ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁)


၁မိမိတို႔အိမ္သူအိမ္သားပါလ်က္၊ အဘယာကုပ္ႏွင့္ အတူ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ေရာက္လာေသာ ဣသေရလ သားတို႔၏ အမည္ဟူမူကား၊ ၂ရုဗင္၊ ရွိေမာင္၊ ေလဝိ၊ ယုဒ၊ ၃ဣသခါ၊ ဇာဗုလုန္၊ ဗယၤာမိန္၊ ၄ဒန္၊ နႆလိ၊ ဂဒ္၊ အာရွာတည္း။ ၅ယာကုပ္အမ်ဳိးသား ေပါင္းကား၊ ခုနစ္ဆယ္တည္း။ ေယာသပ္သည္အဲဂုတၱဳျပည္၌ရွိႏွင့္သတည္း။

၆ေယာသပ္ႏွင့္ အစ္ကိုမ်ားမွစ၍၊ ထုိကာလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔သည္ေသၾကကုန္၏။ ၇ဣသေရလ အမ်ဳိး သားတို႔သည္ သားကိုဘြား၍ အလြန္တိုးပြါးမ်ားျပားသျဖင့္၊ အလြန္အားႀကီး၍ တျပည္လံုးႏွံ႔ျပားၾကေလ၏။

၈ထုိေနာက္မွ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေယာသပ္ကို မသိေသာ ရွင္ဘုရင္သစ္ေပၚလာ၏။ ၉ထုိရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ငါတို႔ထက္သာ၍မ်ားၾက၏။ သာ၍အားႀကီးၾက၏။ ၁ဝလာၾက၊ သူတို႔ကို လိမၼာစြာ ျပဳၾကစို႔။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔သည္ မ်ားျပားၾကလိမ့္မည္။ ေနာက္တခါ စစ္မႈေရာက္လွ်င္ ငါတို႔ရန္သူဘက္သို႔ ဝင္စား၍ ငါတို႔ကိုတိုက္သျဖင့္၊ ျပည္ေတာ္ထဲက ထြက္သြားၾကလိမ့္မည္ဟု မိမိလူတို႔အားဆိုေလ၏။ ၁၁ထုိေၾကာင့္ အဲဂုတၱဳမင္း တို႔သည္၊ က်ပ္တည္းစြာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းဆဲေစျခင္းငွါ အအုပ္ခ်ဳပ္ ခန္႔ထားၾက၏။ ဣသေရလလူတို႔သည္၊ ဘ႑ာေတာ္ သိုထားဘုိ႔၊ ပိသံုၿမိဳ႔ႏွင့္ ရာမသက္ၿမိဳ႔ကို တည္ေဆာက္ရၾက၏။ ၁၂သို႔ေသာ္လည္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရသည္အတုိင္း၊ တိုးပြါး မ်ားျပားလ်က္ရွိၾက၏။ သူတို႔ေၾကာင့္ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ စိတ္ညစ္၍၊ ၁၃အလြန္ၾကမ္း တမ္းစြာ ညွဥ္းဆဲၾက၏။ ၁၄သရြတ္ႏွင့္ အုတ္လုပ္ေသာအမႈ၊ လယ္လုပ္ေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ခဲယဥ္းစြာေစခုိင္း၍ အလြန္ဆင္းရဲ ပင္ပန္းေစၾက၏။ ေစခုိင္းေလရာရာ၌လည္း ခဲယဥ္းစြာေစခုိင္းၾက၏။

၁၅ရွိဖရႏွင့္ ပုအာအမည္ရွိေသာ ေဟျဗဲဝမ္းဆဲြမတို႔ကို၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္က၊ ၁၆သင္တို႔သည္ ေဟျဗဲမိန္းမတို႔ အား ဝမ္းဆဲြလုပ္၍ ေမြးရာအရပ္၌ ေစာင့္ေနေသာ အခါ၊ ေယာက်္ားျဖစ္လွ်င္ ေသေစ၊ မိန္းမျဖစ္လွ်င္၊ အသက္ရွင္ ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁၇ဝမ္းဆဲြမတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ၍၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတုိင္းမျပဳ၊ ေယာက်္ားတို႔ကိုအသက္ခ်မ္းသာေပးၾက၏။ ၁၈အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္သည္လည္း၊ ဝမ္းဆြဲမတို႔ကို ေခၚ၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျပဳသနည္း။ ေယာက်္ားတို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ အသက္ခ်မ္းသာေပးသနည္း ဟု ေမးစစ္ေသာ္၊ ၁၉ဝမ္းဆဲြမတို႔က၊ ေဟၿမဲ မိန္းမတို႔သည္၊ အဲဂုတၱဳမိန္းမကဲ့သို႔မဟုတ္၊ သန္စြမ္းေသာေၾကာင့္၊ ဝမ္းဆြဲမေရာက္မွီ သားကိုဘြားတတ္ၾက၏ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂ဝထုိေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ ဝမ္းဆဲြမတို႔ကို ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ထုိလူအမ်ဳိးသည္လည္း မ်ားျပား၍ အလြန္အားႀကီးၾကေလ၏။ ၂၁ဝမ္းဆဲြမတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ကိုေၾကာက္ရြံ႔ေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔အိမ္သူအိမ္သားမ်ား ကိုျပဳစုေတာ္မူ၏။ ၂၂ဖါေရာဘုရင္ကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔တြင္၊ ဘြားျမင္ေသာသူငယ္ေယာက္်ားအေပါင္းတို႔ကို ျမစ္ထဲသို႔ခ်ပစ္ေစ။ မိန္းမကိုမူကား အသက္ရွင္ေစဟု မိမိလူအေပါင္းတို႔ကိုမွာထားေတာ္မူ၏။