြက္သြား၍ ထာဝရဘုရားကို ေတာင္းပန္ေလ၏။ ၃၁ထာဝရဘုရားသည္ လည္း၊ ေမာေရွစကားကုိနားေထာင္၍ ယင္ရဲတို႔ကို ဖါေရာဘုရင္ႏွင့္ သူ၏ကြၽန္မ်ား၊ လူမ်ားထံမွာ တေကာင္မွ် မက်န္ေစ ျခင္းငွါ ပယ္ရွားေတာ္မူ၏။ ၃၂ထုိအခါ၌လည္း၊ ဖါေရာဘုရင္သည္ ႏွလံုးခုိင္မာျပန္၍၊ ဣသေရလလူတုိ႔ကို မလႊတ္ေစဘဲ ေနေလ၏။