၄ရာ အခန္းၾကီး(၁၉)


၁ထိုစကားကို ေဟဇကိမင္းသည္ ၾကားလွ်င္၊ မိမိအဝတ္ကိုဆုတ္၍ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ကို ၿခံဳလ်က္ ဗိမာန္ ေတာ္သို႔ သြားေလ၏။ ၂ေလ်ာ္ေတအဝတ္ကို ဝတ္လ်က္ရွိေသာ နန္းေတာ္အုပ္ ဧလ်ာကိမ္၊ စာေရးေတာ္ႀကီး ေရွဗန၊ အသက္ႀကီးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကို အာမုတ္သား ပေရာဖက္ေဟရွာယထံသို႔ ေစလႊတ္ေလ၏။ ၃ေဟဇကိ မင္းမွာထားေသာ စကားဟူမူကား၊ ယေန႔သည္ ဒုကၡေန႔၊ ဆံုးမေသာေန႔၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကို ခံရေသာေန႔ျဖစ္၏။ သားဘြား ခ်ိန္ေရာက္၍ သားကိုဘြားႏိုင္ေအာင္ ခြန္အားမရွိ။ ၄အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ကဲ့ရဲ႔ေစျခင္းငွါ၊ အာရႈရိ ရွင္ဘုရင္ေစလႊတ္ေသာ မိမိကြၽန္ရာဗရွာခစကားကို သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ၾကားေတာ္မူပါေစေသာ။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ၾကားေသာ စကားကို ေခ်ေတာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္လည္း က်န္ၾကြင္းေသာလူတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေစျခင္းငွါ၊ ၅ေဟဇကိမင္း ေစလႊတ္ေသာ ကြၽန္တို႔သည္ ေဟရွာယ ထံသို႔ ေရာက္လာၾက၏။

၆ေဟရွာယကလည္း၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္၏ ကြၽန္တို႔သည္ငါ့ကို ကဲ့ရဲ႔၍ သင္သည္ ၾကားရေသာစကားေၾကာင့္ မေၾကာက္ႏွင့္။ ၇ထိုမင္း၌ အျခားေသာစိတ္သေဘာကို ငါသြင္းေပးမည္။ သူသည္ သိတင္းၾကား၍ မိမိျပည္သို႔ ျပန္သြားလိမ့္မည္။ ထိုျပည္၌ ထားျဖင့္ ငါဆံုးမေစမည္ဟူေသာ စကားေတာ္ကို သင္တို႔၏သခင္အား ျပန္ၾကားၾကေလာ့ဟု ေျပာဆို၏။

၈ထိုအခါ အာရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ လာခိရွၿမိဳ႔မွ ထြက္သြားေၾကာင္းကို ရာဗရွာခၾကားလွ်င္ ျပန္သြား၍ လိဗနၿမိဳ႔ကို ရွင္ဘုရင္တိုက္ေနသည္ကို ေတြ႔ေလ၏။ ၉ေနာက္တဖန္ ကုရွမင္းႀကီး တိရကၠသည္ စစ္ခ်ီ၍လာၿပီဟု သိတင္းၾကား ေသာအခါ၊ ေဟဇကိမင္းထံသို႔ တမန္ေတာ္တို႔ကို ေစလႊတ္ျပန္၍၊ ၁ဝသင္တို႔သည္ ယုဒမင္းႀကီး ေဟဇကိကိုေျပာေသာ စကားဟူမူကား၊ သင္ကိုးစားေသာဘုရားသခင္က၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ လက္သို႔ မေရာက္ရဟူ၍ သင့္ကိုမလွည့္စားေစႏွင့္။ ၁၁အာရႈရိရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာျပည္တို႔ကို လုပ္ႀကံ၍ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေၾကာင္း ကို သင္သည္ၾကားရၿပီ။ ကိုယ္တိုင္လြတ္လိမ့္မည္ေလာ။ ၁၂ငါ့ဘိုးေဘးတို႔သည္ ဖ်က္ဆီးေသာအမ်ိဳးသား၊ ေဂါဇန္ အမ်ိဳးသား၊ ခါရန္အမ်ိဳးသား၊ ေရဇပ္အမ်ိဳးသား၊ ေတလသာၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ဧဒင္အမ်ိဳးသားတို႔ကို သူတို႔၏ဘုရား မ်ားတို႔သည္ ကယ္ယူၾကၿပီေလာ။ ၁၃ဟာမတ္မင္းႀကီး၊ အာပဒ္မင္းႀကီးႏွင့္ ေသဖရဝိမ္ၿမိဳ႔၊ ေဟနၿမိဳ႔၊ ဣဝါၿမိဳ႔ကို စိုးစံ ေသာမင္းႀကီးတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္းဟု မွာလိုက္ေလ၏။

၁၄ထိုမွာစာကုိ ေဟဇကိမင္းသည္ သံတမန္လက္မွ ခံယူ၍ ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔သြား၍ ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ျဖန္႔ထားေလ၏။ ၁၅ထိုအခါ ေဟဇိကိမင္းသည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ေလွ်ာက္ဆိုသည္ကား၊ ေခရုဗိမ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာလွ်င္ ေျမႀကီးေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္တို႔၏ ဘုရား သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၁၆အုိထာဝရဘုရား၊ နားေတာ္  ကိုလွည့္၍ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အိုထာဝရဘုရား၊ မ်က္စိေတာ္ကို ဖြင့္၍ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ သနာခရိပ္မင္းသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ကဲ့ရဲ႔၍ ေျပာေစေသာစကား အလံုးစံုတို႔ကို မွတ္ေတာ္မူပါ။ ၁၇အိုထာဝရ ဘုရား၊ အကယ္စင္စစ္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္တို႔သည္ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္တို႔ကိုဖ်က္ဆီး၍၊ ၁၈သူတို႔၏ဘုရားမ်ား ကို မီးထဲသို႔ ခ်ပစ္ၾကပါၿပီ။ ထိုဘုရားတို႔သည္ ဘုရားမဟုတ္၊ လူလက္ျဖင့္လုပ္ေသာ သစ္သားႏွင့္ ေက်ာက္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါၿပီ။ ၁၉အို အကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ထာဝရဘုရား တပါးတည္းသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ေျမႀကီးေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ သိမည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ကို ထိုမင္းလက္မွ ယခုကယ္ယူေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ ေတာင္းပန္ပါသည္ဟု ပဌနာျပဳေလ၏။

၂ဝထိုအခါ အာမုတ္သား ေဟရွာယသည္ ေဟဇကိမင္းထံသို႔ ေစလႊတ္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ သနာခရိပ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ေရွ႔မွာျပဳေသာ ပဌနာစကားကို ငါၾကားရၿပီ။ ၂၁ထိုမင္း၏အမႈမွာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားဟူမူကား၊ ဇိအုန္သတို႔သမီး ကညာသည္ သင့္ကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ျပက္ယယ္၏။ ေယရုရွလင္သတို႔သမီးသည္ သင့္ေနာက္၌ေခါင္းညွိတ္၏။ ၂၂သင္သည္ အဘယ္သူကို ကဲ့ရဲ႔ဆဲေရးသနည္း။ အဘယ္သူကို ေအာ္ဟစ္၍ မ်က္ႏွာေထာင္လႊားသနည္း။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားကိုပင္ ျပဳပါသည္တကား။ ၂၃သင္သည္ တမန္မ်ားအားျဖင့္ ထာဝရဘုရား ကိုကဲ့ရဲ႔၍၊ ငါသည္ ရထားမ်ားျပသျဖင့္ ေတာင္ထိပ္သို႔၄င္း၊ ေလဗႏုန္ေတာင္အထြဋိ္သို႔၄င္း တက္လာၿပီ။ အရပ္ျမင့္ ေသာ အာရဇ္ပင္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ထင္းရူးပင္တို႔ကို ငါခုတ္လွဲၿပီ။ အေဝးဆံုးေသာခိုလႈံရာ အသီးမ်ားေသာ ေတာထဲသို႔ ငါဝင္ၿပီ။ ၂၄ငါသည္တြင္းတူး၍ မျမည္းဘူးေသာေရကို ေသာက္ရၿပီ။ ငါ၏ေျခဘဝါးအားျဖင့္ အဲဂုတၱဳျမစ္ လက္ၾကားေရ ရွိသမွ်ကို ခန္းေျခာက္ေစၿပီဟု သင္ဆိုမိၿပီတကား။ ၂၅ငါသည္ အထက္ကဤအမႈကို စီရင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွးကာလ၌ ျပဳျပင္ေၾကာင္းကို သင္သည္မၾကားသေလာ။ ယခုမွာလည္း သင္သည္ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တို႔ကို ဖ်က္ဆီး၍၊ ေက်ာက္ပံုျဖစ္ေစေသာသူ ျဖစ္မည္အေၾကာင္း ငါစီရင္ခန္႔ထားေလၿပီ။ ၂၆ထိုေၾကာင့္ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ အားနည္းၾက၏။ မႈိင္ေတြ၍ စိတ္ပ်က္လ်က္ရွိၾက၏။ ေတာ္မ်က္ပင္တို႔သည္ စိမ္းေသာစပါးပင္ကဲ့သို႔၄င္း၊ အိမ္မိုးေပၚမွာေပါက္ေသာ မ်က္ပင္ ႏွင့္ မႀကီးမွီညွိဳးႏြမ္းေသာ စပါးပင္ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾက၏။ ၂၇သင္၏ေနထိုင္ျခင္း၊ ထြက္ဝင္ျခင္း၊ ငါ၌အမ်က္ဟုန္းျခင္းတို႔ကို ငါသိ၏။ ၂၈ငါ၌ သင္၏အမ်က္ဟုန္းျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းကို ငါၾကားရေသာေၾကာင့္၊ သင့္ကို ႏွာရႈတ္တပ္၍ ဇက္ခြံ႔ၿပီးမွ၊ သင္လာေသာလမ္းျဖင့္ ျပန္ေစမည္။

၂၉သင္မွတ္ရေသာ နိမိတ္လကၡဏာဟူမူကား၊ ယခုႏွစ္တြင္ အလိုလိုႀကီးရင့္ေသာ အသီးအႏွံကို၄င္း၊ ဒုတိယ ႏွစ္တြင္ ထိုအတူေပါက္ေသာ အရာမ်ားကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ စားရမည္။ တတိယႏွစ္တြင္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲ၍ စပါးကို ရိတ္ၾကေလာ့။ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကိုလည္းစိုက္၍ အသီးကိုစားၾကေလာ့။ ၃ဝေဘးလြတ္၍ က်န္ၾကြင္းေသာယုဒအမ်ိဳးသား တို႔သည္ တဖန္ေအာက္မွာ အျမစ္စြဲ၍ အထက္မွာ အသီးသီးၾကလိမ့္မည္။ ၃၁က်န္ၾကြင္းေသာသူတို႔သည္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔ထဲက၄င္း၊ ေဘးလြတ္ေသာသူတို႔သည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚက၄င္း ေပၚလာၾကလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ အလိုေတာ္အားႀကီး၍ ထိုအမႈကို စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

၃၂သို႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သူသည္ ဤၿမိဳ႔သို႔ မဝင္ရ။ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ ျမွားကိုမပစ္ရ။ ၿမိဳ႔ေရွ႔မွာ ဒိုင္းလႊားကိုမျပရ။ ၿမိဳ႔ျပင္မွာ ေျမရိုးကိုမဖို႔ရ။ ၃၃လာေသာလမ္းျဖင့္ ျပန္သြား ရမည္။ ဤၿမိဳ႔ထဲသို႔မဝင္ရ။ ၃၄ငါသည္ ကိုယ္မ်က္ႏွာကို၄င္း၊ ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္၏မ်က္ႏွာကို၄င္း ေထာက္၍ ဤၿမိဳ႔ကို ကယ္တင္ျခင္းငွါ ေစာင့္မမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၅ထိုညဥ့္တြင္ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထြက္၍ အာရႈရိတပ္တြင္ လူတသိန္းရွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္တို႔ကို ဒဏ္ခတ္ေလ၏။ နံနက္ေစာေစာ ထခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ အေသေကာင္ ျဖစ္ၾက၏။ ၃၆အာရႈရိရွင္ဘုရင္ သနာခရိပ္သည္လည္း ထိုအရပ္မွထြက္၍ ျပန္သြားၿပီးလွ်င္ နိေနေဝၿမိဳ႔၌ ေနေလ၏။ ၃၇ေနာက္တဖန္ သူသည္မိမိဘုရား နိသရုတ္၏ ဗိမာန္၌ကိုးကြယ္စဥ္တြင္၊ သားေတာ္အာျဒေမၼလက္ႏွင့္ ရွေရဇာသည္ ခမည္းေတာ္ကို ထားႏွင့္သတ္ၿပီးလွ်င္၊ အာရမနိျပည္သို႔ ေျပးၾက၏။ သားေတာ္ဧသရဟဒၵဳန္သည္ လည္း ခမည္းေတာ္ အရာ၌ နန္းထိုင္၏။