ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁ထုိကာလ၌ သင့္အမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔၏ အမႈကိုေစာင့္ေသာအရွင္ႀကီး မိေကၡလသည္ ေပၚလာလိမ့္မည္။ လူမ်ဳိးတစံုတမ်ဳိးမွ် ျဖစ္သည္ကာလမွစ၍ ထုိကာလတုိင္ေအာင္၊ မျဖစ္စဖူးေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကပ္ကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ ထုိကာလအခါ စာေစာင္၌စာရင္းဝင္သမွ်ေသာ သင္၏အမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔သည္ ကယ္လႊတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၂ထုိကာလအခါ ေျမမႈန္႔၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူမ်ားတို႔သည္ ႏုိးၾကလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႔တုိ႔ကား၊ ထာဝရအသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ အခ်ဳိ႔တို႔ကား၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ထာဝရအသေရပ်က္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ ႏုိးၾကလိမ့္မည္။ ၃ပညာရွိေသာသူတို႔သည္လည္း၊ ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာၾကက္၏ အေရာင္အဝါကဲ့သို႔၄င္း၊ လူအမ်ားတို႔ကုိ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားလမ္းထဲသုိ႔ သြင္းေသာသူတို႔သည္လည္း၊ ၾကယ္မ်ားကဲ့သို႔၄င္း အစဥ္အျမဲထြန္းလင္းၾက လိမ့္မည္။ ၄သင္ဒံေယလမူကား၊ အမႈကုန္ရသည္ကာလတိုင္ေအာင္၊ ဤစကားေတာ္တို႔ကုိ ပိတ္၍ စာေစာင္ကုိ တံဆိပ္ခတ္ထားေလာ့။ အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ထုိစာကုိၾကည့္ရႈေသာအားျဖင့္ ပညာတိုးပြါးလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို၏။              ၅ထုိအခါ ငါဒံေယလသည္ ၾကည့္ရႈလွ်င္၊ အျခားေသာသူႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျမစ္ကမ္းတို႔၌ တဘက္တပါးစီရပ္ ေနၾက၏။ ၆တပါးကလည္း၊ အံ့ဘြယ္ေသာဤအမႈအရာတို႔သည္ မကုန္စင္မွီ အဘယ္မွ်ေလာက္ၾကာလိမ့္မည္နည္း ဟု ပိတ္ေခ်ာကုိ ဝတ္လ်က္၊ ျမစ္ေရေပၚမွာရွိေသာ လူကုိေမးျမန္း၏၊ ၇ပိတ္ေခ်ာကိုဝတ္လ်က္၊ ျမစ္ေရေပၚမွာရွိေသာ လူကလည္း၊ တကာလ၊ ႏွစ္ကာလ၊ ကာလတဝက္ပတ္လံုး ျဖစ္လိမ့္မည္။ သန္႔ရွင္းေသာသူတို႔၏ အစြမ္းသတၱိကုိ အရပ္ရပ္သို႔ ျဖန္႔လႊင့္ျခင္းအမႈ ၿပီးေသာအခါ၊ ထိုအမႈအရာအလံုးစံုတို႔သည္ ကုန္စင္ၾကလိမ့္မည္ဟု လက္ႏွစ္ဘက္ ကိုေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီလ်က္၊ ကမၻာအဆက္ဆက္အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားကုိတိုင္တည္၍ က်ိန္ဆုိသည္ကုိ ငါၾကား၏။

၈ထုိစကားကုိ ငါၾကား၍ နားမလည္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၊ ဤအမႈအရာတို႔သည္ အဘယ္သို႔ကုန္စင္ ပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၉ထုိသူက ဒံေယလ၊ သင္သြားေလာ့။ ထုိစကားသည္ အမႈကုန္ရသည္ကာလ တုိင္ေအာင္ ပိတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ထားလ်က္ရွိ၏။ ၁ဝလူအမ်ားတို႔သည္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္၍ စံုစမ္းျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္။ မတရားေသာသူတို႔သည္ မတရားသျဖင့္ျပဳ၍ တေယာက္မွ် နားမလည္ရ။ ပညာရွိေသာသူတို႔ မူကား၊ နားလည္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ေန႔ရက္အစဥ္ျပဳေသာ ဝတ္ကုိ ပယ္ရွင္း၍၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ရြံ႔ရွာဘြယ္အရာသည္ ေပၚလာၿပီးမွ၊ အရက္တေထာင္ ႏွစ္ရာကိုးဆယ္ၾကာလိမ့္မည္။ ၁၂အရက္တေထာင္သံုးရာသံုးဆယ္ငါးရက္ တုိင္ေအာင္ ငံ့လင့္၍မွီေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၁၃သင္မူကား၊ အဆံုးမျဖစ္မွီတုိင္ေအာင္ သြားေလာ့။ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနရလိမ့္မည္။ ေန႔ရက္ကာလကုန္စင္ၿပီးမွ၊ ကုိယ္အရိပ္အရာကိုခံ၍ ေပၚရလိမ့္မည္ဟု ဆို၏။

 

ပေရာဖက္ဒံေယလ စီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏။