၄ရာ အခန္းၾကီး(၂၀)


၁ထိုကာလအခါ ေဟဇကိမင္းသည္ ေသနာစြဲသျဖင့္၊ အာမုတ္သား ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္ လာ၍ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကိုယ္အိမ္အမႈကိုစီရင္ေလာ့။ သင္သည္ အသက္မရွင္ ေသရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ ကို ျပန္ေလ၏။ ၂-၃ေဟဇကိမင္းသည္လည္း ထရံသို႔မ်က္ႏွာလွည့္၍၊ အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ သစၥာေစာင့္လ်က္၊ စံုလင္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္က်င့္၍ ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္အတိုင္း ျပဳေၾကာင္းကို ေအာက္ေမ့ေတာ္ မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု အလြန္ငိုေၾကြးလ်က္ ထာဝရဘုရားကို ဆုေတာင္းေလ၏။ ၄ေဟရွာယသည္ နန္းေတာ္အလယ္ တန္းတိုင္သို႔မေရာက္မွီ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရာက္၍၊ ၅သင္သည္ ငါ့လူတို႔၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟဇကိမင္းထံသို႔ တဖန္သြားၿပီးလွ်င္၊ သင့္အဘဒါဝိဒ္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၏ပဌနာစကားကို ငါၾကားၿပီ။ သင္၏မ်က္ရည္ကိုလည္း ငါျမင္ၿပီ။ သင္၏အနာကိုလည္း ငါေပ်ာက္ေစသျဖင့္၊ သင္သည္ သံုးရက္လြန္လွ်င္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ တက္ရလိမ့္မည္။ ၆သင့္အသက္၌ တဆယ္ငါးႏွစ္ကို ငါဆက္၍ေပးမည္။ သင္ႏွင့္ ဤၿမိဳ႔ကို အာရႈရိရွင္ဘုရင္လက္မွ ငါကယ္လႊတ္မည္။ ငါ့မ်က္ႏွာကို၄င္း၊ ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္၏မ်က္ႏွာကို၄င္း ေထာက္၍ ဤၿမိဳ႔ကို ကြယ္ကာေစာင့္မမည္အရာကို ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇ေဟရွာယကလည္း၊ သေဘၤာသဖန္းသီး အလံုးအေထြးကို ယူခဲ့ေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း ယူခဲ့၍ အနာကိုအံုၿပီးမွ မင္းႀကီးသက္သာေလ၏။

၈ေဟဇကိမင္းကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အနာကိုေပ်ာက္ေစ၍ သံုးရက္လြန္လွ်င္ ငါသည္ ဗိမာန္ေတာ္ သို႔ တက္လိမ့္မည္ဟုဆိုေသာ္ အဘယ္လကၡဏာသက္ေသ ရွိသနည္းဟုေမးလွ်င္၊ ၉ေဟရွာယက၊ ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူမည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အား ေပးေတာ္မူေသာ လကၡဏာသက္ေသ ဟူမူကား၊ အရိပ္သည္ ဆယ္ခ်က္တိုးရမည္ေလာ။ ဆယ္ခ်က္ဆုတ္ရမည္ေလာဟု ေမးေသာ္၊ ၁ဝေဟဇကိက၊ အရိပ္သည္ ဆယ္ခ်က္တိုးလြယ္၏။ ထိုသို႔အလိုမရွိ။ ဆယ္ခ်က္ဆုတ္ပါေစဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၁ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္ လည္း၊ ထာဝရဘုရားအား ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ အာခတ္၏ေန႔တိုင္း နာရီေပၚမွာ ဆယ္ခ်က္ေရြ႔ၿပီးေသာအရိပ္ကို ဆယ္ခ်က္ျပန္ေစေတာ္မူ၏။

၁၂ထိုကာလအခါ ဗလဒန္သား ဗာဗုလုန္မင္းႀကီး ေမေရာဒဗာလဒန္သည္၊ ေဟဇကိမင္းနာ၍ အနာေပ်ာက္ သည္ကို ၾကားေသာေၾကာင့္၊ ေမတၱာစာႏွင့္ လက္ေဆာင္ပါလ်က္ တမန္တို႔ကို ေစလႊတ္ေလ၏။ ၁၃ေဟဇကိမင္းသည္ သူတို႔ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္၍ ေရႊတိုက္မွစေသာ ေရႊ၊ ေငြ၊ နံ႔သာမ်ိဳး၊ အဘိုးထိုက္ေသာ န႔ံသာဆီ၊ လက္နက္တိုက္ႏွင့္ ဘ႑ာေတာ္အလံုးစံုတို႔ကို ျပေလ၏။ နန္းေတာ္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္၌ မျပေသာအရာ တစံုတခုမွ်မရွိ။

၁၄ထိုအခါ ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္ ေဟဇကိမင္းႀကီးထံေတာ္သို႔ သြား၍၊ ထိုလူတို႔သည္ အဘယ္သို႔ ေျပာၾကပါသနည္း။ အဘယ္ျပည္မွ အထံေတာ္သို႔ လာၾကပါသနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေဟဇိမင္းက၊ ေဝးေသာ အရပ္ ဗာဗုလုန္ျပည္မွ ေရာက္လာၾကသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၅နန္းေတာ္၌ အဘယ္အရာကို ျမင္ၾကၿပီနည္းဟုေမး ျပန္လွ်င္၊ ေဟဇကိမင္းက၊ နန္းေတာ္၌ရွိသမွ်ကို ျမင္ရၾကၿပီ။ ဘ႑ာေတာ္တြင္ ငါမျပေသာအရာ တစံုတခုမွ်မရွိဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၆ထိုအခါ ေဟရွာယက၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ ေလာ့။ ၁၇နန္းေတာ္၌ရွိသမွ်ကို၄င္း၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ ဆည္းဖူးသမွ်ကို၄င္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူသြား ရေသာကာလသည္ ေရာက္လိမ့္မည္။ တစံုတခုမွ် မက်န္ၾကြင္းရဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈သင္ႏွင့္ႏႊယ္၍ ရေသာ သင္၏သားေျမးတို႔ကိုလည္း ယူသြား၍၊ သူတို႔သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏ နန္းေတာ္၌ လူပ်ိဳေတာ္လုပ္ရၾက လိမ့္မည္ဟု ေဟဇကိမင္းအား ေျပာဆိုေလ၏။ ၁၉ေဟဇကိမင္းကလည္း၊ သင္ျပန္ရေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ေကာင္းပါ၏ ဟူ၍၄င္း၊ အကယ္၍ ငါ့လက္ထက္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ သစၥာေစာင့္ျခင္းရွိလွ်င္ ေကာင္းပါသည္ မဟုတ္ေလာဟူ၍၄င္း၊ ေဟရွာယအားဆိုေလ၏။

၂ဝေဟဇကိျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔ႏွင့္ တန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ ေရကန္ႏွင့္ေရျပြန္ကိုလုပ္၍ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ ေရကိုေဆာင္ျခင္း အရာတို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂၁ေဟဇကိသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍ သားေတာ္မနာေရွသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။