ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၅)


၁တရံေရာအခါ ေဗလရွာဇာမင္းႀကီးသည္ မွဴးမတ္တေထာင္ကို ေခၚၿပီးလွ်င္ ႀကီးစြာေသာပြဲကိုလုပ္၍၊ မွဴးမတ္တေထာင္ႏွင့္တကြ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ေတာ္မူ၏။ ၂စပ်စ္ရည္ကို ျမည္းစမ္းေသာအခါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ဗိမာန္ေတာ္ထဲက ခမည္းေတာ္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသိမ္းယူေဆာင္ခဲ့ေသာ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလားတို႔ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မွစ၍ မင္းသား၊ မိဖုရား၊ ေမာင္မမိႆံတို႔သည္ ေသာက္ရမည္အေၾကာင္း၊ ထိုဖလားတို႔ကို ယူခဲ့ရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္အတိုင္း၊ ၃ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္တိုက္ထဲက သိမ္းယူေဆာင္ခဲ့ေသာ ေရႊဖလား တို႔ကို ယူခဲ့၍၊ မင္းႀကီး၊ မင္းသား၊ မိဖုရား၊ ေမာင္းမမိႆံတို႔သည္ ထိုဖလားတို႔ႏွင့္ ေသာက္ၾက၏။ ၄စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္၍၊ ေရႊဘုရား၊ ေငြဘုရား၊ ေၾကးဝါဘုရား၊ သံဘုရား၊ သစ္သားဘုရား၊ ေက်ာက္ဘုရားတို႔ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

၅ထိုအခ်ိန္နာရီတြင္ လူ၏လက္ဖ်ားသည္ ေပၚလာ၍ မီးခံုအထက္၊ နန္းေတာ္အုပ္ထရံ အဂၤေတ၌ အကၡရာ တင္၍ေရးထား၏။ ထိုသို႔ေရးေသာလက္ဖ်ားကို ရွင္ဘုရင္ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ၆မ်က္ႏွာေတာ္ညွိဳးငယ္၍ စိတ္ပူပန္ျခင္းသို႔ ေရာက္သျဖင့္၊ ခါးဆစ္ျပဳတ္မတတ္ျဖစ္၍ ဒူးျခင္းထိခိုက္သည္ရွိေသာ္၊ ၇ေဗဒင္တတ္၊ ခါလဒဲဆရာ၊ အနာဂတၱိဆရာတို႔ကို ေခၚေခ်ဟု ဟစ္ေၾကာ္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုစာကိုဘတ္၍ အနက္ကိုေဘာ္ျပ ႏိုင္ေသာ သူသည္ အဝတ္နီကိုဝတ္ဆင္၍ လည္ပင္း၌ ေရႊစလြယ္ဆြဲလ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တတိယမင္းျဖစ္ေစဟု ဗာဗုလုန္ပညာရွိတို႔အား အမိန္႔ေတာ္ရွိ၍၊ ၈ပညာရွိဆရာေတာ္ အေပါင္းတို႔သည္ လာေရာက္ၾကေသာ္လည္း၊ ထိုိစာကိုမဘတ္ႏိုင္ၾက။ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ရွင္ဘုရင္အား မေဟာမေျပာႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္၊ ၉ေဗလရွာဇာမင္းႀကီးသည္ အလြန္စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာေတာ္ညွိဳး ငယ္ခ်င္းရွိ၍၊ မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္တို႔သည္ မႈိင္လ်က္ေနၾက၏။

၁ဝထိုအခါ မယ္ေတာ္မိဖုရားသည္ ရွင္ဘုရင္၏စကား၊ မွဴးမတ္တို႔၏စကားကို ၾကားသိလွ်င္၊ ပြဲေတာ္သို႔ဝင္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ေတာ္အစဥ္အၿမဲ ရွင္ပါေစ။ စိတ္ေတာ္ပူပန္ျခင္း မရွိပါႏွင့္။ မ်က္ႏွာညွိဳးငယ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၁၁သန္႔ရွင္းေသာဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူ တေယာက္ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိပါ၏။ ခမည္း ေတာ္ဘုရား လက္ထက္ေတာ္၌၊ ထိုသူတြင္ဘုရားပညာႏွင့္တူေသာ ပညာဥာဏ္သတၱိထင္ရွားလ်က္ ရွိပါ၏။ ထိုသူကို ခမည္းေတာ္ဘုရား ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ မာဂုပညာရွိ၊ ေဗဒင္တတ္၊ ခါလဒဲဆရာ၊ အနာဂတၱိဆရာတို႔အေပၚတြင္ ဆရာအုပ္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ အိပ္မက္အနက္ကိုဘတ္ျခင္း၊ နက္နဲခက္ခဲေသာအရာကို ဖြင့္ျပျခင္း၊ ပုစျၧြာအေမးကို ေျဖျခင္းငွါ တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္တကြ၊ ထူးဆန္းေသာစိတ္ဝိညာဥ္သည္ ဒံေယလအမည္ရွိေသာ ထိုသူတြင္ ထင္ရွားလ်က္ရွိပါ၏။ ေဗလတရွာဇာဟူေသာ ဘြဲ႔နာမကိုလည္း ရွင္ဘုရင္ေပး သနားေတာ္မူ၏။ ထိုဒံေယလကိုေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ အနက္ကိုေဟာေျပာပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁၃ဒံေယလကို အထံေတာ္သို႔ ေခၚသြင္းေလ၏။ ရွင္ဘုရင္က၊ ငါ့ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ ယုဒျပည္ကသိမ္းယူေတာ္မူခဲ့၍၊ ယုဒလူစု၌ ပါေသာ ဒံေယလမွန္သေလာ။ ၁၄သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ႏွင့္၄င္း၊ ထူးဆန္းေသာ ပညာဥာဏ္သတၱိႏွင့္၄င္း၊ ျပည့္စံုသည္ဟု သင္၏သိတင္းကို ငါၾကား၏။ ၁၅ထိုစာကို ဘတ္၍ အနက္ကို ငါ့အားေဘာ္ျပေစျခင္းငွါ ေဗဒင္တတ္ ပညာရွိတို႔ကို ငါ့ထံသို႔သြင္းေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ အနက္ကိုမေဘာ္မျပႏိုင္ၾက။ ၁၆သင္သည္ အနက္မ်ားကို ေဘာ္ျပ၍ ပုစျၧြာအေမးတို႔ကို ေျဖႏိုင္သည္ဟု ငါၾကားၿပီးသည္အတိုင္း၊ ထိုစာကိုဘတ္၍ အနက္ကိုငါ့အား ေဘာ္ျပ ႏိုင္လွ်င္၊ အဝတ္နီကိုဝတ္ဆင္၍ လည္ပင္း၌ ေရႊစလြယ္ဆြဲလ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တတိယမင္းျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၇ဒံေယလကလည္း၊ ဆုေတာ္လပ္ေတာ္ကို ကိုယ္ေတာ္၌ရွိေစေတာ္မူပါ။ ေပးလိုေသာအရာမ်ားကို အျခား သူအား ေပးသနားေတာ္မူပါ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ထိုစာကိုဘတ္၍ အနက္ကိုေဘာ္ျပပါမည္။ ၁၈အရွင္မင္းႀကီး၊ အျမင့္္ဆံုးေသာဘုရားသခင္သည္ ခမည္းေတာ္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး၌ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ ေရႊဘုန္းေတာ္ျမတ္၊ ဂုဏ္အသေရကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ၁၉ေပးသနားေတာ္မူေသာ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္ျမတ္ ေၾကာင့္၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ေန၍ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကိုေျပာေသာ လူမ်ိဳးတကာတို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္လ်က္ ေနၾက၏။ သတ္လိုေသာသူတို႔ကို သတ္ေတာ္မူ၏။ အသက္ရွင္ ေစလိုေသာ သူတို႔ကို ရွင္ေစေတာ္မူ၏။ ေျမွာက္ လိုေသာသူတို႔ကို ေျမွာက္ေတာ္မူ၏။ ႏွိမ့္ခ်လိုေသာသူတို႔ကို ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ ၂ဝမာန္မာနစိတ္ႏွင့္ ေထာင္လႊား ေစာ္ကားျခင္းရွိေသာအခါ၊ ဘုန္းတန္ခိုးကြယ္ေပ်ာက္၍ နန္းေတာ္မွာက်၏။ ၂၁လူသားစုထဲက ႏွင္ထုတ္ျခင္းကိုခံ၍ တိရစာၦန္သေဘာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အျမင့္္ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္သည္ ေလာကီႏိုင္ငံကိုအုပ္စိုး၍၊ အလိုေတာ္ရွိေသာသူ တို႔အား အပ္ေတာ္မူသည္ကို မသိမမွတ္မွီတိုင္ေအာင္၊ ျမည္းရိုင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္လ်က္၊ ႏြားကဲ့သို႔ျမက္ကိုစားလ်က္၊ မိုဃ္းစြတ္ျခင္းကိုခံ၍ ေနရ၏။

၂၂အရွင္သားေတာ္ ေဗလရွာဇာ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုအမႈအလံုးစံုတို႔ကို သိေသာ္လည္း၊ စိတ္ႏွလံုးကို မႏွိမ့္ခ်ဘဲ၊ ၂၃ေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၏ဖလားတို႔ကို ေရွ႔ေတာ္သို႔ ယူခဲ့ေစ၍၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္မွစေသာ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္၊ မိဖုရား၊ ေမာင္းမမိႆံတို႔သည္ ထိုဖလားတို႔ႏွင့္စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ၾကၿပီတကား။ မ်က္စိမျမင္၊ နားမၾကား၊ အဘယ္အရာကိုမွ်မသိေသာ ေငြဘုရား၊ ေရႊဘုရား၊ ေၾကးဝါဘုရား၊ သံဘုရား၊ သစ္သားဘုရား၊ ေက်ာက္ဘုရားတို႔ကို ခ်ီးမြမ္း၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏အသက္သခင္တည္း ဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ ၏အမႈအလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ပိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို မခ်ီးမြမ္းဘဲေနပါၿပီတကား။ ၂၄ထိုေၾကာင့္၊ လက္ဖ်ားကို ေစလႊတ္၍ ထိုစာကိုေရးေစေတာ္မူ၏။ ၂၅စာခ်က္ဟူမူကား၊ ေမေနေမေန၊ ေတကလ၊ ေဖရက္ဟု အကၡရာတင္လ်က္ ရွိ၏။ ၂၆ေမေန၏အနက္ အဓိပၸါယ္ကား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ႏိုင္ငံကို ဘုရားသခင္ေရတြက္၍ ဆံုးေစေတာ္မူ၏။ ၂၇ေတကလ ၏အနက္အဓိပၸါယ္ကား၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ိန္ခြင့္ႏွင့္ခ်ိန္၍ ေလ်ာ့ေၾကာင္းကို ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူ၏။ ၂၈ေဖရက္၏အနက္ အဓိပၸါယ္ကား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုခြဲေဝ၍ ေမဒိလူ၊ ေပရသိလူတို႔အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလိုသတည္းဟု ဒံေယလသည္ အထံေတာ္၌ ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ ၂၉ထိုအခါ ေဗလရွာဇာမင္းႀကီး မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဒံေယလကို အဝတ္နီဝတ္ဆင္ေစ၍ လည္ပင္း၌ေရႊစလြယ္ဆြဲၿပီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တတိယမင္းျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႔ကိုလည္၍ ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။

၃ဝထိုညဥ့္၌ပင္ ခါလဒဲရွင္ဘုရင္ ေဗလရွာဇာမင္းသည္ အသက္ဆံုး၍၊ ၃၁ေမဒိအမ်ိဳး ဒါရိမင္းသည္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သိမ္းယူေတာ္မူ၏။