ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၂)


၁ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းသည္ နန္းစံႏွစ္ႏွစ္တြင္၊ အိပ္မက္ကိုျမင္ေတာ္မူ၍ ထိတ္လန္႔ျခင္းစိတ္ ရွိေသာေၾကာင့္ စက္ေတာ္မေခၚႏိုင္သည္ျဖစ္၍၊ ၂အိပ္မက္ေတာ္ကို ျပန္ေျပာေစျခင္းငွါ မာဂုပညာရွိ၊ ေဗဒင္တတ္၊ သူျပဳဆရာ၊ ခါလဒဲ ဆရာတို႔ကိုေခၚေခ်ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ ေရာက္လာၾကသည္ရွိေသာ္၊ ၃ရွင္ဘုရင္က၊ ငါသည္ အိပ္မက္ျမင္ၿပီ။ ထိုအိပ္မက္ကိုမသိ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္၍ စိတ္မအီမသာရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ခါလဒဲ ပညာရွိတို႔ကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ေတာ္အစဥ္အၿမဲရွင္ပါေစ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား အိပ္မက္ကိုမိန္႔ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အနက္ကိုေဘာ္ျပပါမည္ဟု၊ ရႈရိဘာသာျဖင့္ ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၅ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါအမိန္႔ေတာ္ ရွိၿပီ။ ထိုအိပ္မက္ႏွင့္အနက္ကို သင္တို႔မေဘာ္မျပလွ်င္၊ သင္တို႔ကို အပိုင္းပိုင္းစဥ္းမည္။ သင္တို႔အိမ္မ်ားကိုလည္း ေနာက္ေခ်းပံုျဖစ္ေစမည္။ ၆အိပ္မက္ႏွင့္အနက္ကို ေဘာ္ျပလွ်င္၊ ဆုလပ္သပ္ပကာ၊ ဂုဏ္အသေရမ်ားကို ငါေပးမည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ အိပ္မက္ႏွင့္အနက္ကို ငါ့အားေဘာ္ျပၾကဟု၊ ခါလဒဲပညာရွိတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇ထိုသူတို႔က၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ျမင္မက္ေတာ္မူခ်က္ကို အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အနက္ကိုေဘာ္ျပပါမည္ဟု တဖန္ေလွ်ာက္ၾကျပန္လွ်င္၊ ၈ရွင္ဘုရင္က၊ ငါ့အမိန္႔ေတာ္ ရွိၿပီးေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ ေန႔ရက္အခ်ိန္ကာလ ၾကာေစျခင္းငွါ၊ ေရြ႔ခ်င္သည္ကို ငါအမွန္သိ၏။ ၉အိပ္မက္ကို ငါ့အားမေဘာ္မျပလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ အႀကံတခုတည္းသာ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ကာလေျပာင္း လဲသည္တိုင္ေအာင္၊ ငါ့ေရွ႔၌ရွက္စရာဘို႔ ေကာက္က်စ္လိမ္လစ္ေသာ စကားကို ျပင္ဆင္ႏွင့္ၾကၿပီ။ အိပ္မက္ကို ျပန္ေျပာၾက။ ထိုသို႔ေျပာလွ်င္ အိပ္မက္အနက္ကို ေဘာ္ျပႏိုင္သည္ကို ငါသိမည္ဟု ျပန္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝခါလဒဲဆရာတို႔ကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၏အမႈအရာကို ေျဖႏိုင္မည္သူ ေျမႀကီးေပၚမွာ တေယာက္မွ် မရွိပါ။ အဘယ္မည္ေသာ ရွင္ဘုရင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေသာ္လည္း၊ မာဂုပညာရွိ၊ ေဗဒင္တတ္၊ ခါလဒဲဆရာတို႔ကို ဤသို႔ေမးျမန္းေလ့မရွိပါ။ ၁၁အရွင္မင္းႀကီး ေမးျမန္းေတာ္မူေသာအရာသည္ ခက္ခဲေသာ အရာျဖစ္ပါ၏။ လူပကတိႏွင့္ မဆက္ဆံေသာ ဘုရားမွတပါး အဘယ္သူမွ် အရွင္မင္းႀကီးေရွ႔ေတာ္၌ မထုတ္မေဘာ္ႏိုင္ပါဟု တဖန္ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ ထားၾက၏။ ၁၂ထိုစကားကို ၾကားေတာ္မူလွ်င္ ျပင္းစြာ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၌ရွိသမွ်ေသာ ပညာရွိတို႔ကို ပယ္ရွင္းေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။

၁၃ထိုအမိန္႔ေတာ္ဆင့္၍ ဒံေယလႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအေဘာ္တို႔ကို သတ္ျခင္းငွါရွာၾကေသာ္၊          ၁၄-၁၅ဒံေယလက၊ ရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္လွ်င္ျမန္သနည္းဟု၊ ဗာဗုလုန္ပညာရွိတို႔ကို ပယ္ရွင္းျခင္း ငွါ ထြက္သြားေသာ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး အာရုတ္ကိုသတိပညာႏွင့္ ေမးျမန္း၍၊ အာရုတ္သည္ ထိုအေၾကာင္းကို ၾကားေျပာလွ်င္၊ ၁၆ဒံေယလသည္ နန္းေတာ္သို႔ဝင္၍ အိပ္မက္ေတာ္ကို ေျဖရေသာေန႔ရက္အခ်ိန္ကို ေပးေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း အသနားေတာ္ခံၿပီးမွ၊ ၁၇မိမိအိမ္သို႔ျပန္သြား၍၊ ထိုအေၾကာင္းကို မိမိအေပါင္းအေဘာ္ ဟာနနိ၊ မိေရွလ၊ အာဇရိတို႔အား ၾကားေျပာ၍၊ ၁၈ငါတို႔သည္ အျခားေသာ ဗာဗုလုန္ပညာရွိတို႔ႏွင့္အတူ မေသမေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ ဤနက္နဲေသာအရာ၌ ကရုဏာေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရမည္အေၾကာင္း၊ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္း ၾကကုန္အံ့ဟု ေျပာဆို၏။

၁၉ညဥ့္အခါ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ ထိုနက္နဲေသာအရာကို ဒံေယလအား ဘုရားသခင္ ေဘာ္ျပေတာ္မူ၏။ ၂ဝထိုအခါ ဒံေယလသည္ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ သည္ ထာဝရဘုရား မဂၤလာရွိပါေစသတည္း။ ပညာႏွင့္၄င္း၊ အစြမ္းသတၱိႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ၂၁ကာလအခ်ိန္ ဥတုမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစေတာ္မူ၏။ ရွင္ဘုရင္တို႔ကိုလည္း ႏွိမ့္ခ်ေျမွာက္ ေတာ္မူ၏။ ပညာရွိတို႔အား ပညာကို ေပးေတာ္မူ၏။ ဥာဏ္ရွိေသာသူတို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ၊ ထိုးထြင္း၍နားလည္တတ္ၾက၏။ ၂၂နက္နဲ ခက္ခဲေသာအရာတို႔ကို ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏။ ေမွာင္မိုက္၌ ရွိသမွ်တို႔ကို သိျမင္၍ အလင္း၏တည္ရာ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ၂၃အကြၽႏ္ုပ္ဘုိးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္၊ ကြၽႏ္ုပ္အား ပညာအစြမ္းသတၱိကို ေပးသနား၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တို ဆုေတာင္း သည္အတိုင္း ရွင္ဘုရင္၏ အိပ္မက္ကို ဖြင့္ျပေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳပါ၏ဟု ဒံေယလျမြက္ဆို ၿပီးမွ၊ ၂၄ဗာဗုလုန္ပညာရွိတို႔ကို ပယ္ရွင္းေစျခင္းငွါ၊ ရွင္ဘုရင္ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ အာရုတ္ထံသို႔သြား၍ ဗာဗုလုန္ ပညာရွိတို႔ကို မလုပ္ႀကံပါႏွင့္။ အကြၽႏ္ုပ္ကို အထံေတာ္သို႔ေခၚသြင္းပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အိပ္မက္ေတာ္ႏွင့္ အနက္ကို ေဘာ္ျပ၍ေလွ်ာက္ပါမည္ဟု ဆို၏။

၂၅ထိုအခါ အာရုတ္သည္ ဒံေယလကိုအလ်င္တေဆာ အထံေတာ္သို႔ေခၚသြင္းၿပီးလွ်င္၊ အိပ္မက္ေတာ္ ႏွင့္ အနက္ကို အရွင္မင္းႀကီးအား ေဘာ္ျပႏိုင္ေသာသူတေယာက္ကို ယုဒအမ်ိဳးလက္ရလူတို႔တြင္ အကြၽႏ္ုပ္ေတြ႔ပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။ ၂၆ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါျမင္မက္ေသာအိပ္မက္ကို ျပန္ေျပာ၍ အနက္ကိုေဘာ္ျပႏိုင္သေလာ၊ ေဗလတရွာဇာအမည္ရွိေသာ ဒံေယလကို ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ၂၇ဒံေယလက၊ အရွင္မင္းႀကီး ေမးျမန္းေတာ္မူေသာ အရာကို ပညာရွိ၊ ေဗဒင္တတ္၊ မာဂုဆရာ၊ အနာဂတၱိဆရာတို႔သည္ အရွင္မင္းႀကီးအား ေဘာ္ျပျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ ၾကပါ။ ၁၈နက္နဲေသာအရာတို႔ကို ဖြင့္ျပ၍၊ ေနာင္ကာလ၌ ျဖစ္လတံ့ေသာအရာတို႔ကို ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးအား ၾကားေျပာေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တဆူသည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ရွိေတာ္မူ၏။ ၂၉အရွင္းမင္းႀကီး၊ ေနာက္၌ျဖစ္လတံ့ ေသာအရာတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ စက္ေတာ္ေခၚ၍ ေျမာ္လင့္ေတာ္မူ၏။ နက္နဲေသာအရာကို ဖြင့္ျပေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ ေနာက္ကာလ၌ ျဖစ္လတံ့ေသာအရာတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္အား ေဘာ္ျပေတာ္မူ၏။ ၃ဝဤနက္နဲေသာ အရာကိုကား၊ အျခားေသာသတၱဝါအေပါင္းတို႔ထက္ အကြၽႏ္ုပ္သာ၍ ပညာရွိေသာေၾကာင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္အား ဘုရား သခင္ဖြင့္ျပေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ စိတ္ႏွလံုးေတာ္၏အထင္ကို နားလည္မည္အေၾကာင္း၊ ထိုအနက္ကို အကြၽႏ္ုပ္ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားစိမ့္ေသာငွါသာ ဘုရားသခင္ ဖြင့္ျပေတာ္မူ၏။ ၃၁အရွင္မင္းႀကီး၊ စက္ေတာ္ေခၚ၍ ျမင္မက္ေတာ္မူေသာ ရူပါရံုဟူမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍ ရုတ္တုႀကီးကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ ထူးျမတ္ေသာအေရာင္အဝါႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ႀကီးျမင့္ေသာ ထိုရုပ္တုသည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေသာ ပံုသ႑န္ကို ေဆာင္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္ေရွ႔၌တည္ရွိ၏။ ၃၂သူ၏ဦးေခါင္းသည္ ေရႊစင္ျဖစ္၏။ ရင္ပတ္ႏွင့္လက္ႏွစ္ဘက္သည္ ေငြျဖစ္၏။ ၃၃ဝမ္းႏွင့္ေပါင္ႏွစ္ဘက္သည္ ေၾကးဝါျဖစ္၏။ ေျခသလံုးႏွစ္ဘက္သည္ သံျဖစ္၏။ ေျခဘဝါးႏွင့္ဖမိုးသည္ သံတပိုင္း သရြတ္တပိုင္းျဖစ္၏။ ၃၄ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကည့္ရႈေတာ္မူစဥ္၊ လက္ျဖင့္မထုမလုပ္ဘဲ အလိုလိုျဖစ္ေသာ ေက်ာက္တလံုး သည္ သံႏွင့္သရြတ္ျဖစ္ေသာ ရုပ္တု၏ေျခကို ထိခိုက္၍ ခ်ိဳးဖဲ့သည္ရွိေသာ္၊ ၃၅သံ၊ သရြတ္၊ ေၾကးဝါ၊ ေငြ၊ ေရႊတို႔သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြလ်က္၊ ေႏြကာလ၌ ေကာက္နယ္တလင္း အမုန္႔ကဲ့သို႔ျဖစ္သျဖင့္၊ ေလတိုက္လႊင့္၍ သူတို႔ေနစရာမရွိ၊ေပ်ာက္ေလ၏။ ရုပ္တုကိုထိခိုက္ေသာ ေက်ာက္မူကား၊ တိုးပြားသျဖင့္ ေတာင္ႀကီးျဖစ္၍၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို ဖံုးလႊမ္းသည္ဟု ျမင္မက္ေတာ္မူ၏။

၃၆ယခုတြင္ အိပ္မက္ေတာ္၏အနက္ကို ေဘာ္ျပ၍ နားေတာ္ေလွ်ာက္ပါမည္။ ၃၇အရွင္မင္းႀကီး၊ ကိုယ္ေတာ္ သည္ ဘုရင္တို႔၏ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရားသခင္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္တကြ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ အစြမ္း သတၱိဘုန္းသေရကို ကိုယ္ေတာ္အား ေပးေတာ္မူၿပီ။ ၃၈လူေနရာရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ေျမႀကီးသားတိရစာၦန္၊ မိုဃ္းေကာင္း ကင္ငွက္မ်ားတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌အပ္ေပး၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အလံုးစံုတို႔ကို အုပ္စိုးရေသာ အခြင့္ရွိေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ရုပ္တု၏ေရႊဦးေခါင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၃၉ကိုယ္ေတာ္ေနာက္၌ ကိုယ္ေတာ္၏ႏိုင္ငံေလာက္ မျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံတခုသည္ တည္ေထာင္လိမ့္မည္။ ထိုေနာက္၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို အုပ္စိုးေသာေၾကးဝါႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ တတိယႏိုင္ငံသည္ တည္ေထာင္လိမ့္မည္။ ၄ဝစတုတၳႏိုင္ငံသည္ သံကဲ့သို႔ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လိမ့္မည္။ သံသည္ အျခားေသာ အရာရွိသမွ်တို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့၍ ႏိုင္သကဲ့သို႔၊ စတုတၳႏိုင္ငံသည္ ခ်ိဳးဖဲ့ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ျပဳလိမ့္မည္။ ၄၁ရုပ္တု၏ ေျခႏွင့္ ေျခေခ်ာင္းတို႔သည္ သရြတ္တပိုင္း သံတပိုင္းရွိသည္ကို ျမင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖုတ္ေသာသရြတ္ႏွင့္ သံေရာေႏွာသည္ကို ျမင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သံသည္ ခိုင္မာျခင္း သတၱိရွိလိမ့္မည္။ ၄၂ေျခေခ်ာင္းတို႔သည္ သံတပိုင္းသရြတ္တပိုင္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုႏိုင္ငံသည္ ခိုင္မာ ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ က်ိဳးပဲ့ျခင္းႏွင့္၄င္း ဆက္ဆံလိမ့္မည္။ ၄၃ဖုတ္ေသာသရြတ္ႏွင့္ သံေရာေႏွာသည္ကို ျမင္ေတာ္မူသည္ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ၊ ႏိုင္ငံသားတို႔သည္ အျခားေသာလူမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သရြတ္ႏွင့္ သံမေရာႏိုင္သကဲ့သို႔၊ သူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းေဘာ္၍ မသင့္ႏိုင္ၾက။        ၄၄-၄၅သင္ႏွင့္မထုမလုပ္ဘဲ ေက်ာက္တလံုး သည္ ေတာင္ေပၚကအလိုလိုပဲ့ကြာ၍၊ သံ၊ ေၾကးဝါ၊ သရြတ္၊ ေငြ၊ ေရႊတို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့သည္ကို ျမင္ေတာ္မူသည္ အေၾကာင္း အရာမွာ၊ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတခုကို ထိုမင္းႀကီးမ်ားလက္ထက္၌ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ ဘုရားသခင္ သည္ တည္ေထာင္ေစေတာ္မူမည္။ ထိုႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာလူမ်ိဳးလက္သို႔ မေရာက္ရဘဲ၊ အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံရွိသမွ်တို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့ဖ်က္ဆီး၍ အစဥ္အၿမဲတည္လိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေနာင္၌ ျဖစ္လတံ့ေသာအရာတို႔ကို ႀကီးျမတ္ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ အရွင္မင္းႀကီးအား ၾကားေျပာေတာ္မူ၏။ အိပ္မက္ေတာ္ေရြ႔ေလ်ာ့ျခင္းမရွိ။ အနက္သည္လည္း မွန္ပါ၏ဟု ဒံေယလသည္ အထံေတာ္၌ ေလွ်ာက္ထား၏။

၄၆ထိုအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ျပပ္ဝပ္၍ ဒံေယလကိုရွိခိုးကိုးကြယ္ၿပီးလွ်င္၊ ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳျခင္းငွါ၄င္း၊  နံ႔သာမ်ိဳးကို မီးရႈိ႔၍ ဆက္ကပ္ျခင္းငွါ၄င္း စီရင္ေတာ္မူလ်က္၊ ၄၇ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤနက္နဲေသာ အရာကို ဖြင့္ျပႏိုင္ သည္ျဖစ္၍၊ အကယ္စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္သည္ ဘုရားတို႔၏ဘုရား၊ ဘုရင္တို႔၏အရွင္၊ နက္နဲေသာအရာ ကိုဖြင့္ျပေတာ္မူေသာ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ ၄၈ဒံေယလကို ေျမွာက္လ်က္၊ မ်ားစြာေသာ ဆုလပ္ သပ္ပကာတို႔ကိုေပး၍၊ ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးအရာ၌၄င္း၊ ဗာဗုလုန္ပညာရွိတို႔ကို အုပ္စိုးေသာဝန္အရာ၌၄င္း၊ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၄၉ထိုအခါ ဒံေယလသည္ သံေတာ္ဦးတင္ေသာေၾကာင့္၊ မင္းႀကီးသည္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔ကို ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ဒံေယလသည္ နန္းေတာ္ဦး၌ ေနရေလ၏။