ဒံေယလ


အခန္းၾကီး(၁)                                 အခန္းၾကီး(၂)

အခန္းၾကီး(၃)                                 အခန္းၾကီး(၄)

အခန္းၾကီး(၅)                                အခန္းၾကီး(၆)

အခန္းၾကီး(၇)                                 အခန္းၾကီး(၈)

အခန္းၾကီး(၉)                                 အခန္းၾကီး(၁၀)

အခန္းၾကီး(၁၁)                              အခန္းၾကီး(၁၂)