ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၃)


၁တရံေရာအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အျမင့္အေတာင္ေျခာက္ဆယ္၊ အနံေျခာက္ေတာင္ ရွိေသာ ေရႊရုပ္တုကိုလုပ္ၿပီးမွ၊ ဗာဗုလုန္ေက်းလက္ ဒုရလြင္ျပင္၌ တည္ထားေတာ္မူ၍၊ ၂ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႔ဝန္၊ စစ္ကဲ၊ တရားသူႀကီး၊ အခြန္ေတာ္ဝန္၊ တိုင္ပင္မွဴးမတ္၊ ၿမိဳ႔စာေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အရာရွိ အေပါင္းတို႔သည္ မင္းႀကီးတည္ထားေတာ္မူေသာ ရုပ္တုကို သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚေသာပြဲသို႔ စုေဝးေစျခင္းငွါ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၍၊ ၃ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႔ဝန္၊ စစ္ကဲ၊ တရားသူႀကီး၊ အခြန္ေတာ္ဝန္၊ တိုင္ပင္မွဴးမတ္၊ ၿမိဳ႔စာေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အရာရွိ အေပါင္းတို႔သည္ စုေဝးေရာက္လာ၍၊ တည္ထား ေတာ္မူေသာ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ရပ္ေနၾက၏။ ၄ထိုအခါ သံေတာ္ဆင့္တေယာက္က၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာေသာလူအမိ်ဳးမ်ိဳးတို႔၊ ၅တံပိုး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရွိေသာ တုရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္း အသံကိုၾကားေသာအခါ၊ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကို ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ရၾကမည္။ ၆မျပပ္ဝပ္ မကိုးကြယ္ေသာသူ မည္သည္ကို မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာ မီးဖိုထဲသို႔ခ်က္ျခင္း ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ရွိသည္ဟု ဟစ္ေၾကာ္၏။ ၇ထိုေၾကာင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ တံပိုး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာ အစရွိ ေသာတုရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္း အသံကိုၾကားေသာအခါ၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ျပပ္ဝပ္၍ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ထားေသာ ေရႊရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ၾက၏။

၈ထိုအခါ၊ ခါလဒဲလူအခ်ိဳ႔သည္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္၊ ၉အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ေတာ္ အစဥ္အၿမဲရွင္ပါေစ။ ၁ဝတံပိုး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရွိေသာ တုရိယာမ်ိဳး တီးမႈတ္ျခင္းအသံကို ၾကားေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေရႊရုပ္တုကို ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ရၾကမည္။ ၁၁မျပပ္ဝပ္ မကိုးကြယ္ဘဲ ေနေသာသူမည္သည္ ကို မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာ မီးဖိုထဲသို႔ ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ရွိပါ၏။ ၁၂အရွင္မင္းႀကီး၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ယုဒလူရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါအမည္ရွိေသာ သူတို႔သည္ အာဏာေတာ္ကို ပမာဏမျပဳပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားတို႔ကို ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တု ကိုလည္း မကိုးကြယ္ပါဟု၊ ယုဒလူတို႔ကိုျပစ္တင္၍ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၁၃ထိုအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔ကို ေခၚေခ်ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ေရာက္လွ်င္၊ ၁၄ဟယ္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔၊ ငါ၏ဘုရားတို႔ကို ဝတ္မျပဳေလာ။ ငါတည္ ထားေသာ ေရႊရုပ္တုကို မကိုးကြယ္ေလာ။ ၁၅ယခုတြင္ တံပိုး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရွိေသာ တုရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္းအသံကို ၾကားေသာအခါ၊ ငါတို႔လုပ္ေသာေရႊရုပ္တုကို ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္အံ့ေသာငွါ အသင့္ ေနၾက။ သို႔မဟုတ္လ်င္၊ မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာ မီးဖိုထဲသို႔ ခ်က္ျခင္းခ်ပစ္မည္။ ငါ၏လက္မွ ကယ္လြတ္ႏိုင္ေသာ ဘုရားကား၊ အဘယ္ဘုရားရွိသနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၆ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ အေဗဒေနေဂါ တို႔ကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး ေနဗုခဒ္ေနဇာ၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအမႈ၌ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္အေၾကာင္း မရွိပါ။ ၁၇အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာ မီးဖိုထဲကအကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္လႊတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏လက္မွ လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၈ထိုသို႔ကယ္လႊတ္ ေတာ္မမူေသာ္လည္း အရွင္မင္းႀကီး၊ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရား တို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္တိုိ႔သည္ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကိုလည္း မကိုးကြယ္ပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။

၁၉ထိုအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္သျဖင့္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔ကို ၾကည့္ရႈ၍ မ်က္ႏွာေတာ္ပ်က္လ်က္ မီးဖိုကိုအရင္ထက္ ခုနစ္ဆတိုး၍ပူေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၂ဝခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲတို႔ သည္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔ကို တုပ္ေႏွာင္၍၊ မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာ မီးဖိုထဲသို႔ ခ်ပစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ ၂၁ထိုသူသံုးေယာက္တို႔ကို ေပါင္းဘီ၊ အက်ႌ၊ ဝတ္လံုအစရွိသည္တို႔ႏွင့္တကြ တုတ္ေႏွာင္၍၊ မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာ မီးဖိုထဲသို႔ ခ်ပစ္ၾကေသာအခါ၊ ၂၂ရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔ေတာ္ ၾကပ္တည္း၍ မီးဖိုသည္ အလြန္ပူ ေသာေၾကာင့္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔ကို ဆြဲခ်ေသာသူတို႔သည္ မီးလွ်ံအရွိန္ေၾကာင့္ ေသၾက၏။ ၂၃ထိုသူသံုး ေယာက္တို႔မူကား၊ တုပ္ေႏွာင္လ်က္ ျပင္းစြာေလာင္ေသာ မီးဖိုထဲသို႔က်ေရာက္ေလ၏။

၂၄ထိုအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အံ့ၾသမိန္းေမာ၍ အလ်င္တေဆာထၿပီးလွ်င္၊ လူသံုးေယာက္ တို႔ကို တုပ္ေႏွာင္၍ မီးထဲသို႔ ခ်ပစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု တိုင္ပင္မွဴးမတ္တို႔အား ေမးေတာ္မူ၏။ မွဴးမတ္တို႔ကလည္း၊ မွန္ပါ၏ဘုရားဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၂၅ရွင္ဘုရင္က၊ လူေလးေယာက္တို႔သည္ မတုပ္မေႏွာင္ဘဲ မီးထဲ၌သြားလာ၍ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ကင္းလြတ္သည္ကို ငါျမင္သည္တကား။ စတုတၳသူသည္ ဘုရားသား၏အဆင္းသ႑န္ ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ ၂၆မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာ မီးဖိုဝနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္၊ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္၏ကြၽန္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔ ထြက္၍လာၾက ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ မီးထဲကထြက္လာၾက၏။ ၂၇ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႔ဝန္၊ စစ္ကဲ၊ အတြင္းဝန္တို႔သည္ ဝိုင္း၍ မီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ထိုသူတို႔ကို ၾကည့္ရႈၾက၏။ သူတို႔ဆံျခည္ တပင္မွ်မျမိဳက္၊ ဝတ္လံုလည္းျခားနားျခင္းမရွိ၊ မီးေလာင္ေသာအနံ႔လည္း ကင္းလြတ္၏။

၂၈ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးကလည္း၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔၏ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိ ေတာ္မူေစသတည္း။ မိမိတို႔ဘုရားမွတပါး အျခားေသာဘုရားကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစား၍ မင္းႀကီးအမိန္႔ေတာ္ကို ဆန္လ်က္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုပင္ အပ္ႏွံေသာကြၽန္ေတာ္  ရင္းတို႔ရွိရာသို႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္ကိုေစလႊတ္၍ ကယ္တင္ေတာ္ မူၿပီ။ ၂၉ထိုေၾကာင့္၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ ေန၍ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကိုေျပာေသာ လူအမိ်ဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာသူတုိ႔သည္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔၏ ဘုရားသခင္ အား ျပစ္မွားေသာစကားကို ေျပာလွ်င္၊ ထိုသူကို အပိုင္းပိုင္း စဥ္းေစ။ သူ၏အိမ္ကိုလည္း ေနာက္ေခ်းပံုျဖစ္ေစဟု ငါအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုမွ်ေလာက္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ထိုဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္ဘုရားမွ်မျပဳႏိုင္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၃ဝဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံတြင္၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔ကို ေျမွာက္ေတာ္မူ၏။