ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃)


၁ေမာေရွသည္၊ မိမိေယာကၡမ မိဒ်န္ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယသေရာ၏ သုိးဆိတ္မ်ားကုိထိန္းစဥ္၊ ေတာေနာက္ ဘက္သို႔ ေဆာင္သြား၍၊ ေဟာရပ္အမည္ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ေတာင္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ၂ထုိအခါ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ခ်ဳံထဲကထြက္ေသာမီးလွ်ံ၌ထင္ရွား၏။ ေမာေရွသည္ ၾကည့္ေသာအခါ၊ မီးေလာင္၍ ခ်ဳံမကြၽမ္း ဘဲရွိသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ ၃အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်ဳံမကြၽမ္းဘဲရွိသနည္း။ ဤထူးဆန္းေသာ ရူပါရုံကုိငါသြား၍ ၾကည့္ရႈမည္ဟု ဆို၏။ ၄ေမာေရွသြား၍ ၾကည့္ရႈေၾကာင္းကိုထာဝရဘုရားျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ေမာေရွ၊ ေမာေရွဟု ခ်ဳံထဲကေခၚေတာ္မူ၏။ ေမာေရွကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္ရွိပါ၏ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ၅ဘုရားသခင္ကလည္း၊ မခ်ဥ္းႏွင့္။ သင္၏ေျခနင္းကို ခြၽတ္ေလာ့။ သင္နင္းေသာ အရပ္ကားသန္႔ရွင္းေသာေျမ ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း၊ ၆ငါသည္ သင့္အဘ၏ ဘုရား၊ အာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက္၏ဘုရား၊ ယာကုပ္၏ဘုရား ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကိုမၾကည့္ဝံ့၊ မိမိမ်က္ႏွာကိုဖံုးလ်က္ေန၏။

၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ရွိေသာ ငါ၏လူတို႔ခံရေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ငါေစ့ေစ့ျမင္ခဲ့ၿပီ။ သူတို႔ကို ေစခုိင္းေသာ သခင္တို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ျမည္တမ္းေသာ အသံကိုလည္း ငါၾကားခဲ့ၿပီ။ သူတို႔နာၾကည္းျခင္း ေဝဒနာကို ငါသိ ၏။ ၈သူတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္၍၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတၱိလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိလူတို႔ေနရာ၊ ႏုိ႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီတတ္ေသာျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းငွါ ငါဆင္းလာၿပီ။ ၉ယခုတြင္လည္း ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ ငုိေၾကြးေသာအသံသည္ ငါ့ထံသုိ႔ တက္ေရာက္၍၊ သူတို႔ကို အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ ညွဥ္းဆဲျခင္းအမႈကုိ လည္း ငါျမင္ရၿပီ။ ၁ဝထိုေၾကာင့္ ယခုသြားေလာ့။ သင္သည္ ငါ၏လူ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္မည္ အေၾကာင္း၊ သင့္ကိုဖါေရာဘုရင္ထံသို႔ ငါေစလႊတ္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁ေမာေရွကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အဘယ္သို႔ ေသာသူ ျဖစ္၍၊ ဖါေရာဘုရင္ထံသုိ႔ဝင္သျဖင့္၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး သားတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ရပါမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္အား ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁၂ဘုရားသခင္က၊ အကယ္စင္ စစ္ငါသည္သင့္ဘက္၌ရွိလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ကို ေစလႊတ္ျခင္းလကၡဏာသက္ေသဟူမူကား၊ သင္သည္ ထုိလူတို႔ကုိ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္၊ ဤေတာင္ေပၚမွာ ဘုရားသခင္အား ဝတ္ျပဳရၾကလိမ့္မည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ေမာေရွကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ရွိရာသို႔ ေရာက္၍၊ သင္တို႔ဘုိးေဘး မ်ား၏ ဘုရားသခင္ သည္ ငါ့ကိုသင္တို႔ရွိရာသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီဟု အကြၽႏ္ုပ္ဆိုလွ်င္၊ သူတို႔က၊ ထုိဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု အကြၽႏ္ုပ္ကိုျပန္၍ေမးေသာအခါ၊ အဘယ္သုိ႔ျပန္ေျပာရပါမည္နည္း ဟုဘုရား သခင္အားေမး ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၄ဘုရားသခင္ကလည္း၊ ငါျဖစ္သည္အတုိင္း ငါျဖစ္၏ ဟူ၍၄င္း၊ ငါျဖစ္သည္ဟု အမည္ရွိေသာ သူသည္၊ ငါ့ကို သင္တို႔ရွိရာသုိ႔ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီဟု ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ျပန္ေျပာေလာ့ ဟူ၍၄င္း၊ ေမာေရွအားမိန္႔ ေတာ္မူ၏။

၁၅တဖန္ဘုရားသခင္က၊ သင္တို႔ဘုိးေဘးမ်ား၏ ဘုရားသခင္၊ အာျဗဟံ၏ ဘုရား၊ ဣဇာက္၏ ဘုရား၊ ယာကုပ္ ၏ဘုရားတည္းဟူေသာထာဝရဘုရားသည္၊ ငါ့ကိုသင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီဟု ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔အား ေျပာရမည္။ ထုိအမည္သည္ အစဥ္ငါ့အမည္ျဖစ္၏။ လူမ်ဳိးအစဥ္အဆက္မျပတ္ ငါ့ဘဲြ႔နာမ ျဖစ္၏။ ၁၆သြား၍ဣသေရလ အမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူတို႔ကို စုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔ ဘုိးေဘးမ်ား၏ ဘုရားသခင္၊ အာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက္၏ဘုရား၊ ယာကုပ္၏ဘုရားတည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အား ထင္ရွား ေတာ္မူလ်က္၊ အကယ္စင္စစ္ သင္တို႔ကို ငါအၾကည့္အရႈလာ၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ သင္တို႔အားျပဳေသာအမႈကို ငါျမင္ၿပီ။ ၁၇အဲဂုတၱဳျပည္၌ ခံရေသာဒုကၡ ထဲက သင္တို႔ကို ငါႏႈတ္၍၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတၱိလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိလူတို႔ေနရာ၊ ႏုိ႔ႏွင့္ ပ်ားရည္ စီးတတ္ေသာ ျပည္သို႔ပို႔ေဆာင္မည္  ငါဂတိရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီ ဟု သူတို႔အားေျပာေလာ့။ ၁၈သူတို႔သည္ သင္၏စကားကုိ နားေထာင္၍၊ သင္သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးသား အသက္ႀကီး သူမ်ားပါလ်က္၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ ထံသို႔ဝင္သျဖင့္၊ ေဟျဗဲလူတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ေတာ္ မူၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအားယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ေတာသုိ႔သံုးရက္ ခရီးသြားရေသာ အခြင့္ကုိေပးေတာ္မူဟု ေလွ်ာက္ရမည္။ ၁၉အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္သည္ ႀကီးစြာေသာတန္ခိုးကို မေတြ႔မျမင္လွ်င္၊ သြားရေသာ အခြင့္ကို သင္တို႔အား မေပးေၾကာင္းကို ငါသိ၏။ ၂ဝငါသည္လည္း လက္ကိုဆန္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္ထဲ၌ ငါျပဳလတံ့ေသာငါ ၏အံဘြယ္ေသာ အမႈရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ထုိျပည္ကို ဒဏ္ခတ္မည္။ ထုိေနာက္ အဲဂုတၱဳျပည္ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တို႔ကိုလႊတ္ လိမ့္မည္။ ၂၁ထုိလူမ်ဳိးသည္ အဲဂုတၱဳလူတို႔ထံ၌မ်က္ႏွာရေသာအခြင့္ကို ငါေပး၍၊ သင္တို႔သည္ထြက္သြားေသာအခါ လက္ခ်ည္း မသြားရၾက။ ၂၂အေၾကာင္းမူကား၊ မိန္းမတိုင္းမိမိအိမ္နီးခ်င္း၊ မိမိအိမ္မွာတည္းေသာသူ၌ ေငြတန္ဆာ၊ ေရႊတန္ဆာႏွင့္ အဝတ္တန္ဆာမ်ားကုိေတာင္း၍၊ သင္တို႔သားသမီး မ်ားကုိ တန္ဆာဆင္ေစသျဖင့္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔၏ ဥစၥာကို လုယူ ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။