ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၈)


၁ေဗလရွာဇာမင္းႀကီးနန္းစံသံုးႏွစ္တြင္၊ ငါဒံေယလသည္ ယခင္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ျမင္ၿပီးသည္ေနာက္၊ တဖန္ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံကုိ ျမင္ရေသာအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ၂ဧလံျပည္၊ ရႈရွန္ၿမိဳ႔ေတာ္၌ ဥလဲျမစ္နားမွာ ငါရွိစဥ္၊ ရူပါရုံထင္ ရွား၍၊ ၃ငါေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာ၊ ရွည္လ်ားေသာ ခ်ဳိႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ သိုးတေကာင္သည္ ျမစ္တဘက္၌ ရပ္ေန၏။ ထုိခ်ဳိႏွစ္ေခ်ာင္းသည္ မညီ၊ တေခ်ာင္းသာ၍ရွည္၏။ သာ၍ရွည္ေသာခ်ဳိသည္ ေနာက္ေပါက္သတည္း။ ၄ထုိသိုးသည္ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္၊ သံုးမ်က္ႏွာသို႔ တိုးေခြ႔ေသာေၾကာင့္ အဘယ္တိရစာၦန္မွ်မခံႏုိင္၊ အဘယ္သူမွ် သူ႔လက္မွ မကယ္မလႊတ္ႏုိင္သည္ျဖစ္၍၊ မိမိအလိုရွိသည္အတုိင္း ျပဳသျဖင့္ ႀကီးမားျခင္းသို႔ေရာက္ေလ၏။

၅ထုိအမႈကုိ ငါဆင္ျခင္လ်က္ေနေသာအခါ၊ မ်က္စီႏွစ္လံုးၾကား၌ ထူးဆန္းေသာခ်ဳိတေခ်ာင္းရွိေသာ ဆိတ္တေကာင္သည္ အေနာက္မ်က္ႏွာကလာ၍၊ ေျမကိုမနင္းဘဲ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကုိ ေက်ာ္ေလ၏။ ၆ခ်ဳိႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ျမစ္တဘက္၌ ထင္ရွားေသာသိုးရွိရာသို႔ ျပင္းစြာေသာ အဟုန္ႏွင့္ေျပး၍၊ ၇အနားသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ျပင္းစြာအမ်က္ ထြက္သျဖင့္ သိုးကုိခတ္၍ သုိးခ်ဳိႏွစ္ေခ်ာင္းကိုခ်ဳိးဖဲ့၏။ သိုးသည္ ခံႏုိင္ေသာတန္ခုိးမရွိသည္ျဖစ္၍၊ ဆိတ္သည္သူ႔ကုိ ေျမ၌လဲွ၍ နင္းေလ၏။ သူ႔လက္မွ အဘယ္သူမွ် မကယ္မလႊတ္ႏုိင္။ ၈သုိ႔ျဖစ္၍၊ ထုိဆိတ္သည္အလြန္ႀကီးမားျခင္းသို႔ ေရာက္ေလ၏။ ခြန္အားႀကီးေသာအခါ ခ်ဳိႀကီးက်ဳိးပဲ့၏။ ထုိခ်ဳိအရာ၌ ထူးဆန္ေသာခ်ဳိေလးေခ်ာင္းေပါက္၍၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ မ်က္ႏွာျပဳၾက၏။ ၉ထုိေလးေခ်ာင္းတြင္ တေခ်ာင္းထဲက အျခားေသာခ်ဳိတက္ တေခ်ာင္းေပါက္ျပန္၍၊ ေတာင္မ်က္ႏွာသို႔၄င္း၊ အေရွ႔မ်က္ႏွာသို႔၄င္း၊ သာယာေသာျပည္သုိ႔၄င္း မ်က္ႏွာျပဳ၍၊ အလြန္ႀကီးမားျခင္း သို႔ေရာက္ေလ၏။ ၁ဝေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခတိုင္ေအာင္ ႀကီးမား၍၊ ထုိဗုိလ္ေျခအခ်ဳိ႔တို႔ႏွင့္ ၾကယ္အခ်ဳိ႔တို႔ကုိ ေျမသို႔ခ်၍ နင္းေလ၏။ ၁၁ထုိမွ်မက၊ ဗုိလ္ေျခသခင္တိုင္ေအာင္ ေထာင္လႊားျခင္းကုိ ျပဳလ်က္၊ ေန႔ရက္အစဥ္ျပဳေသာဝတ္ကုိပယ္၍၊ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ကိုရႈတ္ခ်ေလ၏။ ၁၂အျပစ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ေန႔ရက္အစဥ္ ျပဳေသာဝတ္ႏွင့္တကြ ဗုိလ္ေျခကိုလည္း ထုိခ်ဳိသည္ရ၍၊ သမၼာတရားကုိ ေျမသို႔ႏွိမ့္ခ်၏။ ထုိသုိ႔ျပဳ၍ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေလ၏။

၁၃ထုိအခါ သန္႔ရွင္းသူတပါး၏ စကားေျပာသံကုိ ငါၾကား၏။ သန္႔ရွင္းသူတပါးက၊ ယခင္ေျပာေသာ သူကုိ ဟစ္၍၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနႏွင့္ ဗုိလ္ေျခကုိနင္းျခင္းအလိုငွါ ေန႔ရက္အစဥ္ျပဳေသာ ဝတ္ကုိပယ္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ ေသာ လြန္က်ဴးျခင္းႏွင့္၄င္း စပ္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံသည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး တည္လိမ့္မည္နည္းဟု ေမးျမန္းလွ်င္၊ ၁၄ယခင္ေျပာေသာသူက၊ ရက္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္သံုးရာတိုင္တုိင္ တည္လိမ့္မည္။ ထုိေနာက္၊ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနကိုတဖန္ ေဆးေၾကာသုတ္သင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ျပန္၍ေျပာဆို၏။

၁၅ငါဒံေယလသည္ ထုိရူပါရုံကုိျမင္၍ အနက္ကိုရွာေဖြေသာအခါ၊ လူသ႑န္ရွိေသာသူတဦးသည္ ငါ့ေရွ႔တြင္ ရပ္ေန၏။ ၁၆အျခားေသာသူက၊ အုိဂါေျဗလ၊ ထုိသူသည္ ယခုျမင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံကုိ နားလည္ေစျခင္းငွါ အနက္ကို ျပန္ေျပာေလာ့ဟု၊ ဥလဲျမစ္နားၾကားမွာ လူအသံႏွင့္ ဟစ္၍ ေျပာဆိုသည္ကုိ ငါၾကား၏။ ၁၇ထုိသူသည္ ငါရပ္ေနရာ အပါးသို႔လာလွ်င္၊ ငါသည္ေၾကာက္ရြ႔ံ၍ ျပပ္ဝပ္လ်က္ေန၏။ ထုိသူက၊ အခ်င္းလူသား၊ နားလည္ေလာ့။ ဤဗ်ာဒိတ္ ရူပါရုံသည္ အမႈကုန္ရေသာကာလႏွင့္ ဆုိင္သည္ဟု ငါ့အားေျပာဆို၏။ ၁၈ထုိသုိ႔ဆုိေသာအခါ ငါသည္ ေျမေပၚမွာ ျပပ္ဝပ္၍ မိန္းေမာေတြေဝလ်က္ေန၏။ ထုိသူသည္ ငါ့ကုိလက္ႏွင့္တို၍၊ ယခင္ေနရာ၌ မတ္တပ္ေနေစၿပီးလွ်င္၊ ၁၉ေဒါသအမ်က္ေတာ္အဆံုး၌ ျဖစ္လတ့ံေသာ အရာကုိ ငါၾကားေျပာဦးမည္။ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၌ လက္စသတ္ လိမ့္မည္။

၂ဝခ်ဳိႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေပၚလာေသာသိုးသည္ ေမဒိရွင္ဘုရင္၊ ေပရသိရွင္ဘုရင္ျဖစ္၏။ ၂၁အေမြးၾကမ္းေသာ ဆိတ္သည္ ေဟလသရွင္ဘုရင္ျဖစ္၏။ မ်က္စီႏွစ္လံုးၾကား၌ရွိေသာ ခ်ဳိႀကီးသည္ ပဌမမင္းျဖစ္၏။ ၂၂ထုိခ်ဳိက်ဳိးပဲ့၍၊ သူ႔အရာ၌ခ်ဳိေလးေခ်ာင္းေပါက္သည္မွာ၊ အရင္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေလးပါးတည္ေထာင္လိမ့္မည္။ အရင္ႏုိင္ငံ၏တန္ခုိးႏွင့္ မျပည့္စံုၾက။ ၂၃ထုိႏုိင္ငံတုိ႔၏ အဆံုးစြန္ေသာကာလ၌ လြန္က်ဴးေသာသူတို႔၏ အျပစ္ျပည့္စံုေသာအခါ၊ ရဲရင့္ေသာ မ်က္ႏွာရွိ၍ ပရိယာယ္တို႔ကုိ နားလည္ေသာ မင္းႀကီးတပါးေပၚလာ လိမ့္မည္။ ၂၄ထိုမင္းႀကီးသည္ ကိုယ္တန္ခိုးမရွိဘဲ လ်က္ တန္ခိုးႀကီးလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ဖ်က္ဆီး၍ တိုးပြါးေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ စြမ္းအားႀကီးေသာလူစု၊ သန္႔ရွင္းေသာ လူစုကိုပင္ ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ ၂၅သူသည္လိမၼာစြာျပဳသျဖင့္၊ မုသာလည္းေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ စိတ္ေထာင္လႊားျခင္း ႏွင့္တကြ မိႆဟာယဖဲြ႔ေသာအားျဖင့္ လူမ်ားတို႔ကုိဖ်က္ဆီး၍၊ သခင္တုိ႔၏ သခင္ကုိဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ လူလက္ျဖင့္ ဒဏ္မခတ္ဘဲ က်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၂၆ညဦးႏွင့္ နံနက္ကို ေဘာ္ျပေသာ ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံစကားမွန္သည္ျဖစ္၍၊ ထုိစကားကုိ တံဆိပ္ခတ္ထားေလာ့။ တာရွည္ေသာကာလ တိုင္တိုင္ တည္လိမ့္မည္ဟု ဆို၏။

၂၇ထုိအခါ ငါဒံေယလသည္ ေမာ၍ နာလ်က္ေန၏။ တဖန္အနာမထေျမာက္၍ ရွင္ဘုရင္၏ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္၏။ ျမင္ၿပီးေသာ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံကုိငါအံ့ၾသေသာ္လည္း၊ ထုိအမႈကို အဘယ္သူမွ်မရိပ္မိၾက။