၄ရာ အခန္းၾကီး(၁၈)


၁ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဧလာသား ေဟာေရွနန္းစံ သံုးႏွစ္တြင္၊ ၂ယုဒရွင္ဘုရင္ အာခတ္သား ေဟဇကိသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထုိင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ႏွစ္ဆယ္ကိုးႏွစ္ စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ဇာခရိသမီး အာဘိအမည္ရွိ၏။ ၃ထိုမင္းသည္ အဘဒါဝိဒ္က်င့္သမွ်အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကုိ ျပဳ၏။ ၄ျမင့္ေသာအရပ္တုိ႔ကုိ ပယ္၏။ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔ကုိ ခ်ဳိးဖဲ့၏။ အာရွရပင္တို႔ကုိ ခုတ္လွဲ၏။ ေမာေရွလုပ္ေသာ ေၾကးဝါေျမြ ကိုအပိုင္းပိုင္းျဖတ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထုိကာလတိုင္ေအာင္၊ ထုိေျမြေရွ႔မွာ နံ႔သာေပါင္းကုိ မီးရႈိ႔တတ္ၾက၏။ ထုိေျမြကို နဟုတၱန္အမည္ျဖင့္ မွည့္သတည္း။ ၅ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ ထုိမင္းခုိလႈံသကဲ့သို႔၊ သူ႔ေနာက္မွာ ခုိလႈံေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္ တေယာက္မွ်မရွိ။ ေရွးကာလ၌လည္း မရွိ။ ၆ထာဝရဘုရား၌ ဆည္းကပ္၍ ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အစဥ္အျမဲလုိက္သျဖင့္ ေမာေရွ၌ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူ ေသာပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေလ၏။ ၇ထာဝရဘုရားသည္ သူႏွင့္ အတူရွိေသာမူသျဖင့္၊ သူသည္ျပဳေလ ရာရာ၌ ေအာင္ေလ၏။ အာရႈရိရွင္ဘုရင္၏ ကြၽန္မခံပုန္ကန္ေလ၏။ ၈ဖိလိတၱိလူတို႔ကုိ တုိက္၍ ဂါဇၿမိဳ႔နယ္တိုင္ေအာင္ ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔နယ္မ်ားႏွင့္ ကင္းေစာင့္ေသာေမွ်ာ္စင္မ်ားကုိ လုပ္ၾကံေလ၏။

၉ေဟဇကိမင္းႀကီးနန္းစံေလးႏွစ္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဧလာသား ေဟာေရွနန္းစံ ခုနစ္ႏွစ္တြင္၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ ရွာလမေနဇာသည္ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔ စစ္ခ်ီ၍ ဝုိင္းထား၏။ ၁ဝသံုးႏွစ္ေစ့ေသာအခါ၊ ေဟဇကိနန္းစံေျခာက္ႏွစ္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေဟာေရွနန္းစံကိုးႏွစ္တြင္ ရွမာရိၿမိဳ႔ကို တိုက္၍ရၾက၏။ ၁၁အာရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး ကုိ အာရႈရိျပည္သို႔ သိမ္းသြား၍ ေဂါဇန္ျမစ္နား၊ ဟာလၿမိဳ႔၊ ဟာေဗာ္ၿမိဳ႔ အစရွိေသာ ေမဒိႏိုင္ငံ ၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ထား၏။ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္၊ ဖဲြ႔ေတာ္မမူေသာ ပဋိိညာဥ္ကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွမွာထားသမွ်ကို၄င္း၊ အမႈမထားလြန္က်ဴးၾက၏။

၁၃ေဟဇကိမင္းႀကီးနန္းစံ ဆယ္ေလးႏွစ္တြင္၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ သနာခရိပ္သည္ ယုဒျပည္၌ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔ရွိသမွ် တို႔ကုိ စစ္ခ်ီ၍ လုပ္ၾကေလ၏။ ၁၄ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိသည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ရွိရာ လာခိရွၿမိဳ႔သို႔ ေစလႊတ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္ မွားပါၿပီ။ ျပန္သြားေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္တင္သမွ်ကို ထမ္းပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ေစေသာ္၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိ၌ ေငြအခြက္သံုးေထာင္၊ ေရႊအခြက္သံုးရာကို ေတာင္း၏။ ၁၅ေဟဇကိသည္ ဗိမာန္ေတာ္၌၄င္း၊ နန္းေတာ္ဘ႑ာတိုက္၌၄င္း၊ ေတြ႔သမွ်ေသာ ေငြကုိေပး၏။ ၁၆ဗိမာန္ေတာ္ တံခါး၊ တန္ဆာမ်ား၊ ကိုယ္တုိင္အရင္ မြမ္းမံေသာ တိုင္တန္ဆာမ်ားကုိလည္း ခြၽတ္၍ အာရႈရိရွင္ဘုရင္အားေပး၏။

၁၇ေနာက္တဖန္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ တာတန္၊ ရာဗသာရိတ္၊ ရာဗရွာခတို႔ကုိ မ်ားစြာေသာ ဗိုလ္ေျခႏွင့္ တကြ၊ လာခိရွၿမိဳ႔မွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ေဟဇကိမင္းႀကီးထံသုိ႔ ေစလႊတ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေရာက္ေသာအခါ၊ ခဝါသည္၏ လယ္နားမွာ ေရွာက္ေသာလမ္း၊ အထက္ေရကန္ ျပြန္ဝ၌ ရပ္ေနၾက၏။ ၁၈ရွင္ဘုရင္ကို ေခၚေသာအခါ၊ ဟိလခိသားျဖစ္ ေသာ နန္းေတာ္အုပ္ ဧလ်ာကိမ္၊ စာေရးေတာ္ႀကီး ေရွဗန၊ အာသပ္သား အတြင္းဝန္ ေယာအာတို႔သည္သူတို႔ထံသို႔ ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ၁၉ယာဘရွာခက မဟာအရွင္မင္းႀကီး၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ ေဟဇကိကို မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္ခိုလႈံသျဖင့္၊ ခိုလႈံရာကား၊ အဘယ္သုိ႔နည္း။ ၂ဝစစ္တုိက္ေလာက္ေအာင္ ဥာဏ္သတၱိ၊ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ငါျပည့္စံု သည္ဟု အခ်ည္းႏွီးေသာ စကားကုိ သင္ဆိုပါသည္တကား။ ငါ့ကုိပုန္ကန္ျခင္းငွါ အဘယ္သူကုိ ကုိးစားသနည္း။ ၂၁က်ဳိးေသာက်ဴလံုးေတာင္းေဝးတည္းဟူေသာ အဲဂုတၱဳျပည္ကို ကုိးစားပါသည္တကား။ ထုိက်ဴလံုးသည္ မွီေသာသူ၏ လက္ကိုေဖာက္၍ လွ်ိဳသြားလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ အဲဂုတၱဳမင္းႀကီး ဖါေရာဘုရင္သည္ မိမိ၌မွီေသာသူအေပါင္းတို႔ကုိ ျပဳလိမ့္မည္။ ၂၂သင္တုိ႔က၊ ငါတို႔သည္ ငါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားသည္ဟု ဆုိျပန္လွ်င္၊ ေဟဇကိ သည္ ျမင့္ေသာအရပ္ဌာနႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္တို႔ကုိပယ္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ ဤမည္ေသာ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔၌ သာကိုးကြယ္ ရမည္ဟု ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ မွာထားသျဖင့္၊ သင္တုိ႔ျပစ္မွားေသာ ဘုရားျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၃သို႔ျဖစ္၍၊ ယခုတြင္ ငါ့သခင္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္၌ အာမခံတို႔ကို အပ္ပါေလာ့။ သင္၌ ျမင္းစီးသူရဲ လံုေလာက္ေအာင္ ရွိလွ်င္ျမင္းႏွစ္ေထာင္တို႔ကုိ ငါေပးမည္။ ၂၄သင္သည္ ငါ့သခင္၏ ကြၽန္တုိ႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာဗုိလ္ကို အဘယ္သို႔လွန္ ႏုိင္မည္နည္း။ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ရထားမ်ား ျမင္းစီးသူရဲမ်ားကို ရမည္ဟု ယံုပါသည္တကား။ ၂၅ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ မရွိဘဲ ဤျပည္ကိုဖ်က္စီးျခင္းငွါ ငါလာသေလာ။ ထုိျပည္ကိုသြား၍ ဖ်က္စီးေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူၿပီး။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္ေျပာၾကေလာဟု ေျပာဆုိ၏။ ၂၆ထုိအခါ ဟိလခိသား ဧလ်ာကိမ္၊ ေရွဗန၊ ေယာအာတို႔က၊ ရႈရိဘာသာစကားအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အား အမိန္႔ရွိပါေလာ့။ ထုိစကားကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သည္ နားလည္ပါ၏။ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာရွိေသာ သူတို႔သည္ ၾကားရေအာင္ ယုဒဘာသာစကားအားျဖင့္၊ အမိန္႔မရွိပါႏွင့္ဟု ရာဗရွာခကို ဆုိၾကလွ်င္၊ ၂၇ရာဗရွာခက၊ င့ါသခင္သည္ သင္၏သခင္ႏွင့္ သင့္အားသာ ဤစကားကုိေျပာေစျခင္းငွါ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူသေလာ။ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာထုိင္လ်က္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ မိမိတို႔မစင္ကုိစား၍၊ မိမိတို႔ေရေဟာင္းကို  ေသာက္ရေသာသူတို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာဟု ဆိုၿပီးလွ်င္၊ ၂၈ရာဗရွာခသည္ ထ၍ယုဒဘာသာ စကားအားျဖင့္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္၊ မဟာအရွင္မင္းႀကီး အာရႈရိရွင္ဘုရင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂၉ရွင္ဘုရင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေဟဇကိသည္ သင္တို႔ကို မလွည့္စားေစႏွင့္။ သူသည္ သင္တို႔ကုိ ငါ့လက္မွကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ မတတ္ႏုိင္။ ၃ဝေဟဇကိက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ကုိ ဧကန္အမွန္ကယ္ယူေတာ္ မူမည္။ ဤၿမဳိ႔သည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္သို႔ မေရာက္ရဟု ဆုိသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားကို မကိုးစားေစႏွင့္။ ၃၁ေဟဇကိ စကားကိုနားမေထာင္ၾကႏွင့္။ ၃၂အာရႈရိရွင္ဘုရင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါႏွင့္ မိႆဟာယဖဲြ႔ၾက။ ငါ့ထံသို႔ထြက္လာၾက။ သင္တို႔သည္ မေသအသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔ျပည္ႏွင့္ တူေသာျပည္တည္း ဟူေသာ ဆန္စပါး စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျပည္၊ မုန္႔ႏွင့္စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သံလြင္ဆီ၊ ပ်ားရည္မ်ားေသာျပည္သို႔ ပို႔ျခင္းငွါ ငါမလာမွီတိုင္ေအာင္ သင္တို႔သည္ ကိုယ္စပ်စ္ပင္၏ အသီး၊ ကိုယ္သေဘၤာသဖန္းပင္၏ အသီးကိုစား၍၊ ကုိယ္ေရကန္ကေရကို ေသာက္လ်က္၊ ေနၾကအံုးေလာ့။ ၃၃ေဟဇကိက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ကုိ ကယ္ယူေတာ္မူသည္ဟု မဖ်ားမေယာင္း ေစႏွင့္။ အျပည္ျပည္ေသာ ဘုရားတို႔သည္ မိမိတို႔ျပည္မ်ားကုိ အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္မွ ကယ္လႊတ္ၾကၿပီေလာ။ ၃၄ဟာမတ္ျပည္၏ဘုရား၊ အာပဒ္ျပည္၏ဘုရား တို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ ေသဖရဝိမ္ျပည္၊ ေဟနျပည္၊ ဣဝါျပည္၏ ဘုရားတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ သူတို႔သည္ ရွမာရိျပည္ကို ငါ့လက္မွ ကယ္လႊတ္ၾကၿပီေလာ။ ၃၅ထိုအျပည္ျပည္ေသာ ဘုရားတို႔တြင္ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားသည္ မိမိျပည္ကို ငါ့လက္မွကယ္လႊတ္ ဘူးသနည္း။  ထာဝရဘုရားသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ငါ့လက္မွ အဘယ္သို႔ကယ္လႊတ္ ႏိုင္မည္နည္းဟု ဆိုေလ၏။ ၃၆ယုဒလူတို႔ လည္း စကားတခြန္းကိုမွ် မျပန္ဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ျပန္မေျပာႏွင့္ဟု ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ ရွိသတည္း။

၃၇ထိုအခါ ဟိလခိသားျဖစ္ေသာ နန္းေတာ္အုပ္ ဧလ်ာကိမ္၊ စာေရးေတာ္ႀကီး ေရွဗန၊ အာသက္သား အတြင္းဝန္ ေယာအာတို႔သည္ မိမိတို႔အဝတ္ကို ဆုတ္လ်က္၊ ေဟဇကိမင္းထံသို႔လာ၍ ရာဗာရွာခစကားကို ၾကားေလွ်ာက္ၾက၏။