ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၉)


           ၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ ဖါေရာဘုရင္ထံသို႔ ဝင္၍ ငါ၏လူတို႔သည္ ငါ့အားဝတ္ျပဳမည္ အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကို လႊတ္ေလာ့။ ၂မလႊတ္ဘူးဟုျငင္း၍ ဆီးတားေသးလွ်င္၊ ၃ထာဝရဘုရားလက္ေတာ္သည္ လယ္ျပင္၌ရွိေသာ တိရစာၦန္၊ ျမင္း၊ ျမည္း၊ ကုလားအုပ္၊ သိုး၊ ႏြားတို႔အေပၚ၌ ေရာက္၍ အလြန္ျပင္းစြာေသာ ေရာဂါစဲြလိမ့္မည္။ ၄ထာဝရ ဘုရားသည္၊ ဣသေရလလူတို႔၏ တိရစာၦန္ႏွင့္ အဲဂုတၱဳလူတို႔၏ တိရစာၦန္ကို ျခားနားေစသျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား ပိုင္ေသာ တိရစာၦန္တေကာင္မွ်မေသရ။ ၅နက္ျဖန္ေန႔၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ထုိအမႈကိုထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူမည္ဟု မွန္ေသာ အခ်ိန္ကို ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူၿပီဟု ေဟျဗဲလူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းကိုေျပာေလာ့ ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆နက္ျဖန္ေန႔၌ ထုိအမႈကို ျပဳေတာ္မူသျဖင့္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔၏ တိရစာၦန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသၾက ၏။ ဣသေရလလူတို႔၏ တိရစာၦန္တေကာင္မွ်မေသ။ ၇ဖါေရာဘုရင္သည္ လူကိုေစလႊတ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔၏ တိရစာၦန္တေကာင္မွ် မေသေၾကာင္းကို သိရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွလံုးခုိင္မာျပန္၍၊ ဣသေရလလူတို႔ကို မလႊတ္ ဘဲေနေလ၏။

            ၈ထာဝရဘုရားကလည္း၊ မီးဖုိထဲကျပားကို လက္ႏွင့္ ယူ၍ ေမာေရွသည္ ဖါေရာဘုရင္ေရွ႔၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ ပစ္လႊင့္ေစ။ ၉ထုိျပာသည္ အဲဂုတၱဳျပည္ တေရွာက္လံုး၌ ႏွံ႔ျပားေသာ အမႈန္႔ျဖစ္၍၊ ျပည္တေရွာက္လံုးတြင္ လူႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔၌ အခဲအက်ိတ္ျပည့္ေသာ အနာဆိုးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁ဝသူတို႔သည္ မီးဖိုထဲကျပာကိုယူ၍၊ ဖါေရာဘုရင္ေရွ႔မွာရပ္လ်က္၊ ေမာေရွသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ပစ္လႊင့္သျဖင့္၊ ထုိျပာသည္ လူႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔၌ အခဲအက်ိတ္ျပည့္ေသာ အနာဆိုးျဖစ္ေလ၏။ ၁၁ဝိဇၨာဆရာတို႔သည္ အနာဆိုေၾကာင့္၊ ေမာေရွေရွ႔၌ မရပ္မေနႏုိင္။ ထုိအနာဆိုးသည္ ဝိဇၨာဆရာတို၌၄င္း၊ အဲဂုတၱဳလူ အေပါင္းတို႔၌၄င္း စဲြသတည္း။ ၁၂ထာဝရ ဘုရားသည္ ဖါေရာဘုရင္၏ ႏွလံုးကို ခုိင္မာေစေတာ္မူ သည္ျဖစ္၍၊ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သူတို႔စကား ကိုနားမေထာင္ဘဲေနေလ၏။

            ၁၃တဖန္ထာဝရဘုရားက၊ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ဖါေရာဘုရင္ေရွ႔မွာရပ္လ်က္၊ ေဟျဗဲလူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားက၊ ငါ၏လူတို႔သည္ ငါ့အားဝတ္ျပဳမည္အေၾကာင္း၊ သြားရေသာအခြင့္ကို ေပးေလာ့။ ၁၄သို႔မဟုတ္ ယခုကာလအခါ သင္၏ႏွလံုးကို၄င္း၊ သင္၏ကြၽန္မ်ား၊ လူမ်ား၌၄င္း၊ ငါ၏ေဘးဒဏ္ အလံုးစံုတို႔ကို သင့္ေရာက္ေစမည္။ ေျမႀကီးတေရွာက္လံုး၌ ငါကဲ့သုိ႔ေသာသူမရွိေၾကာင္းကို သင္သည္ သိရလိမ့္မည္။ ၁၅ငါ့လက္ကို ငါဆန္႔၍သင္ႏွင့္ သင္၏လူတို႔ကို ကာလနျဖင့္ ဒဏ္ခတ္မည္။ သင့္ကိုလည္း ေျမႀကီးေပၚက သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းမည္။ ၁၆အကယ္စင္စစ္ ငါ့တန္ခုိးကိုသင္၌ ငါျပျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါ့နာမကိုေျမႀကီးတျပင္လံုးတြင္ ေက်ာ္ေစာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သင့္ကိုငါ ေျမွာက္ခဲ့ၿပီ။ ၁၇သင္သည္ ငါ၏လူတို႔ကိုမလႊတ္ဘဲ၊ သူတို႔ကိုေစာ္ကားေသးသေလာ။ ၁၈ၾကည့္ရႈေလာ့။ အဲဂုတၱဳျပည္တည္သည္ကာ လမွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ မရြာဘူးေသာအလြန္ႀကီးစြာေသာ မိုဃ္းသီးရြာျခင္းကို နာက္ျဖန္ေန႔ ဤအခ်ိန္၌ ငါျဖစ္ေစ မည္။ ၁၉ထုိေၾကာင့္ ယခုေစလႊတ္၍၊ လယ္ျပင္၌ရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ရွိေလသမွ်တို႔ကို သိမ္းယူေလာ့။ အိမ္သို႔ မေဆာင္လ်င္၊ လယ္ျပင္၌ ေတြ႔သမွ်ေသာလူႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔အေပၚမွာ မိုဃ္းသီးက်၍၊ သူတို႔သည္ ေသၾကလိမ့္မည္ အေၾကာင္းကို ေျပာေလာ့ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေသာ ဖါေရာဘုရင္၏ ကြၽန္တို႔သည္၊ မိမိကြၽန္မိမိတိရစာၦန္တို႔ကို အိမ္သို႔ ေျပးေစၾက၏။ ၂၁ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကိုပမာဏမျပဳေသာ သူတို႔သည္၊ မိမိကြၽန္၊ မိမိတိရစာၦန္တို႔ကို လယ္ျပင္၌ ထားၾက၏။

            ၂၂ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္ တေရွာက္လံုး၌ လူတို႔အေပၚမွာ၄င္း၊ တိရစာၦန္မ်ား အေပၚမွာ၄င္း၊ လယ္ျပင္၌ရွိေလသမွ်ေသာအပင္မ်ား ေပၚမွာ၄င္း၊ မိုဃ္းသီးရြာေစျခင္းငွါ၊ သင္၏လက္ကိုမုိဃ္းေကာင္းကင္သို႔ ဆန္႔ ေလာ့ဟုေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၃ေမာေရွသည္ မိမိလွံတံကို မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ ဆန္႔၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိုဃ္းႀကိဳးႏွင့္ မိုဃ္းသီးကိုလႊတ္ေတာ္မူ၏။ မီးသည္လည္း ေျမေပၚမွာ ေျပးေလ၏။ ထုိသို႔ထာဝရဘုရားသည္၊ အဲဂုတၱဳ ျပည္၌ မိုဃ္းသီးရြာေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ၂၄အဲဂုတၱဳျပည္တည္ေထာင္သည္ ကာလမွစ၍ တခါမွ်မျဖစ္ဘူးေသာ မိုဃ္းသီး၊ မီးႏွင့္ေရာ၍ အလြန္ျပင္းထန္စြာေသာ မိုဃ္းသီးျဖစ္ေလ၏။ ၂၅အဲဂုတၱဳျပည္တေရွာက္လံုး၌၊ လယ္ျပင္မွာ ရွိသမွ်ေသာ လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား၊ ျမက္ပင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားတို႔ကို မိုဃ္းသီး ထိေလ၏။ ၂၆သို႔ရာတြင္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားေနရာ ေဂါရွင္ျပည္၌မိုဃ္းသီးမက်မရြာ။

            ၂၇ထုိအခါ ဖါေရာဘုရင္သည္ လူကိုေစလြတ္၍၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္ကိုေခၚၿပီးလွ်င္၊ ဤအမႈ၌ငါျပစ္မွားၿပီ။ ထာဝရဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏။ ငါႏွင့္ ငါ၏လူတို႔သည္ အျပစ္မ်ားပါ၏။ ၂၈တန္ပါၿပီ။ အာႀကီးေသာ မိုဃ္းႀကိဳး ႏွင့္ မိုဃ္းသီးစဲမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားကိုေတာင္းပန္ပါ။ သင္တို႔ကို ငါမဆီးမတား အလ်င္အျမန္လႊတ္မည္ဟု ဆိုေလ၏။ ၂၉ေမာေရွကလည္း၊ ၿမိဳ႔ထဲက ကြၽႏု္ပ္ထြက္သြားေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ကြၽႏု္ပ္လက္ဝါးတို႔ကို ျဖန္႔ပါမည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးကို အစိုးရေတာ္မူေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္သိေစျခင္းငွါ မိုဃ္းႀကိဳးစဲလိမ့္မည္။ မိုဃ္းသီးလည္းမက်မရြာရ။ ၃ဝသို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တို႔သည္၊ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ ကိုမေၾကာက္ေသးေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္သိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။ ၃၁ပုိက္ဆန္ပင္၊ မုေယာပင္ကို မုိဃ္းသီးထိ၏။ မုေယာပင္သည္ အသီးအႏွံႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီ။ ပိုက္ဆံပင္လည္း အသီးမွည့္ၿပီ။ ၃၂ဂ်ဳံစပါး၊ ေကာက္စပါးပင္ကိုကား၊ မထိ။ ထုိအပင္တို႔သည္ မေပါက္ၾကေသး။ ၃၃ေမာေရွသည္ ဖါေရာဘုရင္ထံမွ ထြက္၍ၿမိဳ႔ျပင္သို႔သြားၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား ေတာ္၌ လက္ဝါးတို႔ကို ျဖန္႔သျဖင့္၊ မိုဃ္းႀကိဳးႏွင့္ မိုဃ္းသီးစဲေလ၏။ ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း မိုဃ္းမရြာ။ ၃၄ထုိသို႔မိုဃ္းမရြာ၍ မိုဃ္းသီးႏွင့္ မိုဃ္းႀကိဳး စဲသည္ကို ဖါေရာဘုရင္ျမင္လွ်င္၊ တဖန္ျပစ္မွား၍၊ ကြၽန္မ်ားႏွင့္ အကြ ႏွလံုးခုိင္မာလ်က္ေန၏။ ၃၅ထုိသို႔ဖါေရာ ဘုရင္သည္ ႏွလံုးခုိင္မာသည္ျဖစ္၍၊ ေမာေရွ၌ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔ကုိ မလႊတ္ဘဲေနျပန္သတည္း။