၄ရာ အခန္းၾကီး(၁၃)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ အာခဇိသား ေယာရွနန္းစံႏွစ္ဆယ္သံုးႏွစ္တြင္၊ ေယဟုသား ေယာခတ္သည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၍ ဣသေရလႏိုင္ငံကို ဆယ္ခုနစ္ႏွစ္စိုးစံ၏။ ၂ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ ေနဗတ္သား ေယေရာေဗာင္၏ ဒုစရိုက္အျပစ္တို႔ကိုမေရွာင္၊ လိုက္ေလ၏။ ၃ထိုေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို အမ်က္ထြက္၍ ေယာခတ္မင္းလက္ထက္ ကာလပတ္လံုး၊ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလႏွင့္ သူ၏သားဗယၤာဒဒ္လက္သို႔ ဣသေရလအမ်ိဳးကို အပ္ေတာ္မူ၏။ ၄တဖန္ ေယာခတ္သည္ ထာဝရ ဘုရားကို ေတာင္းပန္ေလ၏။ ရႈရိရွင္ဘုရင္ညွဥ္းဆဲ၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ အလြန္ခံရေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားသည္ ျမင္၍ ေယာခတ္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ၇ရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကို ဖ်က္ဆီး၍၊ စပါးနင္းရာတြင္ လြင့္ေသာအမႈန္႔ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသျဖင့္၊ ျမင္းစီးသူရဲငါးက်ိပ္၊ ရထားတဆယ္၊ ေျခသည္သူရဲတေသာင္း ကိုသာ ေယာခတ္၌ၾကြင္းေစ၏။ ၅ထိုေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ကယ္တင္ေသာသခင္ကို ေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ရႈရိလူတုိ႔လက္မွထြက္ေျမာက္၍ အထက္ကနည္းတူ မိမိတို႔ေနရာ၌ ေနရၾက၏။ ၆သို႔ရာတြင္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ ေယေရာေဗာင္မင္းမ်ိဳး၏ ဒုစရိုက္အျပစ္တို႔ကို မေရွာင္၊ လိုက္ၾက၏။ ရွမာရိၿမိဳ႔၌လည္း အာရွရပင္ရွိေသး၏။ ၈ေယာခတ္ျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေနသမွ် တို႔ႏွင့္ တန္ခိုးႀကီးျခင္းအရာ သည္ ဣသေရလ ရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၉ေယာခပ္သည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ယေဟာရွသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းခံ၏။

၁ဝယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွနန္းစံ သံုးဆယ္ခုနစ္ႏွစ္တြင္ ေယာခပ္သား ယေဟာရွသည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၍ ဣသေရလႏိုင္ငံကို ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ စိုးစံ၏။ ၁၁ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔၌ ဒုစရိုက္ကုိျပဳ၍ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ ေနဗတ္သားေယေရာေဗာင္၏ ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုမေရွာင္၊ အကုန္အစင္ လိုက္ေလ၏။ ၁၂ယေဟာရွ ျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ အာမဇိကို စစ္တိုက္ရာတြင္ တန္ခိုးႀကီးျခင္းအရာသည္ ဣသေရ လရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၁၃ယေဟာရွသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔ႏွင့္ အတူ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ေယေရာေဗာင္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။

၁၄ထိုအခါ ဧလိရွဲသည္ ေသနာစြဲ၍ နာေနစဥ္တြင္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ယေဟာရွသည္ လာ၍သူ႔ေရွ႔မွာ ငိုေၾကြးလ်က္ ငါ့အဘ၊ ငါ့အဘ၊ ဣသေရလရထား၊ ဣသေရလျမင္းပါတကားဟု ဆို၏။ ၁၅ဧလိရွဲကလည္း ေလးႏွင့္ ျမွားတို႔ကို ယူေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း ရွင္ဘုရင္ယူ၏။ ၁၆ေလးကိုတင္ေလာ့ဟု တဖန္ ဆိုသည္အတိုင္း ေလးကို တင္၍ ဧလိရွဲသည္ မိမိလက္ကို ရွင္ဘုရင္လက္ေပၚ၌တင္လ်က္၊ ၁၇အေရွ႔ျပတင္းေပါက္ကို ဖြင့္ေလာ့ဟုဆို၍ ဖြင့္ေလ၏။ ပစ္ေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း ရွင္ဘုရင္သည္ ပစ္ေလ၏။ ဧလိရွဲကလည္း၊ ထာဝရဘုရား ကယ္တင္ေတာ္မူရာျမွား၊ ရႈရိမင္းလက္မွ ကယ္ႏႈတ္ရာျမွားျဖစ္၏။ အာဖက္ၿမိဳ႔၌ ရႈရိလူတို႔ကို အကုန္အစင္ လုပ္ႀကံရမည္ဟု ဆို၏။ ၁၈ျမွားတို႔ကို ယူဦးေလာ့ဟု တဖန္ဆိုသည္အတိုင္း၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ယူ၏။ ေျမေပၚသို႔ရိုက္ေလာ့ဟု ဆို၍ သံုးႀကိမ္ရိုက္ေလ၏။ ၁၉ထိုအခါ ဘုရားသခင္၏လူသည္ အမ်က္ထြက္၍၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါးႀကိမ္ေျခာက္ႀကိမ္မရိုက္သနည္း။ ထိုသို႔ရိုက္လွ်င္၊ ရႈရိလူတို႔ကို အကုန္အစင္ လုပ္ႀကံရလိမ့္မည္။ ယခုမူကား၊ သံုးႀကိမ္သာလုပ္ႀကံရလိမ့္မည္ဟု ဆို၏။ ၂ဝဧလိရွဲေသ၍ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံၿပီးမွ၊ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေမာဘတပ္သားတို႔သည္ ဣသေရလျပည္ကို တိုက္လာၾက၏။ ၂၁ဣသေရလ လူတို႔သည္ လူတေယာက္ကို သၿဂႋဳဟ္စဥ္တြင္ ေမာဘတက္လာသည္ကို ျမင္၍၊ အေလာင္းကို ဧလိရွဲသခ်ႋဳင္းတြင္း၌ ခ်ထားၾက၏။ ေသေသာသူသည္ ေအာက္သို႔ေရာက္၍၊ ဧလိရွဲအရိုးတို႔ကို ထိေသာအခါ အသက္ရွင္ျပန္သျဖင့္ မတ္တတ္ထ၏။

၂၂ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလသည္ ေယာခတ္လက္ထက္ ကာလပတ္လံုး ဣသေရလအမ်ိဳးကို ညွဥ္းဆဲ၏။ ၂၃ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို သနားစံုမက္၍ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပဋိိညာဥ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ သူတို႔ကိုမဖ်က္ဆီး၊ အထံေတာ္မွ မႏွင္ထုတ္ေသးဘဲ ၾကည့္ရႈျပဳစုေတာ္မူ၏။ ၂၄ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလေသ၍၊ သားေတာ္ ဗဟၤာဒဒ္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။ ၂၅ဟာေဇလသည္ စစ္တိုက္၍ ေယာခတ္မင္းလက္မွ ႏႈတ္ယူေသာၿမိဳ႔ရြာတို႔ကို ေယာခတ္သား ယေဟာရွသည္ ဟာေဇလသား ဗဟၤာဒဒ္လက္မွ တဖန္ ႏႈတ္ယူ၏။ သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ယေဟာရွသည္ႏိုင္၍ ဣသေရလၿမိဳ႔ရြာတို႔ကို ရျပန္ေလ၏။