၄ရာ အခန္းၾကီး(၁၆)


၁ေရမလိသား ေပကာနန္းစံဆယ္ခုနစ္ႏွစ္တြင္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာသံအာခတ္သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ရွိ ေသာ္ နန္းထိုင္၍၊ ၂ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ စိုးစံေလ၏။ ထိုမင္းသည္ အဘဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔မက်င့္၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကိုမျပဳ၊ ၃ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔လိုက္ေသာ လမ္းသို႔လိုက္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ေရွ႔မွ၊ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ ရြံရွာဘြယ္ထံုးစံအတိုင္း၊ မိမိသားကို မီးျဖင့္ပူေဇာ္၏။ ၄ျမင့္ေသာအရပ္၊ ေတာင္ေပၚ၊ သစ္ပင္ေအာက္တုိ႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔တတ္၏။

၅ထုိအခါ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ေရဇိန္ႏွင့္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေရမလိသား ေပကာသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ စစ္ခ်ီ၍  အာခတ္မင္းကို ဝုိင္းထားေသာ္လည္း မႏုိင္ရ။ ၆သို႔ရာတြင္၊ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ေရဇိန္သည္ ဧလတ္ၿမိဳ႔ကို ရႈရိႏုိင္ငံသို႔ သြင္းျပန္၍၊ ယုဒလူတို႔ကုိ ႏွင္ထုတ္သျဖင့္ ရႈရိလူတို႔သည္ လာ၍ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ဧလတ္ၿမိဳ႔၌ ေနၾက၏။

၇ထုိေၾကာင့္အာခတ္သည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္တိဂလတ္ပိေလသာထံသို႔ သံတမန္ကို ေစလႊတ္၍၊ ကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္သား၊ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ျဖစ္ပါ၏။ လာပါ။ ကြၽႏု္ပ္ကို ရန္ဘက္ျပဳေသာ ရႈရိရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ လက္မွ ကယ္ယူပါဟု ေတာင္းပန္၏။ ၈တဖန္ ဗိမာန္ေတာ္၌၄င္း၊ နန္းေတာ္ဘ႑ာတိုက္၌၄င္း ရွိေသာေရႊေငြကို ယူ၍ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ထံသို႔ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ေလ၏။ ၉အာရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ နားေထာင္၍ ဒမာသက္ၿမိဳ႔သို႔ စစ္ခ်ီ၍ တိုက္ယူၿပီးလွ်င္၊ ျပည္သားတို႔ကုိ ကိရၿမိဳ႔သုိ႔ သိမ္းသြား၏။ ေရဇိန္မင္းကုိလည္း သတ္၏။

၁ဝအာခတ္မင္းႀကီးသည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ကုိ ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ ဒမာသက္ၿမိဳ႔သို႔ သြား၏။ ထုိၿမိဳ႔မွာရွိ ေသာ ယဇ္ပုလႅင္ကိုျမင္လွ်င္၊ ပလႅင္ပံု၊ အတိုင္းအရွည္၊ တန္ဆာရွိသမွ်ကို ေရြး၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဥရိယထံသို႔ ေပးလုိက္၏။ ၁၁ထုိသုိ႔ ဒမာသက္ၿမိဳ႔မွ အာခတ္မင္းေပးလုိက္သမွ်အတုိင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဥရိယသည္ အာခတ္မင္းမေရာက္မွီ လုပ္ႏွင့္ၿပီး။ ၁၂ရွင္ဘုရင္သည္ ဒမာသက္ၿမိဳ႔မွ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ထုိုယဇ္ပလႅင္ကိုျမင္၍ ခ်ဥ္းကပ္သျဖင့္၊ ၁၃မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကိုမီးရႈိ႔၏။ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာကိုလည္း သြန္းေလာင္း၏။ မိႆဟာယယဇ္ အေသြးကိုလည္း ယဇ္ပလႅင္ေပးမွာ ျဖန္းေလ၏။ ၁၄ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ရွိေသာ ေၾကးဝါယဇ္ပလႅင္ကို ဗိမာန္ေတာ္ ေရွ႔၊ ယဇ္ပလႅင္ႀကီးႏွင့္ ဗိမာန္ေတာ္စပ္ၾကားအရပ္မွ ေရြ႔၍ ယဇ္ပလႅင္ႀကီး ေျမာက္ဘက္၌ထား၏။ ၁၅တဖန္ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ဥရိယကို မွာထားသည္ကား၊ နံနက္မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ညဦးယံေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာ၊ ရွင္ဘုရင္မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ ျပည္သူျပည္သား မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာ တုိ႔ကုိ ယဇ္ပလႅင္ႀကီးေပၚမွာ မီးရႈိ႔ေလာ့။ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရွိေသာ ယဇ္မ်ဳိးအေသြးကုိလည္း ထုိပလႅင္ေပၚမွာ ျဖန္းေလာ့။ ေၾကးဝါယဇ္ပလႅင္သည္ ငါေမးျမန္းစရာဘုိ႔ ရွိရမည္ဟု၊ ၁၆အာခတ္မင္းႀကီးမွာထားသမွ်အတုိင္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဥရိယျပဳ၏။

၁၇အာခတ္မင္းႀကီးသည္ ေၾကးဝါးခံုတန္ဆာတို႔ကို ပယ္၍ အင္တံုကိုလည္းေရြ႔၏။ ေၾကးဝါေရကန္ကိုလည္း ေၾကးဝါးႏြားတို႔ကုိ အေပၚကခ်၍ ေက်ာက္ခင္းေပၚမွာ တင္ထား၏။ ၁၈ဗိမာန္ေတာ္၌ ဥပုသ္ေစာင့္စရာဘို႔ ေဆာင့္ေသာ မ႑ပ္ကို၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္တပ္စရာေစာင္းတန္းကို၄င္း၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ေၾကာင့္ ပယ္၏။ ၁၉အာခတ္ျပဳမူေသာအမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂ဝအာခတ္သည္ ဘုိးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ သူတို႔ႏွင့္ အတူ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ေဟဇကိသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထုိင္၏။