ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၆)


၁ဒါရိမင္းႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အမႈအေရးအလံုးစံုတို႔ကုိ စီရင္ရေသာ ၿမိဳ႔ဝန္တရာႏွစ္ဆယ္တို႔ကုိ၄င္း၊ ၂အက်ဳိးေတာ္ကို မယုတ္မေလ်ာ့ေစျခင္းငွါ၊ ထုိၿမိဳ႔ဝန္အေပါင္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္စစ္ေၾကာရေသာ ဝန္ႀကီးသံုးပါးကုိ၄င္း အလုိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ထုိဝန္ႀကီးသံုးပါးတြင္ ဒံေယလသည္ ဝန္ႀကီးအရာကုိ ရသည္သာမက၊ ၃ထူးဆန္းေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ၿမိဳ႔ဝန္တကာ၊ ဝန္ႀကီးတကာတို႔ထက္ လြန္ကဲေသာေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္တႏုိင္ငံ လံုးကုိ သူ၌ အပ္ႏွင္းမည္ဟု ရွင္ဘုရင္သည္ အၾကံရွိေတာ္မူ၏။

၄ထုိအခါ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႔ဝန္တို႔သည္ ဒံေယလ၌ အျပစ္တင္ခြင့္ကို ရွာ၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္အမႈအေရးမ်ားကုိ စစ္ေၾကာၾက၏။ ဒံေယလသည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အျပစ္တစံုတခုမွ်မရွိေသာေၾကာင့္၊ အျပစ္တင္ခြင့္ကိုရွာ၍ မေတြ႔ၾကသည္ရွိေသာ္၊ ၅ဘုရားသခင္၏ ဘာသာမႈမွတပါး၊ အျခားေသာ အမႈတြင္ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ခြင့္ကို ငါတို႔မေတြ႔ႏုိင္ၾကဟု တိုင္ပင္ေျပာဆုိၿပီးမွ၊ ၆အထံေတာ္သို႔လာေရာက္စည္းေဝးၾက၍၊ အရွင္မင္းႀကီးဒါရိ၊ အသက္ေတာ္ အစဥ္အျမဲရွင္ပါေစ။ ၇ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွတပါး အျခားေသာလူကိုျဖစ္ေစ၊ ဘုရားကုိျဖစ္ေစ၊ အရက္သံုးဆယ္အတြင္းတြင္ ဆုေတာင္းေသာသူမည္သည္ကုိ ျခေသ့ၤေလွာင္ေသာတြင္းထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ရမည္ဟု မေဖာက္ျပန္ႏုိင္ေသာအမိန္႔ေတာ္ ျမတ္ကုိထုတ္ေစျခင္းငွါ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီး၊ ၿမိဳ႔ဝန္၊ ေစာ္ဘြား၊ တိုင္ပင္မွဴးမတ္၊ စစ္ကဲအေပါင္းတို႔သည္ အညီအညြတ္ တိုင္ပင္ၾကပါၿပီ။ ၈သို႔ျဖစ္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ။ မေျပာင္းလဲတတ္ေသာ ေမဒိ၊ ေပရသိဓမၼသတ္အတိုင္း အမိန္႔ေတာ္တည္ေစျခင္းငွါ၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားၾကလွ်င္၊ ၉ဒါရိမင္းႀကီးသည္ အမိန္႔ေတာ္ကို ေပး၍၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူ၏။

၁ဝအမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကုိ ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သို႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ မ်က္ႏွာျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရွိသည္အတိုင္း၊ တေန႔သံုးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ ၁၁ထုိသုိ႔ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းပဌနာျပဳလ်က္ေနသည္ကုိ မွဴးမတ္အရာရွိတို႔သည္ စည္းေဝး၍ ေတြ႔ျမင္ၾကလွ်င္၊ ၁၂အထံေတာ္သုိ႔ဝင္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွတပါး အျခားေသာ လူကုိျဖစ္ေစ၊ ဘုရားကုိျဖစ္ေစ၊ အရက္သံုးဆယ္အတြင္းတြင္ ဆုေတာင္းေသာသူမည္သည္ကို ျခေသ့ၤေလွာင္ေသာတြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ကုိ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူ၏ လ်က္ရွိပါသည္မဟုတ္ေလာ ဟု အမိန္႔ေတာ္အေၾကာင္းကုိ ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ မေျပာင္းလဲတတ္ ေသာ ေမဒိ၊ ေပရသိ၊ ဓမၼသတ္အတိုင္း မွန္ေပသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃မွဴးမတ္အရာရွိတို႔ကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ယုဒျပည္က သိမ္းယူခဲ့ေသာ ယုဒလူမ်ဳိးဒံေယလသည္ အာဏာေတာ္ကုိ ပမာဏမျပဳ၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္လ်က္၊ တေန႔သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ဆုေတာင္း၍ ေနပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၁၄ထုိစကားကုိၾကားလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ေနာင္တရ၍ ဒံေယလကုိ လႊတ္ျခင္းငွါ စိတ္အားႀကီးသျဖင့္၊ လႊတ္ရ ေသာအခြင့္ကို ေနဝင္သည္တိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ရွာေတာ္မူ၏။

၁၅တဖန္ မွဴးမတ္အရာရွိတို႔သည္ အထံေတာ္သုိ႔စည္းေဝး၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ တခါထုတ္ၿပီးေသာ အမိန္႔ေတာ္ မပ်က္ႏုိင္ရာဟု ေမဒိ၊ ေပရသိဓမၼသတ္၌ပါေၾကာင္းကုိ သတိထားေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကျပန္ လွ်င္၊ ၁၆တဖန္ရွင္ဘုရင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဒံေယလကုိေခၚ၍၊ ျခေသ့ၤတြင္းထဲသို႔ခ်ပစ္ၾက၏။ ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ သင္မျပတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုကယ္လႊတ္ပါေစဟု ဒံေယလကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ေက်ာက္ျပားကုိလည္း ယူခဲ့၍ တြင္းဝကိုပိတ္ၿပီးလွ်င္၊ ဒံေယလအမႈ၌ စီရင္ခ်က္ကို မတိုးမေလ်ာ့ေစျခင္းငွါ၊ ရွင္ဘုရင္တံဆိပ္ႏွင့္ မွဴးမတ္တို႔တံဆိပ္ကို ခတ္ေတာ္မူ၏။

၁၈ထုိေနာက္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ နန္းေတာ္သို႔ျပန္၍ တညဥ့္လံုးစားေတာ္မေခၚ၊ အၿငိမ့္တန္ဆာကုိ အထံေတာ္ သို႔မသြင္းေစဘဲ စက္ေတာ္ေခၚ၍ မေပ်ာ္ႏုိင္။ ၁၉နံနက္ေစာေစာထ၍ ျခေသ့ၤတြင္းသို႔ အလွ်င္အျမန္သြားေတာ္မူ၏။ ၂ဝေရာက္လွ်င္၊ ငိုေၾကြးေသာအသံႏွင့္ ဒံေယလကိုေခၚ၍၊ အသက္ရွင္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ဒံေယလ၊ သင္မျပတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိျခေသ့ၤေဘးမွ ကယ္လႊတ္ႏုိင္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၂၁ဒံေယလက၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ေတာ္အစဥ္အျမဲရွင္ပါေစ။ ၂၂အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္ ကိုေစလႊတ္၍ ျခေသ့ၤႏႈတ္ကုိပိတ္ထားေတာ္မူသျဖင့္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျခေသ့ၤေဘးႏွင့္ လြတ္ပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ အျပစ္ကင္းပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကိုလည္း အလွ်င္းမျပစ္မွားပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ ေလ၏။ ၂၃ထုိအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္၍၊ ဒံေယလကုိတြင္းထဲက၊ ထုတ္ယူေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ အတုိင္း၊ ဒံေယလကိုတြင္းထဲကထုတ္ယူ၍၊ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္၊ သူ၌ထိခုိက္ေသာ အနာတခုမွ် မရွိ။

၂၄ထိုေနာက္၊ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ေသာသူတို႔ကို ရွင္ဘုရင္၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ေခၚ၍၊ သားမယားႏွင့္တကြ ျခေသ့ၤတြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ၾကလွ်င္၊ ေျမသို႔မေရာက္မွီ ျခေသ့ၤတို႔သည္ ႏုိင္၍၊ သူတို႔အရုိုးရွိသမွ်တို႔ကို ခ်ဳိးဖဲ့ၾက၏။

၂၅ထုိအခါ ေျမႀကီးတျပင္လံုးတြင္ အရပ္ရပ္တို႔၌ ေန၍၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာလူမ်ဳိးတကာတို႔ရွိရာသို႔ အမိန္႔ေတာ္စာႏွင့္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ စာခ်က္ဟူမူကား၊ သင္တုိ႔၌ ၿငိမ္ဝပ္ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားျပားေစေသာ။ ၂၆ငါအစိုးရေသာ တႏုိင္ငံလံုးတြင္ ရွိေနေသာသင္တို႔သည္ ဒံေယလ၏ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ရုိေသၾကကုန္ဟု ငါအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူ ေသာဘုရား၊ နိစၥထာဝရတည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္ႏုိင္။ အာဏာစက္ေတာ္လည္း အစဥ္အဆက္တည္လိမ့္မည္။ ၂၇မစကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးကို ျပဳေတာ္မူ၏။ ေကာင္းကင္ ေျမႀကီး၌ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ၾသဘြယ္တို႔ကို ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ ဒံေယလကုိ ျခေသ့ၤလက္မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။

၂၈ထုိသုိ႔ ဒံေယလသည္ ဒါရိမင္းႀကီးလက္ထက္၌၄င္း၊ ေပရသိမင္းႀကီး ကုရုမင္းႀကီးလက္ထက္၌၄င္း ေကာင္းစား လ်က္ေန၏။