၄ရာ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁အာဟတ္၏သား ခုနစ္က်ိပ္တို႔သည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေယဟုသည္ ေယဇေရလၿမိဳ႔အုပ္မ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ အာဟပ္သားတို႔ကို လုပ္ေကြၽးေသာသူမ်ားရွိရာ၊ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔ စာေရး၍ ေပးလိုက္ေလ၏။ ၂မွာလိုက္ေသာစာခ်က္ ဟူမူကား၊ သင္တို႔၌ သင္တို႔သခင္၏သားမ်ား၊ စစ္သူရဲမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ား၊ ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔၊ လက္နက္စံုရွိသည္ျဖစ္၍၊ ဤစာေရာက္ေသာအခါ၊ ၃သင္တို႔သခင္၏ သားတို႔တြင္ သာ၍ေကာင္းျမတ္ေတာ္ သင့္ေသာသူကို ေရြးေကာက္၍ ခမည္းေတာ္၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ တင္ၿပီးလွ်င္၊ သခင္အမ်ိဳးအဘို႔ စစ္တိုက္ၾကေလာ့ဟု မွာလိုက္သတည္း။ ၄ထိုသူတို႔က၊ ရွင္ဘုရင္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ သူ႔ေရွ႔မွာ မခံမရပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔ ခံရပ္ႏိုင္မည္နည္းဟု အလြန္ေၾကာက္လ်က္ဆိုၾက၏။ ၅နန္းေတာ္အုပ္၊ ၿမိဳ႔အုပ္၊ အသက္ႀကီးသူ၊ အာဟတ္သားတို႔ကို လုပ္ေကြၽးေသာ သူတို႔ကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ ျဖစ္ပါ၏။ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ျပဳပါမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကို မေျမွာက္ပါ။ အလိုေတာ္ရွိ သည္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူပါဟု ေယဟုထံသို႔ ျပန္စာကို ေပးလိုက္ၾက၏။ ၆ေယဟုကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္၍ ငါ့စကားကို နားေထာင္လ်င္၊ သင္တို႔သခင့္သား တို႔၏ ဦးေခါင္းမ်ားကိုယူ၍ ေယဇေရလၿမိဳ႔၊ ငါရွိရာသို႔ နက္ျဖန္ေန႔ယခုအခ်ိန္၌ လာၾကေလာ့ဟု တဖန္စာေပးလိုက္ ေလ၏။ ရွင္ဘုရင္၏ သားေတာ္အေပါင္း ခုနစ္က်ိပ္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ လုပ္ေကြၽးေသာၿမိဳ႔သား အႀကီးအကဲတို႔၌ ရွိၾက၏။ ၇ထိုစာေရာက္ေသာအခါ၊ ရွင္ဘုရင္၏ သားေတာ္ ခုနစ္က်ိပ္တို႔ကို ယူ၍သတ္သျဖင့္၊ ဦးေခါင္းမ်ားကို ေတာင္းတို႔၌ ထည့္ၿပီးလွ်င္၊ ေယဇေရလၿမိဳ႔၊ ေယဟုထံသို႔ေပးလိုက္ေလ၏။ ၈လုလင္တေယာက္သည္ လာ၍ ရွင္ဘုရင္သားတို႔၏ ဦးေခါင္းမ်ားကို ေဆာင္ခဲ့ပါၿပီဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေယဟုက၊ ၿမိဳ႔တံခါးဝမွာ နံနက္တိုင္ေအာင္ ႏွစ္စုပံုထားေတာ့ဟု ဆို၏။ ၉နံနက္ေရာက္မွ ေယဟုသည္ထြက္၍ ရပ္လ်က္လူမ်ားတို႔အား၊ အိုေျဖာင့္မတ္ေသာလူတို႔၊ ငါသည္ ငါ့သခင္တဘက္၌ သင္းဖြဲ႔၍ သတ္ေလၿပီ။ ဤသူအေပါင္းတို႔ကိုကား အဘယ္သူသတ္သနည္း။ ၁ဝထာဝရဘုရားသည္ အာဟတ္အမ်ိဳး၌ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္တခြန္းမွ် ေျမသို႔မက်ရသည္ကို သင္တို႔သိမွတ္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ ဧလိယအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူမည္ဟု ဆိုသျဖင့္၊ ၁၁ေယဇေရလၿမိဳ႔၌ က်န္ၾကြင္းေသာအာဟတ္ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ႏွင့္ သူ၏လူႀကီးေပါက္ေဘာ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အေပါင္းတို႔ကို တေယာက္မွ်မက်န္ေစဘဲ သတ္ေလ၏။ ၁၂ေနာက္မွထ၍ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔ သြား၏။ လမ္းနားမွာရွိေသာ သိုးေမြးညွပ္စရာစရပ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ၁၃ယုဒရွင္ဘုရင္ အာခဇိ၏ ေပါက္ေဘာ္တို႔ကို ေတြ႔လ်င္၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္သူနည္းဟု ေမးေသာ္၊ ငါတို႔သည္ အာခဇိမင္း၏ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ျဖစ္၏။ ရွင္ဘုရင္၏သားေတာ္ႏွင့္ မိဖုရား၏သားေတာ္တို႔ကို ႏႈတ္ဆက္အံ့ေသာငွါ သြားသည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၁၄ေယဟုကလည္း၊ အရွင္ဘမ္းၾကဟု စီရင္သည္အတိုင္း၊ အရွင္ဘမ္း၍ သိုးေမြးစရပ္တြင္း နားမွာ ေလးက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို တေယာက္မွ်မက်န္ေစဘဲ သတ္ၾက၏။ ၁၅ထိုစရပ္မွထြက္ေသာအခါ ခရီးဦးႀကိဳျပဳ အံ့ဟု လာေသာ ေရခပ္သား ေယာနဒပ္ကိုေတြ႔၍ ႏႈတ္ဆက္သျဖင့္၊ ငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ သင့္စိတ္ႏွလံုးႏွင့္သင့္၍ သေဘာေျဖာင့္သကဲ့သို႔ သင့္စိတ္ႏွလံုးသည္ သေဘာေျဖာင့္သေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ေျဖာင့္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုေသာ္။ ထိုသို႔မွန္လွ်င္ သင့္လက္ကိုေပးပါဟု ဆိုသည္အတိုင္း လက္ကိုေပး၍ ေယဟုသည္ မိမိအနားသို႔ ရထားေပၚမွာဆြဲတင္ လ်က္၊ ၁၆ငါႏွင့္အတူလိုက္၍ ထာဝရဘုရားဘက္၌ ငါ့စိတ္အားႀကီးေၾကာင္းကို ၾကည့္ရႈေလာ့ဟု ဆိုသျဖင့္ မိမိရထားကို စီးေစ၏။ ၁၇ရွမာရိၿမိဳ႔သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဧလိယအား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားေတာ္အတိုင္း၊ အာဟပ္ အမ်ိဳးအကုန္အစင္ ပ်က္ဆီးသည္တိုင္ေအာင္ ထိုၿမိဳ႔၌ က်န္ၾကြင္းသမွ်တို႔ကို သတ္ေလ၏။

၁၈တဖန္ ေယဟုသည္ လူအေပါင္းတို႔ကို စုေဝးေစ၍၊ အာဟပ္သည္ ဗာလဘုရားကို အနည္းငယ္သာ ဝတ္ျပဳ၏။ ငါေယဟုမူကား မ်ားစြာျပဳမည္။ ၁၉သို႔ျဖစ္၍ ဗာလဘုရား၏ ပေရာဖက္မ်ား၊ အမႈေစာင့္မ်ား၊  ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မ်ားအေပါင္းတို႔ကို ေခၚၾက။ တေယာက္မွ်မၾကြင္းေစႏွင့္။ ငါသည္ ဗာလဘုရားအား ယဇ္ႀကီးကိုပူေဇာ္မည္။ ၾကြင္းေသာ သူမည္သည္ကား အသက္မရွင္ရဟု ဆို၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္၊ ဗာလကို ကိုးကြယ္ေသာသူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးမည္အႀကံႏွင့္ ပရိယာယ္ျပဳ၍ဆို၏။ ၂ဝဗာလဘုရားအဘို႔ ဓမၼပြဲကို ျပင္ဆင္ၾကဟု တဖန္ စီရင္သည္အတိုင္း ဓမၼပြဲကို ေစာင့္ရမည္ဟု ေၾကာ္ျငာၾက၏။ ၂၁ဣသေရလျပည္ တေရွာက္လံုးသို႔ ေစလႊတ္၍၊ ဗာလတပည့္ ရွိသမွ်တို႔သည္ တေယာက္မွ်မၾကြင္း လာၾက၏။ ဗာလေက်ာင္းထဲသို႔ ဝင္ၾကသျဖင့္ တေက်ာင္းလံုး ျပည့္လ်က္ရွိ၏။ ၂၂ေယဟုသည္ အဝတ္တန္ဆာ တိုက္စိုးကိုေခၚ၍၊ ဗာလဘုရားတပည့္တို႔အဘုိ႔ အဝတ္တန္ဆာကို ထုတ္ၾကဟု ဆုိသည္အတိုင္း ထုတ္ေလ၏။ ၂၃တဖန္ ေရခပ္သားေယာနဒပ္ႏွင့္ အတူ ဗာလေက်ာင္းထဲသို႔ဝင္၍၊ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားတပည့္ တေယာက္မွ် မပါ၊ ဗာလဘုရားတပည့္ သက္သက္ရွိေစမည္ အေၾကာင္းၾကည့္ရႈ စစ္ေၾကာ ၾကေလာ့ဟု ဗာလတပည့္တို႔အားဆုိ၏။ ၂၄မီးရႈိ႔ရာယဇ္ အစရွိေသာ ယဇ္မ်ဳိးကုိ ပူေဇာ္ျခင္းငွါ အထဲသို႔ဝင္ေသာအခါ၊ ေယဟု သည္ေက်ာင္းျပင္၌ လူရွစ္က်ိပ္ ကိုထား၍၊ သင္တို႔လက္သို႔ ငါေဆာင္ခဲ့ေသာ ဤသူတစံုတေယာက္မွ် လြတ္လွ်င္၊ လြတ္ေစေသာသူသည္ အသက္ေသရမည္ဟု စီရင္၍၊ ၂၅မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကုိ ပူေဇာ္မႈၿပီးေသာအခါ၊ ေယဟုက ဝင္၍သတ္ၾကေလာ့။ တေယာက္  ကုိမွ်မထြက္ေစႏွင့္ဟု တပ္သားႏွင့္တပ္မွဴးတို႔အား ဆိုသည္အတိုင္း၊ တပ္သားႏွင့္တပ္မွဴးတို႔သည္ ထားႏွင့္လုပ္ႀကံ၍ အေသေကာင္မ်ားကို ထုတ္ပစ္ၿပီးမွ၊ ၂၆ဗာလေက်ာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ဗာလေက်ာင္းထဲက ရုပ္တုမ်ားကို ထုတ္ၿပီးလွ်င္ မီးရႈိ႔ၾက၏။ ၂၇ဗာလဆင္းတုကို၄င္း၊ ေက်ာင္းကို၄င္း ၿဖိဳဖ်က္၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ကိုယ္သုတ္သင္ရာ အိမ္ျဖစ္၏။ ၂၈ထိုသို႔ ေယဟုသည္ ဗာလကို ဣသေရလျပည္မွ ပယ္ရွားဖ်က္ဆီးေလ၏။

၂၉သို႔ရာတြင္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ ေနဗတ္သား ေယေရာေဗာင္၏ ဒုစရိုက္တည္းဟူေသာ ေဗသလၿမိဳ႔ႏွင့္ ဒန္ၿမိဳ႔မွာရွိေသာ ေရႊႏြားသငယ္တို႔ကိုမစြန္႔။ ၃ဝထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ေျဖာင့္ မတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္၍ ေကာင္းမြန္စြာျပဳေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ငါအလိုရွိသမွ်အတိုင္း အာဟတ္အမ်ိဳး၌ စီရင္ေသာ ေၾကာင့္၄င္း၊ သင့္သားေျမးေလးဆက္တိုင္ေအာင္ ဣသေရလႏိုင္ငံ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္ရမည္ဟု ေယဟုအား မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ၃၁ေယဟုသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား တရားေတာ္လမ္းသို႔ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့လိုက္ျခင္းငွါ သတိမျပဳ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ ေယေရာေဗာင္၏ ဒုစရိုက္တို႔ကို မစြန္႔။

၃၂ထိုကာလတြင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလျပည္စြန္းတို႔ကို ဖ်က္ေတာ္မူ၏။ ၃၃ဟာေဇလသည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ဘက္၊ ဂဒ္အမ်ိဳး၊ ရုဗင္အမ်ိဳး၊ မနာေရွအမ်ိဳးေနရာ၊ အာႏုန္ျမစ္နား၌ရွိေသာ အာေရာ္ၿမိဳ႔မွစ၍ ဂိလဒ္ျပည္၊ ဗာရွန္ျပည္တေရွာက္လံုး အရပ္ရပ္တို႔ကို လုပ္ႀကံေလ၏။

၃၄ေယဟုျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ် တို႔ႏွင့္ တန္ခိုးႀကီးျခင္းအရာသည္၊ ဣသေရလ ရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၃၅-၃၆ေယဟုသည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၍၊ ဣသေရလႏိုင္ငံကို ႏွစ္ဆယ္ရွစ္ႏွစ္ စိုးစံၿပီးမွ ဘိုးဘတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ေယာခတ္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။