၄ရာ အခန္းၾကီး(၁၄)


၁ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ ေယာခပ္သား ယေဟာရွနန္းစံႏွစ္ႏွစ္တြင္၊ ၂ယုဒရွင္ဘုရင္ေယာရွသား အာမဇိသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ႏွစ္ဆယ္ကိုးႏွစ္စိုးစံ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ ယုဒၵန္အမည္ရွိ၏။ ၃ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကို ျပဳေသာ္လည္း၊ အဘဒါဝိဒ္၏အက်င့္ ကို မမွီ၊ ခမည္းေတာ္ေယာရွ ျပဳသမွ်အတိုင္းျပဳ၏။ ၄သို႔ရာတြင္ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကို မပယ္ရွားေသာေၾကာင့္၊ လူတို႔သည္ ထိုအရပ္၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ၾက၏။

၅အာမဇိသည္ မင္းအာဏာတည္ေသာအခါ၊ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီးကို သတ္ေသာကြၽန္တို႔ကို သတ္ေလ၏။ ၆သားအတြက္ အဘသည္ အေသမခံရ။ အဘအတြက္ သားသည္ အေသမခံရ။ လူတိုင္းမိမိအျပစ္ေၾကာင့္ အေသ ခံရ၏ဟု ေမာေရွပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားလ်က္ရွိေသာ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ ခမည္းေတာ္ကို သတ္ေသာသူတို႔၏ သားမ်ားကို မသတ္ဘဲေန၏။

၇အာမဇိမင္းသည္ ဧဒံုအမ်ိဳးသားတေသာင္းကို ဆားခ်ိဳင့္၌ သတ္၍ ေသလၿမိဳ႔ကိုတုိက္သျဖင့္၊ ယေန႔တိုင္ ေအာင္ ယုေႆလဟူ၍ သမုတ္ေလ၏။ ၈ထိုအခါ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေယဟုသား ေယာခတ္၏သား ယေဟာရွ ထံသို႔ သံတမန္ကိုေစလႊတ္၍ ငါတို႔သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မိၾကကုန္အံ့ဟု မွာလိုက္လွ်င္၊ ၉ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ယေဟာရွက၊ ေလဗႏုန္ဆူးပင္သည္ ေလဗႏုန္အာရဇ္ပင္ထံသို႔ ေစလႊတ္၍ သင့္သမီးကို ငါ့သားႏွင့္ ေပးစားပါဟု ဆိုစဥ္တြင္၊ ေလဗႏုန္သားရဲတေကာင္သည္ ေရွာက္သြား၍ ဆူးပင္ကို နင္းမိ၏။ ၁ဝသင္သည္ ဧဒံုျပည္ကို လုပ္ႀကံ ေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္လွ၏။ ကိုယ္ေနရာ၌ တပ္တိုင္းဝါၾကြားလ်က္ေနေလာ့။ သင့္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ယုဒျပည္သည္ ေဘးေရာက္၍ ဆံုးရႈံးေစျခင္းငွါ အဘယ္ေၾကာင့္ အမႈရွာသနည္းဟု ယုဒရွင္ဘုရင္ အာမဇိကုိျပန္၍ မွာလိုက္ေလ၏။ ၁၁ထိုစကားကို အာမဇိသည္ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ စစ္ခ်ီ၍ ရွင္ဘုရင္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ယုဒျပည္ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔၌ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မိၾကသျဖင့္၊ ၁၂ဣသေရလအမ်ိဳးသားေရွ႔မွာ ယုဒအမ်ိဳးသားရႈံး၍ အသီး အသီးတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာသို႔ ေျပးၾက၏။ ၁၃ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ယေဟာရွသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ အာခဇိသား ျဖစ္ေသာ ေယာရွ၏သားအာမဇိကို ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔မွာ ဘမ္းမိ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ သြားၿပီးလွ်င္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရိုး အေတာင္ေလးရာကို ဧဖရိမ္တံခါးမွသည္ ေထာင့္တံခါးတိုင္ေအာင္ ၿဖိဳဖ်က္ေလ၏။ ၁၄ဗိမာန္ေတာ္၌၄င္း၊ နန္းေတာ္ ဘ႑ာတိုက္၌၄င္း၊ ရွိသမွ်ေသာ ေရႊေငြမွစ၍ တန္ဆာအလံုးစံုႏွင့္ အာမခံေသာသူအခ်ိဳ႔တို႔ကို ယူၿပီးမွ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔ ျပန္သြား၏။ ၁၅ယေဟာရွျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်၊ တန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ အာမဇိကို စစ္တိုက္ျခင္း အရာသည္ ဣသေရလရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၁၆ယေဟာရွသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍၊ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံေလ၏။ သားေတာ္ေယေရာေဗာင္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းခံ၏။

၁၇ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေယာခပ္သည္ သားယေဟာရွ ေသသည္ေနာက္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ေယာရွသား အာမဇိသည္ တဆယ္ငါးႏွစ္ အသက္ရွင္ေသး၏။ ၁၈အာမဇိျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္ ၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၁၉ထိုမင္းတဘက္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သင္းဖြဲ႔ၾက၍၊ သူသည္ လာခိရွၿမိဳ႔သို႔ ေျပးသည္တြင္၊ ထို ၿမိဳ႔သို႔ ေစလႊတ္၍ သတ္ေစၿပီးမွ၊ ၂ဝျမင္းေပၚ၌တင္လ်က္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အတူ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ ၂၁ယုဒျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ အသက္တဆယ္ေျခာက္ ႏွစ္ ရွိေသာ သားေတာ္ ၾသဇိကို ယူ၍ ခမည္းေတာ္ အာမဇိအရာ၌ နန္းတင္ၾက၏။ ၂၂ထိုမင္းသည္ ခမည္းေတာ္ေသသည္ေနာက္၊ ဧလတ္ၿမိဳ႔ကို ျပဳစု၍  ယုဒႏိုင္ငံသို႔ သြင္းျပန္၏။

၂၃ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွသား အာမဇိနန္းဆယ္ငါးႏွစ္တြင္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ယေဟာရွသား ေယေရာေဗာင္သည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၍ ေလးဆယ္တႏွစ္စိုးစံ၏။ ၂၄ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုုက္ ကိုျပဳ၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ ေနဗတ္သား ေယေရာေဗာင္၏ ဒုရိုက္အျပစ္ကို မစြန္႔ဘဲေန၏။ ၂၅ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ဂါေသဖာၿမိဳ႔ေန၊ အမိတၱဲ၏သား ပေရာဖက္ေယာန အားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္အတိုင္း၊ ထိုမင္းသည္ ဣသေရလႏိုင္ငံကို ဟာမက္ၿမိဳ႔ဝင္ဝမွသည္ ခ်ိဳင့္ပင္လယ္ တိုင္ေအာင္ ရန္သူလက္မွႏႈတ္၍ ျပဳစုေလ၏။ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳး ခံရေသာညွဥ္းဆဲျခင္း အလြန္ ေလးလံသည္ကို၄င္း၊ ၿမိဳ႔၌ အခ်ဳပ္ခံရေသာသူျဖစ္ေစ၊ အလြတ္ေျပးေသာသူ ျဖစ္ေစ၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ မစႏိုင္ေသာ သူမရွိသည္ကို၄င္း၊ ၂၇ထာဝရဘုရားသည္ ျမင္လ်င္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ နာမကို မိုဃ္းေကာင္းကင္ေအာက္၌ မေပ်ာက္ေစမည္အေၾကာင္း ႀကံေတာ္မူ၍၊ ယေဟာရွသား ေယေရာေဗာင္အားျဖင့္ ကယ္ေတာ္မူ၏။ ၂၈ေယေရာေဗာင္ ျပဳမူေသာ အမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ်တို႔ႏွင့္ တန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ စစ္တိုက္ျခင္း၊ အထက္ကယုဒႏိုင္ငံအဝင္ ျဖစ္ေသာ ဒမာသက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဟာမတ္ၿမိဳ႔ကို ဣသေရလအမ်ိဳးအဘို႔ ရန္သူလက္မွ ႏႈတ္ယူျခင္းအရာတို႔သည္ ဣသေရလ ရာဇဝင္ ၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂၉ေယေရာေဗာင္သည္ ဘိုးေတာ္ေဘးေတာ္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍ သားေတာ္ ဇာခရိသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။