၄ရာ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁ေယဟုနန္းစံ ခုနစ္ႏွစ္တြင္ ေယာရွသည္ အသက္ခုနစ္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ အႏွစ္ေလး ဆယ္စိုးစံ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔သူ ဇိဗိအမည္ရွိ၏။ ၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာယဒသြန္သင္ေသာ ကာလ ပတ္လံုး ေယာရွသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကို ျပဳ၏။ ၃သို႔ရာတြင္ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကို မပယ္ ရွားေသာေၾကာင့္၊ လူတို႔သည္ ထိုအရပ္တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ၾက၏။

၄ေယာရွမင္းကလည္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ထဲသို႔ သြင္းေသာ အလွဴဥစၥာကို ေရာင္း၍ရေသာေငြ၊ စာရင္းဝင္ေသာ သူတိုင္း ကိုယ္အတြက္ေပးေသာေငြ၊ ကိုယ္ဘိုးျပတ္၍ရေသာေငြ၊ အလိုလိုလွဴေသာေငြ ရွိသမွ်ကို၊ ၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တို႔သည္ မိိမိတို႔အသိအကြၽမ္း လွဴသည္အတိုင္း ခံယူ၍၊ ဗိမာန္ေတာ္ ၿပိဳပ်က္ရာရွိသမွ်တို႔ကို ျပဳျပင္ၾကေစဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆သို႔ေသာ္လည္း ေယာရွမင္းႀကီးနန္းစံ ႏွစ္ဆယ္သံုးႏွစ္တြင္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္ၿပိဳပ်က္ရာတို႔ကို မျပဳျပင္ၾကေသး။ ၇ထိုအခါ ေယာရွမင္းႀကီးသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာယဒ ႏွင့္ အျခားေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကိုေခၚ၍၊ သင္တို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္ၿပိဳပ်က္ရာ တို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မျပဳျပင္ ဘဲေနၾကသနည္း။ ေနာက္တဖန္ အသိအကြၽမ္းလွဴေသာေငြကို ကိုယ္တိုင္မယူၾကႏွင့္။ ဗိမာန္ေတာ္ၿပိဳပ်က္ရာတို႔ကို ျပဳျပင္ဘို႔ရာ အပ္ၾကေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၈ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ေနာက္တဖန္ လူမ်ားလွဴေသာေငြကို မခံရ။ ဗိမာန္ေတာ္ၿပိဳပ်က္ရာကိုလည္း မျပဳျပင္ရဟုဝန္ခံၾက၏။ ၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာယဒသည္ ေသတၱာကိုယူ၍ အဖံုးကိုေဖာက္ၿပီးလွ်င္၊ ဗိမာန္ေတာ္အထဲသို႔ ဝင္ေသာလမ္း လက္်ာဘက္ ယဇ္ပလႅင္နားမွာ ထားေလ၏။ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေငြရွိသမွ်ကို တံခါးေစာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ေသတၱာထဲမွာထားၾက၏။ ၁ဝေငြမ်ားသည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္၏ စာေရးေတာ္ႀကီးႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ လာ၍ ဗိမာန္ေတာ္၌ စုေသာေငြကို ထုတ္ထားလ်က္ စာရင္းယူ၏။ ၁၁ထိုသို႔ ခ်ိန္းထားေသာေငြကို ဗိမာန္ေတာ္အုပ္ အမႈေတာ္ေစာင့္ တို႔၌ အပ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ အလုပ္လုပ္ေသာ လက္သမား၊ ၁၂ပန္းရံသမား၊ ေက်ာက္ဆစ္သမားတို႔အတြက္ ဗိမာန္ေတာ္ ၿပိဳပ်က္ရာကို ျပဳျပင္စရာေက်ာက္ႏွင့္ သစ္သားကိုဝယ္၍ ကုန္သမွ်ေသာအတြက္ ေပးေဝၾက၏။ ၁၃ဗိမာန္ေတာ္အဘို႔ ေငြဖလား၊ မီးညွပ္၊ အင္တံု၊ တံပိုး၊ ေရႊတန္ဆာ၊ ေငြတန္ဆာတို႔ကို ထိုေငြႏွင့္မလုပ္ေသး။ ၁၄အလုပ္လုပ္ေသာ သူတို႔ အားသာေပး၍ ဗိမာန္ေတာ္ကို ျပဳျပင္ၾက၏။ ၁၅အလုပ္လုပ္ေသာ သူတို႔အား ေပးေစျခင္းငွါ၊ ေငြကိုလက္ခံေသာ သူတို႔သည္ သစၥာေစာင့္ေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာရင္းမေပးၾက၏။ ၁၆ဒုစရိုက္ေငြ၊ အျပစ္ေငြကိုမူကား၊ ဗိမာန္ ေတာ္သို႔ မသြင္းဘဲ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ယူၾက၏။

၁၇ထိုအခါ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလသည္ ဂါသၿမိဳ႔ကို စစ္ခ်ီ၍ တိုက္ယူၿပီးမွ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ခ်ီအံ့ေသာငွါ အားထုတ္ေလ၏။ ၁၈ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွသည္ ဘိုးေတာ္ေဘးေတာ္တည္းဟူေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွဖတ္၊ ယေဟာရံ၊ အာဟဇိဟူသမွ်ေသာ တန္ဆာႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ သန္႔ရွင္းေစသမွ်ေသာ တန္ဆာမ်ား၊ ဗိမာန္ေတာ္ဘ႑ာ၊ နန္းေတာ္ဘ႑ာႏွင့္ ေတြ႔သမွ်ေသာေရႊကို ယူ၍ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလထံသို႔ ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ ဟာေဇလ သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ထား၍သြား၏။ ၁၉ေယာရွျပဳမူေသာ အမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂ဝထိုမင္း၏ကြၽန္ ရွိမတ္သား ေယာဇဗဒ္ႏွင့္ ရွိမရိတ္သား ယေဟာဇဗပ္ တို႔သည္ ထ၍ သင္းဖြဲ႔ ၿပီးလွ်င္၊ သိလရြာသို႔သြားေသာလမ္း၊ မိေလႅာစံနန္းတြင္ ေယာရွကို ေသေအာင္လုပ္ႀကံ၍၊ ၂၁ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အတူ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ သားေတာ္အာမဇိသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။