ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁ေပရသိရွင္ဘုရင္ ကုရုနန္းစံသံုးႏွစ္တြင္၊ ေဗလတရွာဇာအမည္ျဖင့္ သမုတ္ေသာ ဒံေယလသည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ကိုခံရ၏။ ထုိဗ်ာဒိတ္ေတာ္စကားမွန္ေပ၏။ ႀကီးစြာေသာစစ္တိုက္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေပ၏။ သူသည္ထုိစကားကုိ နားလည္၏။ ျမင္ရေသာရူပါရုံသေဘာကုိလည္း ရိပ္မိ၏။ ၂ထုိကာလ၌ ငါဒံေယလသည္ အရက္ႏွစ္ဆယ္တရက္တုိင္တုိင္ ၿခိဳးၿခံစြာ က်င့္လ်က္ေန၏။ ၃အရက္ႏွစ္ဆယ္တရက္မေစ့မွီ ၿမိန္ေသာမုန္႔ကုိ မစား။ အမဲသားႏွင့္ စပ်ည္ကိုမျမည္း။ ဆီလိမ္းျခင္းကို လည္း အလွ်င္းမျပဳ။ ပဌမလႏွစ္ဆယ္ေလးရက္ေန႔၌ ငါသည္ဟိဒေကလျမစ္ႀကီးအနားမွာရွိစဥ္၊ ၅ေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ဥဖတ္ေရႊစင္ခါးပန္းကုိ ဝတ္စည္းလ်က္ရွိေသာ လူတဦးကုိ ျမင္၏။ ၆သူ၏ကုိယ္သည္ ေက်ာက္မ်က္ရဲြ ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ သူ႔မ်က္ႏွာသည္လည္း လွ်ပ္စစ္ကဲ့သို႔ထင္၏။ သူ႔မ်က္စိသည္လည္း မီးခြက္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သူ႔လက္ေျခ တုိ႔သည္ ဦးသစ္ေသာေၾကးဝါအေရာင္အဆင္းရွိ၏။ သူ႔စကားသံသည္ မ်ားစြာေသာလူစုအသံႏွင့္တူ၏။ ၇ထုိဗ်ာဒိတ္ ရူပါရံုကုိ ငါဒံေယလတေယာက္တည္းျမင္ရ၏။ ငါႏွင့္အတူ ပါလာေသာလူတို႔သည္ မျမင္ရၾက။ သူတို႔သည္ အလြန္ ေၾကာက္ရံြ႔တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သျဖင့္၊ ပုန္းေရွာင္၍ေနျခင္းငွါ ေျပးၾက၏။ ၈ငါမူကား၊ တေယာက္တည္းေနရစ္၍ ထုိႀကီးစြာေသာ ရူပါရုံကိုျမင္ရလွ်င္၊ ခြန္အားေလ်ာ့၍ မ်က္ႏွာပ်က္္လ်က္၊ ကိုယ္၌အစြမ္းသတၱိအလွ်င္းမရွိျဖစ္ေလ၏။ ၉သို႔ရာတြင္၊ ထုိသူ၏စကားသံကုိ ငါၾကား၏။ ၾကားေသာအခါ၊ ေျမေပၚမွာ ျပပ္ဝပ္၍ မိန္းေမာေတြေဝလ်က္ေန၏။ ၁ဝထိုအခါ လက္တဘက္သည္ ငါ့ကုိၾကြ၍၊ ငါသည္ဒူးႏွင့္လက္ဝါးျဖင့္ ေထာက္လ်က္ေနရ၏။ ၁၁သူကလည္း၊ အလြန္ခ်စ္အပ္ေသာသူ၊ ဒံေယလ၊ ငါ့စကားကုိနားလည္အံ့ေသာငွါ မတ္တပ္ေနေလာ့။ သင္ရွိရာသုိ႔ ငါ့ကုိေစလြတ္ေတာ္မူ၍၊ ယခုငါလာၿပီဟု ဆုိလွ်င္၊ ငါသည္တုန္လႈပ္လ်က္ မတ္တပ္ေန၏။

၁၂ထုိအခါ သူကလည္း၊ အခ်င္းဒံေယလ၊ မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္သည္နားလည္ျခင္းငွါ၄င္း၊ သင္၏ဘုရားေရွ႔မွာ ကိုယ္ကုိကုိယ္ဆံုးမျခင္းငွါ၄င္း၊ စိတ္ျပဌာန္းေသာ ပဌမေန႔မွစ၍ သင္၏စကားကုိ ၾကားေတာ္မူၿပီ။ ထုိစကားေၾကာင့္ လည္း ငါေရာက္လာေတာ္မူ၏။ ၁၃ေပရသိႏုိင္ငံကုိအစိုးရေသာမင္းမူကား၊ အရက္ႏွစ္ဆယ္တရက္ပတ္လံုး ငါ့ကိုဆီး တား၏။ ေနာက္တခါ အျမတ္ဆံုးေသာ မင္းစုထဲက၊ မိေကၡလသည္ ငါ့ကုိအကူလာ၍၊ ငါသည္လည္း ထုိအရပ္၌ ေပရသိမင္းႀကီးတို႔ထံမွာ စိုင္းလင့္၍ ေနရ၏။ ၁၄ယခုမူကား၊ ေနာင္ကာလတြင္ သင္၏အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔၌ ျဖစ္လတံ့ေသာအမႈအရာတို႔ကုိ သင္သည္နားလည္ေစျခင္းငွါ ငါေရာက္လာၿပီ။ ဤဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံသည္ တာရွည္ေသာ ကာလႏွင့္ ဆုိင္ေပ၏ဟု ငါ့အားေျပာဆုိ၏။ ၁၅ထုိသုိ႔ေျပာဆုိၿပီးမွ၊ ငါသည္ဦးညြတ္ျပဝပ္၍ စကားမေျပာႏုိင္ဘဲေန၏။ ၁၆ထုိအခါ လူသား၏သ႑န္ရွိေသာ သူတဦးသည္ ငါ့ႏႈတ္ကုိလက္ႏွင့္တုိ႔လွ်င္၊ ငါသည္ႏႈတ္ကိုဖြင့္၍ ေျပာေသာ အခြင့္ကိုရၿပီးလွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္၏ သခင္၊ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျပင္းစြာေသာေဝဒနာကို ခံရ၍၊ ကိုယ္၌ ခြန္အားအလွ်င္းမရွိပါ။ ၁၇ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ကိုယ္ေတာ္အရွင္ႏွင့္ အဘယ္သုိ႔စကားေျပာႏုိင္ပါအံ့နည္း။ ယခုပင္ အကြၽႏု္ပ္ကုိယ္၌ ခြန္အားအလွ်င္းမရွိပါ။ အကြၽႏု္္ပ္အသက္လည္း ကုန္ပါၿပီဟု ငါ့ေရွ႔မွာ ရပ္ေနေသာသူအား ငါေလွ်ာက္၏။ ၁၈ေနာက္တဖန္ လူသ႑န္ရွိေသာ သူသည္လာ၍ ငါ့ကုိလက္ႏွင့္တုိ႔လ်က္ အားေပးၿပီးလွ်င္၊ ၁၉အလြန္ ခ်စ္အပ္ေသာသူ၊ မေၾကာက္ႏွင့္။ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစ။ အားရွိေလာ့။ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေလာ့ဟုဆိုၿပီ။ ထုိသုိ႔ဆိုၿပီးမွ ခြန္အားကိုငါရ၍၊ အကြၽႏု္ပ္၏ သခင္၊ မိန္႔ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္ကိုခြန္အားေပးေတာ္မူၿပီဟု ေလွ်ာက္၏။ ၂ဝထုိသူကလည္း၊ ငါသည္သင္ရွိရာသုိ႔လာရေသာအေၾကာင္းကို နားလည္သေလာ့။ ေပရသိမင္းကိုစစ္တုိက္အ့ံေသာ ငွါ ယခုငါျပန္သြားရမည္။ ငါသြားၿပီးသည္ေနာက္၊ တဖန္ ေဟလသမင္းသည္ ေပၚလာလိမ့္မည္။ ၂၁သို႔ရာတြင္၊ သမၼာက်မ္းစာ၌ မွတ္သားေသာအမႈအရာကိုငါျပဦးမည္။ ဤအမႈတို႔ကို သင္တုိ႔၏မင္း မိေကၡလမွတပါး ငါ့ဘက္မွာ ေနေသာသူမရွိ။