ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၂)


 ၁ထုိကာလ၌ ေလဝိအမ်ဳိးသားတေယာက္သည္၊ ေလဝိအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳ၍၊ ၂မိန္းမသည္ ပဋိိသေႏၶြ ယူသျဖင့္သားေယာက်္ားကုိဘြားျမင္ေလ၏။ ထုိသားသည္ အဆင္းလွေၾကာင္းကို အမိျမင္လွ်င္၊ သံုးလပတ္ လံုးဖြက္ထားေလ၏။ ၃ေနာက္တဖန္ ဖြက္၍မထားႏုိင္ေသာအခါ၊ ဂမာကိုင္းပင္ျဖင့္ ရက္ေသာ ပုခက္ကုိယူ၍ ေရညိ‡ႏွင့္ သစ္ေစးျဖင့္ လူးၿပီးလွ်င္၊ ပုခက္ထဲတြင္ သူငယ္ကိုထည့္၍ ျမစ္ကမ္းနားကိုင္းေတာ၌ ထားေလ၏။ ၄သူငယ္အစ္မလည္း အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကို သိျမင္ျခင္းငွါ အေဝး၌ရပ္ေနေလ၏။ ၅ဖါေရာဘုရင္၏ သမီးေတာ္သည္ ေရခ်ဳိးျခင္းငွါ ဆင္းလာ၍၊ ကြၽန္မတို႔ႏွင့္ ျမစ္ကမ္းနား၌ လွည့္လည္စဥ္၊ ကိုင္းေတာ၌ ပုခက္ကိုျမင္၍ ေဆာင္ယူေစျခင္းငွါ ကြၽန္မတေယာက္ကုိ ေစလႊတ္ေလ၏။ ၆ပုခက္ဖံုးကို ဖြင့္ေသာအခါ၊ ငုိလ်က္ ေနေသာ သူငယ္ကိုျမင္၍၊ သနားေသာစိတ္ရွိလွ်င္၊ ဤသူငယ္သည္ ေဟျဗဲအမ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုၿပီးေသာ္၊ ၇သူငယ္၏ အစ္မက၊ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ သူငယ္ကိုထိန္းရေသာ ေဟျဗဲအထိန္းကို ကြၽန္မသြား၍ ေခၚရပါမည္ ေလာဟု ဖါေရာဘုရင္သမီးေတာ္အား ေမးေလွ်ာက္၍၊ ၈မင္းသမီးက သြားေလာ့ဟု အခြင့္ေပးလွ်င္၊ မိန္းမငယ္ သြား၍ သူငယ္၏အမိကိုေခၚေလ၏။

၉ဖါေရာဘုရင္၏သမီးေတာ္က၊ ဤသူငယ္ကိုယူသြား၍ ငါ့ဘုိ႔ထိန္းေလာ့။ အခကိုငါေပးမည္ဟု မွာထား သည္အတုိင္း၊ ထုိမိန္းမသည္ သူငယ္ကို ယူသြား၍ ထိန္းေလ၏။ ၁ဝသူငယ္ႀကီးပြါးေသာအခါ၊ ဖါေရာဘုရင္၏ သမီးေတာ္ထံသုိ႔ ပို႔ေဆာင္၍ မင္းသမီးသည္ သားအရာ၌ခန္႔ထားလ်က္၊ ေမာေရွအမည္ျဖင့္ မွည့္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေရထဲကငါ ႏႈတ္ယူသည္ဟု ဆိုသတည္း။

၁၁ေမာေရွသည္ ႀကီးေသာအခါ၊ မိမိအမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ရွိရာသို႔ သြား၍သူတို႔အမႈထမ္းရေသာ အျခင္းအရာ တို႔ကိုၾကည့္ရႈေလ၏။ မိမိအမ်ဳိးသားေဟျဗဲလူတေယာက္ကို၊ အဲဂုတၱဳလူရုိက္သည္ကိုျမင္လွ်င္၊ ၁၂ပတ္လည္ၾကည့္ရႈ၍ အဘယ္သူမွ်မရွိသည္ကို သိေသာအခါ၊ အဲဂုတၱဳလူကိုသတ္၍ သဲထဲ၌ျမဳပ္ထားေလ၏။ ၁၃နက္ျဖန္ေန႔၌ ထြက္ျပန္ ေသာ္၊ ေဟျဗဲလူ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းသတ္ၾကသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ သင္သည္ သင္၏အေပါင္းအေဘာ္ကို အဘယ္ ေၾကာင့္ရုိက္သနည္းဟု ညွဥ္းဆဲေသာသူအား ေမးသည္ရွိေသာ္၊ ၁၄ထုိသူက၊ အဘယ္သူသည္ သင့္ကုိငါတို႔အေပၚမွာ  အကဲအမွဴးတရားသူႀကီးအရာ၌ ခန္႔ထားသနည္း။ အဲဂုတၱဳလူကိုသတ္သကဲ့သုိ႔ ငါ့ကို သတ္လုိသေလာဟု ျပန္ဆို၏။ ထုိအခါ ေမာေရွသည္ မိမိျပဳေသာအမႈထင္ရွားၿပီဟု သိ၍ေၾကာက္ေလ၏။ ၁၅ထုိသိတင္းကို ဖါေရာဘုရင္ၾကားေသာ အခါ၊ ေမာေရွကိုသတ္ျခင္းငွါ ရွာၾကံေလ၏။  ေမာေရွသည္ ဖါေရာဘုရင္ ထံမွ ထြက္ေျပး၍၊ မိဒ်န္ျပည္သုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ ေရတြင္းနားမွာထုိင္၍ နားေနေလ၏။

၁၆ထုိအခါ မိဒ်န္ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ သမီးညီအစ္မ ခုနစ္ေယာက္တို႔သည္၊ မိမိတို႔အဘ၏ သိုးဆိတ္မ်ားကို ေရတိုက္ျခင္းငွါလာ၍ ေရခပ္ၿပီးလွ်င္၊ ေရေသာက္ခြက္တို႔၌ ေလာင္းၾက၏။ ၁၇သုိးထိန္းအခ်ဳိ႔တို႔လည္းလာ၍ သိုးဆိတ္မ်ား ကိုေမာင္းၾက၏။ ထုိအခါ ေမာေရွသည္ထ၍ ထုိမိန္းမတို႔ဘက္၌ ေနလ်က္၊ သုိးဆိတ္မ်ားကို ေရတိုက္ေလ၏။ ၁၈ထုိမိန္းမ တို႔သည္ အဘေရြလထံသို႔ေရာက္ၾကေသာ္၊ အဘက အဘယ္ေၾကာင့္ ယေန႔အလ်င္ အျမန္ေရာက္လာရၾကသနည္း ဟုေမးေလ၏။ ၁၉သူတို႔ကလည္း၊ အဲဂုတၱဳလူတေယာက္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုိ သိုးထိန္းတို႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္၍၊ ေရလုိ သမွ်ကိုခပ္သျဖင့္၊ သိုးဆိတ္မ်ားကို ေရတိုက္ပါသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၂ဝအဘကလည္း၊ ထုိသူသည္အဘယ္မွာရွိသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ သူ႔ကိုပစ္ထားခဲ့သနည္း။ အစာစားေစျခင္းငွါ သူ႔ကိုေခၚေခ်ၾကဟု ဆိုေလ၏။ ၂၁ေမာေရွသည္ ထုိသူထံမွာေန၍ ေပ်ာ္ေမြ႔သျဖင့္၊ သမီးဇိေပါရကို ေမာေရွအား ထိမ္းျမားေပးစားေလ၏။ ၂၂ထုိမိန္းမဘြားေသာသားကုိ ေဂရရႈံအမည္ျဖင့္ မွည့္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ တကြၽန္း တႏုိင္ငံ၌ ဧည့္သည္အာဂႏၱဳျဖစ္ရၿပီဟု ဆိုသတည္း။

၂၃ကာလအင္တန္ၾကာၿပီးမွ၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္အနိစၥေရာက္ေလ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔လည္းအေစ ကြၽန္ ခံရေသာေၾကာင့္ ညည္းတြားငိုေၾကြးၾက၏။ ထိုသို႔ အေစကြၽန္ခံ၍ ငိုေၾကြးေသာ အသံသည္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာ္သို႔ တတ္ေရာက္ေလ၏။ ၂၄သူတို႔ညည္း တြားျမည္တမ္းျခင္း အသံကုိဘုရားသခင္ၾကားေတာ္မူလွ်င္၊ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္ႏွင့္ ျပဳခဲ့ဘူးေသာ ပဋိိညာဥ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၏။ ၂၅ဘုရားသခင္သည္လည္း၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ကိုၾကည့္ရႈ၍ သူတို႔အမႈကုိ ဆင္ျခင္ ေတာ္မူ၏။