၄ရာ အခန္းၾကီး(၂၁)


၁မနာေရွသည္ အသက္တဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ငါးဆယ္ငါးႏွစ္စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ဟဇၨိဗအမည္ရွိ၏။ ၂ထိုမင္းသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားေရွ႔မွာ ထာဝရဘုရား ႏွင္ထုတ္ေတာ္ မူေသာ တပါးအမ်ိဳးသား ရြံရွာဘြယ္ထံုးစံအတိုင္း ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၃ခမည္းေတာ္ ေဟဇကိဖ်က္ဆီး ေသာ ကုန္းတို႔ကိုျပဳျပင္၍၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ အာဟပ္ျပဳသကဲ့သို႔ ဗာလအဘို႔ ယဇ္ပလႅင္တို႔ကိုတည္၏။ အာရွရ ပင္ကိုလည္း ျပဳစု၏။ မိုဃ္းေကာင္းကင္တန္ဆာမ်ားကိုလည္း ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္၏။ ၄ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ငါ့နာမကိုငါ တည္ေစမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာၿမိဳ႔၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ယဇ္ပလႅင္တည္းဟူေသာ၊ ၅ဗိမာန္ေတာ္တန္တိုင္း ႏွစ္ရပ္တြင္ မိုဃ္းေကာင္းကင္တန္ဆာ မ်ားအဘို႔ ယဇ္ပလႅင္တို႔ကိုတည္၏။ ၆မိမိသားကိုမီးျဖင့္ပူေဇာ္၏။ ကာလေဗ ဒင္ကိုၾကည့္တတ္၏။ ျပဳစားေသာအတတ္ကို သံုးေဆာင္၍ စုန္းႏွင့္နတ္ဝင္တို႔ကိုလည္း အခြင့္ေပး၏။ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ ေရွ႔ေတာ္၌မ်ားစြာေသာ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၇ဤဗိမာန္၌၄င္း၊ ဣသေရလခရိုင္မ်ားတို႔ တြင္ ငါေရြးေကာက္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌၄င္း၊ ငါ့နာမကိုအစဥ္အၿမဲ ငါတည္ေစမည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္ ႏွင့္သားေတာ္ ေရွလမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူရာ၌၊ ရည္ေဆာင္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ မိမိျပဳစုေသာ အာရွရပင္ႏွင့္ တူေအာင္ လုပ္ေသာရုပ္တုကို တင္ထား၏။ ၈ငါမွာထားသမွ်အတိုင္း ငါ့ကြၽန္ေမာေရွမွာထား သမွ်ေသာတရားအတိုင္း ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ က်င့္ျခင္းငွါ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ သူတို႔ဘိုးေဘးတို႔အား ငါေပးေသာျပည္မွ သူတို႔ကို ေနာက္တဖန္ ငါမေရြ႔မေျပာင္းေစဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ၉သူတို႔သည္နားမေထာင္။ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ ေရွ႔မွာ ထာဝရဘုရား ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေသာ လူမ်ိဳးတို႔ျပဳသည္ထက္သာ၍ ဒုရိုက္ကိုျပဳေစျခင္းငွါ မနာေရွသည္ ေသြးေဆာင္ေလ၏။

၁ဝထိုေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ပေရာဖက္တို႔ျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၁ယုဒရွင္ဘုရင္ မနာေရွ သည္ သူေရွ႔မွာ ျဖစ္ဘူးေသာ အာေမာရိလူတို႔ ျပဳသမွ်ထက္သာ၍ ရြံရွာဘြယ္ေသာ ဤဒုစရိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္ ၄င္း၊ မိမိရုပ္တုဆင္းတုအားျဖင့္ ယုဒအမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၁၂ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သိတင္းၾကားေသာသူတိုင္း နားႏွစ္ဘက္ခါးေစျခင္းငွါ ငါသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ယုဒျပည္၌ ေဘးေရာက္ေစမည္။ ၁၃ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အေပၚမွာ ရွမာရိမ်ဥ္းႀကိဳးႏွင္ အာဟပ္အမ်ိဳး၏ ခ်ိန္ႀကိဳးကို ငါတန္း ခ်မည္။ ပုကန္ကိုသုတ္၍ သုတ္ၿပီးမွေမွာက္ထားသကဲ့သို႔ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ငါျပဳမည္။ ၁၄က်န္ၾကြင္းေသာ ငါ့အေမြ လူတို႔ကို ငါစြန္႔၍ ရန္သူလက္သို႔ အပ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ရန္သူအေပါင္းတို႔၏ လုယက္ႏွိပ္စက္ရာ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား ဘိုးေဘးတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္ကထြက္ေသာ ေန႔မွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အစဥ္အဆက္တို႔သည္ ငါ့ေရွ႔မွာ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ငါ့အမ်က္ကိုႏႈိးေဆာ္ၾကၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၆မနာေရွသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ယုဒအမ်ိဳးကိုျပစ္မွားေစေသာ အျပစ္မွတပါး အျပစ္မရွိေသာ သူအမ်ားတို႔ကိုသတ္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တဘက္မွ တဘက္တိုင္ေအာင္ သူတို႔အေသြးႏွင့္ ျပည့္ေစ ျခင္းငွါျပဳ၏။ ၁၇မနာေရွျပဳမူေသာ အမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ျပစ္မွားေသာအျပစ္တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၁၈မနာေရွသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍ ၾသဇဥယ်ာဥ္တည္းဟူေသာ မိမိအိမ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥယ်ာဥ္၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္အာမုန္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။

၁၉အာမုန္သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ႏွစ္ႏွစ္စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား ယုပBါၿမိဳ႔သူ ဟာရုပ္သမီး ေမရႈလမက္အမည္ရွိ၏။ ၂ဝထိုမင္းသည္ ခမည္းေတာ္မနာေရွျပဳသကဲ့သို႔ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၂၁ခမည္းေတာ္လိုက္သမွ်ေသာ လမ္းသို႔လိုက္၏။ ခမည္းေတာ္ ဝတ္ျပဳေသာ ရုပ္တုဆင္းတု တို႔ကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္၏။ ၂၂ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုစြန္႔၍ ထာဝရဘုရား၏လမ္းေတာ္ကို လႊဲေရွာင္၏။ ၂၃မိမိကြၽန္တို႔သည္ သင္းဖြဲ႔၍ ရွင္ဘုရင္ကိုနန္းေတာ္၌ လုပ္ႀကံၾက၏။ ၂၄အာမုန္မင္းႀကီးတဘက္၌ သင္ဖြဲ႔ ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ကြပ္မ်က္၍ သားေတာ္ေယာရွိကို ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းတင္ ၾက၏။ ၂၅အာမုန္ျပဳမူေသာ အမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂၆ၾသဇဥယ်ာဥ္ တြင္ မိမိသခ်ႋဳင္းတြင္း၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံ၍၊ သားေတာ္ေယာရွိသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။