ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၁)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာယကိမ္နန္းစံသံုးႏွစ္တြင္၊ ဗာဗုလုုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ သို႔ ခ်ီလာ၍ ဝန္းရံေလ၏။ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာယကိမ္မွစ၍ ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာ အခ်ိဳ႔တို႔ကို ေနဗုခဒ္ေနဇာလက္သို႔ အပ္ႏွံေတာ္မူ၍၊ ထိုတန္ဆာမ်ားကို ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းသည္ ရွိနာျပည္၌ရွိေသာ မိမိဘုရား၏ ေက်ာင္းသို႔ ယူသြားၿပီးလွ်င္၊ ေရႊတိုက္၌သြင္းထားေတာ္မူ၏။

၃ထိုအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ မိန္းမစိုးအုပ္ အာရွေပနတ္ကို ေခၚေတာ္မူ၍၊ ၄မေကာင္းေသာ လကၡဏာကင္းလ်က္၊ လွေသာအဆင္းသ႑န္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ေကာင္းေသာဥာဏ္ႏွင့္တကြ အထူးထူး အျပားျပားေသာ အတတ္ပညာမ်ား ကို ေလ့က်က္၍၊ နန္းေတာ္၌အမႈထမ္းျခင္းငွါ တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ လူပ်ိဳတို႔ကို ဣသေရလမင္းမ်ိဳးမင္းသားထဲက ေရြးေကာက္၍၊ ခါလဒဲဘာသာအတတ္ကို သင္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၅ပြဲေတာ္မွၾကြင္းေသာအစာႏွင့္ ေသာက္ေတာ္ မူေသာ စပ်စ္ရည္ကို ေန႔တိုင္းေပး၍ သံုးႏွစ္ေကြၽးေမြးၿပီးမွ၊ အမႈေတာ္ထမ္းရမည္အေၾကာင္း စီရင္ေတာ္မူ၏။ ၆ထိုသူတို႔တြင္ ယုဒအမ်ိဳးသား ဒံေယလ၊ ဟာနနိ၊ မိေရွလ၊ အာဇရိတို႔သည္ ပါၾက၏။ ၇မိန္းမစိုးအုပ္သည္ ထိုသူတို႔ကို အမည္နာမလဲ၍၊ ဒံေယလကို ေဗလတရွာဇာ၊ ဟာနနိကို ရွာဒရက္၊ မိေရွလကိုေမရွက္၊ အာဇရိကို အေဗဒေနေဂါ ဟု၊ အသီးအသီးအမည္သစ္ကို ေပး၏။

၈ဒံေယလမူကား၊ ပြဲေတာ္မွၾကြင္းေသာအစာႏွင့္ ေသာက္ေတာ္မူေသာ စပ်စ္ရည္ကို မေသာက္ မစားဘဲ၊ ညစ္ညဴးျခင္းကိုေရွာင္မည္ဟု အႀကံရွိ၍၊ မိမိကိုမညစ္ညဴးေစမည္အေၾကာင္း၊ မိန္းမစိုးအုပ္ကို ခြင့္ေတာင္း၏။ ၉ဘုရားသခင္ ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ မိန္းမစိုးအုပ္သည္ ဒံေယလကိုအလြန္ခ်စ္ သနားေသာ္လည္း၊ ၁ဝငါ့သခင္ ၾကည့္ရႈေစျခင္းငွါ မိန္းမစိုးအုပ္ခန္႔ထားေသာ စားေတာ္ကဲကိုငါေၾကာက္၏။ သင္တို႔အစားအေသာက္ကို စီရင္ေတာ္မူၿပီ။ သင္တို႔မ်က္ႏွာသည္ အရြယ္တူလူပ်ိဳတို႔၏မ်က္ႏွာေလာက္ အဆင္းမလွသည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔အ တြက္ ငါသည္ရာဇဝတ္သင့္၍ အသက္မလြတ္၍ဟု ဒံေယလကိုေျပာဆို၏။ ၁၁ထိုအခါ ဒံေယလ၊ ဟာနနိ၊ မိေရွလ၊ အာဇရိတို႔ကို ၾကည့္ရႈေစျခင္းငွါ မိန္းမစိုးအုပ္ခန္႔ထားေသာ စားေတာ္ကဲကို ဒံေယလက၊ ၁၂အကြၽႏ္ုပ္တို႔ စားေသာက္ စရာဘို႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ေရကိုသာ ဆယ္ရက္ပတ္လံုးေပးစမ္းပါ။ ၁၃ထိုေနာက္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔မ်က္ႏွာႏွင့္ ပြဲေတာ္မွ ၾကြင္းေသာအစာကို စားေသာလူပ်ိဳတို႔၏မ်က္ႏွာကို သခင္ေရွ႔၌ စစ္ေတာ္မူပါေစ။ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျမင္ၿပီးမွ၊ အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ကို စီရင္ေတာ္မူပါဟုေျပာလွ်င္၊ ၁၄စားေတာ္ကဲသည္ ဝန္ခံ၍ ဆယ္ရက္စံုစမ္းေလ၏။ ၁၅ဆယ္ရက္ေစ့လွ်င္ သူတို႔ မ်က္ႏွာသည္ ပြဲေတာ္မွၾကြင္းေသာ အစာကိုစားေသာ လူပ်ိဳအေပါင္းတို႔၏ မ်က္ႏွာထက္အဆင္းလွ၍ ဖြံ႔ဝလ်က္ရွိ၏။ ၁၆ထိုအခါ စားေတာ္ကဲသည္ သူတို႔အစာကို၄င္း၊ သူတို႔ေသာက္ဘို႔ စပ်စ္ရည္ကို၄င္း ရုပ္သိမ္း၍၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ႏွင့္သာ ေကြၽးေမြး၏။ ၁၇ဘုရားသခင္သည္ ထိုလုလင္ ေလးေယာက္တို႔အား အထူးထူးေသာ သိပၸံအတတ္ပညာ တို႔ကို သိေစျခင္းငွါ၊ ထိုးထြင္း၍နားလည္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္သတၱိကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ဒံေယလသည္လည္း ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုႏွင့္ အိပ္မက္ကိုနားလည္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စံု၏။

၁၈နန္းေတာ္သို႔သြင္းေစငွါ ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူေသာ အခ်ိန္ေရာက္ေသာ္၊ မိန္းမစိုးအုပ္သည္ လုလင္မ်ား တို႔ကို ေခၚ၍ နန္းေတာ္သို႔သြင္းေလ၏။ ၁၅ရွင္ဘုရင္သည္ ထုိလုလင္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏႊးေမးျမန္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ဒံေယလ၊ ဟာနနိ၊ မိေရွလ၊ အာဇရိတို႔ႏွင့္တူေသာ တေယာက္မွ်မရွိေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ အထံေတာ္၌ ခစားရေသာအခြင့္အရာ ကိုရၾက၏။ ၂ဝရွင္ဘုရင္ေမးေတာ္မူသမွ်ေသာ အတတ္ပညာကို ထိုလုလင္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ရွိသမွ်ေသာ မာဂုပညာရွိ၊ ေဗဒင္တတ္မ်ားထက္သာ၍ ဆယ္ဆတတ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ ေတာ္မူ၏။ ၂၁ဒံေယလသည္ ကုရုမင္းႀကီး နန္းစံပဌမႏွစ္တိုင္ေအာင္ ရွိေနသတည္း။