၄ရာ အခန္းၾကီး(၁၇)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္အာခတ္ နန္းစံဆယ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္ ဧလာသား ေဟာေရွသည္ နန္းထုိင္၍ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ ဣသေရလ ႏိုင္ငံကို ကုိးႏွစ္စုိးစံေလ၏။ ၂ထုိမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၏။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔ေရွ႔မွာ ျဖစ္ဘူးေသာ ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ကိုမမွီ။ ၃ထုိမင္းကို အာရႈရိရွင္ဘုရင္ ရွာလမေနဇာသည္ စစ္ခ်ီ၍ ေဟာေရွသည္ ကြၽန္ခံသျဖင့္ အခြန္ဆက္ရ၏။ ၄ေနာက္တဖန္ ႏွစ္တုိင္းဆက္ရေသာ အခြန္ကိုမဆက္။ သြာအမည္ရွိ ေသာ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ထံသို႔ သံတမန္ကို ေစလႊတ္၍၊ ပုန္ကန္မည္အၾကံရွိသည္ကို အာရႈရိရွင္ဘုရင္သိသျဖင့္၊ ေဟာေရွကိုဘမ္းဆီး၍ ေထာင္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ထားၿပီးလွ်င္၊ ၅ဣသေရလျပည္တေရွာက္လံုး သို႔ စစ္ခ်ီ၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေသာ္သံုးႏွစ္ဝိုင္းထား၏။ ၆ေဟာေရွနန္းစံကိုးႏွစ္တြင္၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ ရွမာရိၿမိဳ႔ကို ရၿပီးလွ်င္၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးကုိ အာရႈရိျပည္သို႔ သိမ္းသြင္း၍ ေဂါဇန္ျမစ္နား၊ ဟာလၿမိဳ႔၊ ဟာေဗာ္ၿမိဳ႔အစရွိေသာ ေမဒိႏုိင္ငံၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ထား၏။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ အဲဂုတၱဳဖါေရာဘုရင္ လက္ထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူေသာ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျပစ္မွား၍ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ကုိရုိေသၾက၏။ ၈သူတို႔ေရွ႔မွ ထာဝရဘုရားႏွင္ထုတ္ေတာ္မူေသာ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ ထံုးစံႏွင့္ မိမိတို႔ေျမွာက္ေသာ ရွင္ဘုရင္တို႔ ထံုးစံသို႔ လုိက္ၾက၏။ ၉မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားတဘက္၌ မတရားေသာအမႈကုိ မထင္မရွားျပဳၾက၏။ ကင္းေစာင့္ ေသာေမွ်ာ္စင္ျဖစ္ေစ၊ ခုိင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႔ရြာအလံုးစံုတို႔၌ ျမင့္ေသာအရပ္ကိုတည္ၾက၏။ ၁ဝရုပ္တုဆင္းတုႏွင့္ အာရွရပင္တို႔ကုိ ျမင့္ေသာကုန္းရွိသမွ်တို႔ အေပၚမွာ၄င္း၊ စိမ္းေသာသစ္ပင္ရွိသမွ်တို႔ ေအာက္မွာ၄င္း၊ တည္ေထာင္ ျပဳစုၾက၏။ ၁၁သူတို႔ေရွ႔မွ ထာဝရဘုရား ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူေသာ တပါးအမ်ဳိးသားျပဳသကဲ့သို႔ ျမင့္ေသာအရပ္ရွိသမွ် အေပၚမွာ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔၍ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ အဓမၼအမႈတို႔ကုိ ျပဳၾက၏။ ၁၂ထာဝရဘုရားပညတ္ေတာ္မူေသာအမႈ၊ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔၌ ပူေဇာ္ေသာ အမႈကိုျပဳၾက၏။ ၁၃သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရား က အဓမၼလမ္းတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကေလာ့။ ငါသည္ သင္တို႔ဘုိးေဘးတို႔၌ ထားေသာတရား၊ ငါ့ကြၽန္ပေရာဖက္တို႔ျဖင့္ ေပးလုိက္ေသာတရားကုိ အကုန္အစင္က်င့္၍ ငါ့စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့ဟု ပေရာဖက္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ေဟာဆရာမ်ားတို႔ျဖင့္ ဣသေရလအမ်ဳိး၊ ယုဒအမ်ဳိး၌ သက္ေသခံေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ၁၄သူတို႔သည္ နားမေထာင္ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို မယံုၾကည္ေသာ ဘုိးေဘးတို႔လည္ပင္းကဲ့သို႔ မိမိတို႔လည္ပင္းကုိ ခုိင္မာေစၾက၏။ ၁၅စီရင္ေတာ္မူခ်က္၊ ဘုိးေဘးတို႔ႏွင့္ ဖဲြ႔ေတာ္မူေသာ ပဋိိညာဥ္၊ သူတို႔၌ သက္ေသခံေတာ္မူေသာ သက္ေသတို႔ကုိ ပယ္၍၊ အနတၱတရားကုိ က်င့္လ်က္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္ၾက၏။ အၾကင္တပါးအမ်ဳိးသား က်င့္သကဲ့သို႔ မက်င့္ၾကႏွင့္ဟု ထာဝရဘုရား ပညတ္ေတာ္မူ၏၊ ပတ္လည္၌ ေနေသာ ထုိအမ်ဳိးသားေနာက္သုိ႔ လုိက္ၾက၏။ ၁၆မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ရွိသမွ်တုိ႔ကို စြန္႔၍ ႏြားသငယ္တည္းဟူေသာ သြန္းေသာရုပ္တုႏွင့္ အာရွရပင္ကို လုပ္ၾက၏။  မိုဃ္းေကာင္းကင္တန္ဆာမ်ားကို ကုိးကြယ္၍ ဗာလဘုရားကိုလည္း ဝတ္ျပဳၾက၏။ ၁၇သားသမီးတို႔ကို မီးျဖင့္ပူေဇာ္ၾက၏။ နတ္ဝိဇၨာအတတ္ ျပဳစားေသာအတတ္ကုိသံုးေဆာင္၍ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳမည္ဟု ကိုယ္ကိုေရာင္းၾက၏။ ၁၈ထုိေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ပယ္ရွားေတာ္မူ၏။ ယုဒအမ်ဳိး မွတပါး အျခားေသာအမ်ဳိးမက်န္ၾကြင္းရ။ ၁၉ယုဒအမ်ဳိးမူကား၊ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္တရားေတာ္ ကုိမေစာင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးလုိက္ေသာ ထံုးစံဓေလ့သို႔လုိက္ၾက၏။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး ရွိသမွ်ကို ရြံ႔ရွာ၍ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ မႏွင့္ထုတ္မွီတုိင္ေအာင္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။ လုယက္ေသာသူတို႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၂၁ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ဒါဝဒ္မင္းမ်ဳိးမွ ဆုတ္ဖဲ့၍၊ သူတို႔သည္ ေနဗတ္၏ သားေယေရာေဗာင္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားၾက၏။ ေယေရာေဗာင္သည္လည္း ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို႔ လုိက္ရာလမ္းမွ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ လဲႊေစ၍ ဒုစရုိက္ႀကီးကိုျပဳေစ၏။ ၂၂သို႔ျဖစ္၍ ေယေရာေဗာင္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္ လမ္းသို႔ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ အစဥ္တစိုက္လုိက္ၾက၏။ ၂၃ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ပေရာဖက္ အေပါင္းတို႔ျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူ သည္အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ပယ္ရွားေတာ္မမူမွီတိုင္ေအာင္ သူတို႔သည္ ထုိဒုစရုိက္အမႈ ကိုမေရွာင္ပဲလုိက္ၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ ေနရင္းျပည္မွ အာရႈရိျပည္သို႔ သိမ္းသြားျခင္းကုိ ယေန႔တုိင္ေအာင္ခံရၾက၏။

၂၄အာရႈရိရွင္ဘုရင္သည္လည္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သား၊ ကုသၿမိဳ႔သား၊ အာဝၿမိဳ႔သား၊ ဟာမတ္ၿမိဳ႔သား၊ ေသဖရဝိမ္ ျမိဳ႔သားတို႔ကုိ ေဆာင္ခဲ့၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔ရြာတို႔တြင္ ဣသေရလအမ်ဳိးသား ကုိယ္စားထားသျဖင့္ ထုိလူတို႔သည္ ရွမာရိၿမိဳ႔ ရြာတို႔ကို သိမ္းယူ၍ ေနရာက်ၾက၏။ ၂၅ေနရာက်စက ထာဝရဘုရားကို မရုိေသေသာေၾကာင့္၊ ျခေသၤ့တို႔ကို ေစလႊတ္၍ အခ်ဳိ႔တို႔ကို ကိုက္ေစေတာ္မူ၏။ ၂၆ထုိေၾကာင့္ အခ်ဳ႔ိတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္ေျပာင္းေစ၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ထားေတာ္မူ ေသာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ထုိျပည္ေစာင့္ဘုရား၏ တရားကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္၊ ထုိဘုရားသည္ ျခေသၤ့တို႔ကုိ ေစလႊတ္၍ ေနရာက်ေသာသူတို႔ကို သတ္ပါသည္ဟု အာရႈရိရွင္ဘုရင္အား ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၂၇အာရႈရိရွင္ဘုရင္က၊ ထုိျပည္မွ သိမ္းခဲ့ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တေယာက္ကို ျပန္ပို႔ၾက။ သူသည္သြား၍ ထုိုျပည္ေစာင့္ဘုရား၏ တရားကုိ သြန္သင္လ်က္ ေနပါေလေစဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၂၈ရွမာရိၿမိဳ႔မွ သိမ္းခဲ့ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တေယာက္သည္ ျပန္၍ ေဗသလၿမိဳ႔၌ ေနလ်က္၊ ထာဝရဘုရားကို အဘယ္သို႔ရုိေသရမည္ကို သြန္သင္ေလ၏။ ၂၉သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိလူမ်ဳိး အသီးအသီးတို႔သည္ မိမိတို႔ဘုရားကိုလုပ္၍ ေနရာက်ေသာၿမိဳ႔ရြာတြင္ ျမင့္ေသာ အရပ္ေပၚမွာ ရွမာရိၿမိဳ႔သားလုပ္ႏွင့္ ေသာ အိမ္တို႔၌ တင္ထားၾက၏။ ၃ဝဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ သုကုတ္ေဗႏုတ္ဘုရား၊ ကုသၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ေနရဂါ ဘုရား၊ ဟာမတ္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ အရွိမဘုရား၊ ၃၁အာဝၿမိဳ႔သားတို႔သည္ နိဗဟာဇဘုရားႏွင့္ တာတက္ဘုရားကို လုပ္ၾက၏။ ေသဖရဝိမ္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္လည္း ေသဖရဝိမ္ၿမိဳ႔ေစာင့္ဘုရား အာျဒေမၼလက္ႏွင့္ အာနေမၼလက္ဘုရားတို႔ အား သားသမီးကိုမီးရႈိ႔၍ ပူေဇာ္ၾက၏။ ၃၂ထာဝရဘုရားကုိလည္း ရုိေသ၍ သာမညလူတို႔ကုိ ျမင့္ေသာအရပ္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ျမင့္ေသာအရပ္အိမ္တုိ႔၌ လူမ်ားအဘုိ႔ ယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။ ၃၃ထုိသုိ႔ ထာဝရဘုရားကုိ ရုိေသၾက၏။ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာလူမ်ဳိးျပဳသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ဘုရားကိုလည္း ဝတ္ျပဳၾက၏။ ၃၄ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေရွးထံုးစံဓေလ့သို႔ လုိက္ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားကုိ ရုိေသရာမေရာက္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး ခံရေသာ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တုိ႔ကို မေစာင့္။ ဣသေရလအမည္ျဖင့္ သမုတ္ေသာ ယာကုတ္အမ်ဳိးသားတို႔၌ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္ မူေသာ ပညတ္တရားတို႔ကုိ မက်င့္ဘဲေနၾက၏။ ၃၅ထာဝရဘုရားသည္ ထုိအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဖဲြ႔၍၊ သင္တုိ႔သည္ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ကုိ မရုိေသ ဦးမၫ¸တ္၊ ဝတ္မျပဳ၊ ယဇ္မပူေဇာ္ရ။ ၃၆သင္တို႔ကုိ ႀကီးေသာတန္ခိုး၊ ဆန္႔ ေသာလက္ရုံးေတာ္အားျဖင့္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားကိုသာ ရုိေသကိုးကြယ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ရမည္။ ၃၇သင္တုိ႔အဘုိ႔ ေရးထားေတာ္မူေသာ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္ ပညတ္တရားတို႔ကုိ အစဥ္အျမဲေစာင့္ေရွာက္ ရမည္။ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ကုိမရုိေသရ။ ၃၈သင္တုိ႔ႏွင့္ ငါဖဲြ႔ေသာ္ပဋိိညာဥ္ကို မေမ့မေလ်ာ့ရ။ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ကို မရုိေသရ။ ၃၉သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ သာရုိေသရမည္။ သို႔ျပဳလွ်င္ ရန္သူအေပါင္းတို႔ လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူမည္ဟု မွာထားေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ၄ဝသူတို႔သည္ နားမေထာင္ ေရွးထံုးစံဓေလ့သုိ႔ လုိက္ၾက၏။ ၄၁ထုိလူအမ်ဳိးအမ်ဳိး ကိုယ္တိုင္မွစ၍၊ သားေျမးျမစ္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ရုိေသၾက၏။ ရုပ္တုဆင္းတု တို႔ကုိလည္း ဝတ္ျပဳၾက၏။ မိရိုးဘလာသို႔လုိက္၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ က်င့္ေနၾက၏။