၄ရာ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁အာခဇိ၏မယ္ေတာ္ အာသလိသည္ မိမိသားေသေၾကာင္းကို သိျမင္ေသာ္၊ ထ၍ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ အေပါင္းတို႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေလ၏။ ၂သို႔ရာတြင္ အာခဇိ၏ႏွမ ယေဟာရံမင္းႀကီးသမီး ေယာေရွဘသည္ အာခဇိ၏သား ေယာရွကိုအေသခံရေသာ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ထဲက ခိုးယူ၍ အာသလိလက္မွ သူ၏အသက္ လြတ္ေစ ျခင္းငွါ၊ သူႏွင့္ သူ၏ႏို႔ထိန္းကို အိပ္ခန္းထဲ၌ ဝွက္ထား၏။ ၃ထိုေနာက္ ေယာရွသည္ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုး အရီးႏွင့္အတူ ဗိမာန္ေတာ္၌ ပုန္းေရွာင္လ်က္ေန၍၊ အာသလိသည္ စိုးစံေလ၏။

၄ခုနစ္ႏွစ္ေျမာက္ေသာအခါ၊ ေယာယဒသည္ ေစလႊတ္၍၊ လူတရာအုပ္၊ တပ္မွဴး၊ တပ္သားတို႔ကို ေခၚေလ၏။ ဗိမာန္ေတာ္ထဲသို႔သြား၍ ပဋိိညာဥ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ သစၥာတိုက္ျခင္းကို ျပဳၿပီးမွ၊ ရွင္ဘုရင္၏သားေတာ္ကို ျပေလ၏။ ၅ေယာယဒကလည္း၊ သင္တို႔ျပဳရေသာ အမႈဟူမူကား၊ ဥပုသ္ေန႔၌ဝင္ေသာလူ သံုးစုတစုသည္ နန္းေတာ္တံခါးကို ေစာင့္ရမည္။ ၆တစုသည္ သုရတံခါးကိုေစာင့္ရမည္။ တစုသည္  ကင္းေနာက္ တံခါးကို ေစာင့္ရမည္။ ထိုသို႔ ဗိမာန္ ေတာ္ကို မၿဖိဳမဖ်က္ေစျခင္းငွါ ေစာင့္ရမည္။ ၇ဥပုသ္ေန႔၌ထြက္ေသာ လူသံုးစုႏွစ္စုတြင္ ရွင္ဘုရင္ပတ္လည္ ဗိမာန္ေတာ္ ၌ ေစာင့္ရမည္။ ၈လူတိုင္းမိမိလက္နက္ကို ကိုင္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုဝိုင္း၍၊ တပ္ထဲသို႔ ဝင္သမွ်ေသာသူတို႔ကို သတ္ရမည္။ ရွင္ဘုရင္ထြက္ဝင္ေတာ္မူ ေသာအခါ၊ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ရမည္ဟု မွာထားေလ၏။ ၉ထိုသို႔ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ ေယာယဒမွာထားသမွ် အတိုင္း လူတရာအုပ္တို႔သည္ ျပဳ၍၊ ဥပုသ္ေန႔၌ ထြက္ရေသာသူႏွင့္ ဝင္ရေသာသူ အသိးအသီးတို႔ကို ေခၚ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာယဒထံသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ၁ဝဗိမာန္ေတာ္၌ရွိေသာ ဒါဝိဒ္မင္း ႀကီး၏ လွံမ်ားႏွင့္ ဒိုင္းမ်ားကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထုတ္၍ လူတရာအုပ္တို႔အား အပ္ေလ၏။ ၁၁ေစာင့္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ လက္နက္ကိုကိုင္လ်က္၊ ရွင္ဘုရင္ကိုဝိုင္း၍ ယဇ္ပလႅင္အနားႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္အနား၌ လက္်ာေထာင့္ မွစ၍ လက္ဝဲေထာင့္တိုင္ေအာင္ ရပ္ေနၾက၏။ ၁၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ရွင္ဘုရင္သားေတာ္ကို ျပင္သို႔ထုတ္၍၊ ရာဇသရဖူႏွင့္ ပညတၱိက်မ္းကိုတင္လ်က္၊ ဘိသိက္ေပးလ်က္၊ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ၿပီးမွ ရွင္ဘုရင္အသက္ေတာ္ ရွင္ေစသတည္းဟု လက္ခုပ္တီး၍ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။

၁၃အာသလိသည္ တပ္သားျပဳေသာအသံႏွင့္ လူမ်ားျပဳေသာအသံကို ၾကားလွ်င္၊ လူမ်ားရွိရာ ဗိမာန္ေတာ္ သို႔သြား၍၊ ၁၄ရွင္ဘုရင္သည္ ယုဒမင္းထံုးစံအတိုင္း တိုင္နားမွာရပ္လ်က္၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ႏွင့္ တံပိုးမႈတ္ေသာသူ မ်ားတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္အနားေတာ္၌ ရပ္လ်က္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္၍ တံပိုးမႈတ္လ်က္ရွိၾက သည္ကို ျမင္လ်င္၊ မိမိအဝတ္ကိုဆုတ္၍ ပုန္ကန္မႈပါတကား။ ပုန္ကန္မႈပါတကားဟု ေအာ္ဟစ္ေလ၏။ ၁၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာယဒကလည္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ မေသေစႏွင့္၊ တပ္ျပင္သို႔ထုတ္ၾက။ သူ႔ဘက္မွာေနေသာ သူကို ထားႏွင့္သတ္ၾကဟု လူတရာအုပ္၊ မွဴးမတ္တို႔ကို မွာထားႏွင့္သည္အတိုင္း၊ ၁၆အာသလိကိုဘမ္းဆီးလ်က္၊ နန္းေတာ္သို႔ သြားေသာျမင္းလမ္းျဖင့္ ထုတ္၍သတ္ၾက၏။

၁၇ေယာယဒသည္လည္း ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ လူမ်ားတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္ရမည္အေၾကာင္း ထာဝရ ဘုရားႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဖြဲ႔ေစ၏။ တဖန္ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္လူမ်ားတို႔ကို တဦးႏွင့္တဦး ပဋိိညာဥ္ဖြဲ႔ေစ၏။ ၁၈ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္ ဗာလေက်ာင္းသို႔ သြား၍ၿဖိဳဖ်က္ၾက၏။ ယဇ္ပလႅင္မ်ားႏွင့္ ရုပ္တုမ်ားကို အကုန္အစင္ခ်ိဳးဖဲ့၍၊ ယဇ္ပလႅင္တို႔ေရွ႔မွာ ဗာလယဇ္ပုေရာဟိတ္ မႆန္ကို သတ္ၾက၏။ ၁၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာယဒသည္လည္း၊ ဗိမာန္ေတာ္အုပ္မ်ားကို ခန္႔ထားၿပီးမွ လူတရာအုပ္၊ တပ္မွဴး၊ တပ္သား၊ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔ကိုေခၚလ်က္၊ ကင္းတံခါးလမ္းျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ကို ဗိမာန္ေတာ္မွ နန္းေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္ေစ၏။ ၂ဝနန္းေတာ္ နားမွာ အာသလိကို သတ္ၿပီးမွ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္၍ တၿမိဳ႔လံုး၌လည္း ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းရွိ၏။