ဒံေယလ အခန္းၾကီး(၉)


၁ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပ်က္စီး၍၊ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္လြန္ေစမည္ဟု၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ပေရာဖက္ ေယရမိခံဘူးသည္ျဖစ္၍၊ ခါလဒဲႏုိင္ငံကိုအစိုးရေသာ ေမဒိအမ်ဳိး၊ အာေရႊရုသား ဒါရိနန္းစံပဌမႏွစ္တြင္၊ ငါဒံေယလသည္ ထုိႏွစ္ေပါင္းအေရအတြက္ကုိ က်မ္းစာအားျဖင့္ သိရေသာေၾကာင့္၊ ၃အစာကိုေရွာင္လ်က္၊ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ ကုိဝတ္လ်က္၊ ျပာႏွင့္လူးလ်က္၊ အရွင္ဘုရားသခင့္ထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။ ၄ထုိသုိ႔အျပစ္ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္၍ ငါကိုးကြယ္ေသာဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံ ငါျပဳေသာ ပဌနာဟူမူကား၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်စ္၍ ပညာေတာ္တို႔ကုိ ေစာင့္ေသာသူတုိ႔အား သစၥာမပ်က္၊ ကရုဏာတရားကိုေစာင့္ေတာ္မူထေသာ၊ အလြန္ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္ရံြ႔ဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရားသခင္၊ ၅အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပစ္မွားပါၿပီ။ ဒုစရုိက္ကို ျပဳမိပါၿပီ။ မတရားသျဖင့္ က်င့္မိပါၿပီ။ ပုန္ကန္မိပါၿပီ။ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူေသာ တရားလမ္းမွ လႊဲမိပါၿပီ။ ၆အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္၊ မင္းသားအသက္ႀကီးသူမွစ၍ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔အား ကိုယ္ေတာ္၏အခြင့္ႏွင့္ ေဟာေျပာေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ ပေရာဖက္တို႔မွ စကားမ်ားကုိ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲ ေနၾကပါၿပီ။

၇အိုဘုရားရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္တရားႏွင့္ဆုိင္ေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္ကုိျပစ္မွားေသာအျပစ္ေၾကာင့္ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ၍၊ နီးေသာျပည္၊ ေဝးေသာျပည္၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ ေနရေသာ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားမွစ၍ ဣသေရလလူအေပါင္းတည္းဟူေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ယေန႔၌ ရွိသည္အတုိင္း၊ မ်က္ႏွာပ်က္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ၾကပါ၏။ ၈အိုဘုရားရွင္၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ အသက္ႀကီးသူမွစ၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မ်က္ႏွာပ်က္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ၾကပါ၏။ ၉အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို ပုန္ကန္ေသာ္လည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အရွင္ဘုရားသခင္သည္ ကရုဏာကိုျပျခင္း၊ အျပစ္ကိုေျဖရွင္းျခင္းအခြင့္ႏွင့္ ဆုိင္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝအကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကြၽန္ေတာ္ရင္း၊ ပေရာဖက္တုိ႔ျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၌ ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရား ေတာ္လမ္းသုိ႔ လုိက္ျခင္းငွါ၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အသံကုိ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲေနၾကပါၿပီ။ ၁၁အကယ္စင္စစ္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အသံကုိ နားမေထာင္၊ လႊဲသြား၍ ပညတ္တရားေတာ္ကို လြန္က်ဴးၾကပါၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ေၾကာင့္၊ က်ိန္ဆိုေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ကြၽန္ေမာေရွ၏ ပညတၱိက်မ္း၌မွတ္သားေသာ အက်ိန္ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚသို႔ သြန္းေလာင္းေတာ္မူ၏။ ၁၂အကြၽႏု္ပ္တုိ႔တဘက္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုအုပ္ေသာ တရားသူႀကီးတို႔တဘက္၌ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားေတာ္ကို တည္ေစ၍၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚမွာ ႀကီးစြာေသာေဘးဥပဒ္ကို ေရာက္ေစေတာ္မူၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေဘးေရာက္သကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္ေအာက္တြင္ အဘယ္အရပ္၌မွ် မေရာက္စဖူးပါ။ ၁၃ေမာေရွ၏ ပညတိၱက်မ္းစာ၌ မွတ္သားသည္အတုိင္း၊ ဤေဘးဥပဒ္ရွိသမွ်သည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔အေပၚမွာ ေရာက္ပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဒုစရုိက္မ်ားကုိ ေရွာင္၍ သမၼာတရားေတာ္ကုိ နားလည္ျခင္းအလိုငွါ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားတို႔ထံေတာ္၌ မေတာင္းပန္ဘဲေနၾကပါၿပီတကား။

၁၅တန္ခိုးႀကီးေသာလက္ေတာ္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔ကုိ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္၍၊ ယေန႔၌ ရွိသည္အတုိင္း၊ အသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အရွင္ဘုရားသခင္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျပစ္မွားမိပါၿပီ။ မတရားသျဖင့္ ျပဳမိပါၿပီ။ ၁၆အိုဘုရားရွင္၊ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္း တရားေတာ္ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္အညီ၊ သန္႔ရွင္းေသာေတာင္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ျပင္းစြာေသာေဒါသအမ်က္ေတာ္ကုိ လႊဲေတာ္မူပါဟု အကြၽႏု္ပ္ေတာင္းပန္ပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အျပစ္မ်ားမွစ၍၊ ဘုိးေဘးတို႔၏ အျပစ္မ်ား မွစ၍၊ ဘုိးေဘးတို႔၏ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ လူစုသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိေသာ သူတို႔တြင္ ကဲ့ရဲ႔စရာအေၾကာင္းျဖစ္ပါ၏။ ၁၇ယခုမူကား၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ဘုရားသခင္၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ျပဳေသာပဌနာစကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ဆိတ္ညံလ်က္ရွိေသာ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ကို ဘုရားရွင္၏ အက်ဳိးေတာ္ေၾကာင့္၊ မ်က္ႏွာေတာ္ ေရာင္ျခည္ကို ထြန္းလင္းေစေတာ္မူပါ။ ၁၈အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္နားေတာ္ကုိလွည့္၍ နားေထာင္ ေတာ္မူပါ။ မ်က္စီေတာ္ကိုဖြင့္၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ပ်က္စီးရာမ်ားကုိ၄င္း၊ နာမေတာ္ျဖင့္ သမုတ္ေသာ ၿမိဳ႔ကုိ၄င္း ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကုိယ္ကုသုိလ္ကိုအမွီမျပဳ၊ မဟာကရုဏာေတာ္ကိုသာ အမွီျပဳ၍ ပဌနာစကားကုိ ေရွ႔ေတာ္၌ ဆက္ကပ္ပါ၏။ ၁၉အိုဘုရားရွင္၊ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အိုဘုရားရွင္၊ အျပစ္ကိုလႊတ္ ေတာ္မူပါ။ အုိဘုရားရွင္၊ နားေထာင္၍ျပဳေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္၊ ကုိယ္ေတာ္အတြက္ ဖင့္ႏႊဲေတာ္မမူပါႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္၏ၿမိဳ႔၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လူစုတို႔သည္ နာမေတာ္ျဖင့္ သမုတ္ျခင္းရွိပါသည္ဟု ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။

၂ဝထုိသို႔ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍၊ ကိုယ္အျပစ္ကို၄င္း၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း ဣသေရလတို႔၏ အျပစ္ကုိ၄င္းေဘာ္ျပ ေတာင္းပန္၍၊ ငါကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ေတာ္အဘုိ႔ ငါျပဳေသာပဌနာစကားကုိ၊ ငါ၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ဆက္ကပ္လ်က္ေန၍၊ ၂၁ဆုေတာင္းေသာအမႈမၿပီးမွီ ျမြက္ဆိုစဥ္၊ ယခင္ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံ၌ ထင္ရွားေသာသူ၊ ဂါေျဗလသည္ လ်န္ျမန္စြာပ်ံ၍လာသျဖင့္၊ ညဦးယံပူေဇာ္ခ်ိန္၌ ငါရွိရာသို႔ ေရာက္၍၊ ၂၂ႏႈတ္ဆက္လ်က္၊ အခ်င္းဒံေယလ၊ ငါသည္သင္၌ဥာဏ္ပညာတိုးပြားေစမည္အေၾကာင္း ထြက္လာၿပီ။ ၂၃သင္သည္ဆုေတာင္းစျပဳေသာအခါ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ သင့္အားၾကားေျပာျခင္းငွါ၊ ငါေရာက္လာၿပီ။ သင္သည္ အလြန္ခ်စ္အပ္ေသာ သူျဖစ္၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ကုိ ဆင္ျခင္၍ နားလည္ရေသာအခြင့္ရွိ၏။

၂၄လြန္က်ဴးျခင္းအမႈကို ဆီးတား၍၊ အျပစ္ကုိတံဆိပ္ခတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဒုစရုိက္အျပစ္ကို ေျဖရွင္း၍ ထာဝရကုသုိလ္ကို သြင္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံႏွင့္ အနာဂတၱိဗ်ာဒိတ္ေတာ္တို႔ကုိ တံဆိပ္ခတ္၍၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာအရပ္ ဌာနကိုလိမ္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သိတင္းခုနစ္ဆယ္ကုိ သင္၏အမ်ဳိးသားခ်င္းအဘုိ႔ႏွင့္ သင္၏ သင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႔အဘုိ႔ဆံုးျဖတ္ျခင္းရွိ၏။ ၂၅ထုိေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တဖန္ တည္ေထာင္ျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ေန႔မွစ၍၊ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ လက္ထက္တုိင္ေအာင္၊ ခုနစ္သိတင္းႏွင့္ ေျခာက္ဆယ္ႏွစ္သိတင္း ၾကာလိမ့္မည္ဟု သိမွတ္နားလည္ေလာ့။ အေႏွာင့္အရွက္ခံရေသာ ကာလ၌ ၿမိဳ႔လမ္းကုိတဖန္ တည္ေထာင္ျပဳစုရမည္ ဟု စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းရွိ၏။ ၂၆ထုိသိတင္းေျခာက္ဆယ္ႏွစ္ သိတင္းလြန္ၿပီးမွ ခရစ္ေတာ္သည္ အခြင့္မရဘဲ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ ထုိေနာက္မွ လာေသာသခင္၏ လူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနကို ၄င္း ၿဖိဳဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ေရလႊမ္းမိုးေသာအားျဖင့္ ဆံုးရႈံးျခင္းအားျဖစ္လိမ့္မည္။ အဆံုးတုိင္ေအာင္ စစ္တိုက္ျခင္း၊ ပ်က္စီးရာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ၂၇တသိတင္းတြင္ လူအမ်ားတို႔ႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဖဲြ႔ျခင္းရွိ၍၊ ထုိသိတင္းတဝက္တြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္ျခင္းကို ပေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္။ ရြံရွာဘြယ္ေသာအရာ၏ အထြဋိ္ေပၚသို႔ ဖ်က္ဆီးေသာသူသည္ ေရာက္၍၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေသာ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းသည္ ပ်က္စီးအပ္ေသာ သူတို႔ကုိ မလႊမ္းမိုးမွီတိုင္ေအာင္ ထုိသုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ၾကားေျပာ၏။