ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၅)


၁ထုိေနာက္မွ၊ ေမာေရွႏွင့္အာရုန္သည္ ဖါေရာဘုရင္ထံသုိ႔ ဝင္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားက၊ ငါ၏လူတို႔သည္ေတာ၌ ငါ့အဘုိ႔ပြဲခံေစျခင္းငွါ လႊတ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္၏။ ၂ဖါေရာ မင္းကလည္း၊ ထာဝရဘုရား၏စကားကုိ နားေထာင္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကိုငါလႊတ္ေစျခင္းငွါ ထုိဘုရားကား အဘယ္သူနည္း။ ထာဝရဘုရားကုိ ငါမသိ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကို ငါမလႊတ္ဟုဆိုေလ၏။ ၃သူတို႔ကလည္း၊ ေဟျဗဲလူတို႔၏ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ေတာ္မူၿပီ။ ေတာသုိ႔ သံုးရက္ခရီးသြား၍၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူပါ။ သို႔မဟုတ္ ကာလနာေဘး၊ ထားေဘးတစံုတခုျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူလိမ့္္မည္ဟု ေလွ်ာက္ဆုိ၏။ ၄အဲဂုတၱဳရွင္ ဘုရင္ကလည္း၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္၊ သင္တို႔သည္ ဤလူမ်ားတို႔ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ အလုပ္ျပတ္ေစသနည္း။ အမႈေတာ္ကို သြား၍ ေဆာင္ရြက္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅တဖန္လည္း ျပည္ေတာ္၌ ထုိလူတို႔သည္ ယခုမ်ားၾက၏။ အမႈမထမ္းေစျခင္းငွါ သင္တို႔သည္အခြင့္ေပး ၾကသည္တကားဟု ဖါေရာဘုရင္ဆို၍၊ ၆ထုိေန႔ျခင္းတြင္ အအုပ္အခ်ဳပ္၊ အၾကပ္အေဆာ္တို႔ကိုေခၚၿပီးလွ်င္၊ ၇အုတ္လုပ္ စရာဘုိ႔ေကာက္ရုိးကို လူတို႔အားအရင္ေပးသကဲ့သုိ႔မေပးႏွင့္။ သူတို႔သည္ ေကာက္ရုိးကုိ ကိုယ္ဘုိ႔ရွာယူၾကေစ။ ၈အုတ္ကိုကား၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ အရင္ကဲ့သို႔လုပ္ေစရမည္၊ အလွ်င္းမေလ်ာ့ေစႏွင့္။ သူတို႔သည္ပ်င္းရိၾက၏။ ထိုေၾကာင့္သြား၍ငါတို႔ဘုရားသခင္အား ယဇ္ပူေဇာ္ၾကစို႔ဟု ေၾကြးေၾကာ္တတ္ၾက၏။ ၉သို႔ျဖစ္၍စည္းၾကပ္လ်က္ လုပ္ေစၾက။ ပင္ပန္းေစၾက။ လူမုိက္စကားကုိ နားမေထာင္ ေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁ဝအအုပ္အခ်ဳပ္အၾကပ္ အေဆာ္တို႔သည္ ထြက္၍၊ ဖါေရာဘုရင္ကေကာက္ရုိးကိုငါမေပး။ ၁၁ေကာက္ရုိးကိုေတြ႔ႏိုင္ရာအရပ္၌ရွာၾက။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ရေသာ အလုပ္အလွ်င္းမေလ်ာ့ရဟု အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္ဟု လူတို႔အားျပန္ၾကားၾက၏။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍ လူတို႔သည္ေကာက္ရုိး အတြက္အမႈိက္ကို ရွာယူျခင္းငွါ အဲဂုတၱဳျပည္ တေရွာက္လံုးတြင္ အရပ္ရပ္ကဲြျပားၾက၏။ ၁၃အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူတို႔ကလည္း၊ ေကာက္ရုိးကိုရသည္ ကာလ၌ ေန႔တိုင္းလုပ္ရသည္အတိုင္း၊ ၿပီးေအာင္လုပ္ၾကဟု သူတို႔ကိုႏႈိးေဆာ္ၾက၏။ ၁၄ဖါေရာမင္း ၏ အအုပ္အခ်ဳပ္တို႔သည္ ခန္႔ထားေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး အၾကပ္အေဆာ္ တို႔ကို သင္တို႔သည္အရင္ကလုပ္သည္ အတုိင္း၊ ယေန႔ႏွင့္ မေန႔၌အုတ္လုပ္ရေသာအမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ မၿပီးစီးေစၾကသနည္းဟု စစ္၍ရုိက္ၾက၏။ ၁၅ထုိအခါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး အၾကပ္အေဆာ္တို႔သည္၊ ဖါေရာမင္း ထံသုိ႔သြား၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္တို႔ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ဤသို႔စီရင္ေတာ္မူသနည္း။ ၁၆ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ တို႔အား၊ ေကာက္ရုိးကိုမေပး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သူတို႔ကလည္း၊ အုတ္ကိုလုပ္ၾကဟု ဆိုသျဖင့္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အရုိက္ခံ ရၾကပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္လူတို႔၌သာ အျပစ္ရွိပါသည္ဟု ေအာ္ဟစ္ၾက၏။ ၁၇ဖါေရာဘုရင္ကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ပ်င္းရိသည္၊ ပ်င္းရိသည္။ ထုိေၾကာင့္ငါတို႔သည္ သြား၍ ထာဝရ ဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ၾကစို႔ဟု သင္တို႔ဆိုတတ္ၾက၏။ ၁၈သို႔ေသာေၾကာင့္ ယခုသြား၍ လုပ္ၾက။ ေကာက္ရုိးကိုမေပးရ။ သို႔ေသာ္လည္း အုတ္ကိုေပးျမဲေပးရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉ထုိသုိ႔ေန႔တိုင္းလုပ္ရေသာ အုတ္အေရအတြက္၌ အလွ်င္းမေလ်ာ့ရဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ဣသေရ လအမ်ဳိး အၾကပ္အေဆာ္တို႔သည္ မိမိတို႔၌ အမႈႀကီးေရာက္ေၾကာင္းကုိ သိျမင္၏။ ၂ဝဖါေရာမင္းထံမွ ထြက္သြားၾကစဥ္၊ လမ္း၌ ေစာင့္လ်က္ေနေသာ ေမာေရွႏွင့္အာရုန္ကိုေတြ႔လွ်င္၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ၾကည္ရႈ၍၊ စီရင္ေတာ္ မူပါေစေသာ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဖါေရာမင္းႏွင့္ အမႈေတာ္ထမ္းအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို ရြံရွာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါတို႔ကို သတ္ရေသာအခြင့္ ရွိေစျခင္းငွါ၄င္း သင္တို႔သည္ ျပဳၾကၿပီတကားဟု ဆိုၾက၏။ ၂၂ေမာေရွသည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔သြား၍၊ အိုဘုရားရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤလူမ်ဳိးကို အဘယ္ေၾကာင့္ ညွဥ္းဆဲေတာ္မူသနည္း။ အကြၽႏု္ပ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေစလႊတ္ေတာ္မူသနည္း။ ၂၃အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ ေျပာျခင္းငွါ၊ ဖါေရာမင္းထံသို႔ဝင္သည္ေန႔မွစ၍၊ သူသည္ ဤလူမ်ဳိးကို ညွဥ္းဆဲပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔ကို အလွ်င္းကယ္လႊတ္ေတာ္မမူပါဟုေလွ်ာက္၏။