ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁ငါသည္လည္း၊ ေမဒိအမ်ဳိးဒါရိမင္းႀကီးနန္းစံပဌမႏွစ္တြင္၊ သူ႔ကုိႏႈိးေဆာ္၍ ခုိင္ခံ့ၿမဲျမံေစျခင္းငွါ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ေလ၏။

၂ယခုမူကား၊ မွန္ေသာအရာကို ငါျပမည္။ ေပရသိႏုိင္ငံကုိ အစိုးရေသာရွင္ဘုရင္သံုးပါးေပၚေလဦးမည္။ စတုတၳရွင္ဘုရင္မူကား၊ ထုိသူရွိသမွ်တို႔ထက္ ေငြရတတ္လိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ရတတ္၍ အားႀကီးေသာေၾကာင့္၊ ေဟလသႏုိင္ငံကုိ ရန္ဘက္ျပဳေစျခင္းငွါ၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကုိ ႏႈိးေဆာ္လိမ့္မည္။ ၃ထုိအခါ  တန္ခိုးႀကီးေသာ ရွင္ဘုရင္တပါးလည္းေပၚလာလိမ့္မည္။ အာဏာေတာ္ႀကီးလ်က္ အစိုးရ၍ မိမိအလုိရွိသည္အတုိင္း ျပဳလိမ့္မည္။ ၄ထုိသူသည္ ေပၚလာၿပီးမွ ႏုိင္ငံေတာ္က်ဳိးပဲ့၍၊ သူတပါးတို႔သည္ မုိဃ္းေကာင္းကင္ေလး မ်က္ႏွာတို႔၌ ခဲြေဝၾကလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္၊ အစိုးရေသာသူတို႔သည္ အမ်ဳိးအႏႊယ္ေတာ္မဟုတ္၊ အာဏာေတာ္ႏွင့္ အစိုးမရ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ႏႈတ္ပစ္၍၊ အမ်ဳိးအႏႊယ္ေတာ္မွတပါး၊ အျခားေသာသူတို႔သည္ ရၾကလိမ့္မည္။

၅ထုိအခါ ေတာင္ရွင္ဘုရင္သည္ တန္ခိုးႀကီးလိမ့္မည္။ မင္းစုထဲ၌မင္းတပါးသည္ ထုိသူထက္တန္ခိုး ႀကီး၍ အာဏာတည္လိမ့္မည္။ သူ၏ အာဏာလည္း အလြန္က်ယ္လိမ့္မည္။ ၆ကာလလြန္ေသာအခါ သူတို႔သည္ အေဆြဖဲြ႔ၾကလိမ့္မည္။ အသင့္အတင့္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေတာင္ရွင္ဘုရင္၏ သမီးသည္ ေျမာက္ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ထုိမင္းသမီး၏ အာဏာသည္မတည္ရ။ ထုိမင္းႏွင့္တကြ အမ်ဳိးအႏႊယ္ေတာ္သည္ လည္း မတည္ရ။ မင္းသမီးကုိ၄င္း၊ ေဆာင္ခဲ့ေသာသူတို႔ကုိ၄င္း၊ သူ၏သားကုိ၄င္း၊ ထုိကာလ၌ သူ႔ကိုေထာက္ပင့္ ေသာ သူမ်ားကုိ၄င္း ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔အပ္ရလိမ့္မည္။ ၇ထုိမင္းသမီး၏ အေဆြအမ်ဳိးျဖစ္ေသာသူတေယာက္သည္ အဘ၏အရိပ္အရာကိုရသျဖင့္၊ စစ္ခ်ီ၍လာ လိမ့္မည္။ ေျမာက္ရွင္ဘုရင္၏ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို ေရာက္လွ်င္၊ ၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ တုိက္၍ ႏိုင္လိမ့္မည္။ ၈သူတို႔၏ ဘုရားမ်ား၊ သြန္းေလာင္းေသာရုပ္တုမ်ား၊ အဘုိးထုိက္ေသာေငြဖလား၊ ေရႊဖလားမ်ားကုိ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ သိမ္းသြားလိမ့္မည္။ သူသည္လည္း ေျမာက္ရွင္ဘုရင္ထက္ အသက္ရွည္လိမ့္မည္။ ၉တဖန္ ေျမာက္ရွင္ဘုရင္သည္ ေတာင္ရွင္ဘုရင္၏ ႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေသာ္လည္း မိမိျပည္သို႔ ျပန္သြားရလိမ့္မည္။

၁ဝသားေတာ္တို႔သည္ ထျပန္၍ မ်ားစြာေသာအလံုးအရင္းကုိ စုေဝးၾကလိမ့္မည္။ သားတေယာက္ လည္း ဆက္ဆက္လာ၍ လႊမ္းမိုးျခင္းနင္းလိမ့္မည္။ တဖန္ျပန္လာ၍ သူ၏ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ လုပ္ၾကံလိမ့္မည္။ ၁၁ေတာင္ရွင္ဘုရင္သည္ အမ်က္ထြက္သျဖင့္၊ ေျမာက္ရွင္ဘုရင္ကို ဆီးႀကိဳ၍တိုက္လိမ့္မည္။ ေျမာက္ရွင္ဘုရင္သည္ မ်ားစြာေသာ စစ္သည္ဗုိလ္ေျခအလံုးအရင္းတို႔ကုိ စီရင္ေသာ္လည္း၊ ေတာင္ရွင္ဘုရင္သည္ ထုိအလံုးအရင္းကို သိမ္းယူလိမ့္မည္။ ၁၂ထိုအလံုးအရင္းတို႔ကုိ ပယ္ရွင္းၿပီးမွ၊ မာနစိတ္ေပါက္လ်က္၊ အေထာင္အေသာင္းမက၊ မ်ားစြာေသာလူတို႔ကုိ လုပ္ၾကံေသာလည္း၊ မိမိအာဏာကုိမတည္ေစရ။ ၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမာက္ရွင္ဘုရင္သည္ တဖန္ေပၚလာ၍၊ အရင္ထက္ မ်ားစြာေသာအလံုးအရင္းတို႔ကုိစီရင္ၿပီးမွ ကာလအတန္အရာလြန္လွ်င္၊ စစ္အဂၤါမ်ား၊ စည္းစိမ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆက္လာလိမ့္မည္။ ၁၄ထုိကာလ၌ ေတာင္ရွင္ဘုရင္ကို ရန္ဘက္ျပဳေသာသူတို႔သည္ မ်ားၾကလိမ့္မည္။ သင္၏ အမ်ဳိးသားခ်င္းျဖစ္ေသာ သူပုန္တို႔သည္ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံကုိ ျပည့္စံုေစျခင္း၍ွငွါ ထ၍၊ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅ေျမာက္ရွင္ဘုရင္သည္လာ၍၊ ၿမိဳ႔ရုိးကုိတည္ၿပီးလွ်င္၊ ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တို႔ကို လုပ္ၾကံလိမ့္မည္။ ေတာင္ရွင္ဘုရင္၏ လက္နက္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ေသာလူမ်ားတုိ႔သည္ ဆီးတားျခင္းငွါ ခြန္အားမရွိေသာေၾကာင့္၊ မဆီးတားရၾက။ ၁၆တိုက္လာေသာသူသည္ မိမိအလုိအေလ်ာက္ျပဳ၍၊ သူ႔ေရွ႔မွာ အဘယ္သူမွ် မရပ္မေနႏုိင္ဘဲ၊ သာယာေသာ ျပည္ကုိနင္းၿပီးမွ စံုလင္ေစလိမ့္မည္။ ၁၇ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔သည္ လုိက္လ်က္ထုိမင္းသည္ မိမိႏုိင္ငံ၏ အလံုးအရင္း ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ တကြ ဝင္စားျခင္းငွါ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍၊ မိန္းမငယ္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ေပးစားလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သူသည္ အၾကံမေျမာက္၊ အက်ဳိးမရွိရ။ ၁၈တဖန္ ကြၽန္းစုသို႔ မ်က္ႏွာလွည့္၍ ကြၽန္းအမ်ားတုိ႔ကုိလုပ္ၾကံလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္၊ ဗိုလ္မင္းတပါးသည္ မိမိခံရေသာ အသေရဖ်က္ျခင္းကုိ မိမိမွလႊဲပယ္၍၊ ထုိအသေရပ်က္ျခင္းကုိ တိုက္လာေသာမင္းအေပၚသို႔ ျပန္ေရာက္ေစလိမ့္မည္။ ၁၉ထိုမင္းသည္လည္း၊ မိမိေနရာၿမိဳ႔ေတာ္သို႔ ျပန္သြားၿပီးလွ်င္၊ ထိမိ၍ လဲသျဖင့္ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

၂ဝထိုမင္းအရာ၌လည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘုန္းစည္းစိမ္ကုိ ရႈတ္ခ်လ်က္္၊ ေငြေတာ္ခဲြေသာသူသည္ ေပၚလာ၍ ခဏရွိၿပီးမွ ေဒါသအမ်က္မထြက္၊ စစ္မတိုက္ဘဲ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ ထုိသူအရာ၌လည္း မင္းစည္းစိမ္းကို ခံထုိက္ေသာသူမဟုတ္၊ ယုတ္မာေသာသူေပၚလာလိမ့္မည္။ သူသည္ အႏုိင္အထက္မျပဳ၊ ေခ်ာ့ေမာ့ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံကိုရလိမ့္မည္။ ၂၂လႊမ္းမိုးေသာလက္နက္တုိ႔သည္ သူ႔ေရွ႔မွာ ျမဳပ္၍ ဆံုးရႈံးလိမ့္မည္။ မိႆဟာယခံေသာ မင္းလည္းဆံုးရႈံးလိမ့္မည္။ ၂၃အေၾကာင္းမူကား၊ မိႆဟာယျပဳေသာ မင္းသည္ သစၥာပ်က္သျဖင့္၊ တတ္လာ၍ လူအနည္းငယ္မွ် ပါေသာ္လည္း တန္ခိုးႀကီးလိမ္မည္။ ၂၄အသီးအႏွံမ်ားေသာျပည္ကို အႏုိင္အထက္မျပဳဘဲ ဝင္လိမ့္မည္။ လုယူေသာ ပစၥည္းဥစၥာစည္းစိမ္းမ်ားကုိ စြန္႔ၾကဲ၍၊ မိမိဘိုးေဘးမျပဳဘူးေသာ အမႈကိုျပဳလိိမ့္မည္။ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔ျပတို႔ကိုရျခင္းငွါ တာရွည္စြာ ၾကံစည္လိမ့္မည္။ ၂၅ႀကီးစြာေသာအလံုးအရင္းႏွင့္ တကြ၊ ေတာင္ရွင္ဘုရင္ ကိုဆန္႔က်င္ဘက္၍၊ မိမိအစြမ္းသတၱိကုိ ႏႈိးေဆာ္လိမ့္မည္။ ေတာင္ရွင္ဘုရင္သည္လည္း၊ အားႀကီး၍ မ်ားစြာေသာ အလံုးအရင္းႏွင့္တကြ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ႏႈိးေဆာ္ေသာ္လည္း မခံမရပ္ႏုိင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတဘက္၌ မေကာင္းေသာ အႀကံကိုႀကံစည္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၆ထုိသုိ႔ ေကြၽးေမြးျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔သည္လည္း၊ ထုိသူ၏ အက်ဳိးကုိဖ်က္ဆီးေသာအားျဖင့္၊ သူ၏တပ္ျမဳပ္၍၊ စစ္သူရဲမ်ားတို႔သည္ အသက္ဆံုးၾကလိမ့္မည္။ ၂၇ထုိရွင္ဘုရင္ႏွစ္ပါး တုိ႔သည္ မေကာင္းေသာအၾကံကုိၾကံ၍၊ တခုေသာစကားပဲြ၌ မုသာစကားကုိ ေျပာၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အၾကံမေျမာက္ရ။ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္ကာလ၌၊ အဆံုးျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၂၈တဖန္ ေျမာက္ရွင္ဘုရင္သည္ မ်ားစြာေသာ စည္းစိမ္းဥစၥာပါလ်က္ မိမိျပည္သို႔ ျပန္၍ သြားစဥ္တြင္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ပဋိိညာဥ္တရားကုိ မနာလိုေသာစိတ္ရွိသည္  အတိုင္း ျပဳၿပီးမွ မိမိျပည္သို႔ ျပန္သြားလိမ့္မည္။ ၂၉ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္၌လည္း ေတာင္မ်က္ႏွာသို႔ တဖန္ျပန္လာဦး မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အရင္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔မဟုတ္။ ေနာက္ျဖစ္သကဲ့သို႔လည္းမဟုတ္။ ၃ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ခိတၱိမ္သေဘၤာတို႔သည္ ထုိသူကိုဆီးတားၾကလိမ့္မည္။ ထုိေၾကာင့္၊ စိတ္နာလ်က္ျပန္သြား၍ သန္႔ရွင္းေသာပဋိိညာဥ္ တရားကို အမ်က္ထြက္သည္အတုိင္း ျပဳၿပီးမွ ျပန္သြားစဥ္တြင္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ပဋိိညာဥ္တရားကို စြန္႔ပစ္ေသာသူ တုိ႔ႏွင့္ အေဆြဖဲြ႔လိမ့္မည္။

၃၁ထိုမင္းေနာက္မွ စစ္လက္နက္တို႔သည္ ေပၚလာသျဖင့္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ကို ညစ္ညဴးေစ၍၊ ေန႔ရက္အစဥ္ျပဳေသာ အဝတ္ကုိပယ္ရွင္းၾကလိမ့္မည္။ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ရြံ႔ရွာဘြယ္အရာ ကိုလည္း တည္ထားၾကလိမ့္မည္။ ၃၂ပဋိိညာဥ္တရားကို ျပစ္မွားေသာသူတို႔သည္ ေခ်ာ့ေမာ့ရာသုိ႔လုိက္၍ ယုိယြင္းၾကလိမ့္မည္။ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ကုိ သိေသာ သူတို႔မူကား၊ ႀကီးစြာေသာအားႏွင့္ ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၃၃လူစုထဲမွ ပညာရွိေသာသူတို႔သည္ အမ်ားေသာသူတို႔ကုိ သြန္သင္ၾကလိမ့္မည္။ ထားႏွင့္ ကြက္မ်က္ျခင္း၊ မီးရႈိ႔ျခင္း၊ သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ လုယက္ျခင္းအားျဖင့္ အင္တန္ကာလပတ္လံုး လဲၾကလိမ့္မည္။ ၃၄လဲၾကေသာအခါ အနည္းငယ္ေသာ မစျခင္းကုိ တဖန္ ခံရၾကလိမ့္မည္။ လူအမ်ားတို႔သည္ ေခ်ာ့ေမာ့ရာသို႔ လုိက္၍ ဆီးကပ္ၾကလိမ့္ မည္။ ၃၅အမႈဆံုးရသည္ ကာလတိုင္ေအာင္၊ ပညာရွိေသာသူအခ်ဳိ႔တုိ႔သည္လည္း စုံးစမ္းျခင္းကုိခံ၍၊ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ ရမည္အေၾကာင္း လဲၾကလိမ့္မည္။ ထုိအမႈသည္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာကာလ တုိင္ေအာင္ျဖစ္ရသတည္း။

၃၆ရွင္ဘုရင္တပါးသည္ မိမိအလုိအေလ်ာက္ျပဳ၍၊ ဘုရားအေပါင္းတုိ႔ထက္ကိုယ္ကိုကုိယ္ ခ်ီးပင့္ေျမွာက္စား လ်က္၊ ဘုရားတို႔၏ ဘုရားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ အံ့ဘြယ္ေသာစကားကုိ ေျပာလိမ့္မည္။ ေဒါသအမ်က္ေစ့စံုသည္ ကာလတိုင္ေအာင္ ေကာင္းစားလိမ့္မည္။ စီရင္ဆံုးျဖတ္သမွ်အတုိင္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၃၇ထုိမင္းသည္ ဘုိးေဘးတို႔ ကိုးကြယ္ေသာဘုရားကုိ၄င္း၊ မိန္းမ၌တပ္မက္ေသာအလုိကို၄င္း၊ တပါးေသာဘုရားမ်ားကုိ၄င္း ပမာဏမျပဳ။ သူတကာတို႔ထက္ကိုယ္ကုိကိုယ္ ေျမွာက္လိမ့္မည္။ ၃၈ထုိဘုရားအရာ၌ ရဲတုိက္တုိ႔၏ ဘုရားႏွင့္၊ ဘိုးေဘးတို႔ မသိေသာ ဘုရားကုိ ေျမွာက္၍၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္ျမတ္၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ တန္ဆာမ်ားကုိ ပူေဇာ္လိမ့္မည္။ ၃၉ခိုင္ခံ့ေသာရဲတုိက္မ်ားကုိ၄င္း၊ မိမိဝန္ခံေသာ တပါးအမ်ဳိးသားဘုရားကုိ၄င္း ျပဳစု၍၊ ဂုဏ္အသေရတုိးပြါးေစလိမ့္မည္။ လူမ်ားတို႔အေပၚမွာ အုပ္စိုးရေသာအခြင့္ကို ေပး၍၊ စီးပြါးျဖစ္ျခင္းအလိုငွါ၊ ေျမကိုေဝဖန္လိမ့္မည္။

 

၄ဝအမႈကုန္ရသည္ကာလ၌ ေတာင္ရွင္ဘုရင္သည္ ထုိမင္းကိုတုိက္လိမ့္မည္။ ေျမာက္ရွင္ဘုရင္ သည္လည္း ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ား၊ သေဘၤာမ်ားတို႔ႏွင့္ တကြ ေလေဘြကဲ့သုိ႔ ထုိျပည္တို႔ကုိဝင္၍၊ ခ်င္းနင္းလြမ္းမိုးလိမ့္မည္။ ၄၁သာယာေသာျပည္ကုိလည္းဝင္၍ အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ဆံုးရႈံးၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ သူ၏လက္မွ လြတ္ေသာသူဟူမူကား၊ ဧဒံုျပည္သား၊ ေမာဘျပည္သား၊ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား အႀကီးတို႔သည္ လြတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၄၂ထုိမင္းသည္အျပည္ျပည္တို႔ကို ေအာင္ျမင္ရလိမ့္မည္။ အဲဂုတၱဳျပည္ လည္း မလြတ္ရ။ ၄၃ထုိျပည္မွာရွိေသာ ေရႊဘ႑ာ၊ ေငြဘ႑ာ၊ အဘုိးထုိက္ေသာဥစၥာမ်ားကို အပိုင္ရလိမ့္မည္။ လိဗုျပည္သားႏွင့္ ကုရွျပည္သားတို႔သည္ သူ႔ေနာက္သို႔ လုိက္ရၾကလိမ့္မည္။ ၄၄သို႔ရာတြင္ သူသည္ အေရွ႔မ်က္ႏွာ၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္မွ သိတင္းကိုၾကား၍ စိတ္ပူပန္သျဖင့္၊ လူအမ်ားတို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးသုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ၊ ႀကီးစြာေသာေဒါသအမ်က္ႏွင့္ ထြက္သြားလိမ့္မည္။ ၄၅ပင္လယ္ ၾကားမွာ ဘုန္းႀကီး၍ သန္႔ရွင္းေသာေတာင္ေပၚ၌ စံရာတဲေပၚကို တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္၊ အဘယ္သူမွ် မစျခင္းငွါ မတတ္ႏုိင္၍ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။