၄ရာ အခန္းၾကီး(၁၅)


၁ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေယေရာေဗာင္နန္းစံ ႏွစ္ဆယ္ခုနစ္ႏွစ္တြင္၊ ၂ယုဒရွင္ဘုရင္ အာမဇိသား ၾသဇိသည္ အသက္တဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ငါးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူ ေယေခါရိအမည္ရွိ၏။ ၃ထိုမင္းသည္ ခမည္းေတာ္အာမဇိ ျပဳသမွ်အတိုင္း ထာဝရဘုရား ေရွေတာ္၌ တရားေသာအမႈကိုျပဳ၏။ ၄သို႔ရာတြင္ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကို မပယ္ရွားေသာေၾကာင့္၊ လူတို႔သည္ ထိုအရပ္တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ၾက၏။ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ေသသည္ တိုင္ေအာင္ ႏူနာစြဲ၍ ျခားနားေသာနန္း၌ ေနရ၏။ သားေတာ္ေယာသံသည္ နန္းေတာ္ကိုအုပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အမႈကို စီရင္ရ၏။ ၆ၾသဇိျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၇ၾသဇိသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ၍ သူတို႔ႏွင့္အတူ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ေယာသံသည္ ခမည္း ေတာ္အရာ၌ နန္ထိုင္၏။

၈ယုဒရွင္ဘုရင္ ၾသဇိနန္းစံ သံုးဆယ္ရွစ္ႏွစ္တြင္ ေယေရာေဗာင္သား ဇာခရိသည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၍ ဣသေရလႏိုင္ငံကို စိုးစံ၏။ ၉ထိုမင္းသည္ ဘိုးေဘးျပဳသည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ ေနဗတ္သား ေယေရာေဗာင္၏ ဒုစရိုက္အျပစ္တို႔ကို မစြန္႔ဘဲေန၏။ ၁ဝရာဖတ္ သား ရွလႅံဳသည္ ဇာခရိမင္းတဘက္၌ သင္းဖြဲ႔၍ လူမ်ားေရွ႔မွာ ေသေအာင္လုပ္ႀကံၿပီးလွ်င္ သူ၏အရာ၌ နန္းထိုင္၏။ ၁၁ဇာခရိျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ဣသေရလ ရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၁၂ထိုသို႔ ထာဝရ ဘုရားက သင္၏သားေျမး ေလးဆက္တိုင္ေအာင္ ဣသေရလႏိုင္ငံ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္ရမည္ဟု ေယဟုအား မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္ ျပည့္စံုသတည္း။

၁၃ယုဒရွင္ဘုရင္ ၾသဇိနန္းစံသံုးဆယ္ကိုးႏွစ္တြင္ ရွလႅံဳသည္ နန္းထိုင္၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ တလစိုးစံေလ၏။ ၁၄ဂါဒိသား ေမနဟင္သည္ တိရဇၿမိဳ႔မွ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ယာဖတ္သား ရွလံုကို ေသေအာင္လုပ္ႀကံၿပီးလွ်င္၊ သူ၏အရာ၌ နန္းထိုင္၏။ ၁၅ရွလႅံဳျပဳမူေသာအမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ်တို႔ႏွင့္ သင္းဖြဲ႔ျခင္းအရာသည္ ဣသေရလရာဇဝင္၌ ေရးထား လ်က္ရွိ၏။ ၁၆ထိုအခါ ေမနဟင္သည္ တိဖသၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔သားမ်ား တိရဇၿမိဳ႔အလြန္ တိဖသၿမိဳ႔နယ္မ်ားတို႔ကို လုပ္ႀကံ၏။ ၿမိဳ႔တံခါးကို သူ႔အားမဖြင့္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ႀကံ၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ မိန္းမအေပါင္းတို႔၏ ဝမ္းကိုခြဲေလ၏။

၁၇ယုဒရွင္ဘုရင္ ၾသဇိနန္းစံ သံုးဆယ္ကိုးႏွစ္တြင္၊ ဂါဒိသား ေမနဟင္သည္ နန္းထိုင္၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ ဣသေရလ ႏိုင္ငံကို ဆယ္ႏွစ္စိုးစံေလ၏။ ၁၈ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွား ေစေသာ ေနဗတ္သား ေယေရာေဗာင္၏ဒုစရိုက္အျပစ္တို႔ကို မစြန္႔လႊတ္ဘဲေန၏၊

၁၉အာရႈရိရွင္ဘုရင္ ပုလသည္ ဣသေရလျပည္ကို တိုက္လာ၏။ ေမနဟင္သည္ မိမိအာဏာတည္ေစမည္ အေၾကာင္း၊ ပုလမင္းမစေစျခင္းငွါ၊ ေငြအခြက္တေသာင္းကို ဆက္ရမည္။ ၂ဝအာရႈရိရွင္ဘုရင္အား ဆက္စရာဘို႔ ေမနဟင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ေငြခြဲ၍၊ ရတတ္ေသာသူတိုင္း အက်ပ္ငါးဆယ္စီေပးရ၏။ ထိုေၾကာင့္ အာရႈရိ ရွင္ဘုရင္သည္ မေန၊ မိမိျပည္သို႔ျပန္သြား၏။ ၂၁ေမနဟင္ျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်တိုသည္ ဣသေရလ ရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂၂ေမနဟင္သည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍ သားေတာ္ေပကဟိသည္ ခမည္းေတာ္ အရာ၌ နန္းထိုင္၏။

၂၃ယဒရွင္ဘုရင္ ၾသဇိနန္းစံငါးဆယ္တြင္၊ ေမနဟင္သား ေပကဟိသည္ နန္းထိုင္၍ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ ဣသေရလ ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ႏွစ္စိုးစံေလ၏။ ၂၄ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွာေစ ေသာ ေနဗတ္သားေယေရာေဗာင္၏ ဒုစရိုက္အျပစ္တို႔ကို မစြန္႔ဘဲေန၏။ ၂၅အမႈေတာ္ထမ္းတပ္မွဴး၊ ေရမလိသား ေပကာသည္ ေပကဟိတဘက္၌ သင္းဖြဲ႔၍၊ အာေဂါဘႏွင့္ အေရဟအစရွိေသာ ဂိလဒ္ျပည္သား ငါးက်ိပ္ပါလ်က္၊ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ နန္းေတာ္ထဲမွာ ေသေအာက္လုပ္ႀကံ၍ သူ၏အရာ၌နန္းထုိင္၏။ ၂၆ေပကဟိျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ဣသေရလရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ ရွိ၏။

၂၇ယုဒရွင္ဘုရင္ ၾသဇိနန္းစံငါးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္၊ ေရမလိသား ေပကာသည္ နန္းထိုင္၍ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ ဣသေရလ ႏိုင္ငံကို အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္စိုးစံေလ၏။ ၂ဝထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ ေနဗတ္သား ေယေရာေဗာင္၏ ဒုစရိုက္အျပစ္တို႔ကို မစြန္႔ဘဲေန၏။ ၂၉ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေပကာ လက္ထက္၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ တိဂလတ္ပိေလသာသည္ လာ၍ ဣယုန္ၿမိဳ႔၊ အေဗလဗက္မာခါၿမိဳ႔၊ ယာေနာၿမိဳ႔၊ ေကေဒရွၿမိဳ႔၊ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔ႏွင့္တကြ ဂိလဒ္ျပည္၊ ဂါလိလဲျပည္၊ နႆလိျပည္သားအေပါင္းတို႔ကို လုပ္ႀကံ၍ အာရႈရိ ျပည္သို႔ သိမ္းသြား၏။ ၃ဝၾသဇိသား ေယာသံနန္းစံႏွစ္ဆယ္ တြင္ ဧလာသားေဟာေရွသည္ ေရမလိသား ေပကာမင္း တဘက္၌ သင္ဖြဲ႔၍ ေသေအာင္လုပ္ႀကံၿပီးမွ သူ၏အရာ၌ နန္းထိုင္၏။ ၃၁ေပကာျပဳမူေသာအမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ် တို႔သည္ ဣသေရလရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။

၃၂ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေရမလိသား ေပကာနန္းစံႏွစ္ႏွစ္တြင္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေအာဇိသား ေယာသံသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထိုင္၍၊ ၃၃ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ဣသေရလႏိုင္ငံကို တဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ဇာဒုတ္သမီး ေယရုရွာအမည္ရွိ၏။ ၃၄ထိုမင္းသည္ ခမည္းေတာ္ ၾသဇိက်င့္သမွ်အတိုင္း၊ ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကို ျပဳ၏။ ၃၅သို႔ရာတြင္ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကို မပယ္ရွားေသာေၾကာင့္၊ လူတို႔သည္ ထိုအရပ္တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍၊ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ၾက၏။ ထိုမင္းသည္ ဗိမာန္ေတာ္အထက္ တံခါးကိုလုပ္ေလ၏။ ၃၆ေယာသံျပဳမူေသာအမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၃၇ထိုကာလတြင္ ထာဝရ ဘုရားသည္ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ေရဇိန္ႏွင့္ ေရမလိသားေပကာကို ယုဒျပည္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၃၈ေယာသံသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍၊ သူတို႔ႏွင့္အတူ အဘဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံေလ၏။ သားေတာ္အာခတ္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။