ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၇)


၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေဗလရွာဇာနန္းစံပဌမႏွစ္တြင္၊ ဒံေယလသည္ အိပ္မက္ကိုျမင္၍ အိပ္ေပ်ာ္စဥ္၊ စိတ္ထဲ၌ အာရုံျပဳၿပီးမွ ျမင္မက္ေသာအရာတို႔ကုိ ေရးထားေသာအခ်က္ကား၊ ၂ငါဒံေယလသည္ ညဥ့္အခါ အာရုံျပဳ၍၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္ေလးမ်က္ႏွာ၌ ေလတို႔သည္ မဟာသမုဒၵရာေပၚမွာ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ၾကလွ်င္၊ ၃သ႑န္ခ်င္းမတူ ေသာသာရဲေလးေကာင္တို႔သည္ သမုဒၵရာထဲက ထြက္လာၾက၏။ ပဌမသားရဲသည္ ျခေသ့ၤႏွင့္တူ၏။ ေရႊလင္းတ အေတာင္လည္းရွိ၏။ ၄ငါၾကည့္ရႈ၍ေနစဥ္၊ သူ၏အေတာင္ကုိ ႏႈတ္ၾက၏။ ေျမမွကိုယ္ကိုခ်ီၾကြလ်က္ လူကဲ့သုိ႔ ေျချဖင့္ မတ္တပ္ရပ္၍၊ လူစိတ္သေဘာကိုလည္းရ၏။ ဒုတိယသားရဲသည္ ဝံႏွင့္တူ၏။ ၅တဘက္၌ကိုယ္ကိုကုိယ္ခ်ီၾကြ၏။ ပစပ္၌နံရုိးသံုးေခ်ာင္းကုိ ကုိက္လ်က္ရွိ၏။ သင္ထေလာ့။ အသားမ်ားကုိကိုက္စားေလာ့ဟု သူ႔အားေျပာၾက၏။ ၆တဖန္ငါၾကည့္ရႈျပန္၍၊ က်ားသစ္ႏွင့္ တူေသာသားရဲ တေကာင္သည္ ထင္ရွား၏။ ေက်ာေပၚမွာ ငွက္အေတာင္ေလးခု ရွိ၏။ ေခါင္းေလးလံုးႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အုပ္စိုးရေသာအခြင့္လည္းရွိ၏။

၇ထုိညဥ့္အခါ၊ တဖန္ငါသည္ အာရုံျပဳစဥ္၊ ႀကီးစြာေသာခြန္အားျဖင့္ျပည့္စံု၍ အလြန္ေၾကာက္မက္ ဘြယ္ေသာ စတုတၳသားရဲသည္ထင္းရွား၏။ ႀကီးစြာေသာသံသြားလည္းရွိ၏။ ကိုက္စားခ်ဳိးဖဲ့၍ ၾကြင္းေသာ အရာကုိ ေျချဖင့္နင္းေခ်၏။ သူသည္အရင္သားရဲရွိသမွ်တို႔ထက္ ထူးျခား၏။ ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းလည္းရွိ၏။ ၈ထုိခ်ဳိတို႔ကုိ ငါၾကည့္ရႈစဥ္၊ ခ်ဳိမ်ားအလယ္၌ ခ်ဳိငယ္တေခ်ာင္းသည္ ေပါက္ျပန္၏။ ထုိခ်ဳိငယ္ေရွ႔မွာ အရင္ခ်ဳိသံုးေခ်ာင္းကုိ အျမစ္ႏွင့္တကြ ႏႈတ္ေလ၏။ ထုိခ်ဳိငယ္သည္ လူမ်က္စီကဲ့သို႔ေသာ မ်က္စီႏွင့္၄င္း၊ ႀကီးစြာေသာ စကားကုိ ေျပာတတ္ေသာ ႏႈတ္ႏွင့္၄င္း ျပည့္စံု၏။

၉ထုိအခါ ငါၾကည့္ရႈစဥ္၊ ရာဇပလႅင္မ်ားကုိ တည္ထားလ်က္ရွိ၍၊ အသက္ႀကီးေသာသူတဦးသည္ ထုိင္ေတာ္မူ၏။ အဝတ္ေတာ္သည္ မိုဃ္းပြင့္ကဲ့သို႔ျဖဴ၏။ ဆံပင္ေတာ္သည္ ျဖဴေသာသိုးေမြးႏွင့္ တူ၏။ ပလႅင္ေတာ္သည္ မီးလွ်ံံျဖစ္၏။ ပလႅင္ေတာ္ေအာက္၌ မီးစက္လွည္းဘီးရွိ၏။ ၁ဝမ်က္ႏွာေတာ္မွာ မီးေရာင္ျခည္ထြက္ေလ၏။ အတိုင္းမသိ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ အမႈေတာ္ကုိ ေဆာင္ရြက္၍၊ ကုေဋိသေခ်ၤမက ေရွ႔ေတာ္၌ ခစား၍ ေနၾက၏။ တရားစီရင္ ျခင္းငွါ ျပင္ဆင္၍၊ စာေစာင္မ်ားကုိဖြင့္ထား၏။ ၁၁ထုိအခါ ခ်ဳိငယ္ေျပာေသာစကားႀကီးအသံေၾကာင့္ ငါၾကည့္ရႈေနစဥ္၊ ထုိသားရဲအသက္ကုိ သတ္ၿပီးလွ်င္ သူ၏ကုိယ္ကိုကိုယ္ မီးရႈိ႔၍ဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၁၂အျခားေသာသားရဲမူကား၊ အစိုးရေသာအခြင့္တန္ခိုးရႈံး ေသာ္လည္း၊ ခ်ိန္းခ်က္ေသာကာလပတ္လံုး အသက္ရွင္ရၾက၏။ ၁၃ထုိညဥ့္အခါ ငါသည္ အာရုံျပဳ၍၊ လူသားႏွင့္တူေသာ သူတဦးသည္ မိုဃ္းတိမ္ကိုစီးလ်က္၊ အသက္ႀကီးေသာသူ၏ အထံေတာ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုိသူကို အထံေတာ္ပါးသို႔ သြင္းၾက၏။ ၁၄အရပ္ရပ္တုိ႔၌ေန၍၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာ စကားကုိ ေျပာေသာလူမ်ဳိးတကာတို႔ကို အုပ္စိုးေစျခင္းငွါ၊ ထုိသူသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္တကြ အာဏာစက္တန္ခိုးကုိရ၏။ အာဏာစက္ေတာ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္တည္၏။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္ႏုိင္ရာ။

၁၅ငါဒံေယလသည္ ကိုယ္ခႏၾၶြာတုန္လႈပ္၍၊ ထုိရူပါရုံေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္ျခင္းရွိလွ်င္၊ ၁၆အနား၌ရပ္ေနေသာ သူ တေယာက္ထံသို႔ သြား၍၊ ယခုျမင္သမွ်ကား၊ အဘယ္သို႔ ဆိုလိုသနည္းဟု ေမးျမန္းေသာ္၊ ၁၇ထုိသူက၊ ဤသားရဲ ေလးေကာင္တို႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေပၚလတံ့ေသာ ႏုိင္ငံေလးပါးျဖစ္၏။ ၁၈သို႔ေသာ္လည္း၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ႏုိင္ငံကိုသိမ္းယူ၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ စံစားၾကလတံ့ဟု အနက္အဓိပၸါယ္ကုိၾကားေျပာ၏။ ၁၉ထုိအခါ အျခားေသာသားရဲထက္ ထူးျခား၍ အလြန္ေၾကာက္ မက္ဘြယ္ျဖစ္လ်က္၊ သံသြားႏွင့္၄င္း၊ ေၾကးဝါလက္သည္းေျခသည္းႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုသျဖင့္၊ ကိုက္စားခ်ဳိးဖဲ့၍ ၾကြင္းသမွ်ကို ေျချဖင့္နင္းေခ်တတ္ေသာ စတုတၳသားရဲကား၊ အဘယ္သို႔ဆုိလိုသည္ကုိ၄င္း၊ ၂ဝသူ၏ေခါင္း၌ရွိ ေသာ ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းကား၊ အဘယ္သို႔ဆိုလုိ သည္ကို၄င္း၊ ေနာက္ေပါက္၍ အရင္ခ်ဳိသံုးေၾကာင္းကုိ ႏႈတ္၍၊ ႀကီးစြာေသာစကားကုိ ေျပာတတ္ေသာ ႏႈတ္ႏွင့္ မ်က္စီရွိသျဖင့္၊ မိမိအေဘာ္တို႔ထက္သာ၍ ရဲရင့္ေသာ မ်က္ႏွာအဆင္းရွိေသာ ခ်ဳိတေခ်ာင္းကား၊ အဘယ္သို႔ဆိုသည္ ကုိ၄င္း၊ သိျခင္းငွါ ငါအလုိရွိ၏။ ၂၁-၂၂ငါၾကည့့္ရႈ စဥ္တြင္ အသက္ႀကီးေသာသူသည္ ေရာက္လာလွ်င္၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာသူတို႔အား စီရင္ရေသာအခြင့္ကုိေပး၍၊ ထုိသူတို႔သည္ ႏုိင္ငံကုိ သိမ္းယူဝင္စားေသာ အခ်ိန္ေရာက္သည္တိုင္ေအာင္၊ ထုိခ်ဳိသည္သန္႔ရွင္းေသာသူတို႔ကုိ စစ္တိုက္၍ႏုိင္ေလ၏။

၂၃ထုိသူကလည္း၊ စတုတၳသားရဲသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အျခားေသာႏုိင္ငံရွိသမွ်တို႔ထက္ ထူးျခားေသာ စတုတၳ ႏုိင္ငံျဖစ္၏။ ထုိႏုိင္ငံသည္ ေျမႀကီးရွိသမွ်ကို ကိုက္စားခ်ဳိးဖဲ့နင္းေခ်လိမ့္မည္။ ၂၄ထုိႏုိင္ငံ၌ ေပါက္ေသာ ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္း သည္ ေပၚလတ့ံေသာ မင္းႀကီးဆယ္ပါးျဖစ္၏။ သူတို႔ေနာက္အျခားေသာ မင္းႀကီးေပၚလာ လိမ့္မည္။ အရင္မင္းႀကီး ထက္ထူးျခား၍ သံုးပါးတို႔ကုိ ႏွိမ့္ခ်လိမ့္မည္။ ၂၅အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍၊ ႀကီးစြာေသာစကားကုိ ေျပာလိမ့္မည္။ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔ကုိ ညွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္လိမ့္မည္။ ကာလအခ်ိန္ႏွင့္ ပညတ္တရား တို႔ကုိ ေျပာင္းလဲေစျခင္းငွါ ၾကံစည္လိမ့္မည္။ တကာလ၊ ႏွစ္ကာလ၊ ကာလတဝက္ပတ္လံုးသူသည္ အခြင့္ရလိမ့္မည္။ ၂၆ထုိေနာက္မွ တရားစီရင္ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုအခါ သူ၏တန္ခိုးအာဏာကုိ ႏႈတ္၍ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မည္။ ၂၇ေကာင္းကင္ေအာက္၌ ႏုိင္ငံႏွင့္တကြ အာဏာစက္ဘုန္းတန္ခိုးရွိသမွ်ကုိ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ရၾကလိမ့္မည္။ ထိုဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ထာဝရႏုိင္ငံျဖစ္၏။ မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ တိုးဝင္၍ ကြၽန္ခံရၾကလိမ့္မည္။ ၂၈ဤေရြ႔ကား၊ အနက္အဓိပၸါယ္ေပတည္းဟု ဆိုေလ၏။ ငါဒံေယလသည္ စိတ္ပူပန္ျခင္း သို႔ေရာက္၍ မ်က္ႏွာညိွဳးငယ္ျခင္းရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ျမင္ရေသာအာရုံမ်ားကုိ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ သိုထား၏။