ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၄)


၁ငါေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး ၾကားမွာလိုက္သည္။ ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌ အရပ္ရပ္ေန၍ အသီးသီး အျခားျခား ေသာဘာသာစကားကို ေျပာေသာလူမ်ိဳးတကာတို႔၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္ဝပ္ခ်မ္းသာျခင္း မ်ားျပားေစေသာ။ ၂ျမင့္ျမတ္ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ငါ၌ျပဳေတာ္မူေသာ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ျပျခင္းငွါ ငါအလိုရွိ၏။ ၃ထိုနိမိတ္လကၡဏာေတာ္သည္ အလြန္ႀကီးေပ၏။ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈေတာ္သည္လည္း တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေပ၏။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထာဝရႏိုင္ငံ ျဖစ္၏။ အာဏာစက္သည္လည္း ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္ေတာ္မူ၏။

၄ငါေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ နန္းေတာ္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ စည္းစိမ္ႀကီးစဥ္အခါ၊ ၅ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အိပ္မက္ကိုျမင္၍၊ သာလြန္ေပၚမွာအိပ္လ်က္ စိတ္ထဲ၌ အာရံုျပဳေသာရူပါရံုအားျဖင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ငါေရာက္ေလ၏။ ၆ထိုေၾကာင့္၊ အိပ္မက္အနက္ကို ငါ့အားေဘာ္ျပေစျခင္းငွါ၊ ဗာဗုလုန္ပညာရွိအေပါင္းတို႔ကို အထံေတာ္သို႔ သြင္းေစဟု ငါအမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ ၇မာဂုပညာရွိ၊ ေဗဒင္တတ္၊ ခါလဒဲဆရာ၊ အနာဂတၱိဆရာတို႔သည္ ဝင္ၾကလွ်င္၊ ငါျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္ကို သူတို႔အား ျပေျပာေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ အနက္ကိုမေဘာ္မျပႏိုင္ၾက။ ၈ေနာက္မွ ငါကိုးကြယ္ေသာဘုရား၏ နာမအားျဖင့္ ေဗလတရွာဇာဟု ေခၚသမုတ္၍၊ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္စံုေသာဒံေယလသည္ ငါ့ထံသို႔ဝင္လာလွ်င္၊ ၉အခ်င္းမာဂုဆရာခ်ဳပ္ ေဗလတရွာဇာ၊ သင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္စံုသည္ကို၄င္း၊ နက္နဲေသာအရာရွိသမွ်တို႔ကို ဖြင့္ျပႏိုင္သည္ကို၄င္း ငါသိ၏။ သို႔ျဖစ္၍၊ ငါျမင္မက္ေသာအိပ္မက္၏အနက္ကို ေဘာ္ျပေလာ့။ ၁ဝငါအိပ္ေပ်ာ္စဥ္တြင္ ျမင္မက္သည္ကား၊ ငါၾကည့္ရႈ႔၍ ေျမႀကီးအလယ္၌ အရပ္ျမင့္လွေသာ သစ္ပင္တပင္ရွိ၏။ ၁၁ထိုအပင္သည္ ႀကီးပြား၍ခိုင္မာျခင္းသို႔ေရာက္၏။ မိုဃ္း ေကာင္းကင္သို႔ထိ၍ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ထင္ရွား၏။ ၁၂အရြက္လည္းလွ၏။ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ စား၍ဝေလာက္ ေသာအသီးႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ေျမတိရစာၦန္တို႔သည္ ထိုသစ္ပင္အရိပ္၌ ခိုၾက၏။ အခက္အလက္တို႔၌ ေကာင္းကင္ငွက္ တို႔သည္ နားေနၾက၏။

၁၃အိပ္ေပ်ာ္၍ျမင္မက္စဥ္၊ တဖန္ငါၾကည့္ရႈျပန္လွ်င္၊ သစ္ပင္ေစာင့္တည္းဟူေသာ သန္႔ရွင္းသူ တေယာက္သည္ ေကာင္းကင္မွဆင္းလာ၍၊ ၂၄သစ္ပင္ကိုလွဲေလာ့။ အခက္တို႔ကိုခုတ္ေလာ့။ အသီးအရြက္ တို႔ကို လႈပ္ေခြၽေလာ့။ တိရစာၦန္တို႔သည္ သစ္ပင္ေအာက္ကထြက္၍၊ ငွက္တို႔သည္လည္း အကိုင္းအခက္ထဲက သြားၾကေစ။ ၁၅သို႔ေသာ္ လည္း၊ ေျမ၌စြဲေသာအျမစ္ႏွင့္တကြ သစ္ငုတ္ကိုျခြင္းထား၍၊ သံႀကိဳး၊ ေၾကးဝါႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္သကဲ့သို႔ ႏုေသာ ျမက္ပင္ထဲ၌ ရွိေစေလာ့။ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မိုဃ္းစြတ္ျခင္းကိုခံ၍ တိရစာၦန္တို႔ႏွင့္အတူ ဆက္ဆံလ်က္ ျမက္ပင္စားေစေလာ့။ ၁၆လူစိတ္သေဘာေပ်ာက္၍ တိရစာၦန္စိတ္ သေဘာႏွင့္ ျပည္စံုေစေလာ့။ ၁၇အေၾကာင္းမူကား၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားသည္ ေလာကီႏိုင္ငံကို အုုပ္စိုးေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ ေပးလိုေသာသူတို႔အား ေပးေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ ယုတ္မာ ေသာသူတို႔ကို ေျမွာက္၍ ႏိုင္ငံကိုအပ္ေပးေတာ္မူသည္ကို၄င္း သတၱဝါတို႔သိနားလည္ေသာအခြင့္ ရွိေစျခင္းငွါ၊ သစ္ပင္ေစာင့္တို႔သည္ ဤသို႔စီရင္ၾကၿပီ။ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ အမိန္႔ေတာ္ကို ေပးၾကၿပီဟု ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။ ၁၈ထိုသို႔ ငါေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ျမင္မက္ရၿပီ။ ယခုတြင္ အခ်င္းေဗလတရွာဇာ၊ ငါျမင္ေသာအိပ္မက္ အနက္ကို ေဘာ္ျပေလာ့။ ငါ့ႏိုင္ငံတြင္  ပညာရွိအေပါင္းတို႔သည္ အနက္ကို ငါ့အားမေဘာ္မျပႏိုင္ေသာ္လည္း သင္သည္သန္႔ရွင္း ေသာဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ႏွင့္ျပည္စံု၍ ေဘာ္ျပႏိုင္သည္ဟု ငါသည္ ကိုယ္ျမင္ေသာ အိပ္မက္ကို ဒံေယလအား ျပန္ေျပာေလ၏။

၁၉ထိုအခါ ေဗလတရွာဇာအမည္ရွိေသာ ဒံေယလသည္ တနာရီေလာက္ မိန္းေမာေတြေဝ၍ စိတ္ပူပန္လ်က္ ေန၏။ ရွင္ဘုရင္က၊ အခ်င္းေဗလတရွာဇာ၊ အိပ္မက္အနက္ အဓိပၸါယ္ေၾကာင့္ ပူပန္ေသာစိတ္မရွိပါႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေဗလတရွာဇာကလည္း၊ အရွင္ေစာ၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုမုန္းေသာ ရန္သူတို႔အေပၚ၌ အိပ္မက္အနက္ေရာက္ပါေစေသာ။ ၂ဝျမင္မက္ေတာ္မူစဥ္တြင္ ႀကီးပြား၍ခိုင္မာထေသာ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ထိ၍ ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌ ထင္ရွားထေသာ၊ ၂၁အရြက္လွလ်က္၊ သတၱဝါအေပါင္းတို႔စား၍ ဝေလာက္ေသာအသီးႏွင့္ ျပည့္စံုထေသာ၊ ေျမတိရစာၦန္တို႔သည္ ေအာက္၌ ေနၾကသျဖင့္၊ အခက္အလက္ တို႔၌ ေကာင္းကင္ငွက္မ်ား မွီခိုနားေနရာျဖစ္ေသာ သစ္ပင္သည္၊ ၂၂အရွင္ မင္းႀကီး၊ ကိုယ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႀကီးပြား၍ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ဘုန္းစည္းစိမ္ေတာ္ႀကီး ျမင့္၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ သို႔ထိ၏။ အာဏာစက္ေတာ္သည္လည္း၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ေရာက္ေတာ္မူ၏။

၂၃သစ္ပင္ေစာင့္၊ သန္႔ရွင္းသူတေယာက္သည္ ေကာင္းကင္မွဆင္းလာ၍၊ သစ္ပင္ကိုခုတ္လွဲဖ်က္ဆီး ေလာ့။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ေျမႀကီး၌စြဲေသာအျမစ္ႏွင့္တကြ သစ္ငုတ္ကိုျခြင္းထား၍ သံႀကိဳး၊ ေၾကးဝါႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္သကဲ့သို႔ ႏုေသာျမက္ပင္ထဲ၌ ရွိေစေလာ့။ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မိုဃ္းစြတ္ျခင္းကိုခံ၍၊ ေျမတိရစာၦန္တို႔ ႏွင့္ ဆက္ဆံေစဟု ဆိုသည္ မွာ၊ ၂၄အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူ၍၊ အရွင္မင္းႀကီးအေပၚ၌ ေရာက္ရေသာျမင္မက္ေတာ္မူခ်က္၏ အနက္ဟူမူကား၊ ၂၅ကိုယ္ေတာ္ကို လူစုထဲကႏွင္ထုတ္၍၊ ေျမတိရစာၦန္တို႔ႏွင့္အတူ ေနရာခ်ၾကလိမ့္မည္။ အျမင့္ဆံုး ေသာဘုရားသည္ ေလာကီႏိုင္ငံကိုအုပ္စိုး၍၊ ေပးလိုေသာသူတို႔အား ေပးေတာ္မူသည္ကို ကိုယ္ေတာ္မသိမမွတ္မွီ ကာလ၊ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ႏြားကဲ့သို႔ျမက္ကိုစား၍၊ မိုဃ္းစြတ္ျခင္းကိုခံလ်က္ ေနရမည္။ ၂၆သစ္ျမစ္၊ သစ္ငုတ္ကို ျခြင္းထားေစျခင္းငွါ စီရင္ၾကသည္အရာမွာ၊ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ အုပ္စိုးေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္သိၿပီးေသာေနာက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လက္ေတာ္မွမေရြ႔ဘဲ တည္လိမ့္မည္။ ၂၇သို႔ျဖစ္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အကြၽႏ္ုပ္စကားကို နာယူေတာ္မူပါ။ တရားေသာအမႈကိုျပဳျခင္း၊ ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကို သနားျခင္းအားျဖင့္ ဒုစရိုက္အအျပစ္တို႔ကို ပယ္ျဖတ္ေတာ္မူပါ။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ ခ်မ္းသာရေကာင္း ရေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ဒံေယလေလွ်ာက္ထား၏။

၂၈ထိုအမႈအရာအလံုးစံုတို႔သည္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးအေပၚသို႔ ေရာက္သည္အေၾကာင္းကား။ ၂၉တဆယ္ ႏွစ္လလြန္ၿပီးေသာ္၊ ဗာဗုလုန္နန္းေတာ္ေပၚမွာ စႀကႍသြားလ်က္၊ ၃ဝဤၿမိဳ႔ကား၊ ငါ့ႏိုင္ငံတည္ရာ၊ ငါ့ေရႊဘုန္းေတာ္ကို ေျမွာက္ရာဘို႔၊ ငါ့တန္ခိုးအာႏုေဘာ္အားျဖင့္ ငါတည္လုပ္ေသာ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ႀကီး မဟုတ္ေလာဟု ျမြက္ဆို၏။ ၃၁ထိုစကားကို ျမြက္ဆိုစဥ္ပင္၊ ေကာင္းကင္မွသက္ေရာက္ေသာ အသံဟူမူကား၊ အိုေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး၊ နားေထာင္ေလာ့။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင့္လက္မွေရြ႔သြားၿပီ။ ၃၂သင့္ကို လူစုထဲက ႏွင္ထုတ္၍၊ ေျမတိရစာၦန္တို႔ႏွင့္အတူ ေနရာခ်ၾကလိမ့္မည္။ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသည္ ေလာကီႏိုင္ငံကို အုပ္စုိး၍၊ ေပးလိုေသာသူတို႔အား ေပးေတာ္မူ သည္ကို မင္းႀကီးမသိမမွတ္မွီကာလ၊ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ႏြားကဲ့သို႔ျမက္ကိုစားလ်က္၊ ေနရမည္ဟု အသံျဖစ္ေလ၏။ ၃၃ထိုစကားႏွင့္အညီ ေနဗုခဒ္ေနဇာ၌ ရွက္ျခင္းျဖစ္၍၊ လူစုထဲကႏွင္ထုတ္ၾကလွ်င္၊ သူသည္ႏြားကဲ့သို႔ ျမက္ကိုစား၍ မိုဃ္းစြတ္ျခင္းကိုခံသျဖင့္၊ ကိုယ္အေမြးသည္ ေရႊလင္းတအေတာင္ကဲ့သို႔၄င္း၊ လက္သည္းေျခသည္းတို႔သည္ ငွက္ေျခသည္းကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္၏။

၃၄ကာလအခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ၊ ငါေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ေကာင္းကင္သို႔ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ သတိရျပန္လွ်င္၊ အျမင့္ ဆံုးေသာဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပး၍၊ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳ၏။ အာဏာေတာ္သည္ ထာဝရအာဏာျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ တည္၏။ ၃၅ေျမႀကီးသားအေပါင္း တို႔သည္ အဘယ္မွ်မဟုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခတို႔၌၄င္း၊ ေျမႀကီးသားတို႔၌၄င္း အလိုေတာ္ရွိ သည္အတိုင္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူ၏။ လက္ေတာ္ကို အဘယ္သူမွ် မဆီးတားႏိုင္။ အဘယ္သို႔ျပဳသနည္းဟု ကိုယ္ေတာ္ ကိုဆိုႏိုင္ေသာသူမရွိ။ ၃၆ထိုအခါ င့ါစိတ္ပကတိျဖစ္ျပန္၍၊ ငါ့ႏိုင္ငံ၏အသေရကို ယမန္ကဲ့သို႔တင့္တယ္ျခင္း အေရာင္ အဆင္းႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ တိုင္ပင္ေသာ မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္တို႔သည္ ညီလာခံဝင္ၾကလွ်င္၊ ငါ၏အာဏာတည္ၿမဲတည္၏။ ငါ့ဘုန္းအာႏုေဘာ္လည္း ယခင္ထက္တိုးပြား၏။ ၃၇ယခုတြင္ ငါ့ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရား သခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳ၏။ စီရင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု၍ တရားႏွင့္ညီေလ်ာ္ ၾက၏။ မာနေထာင္လႊားေသာသူတို႔ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏ဟု အမိန္႔ေတာ္ကို အရပ္ရပ္သို႔ ျပန္႔ေစေတာ္  မူ၏။