၄ရာ အခန္းၾကီး(၂၂)


၁ေယာရွိသည္ အသက္ရွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သံုးဆယ္တႏွစ္စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ေဗာဇကတ္ၿမိဳ႔သား အဒါယ၏ သမီးေယဒိဒ အမည္ရွိ၏။ ၂ထုိမင္းသည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကို ျပဳ၍ လက်္ာဘက္ လက္ဝဲဘက္သို႔မလဲႊ၊ အဘဒါဝိဒ္လုိက္မွ်ေသာ လမ္းသို႔လုိက္ေလ၏။

၃ေယာရွိမင္းႀကီးနန္းစံ ဆယ္ရွစ္ႏွစ္တြင္၊ ေမရႈလံသားျဖစ္ေသာ အာဇလိ၏သား စာေရးေတာ္ရွာဖန္ကို ေခၚ၍ သင္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ဟိလခိထံသုိ႔သြားေလာ့။ ၄ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ေဆာင္ခဲ့၍ လူမ်ားလက္မွ တံခါးေစာင့္ခံယူ ေသာ ေငြကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းေရတြက္သျဖင့္၊ ၅ဗိမာန္ေတာ္အုပ္၊ အမႈေတာ္ေစာင့္တို႔၌အပ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္ၿပိဳပ်က္ ရာကို ျပဳျပင္ျခင္းငွါ လုပ္ေဆာင္ေသာသူ၊ ၆လယ္သမားႏွင့္ ပန္းရန္သမားလုပ္သည္အတြက္၊ ဗိမာန္ေတာ္ျပဳျပင္စရာ ေက်ာက္ႏွင့္၊ သစ္သားကုိ ဝယ္သည္အတြက္ ေဝေပးရမည္အေၾကာင္း၊ မွာထား၍ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၇သို႔ရာတြင္ ထုိေငြကိုလက္ခံေသာသူတုိ႔သည္ သစၥာေစာင့္ေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ စာရင္းမေပးရၾက။

၈ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ဟိလခိကလည္း၊ ပညတၱိက်မ္းစာေစာင္ကို ဗိမာန္ေတာ္၌ ငါေတြ႔ၿပီဟု စာေရးေတာ္ ရွာဖန္အားဆုိလ်က္၊ က်မ္းစာကိုအပ္၍ စာေရးေတာ္ဘတ္၏။ ၉တဖန္ စာေရးေတာ္ ရွာဖန္သည္ ရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔ သြား၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ ေတြ႔ေသာ ေငြကိုမႈတ္ၿပီးမွ ဗိမာန္ေတာ္အုပ္၊ အမႈေတာ္ေစာင့္တို႔၌ အပ္ပါၿပီ ဟူ၍၄င္း၊ ၁ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဟိလခသည္ ကြၽန္ေတာ္၌ စာေစာင္ကုိ အပ္ပါၿပီဟူ၍၄င္း ၾကားေလ်ာက္လ်က္၊ ရွင္ဘုရင္ ေရွ႔ေတာ္၌ ဘတ္ရြတ္ေလ၏။ ၁၁ရွင္ဘုရင္သည္ ပညတၱိက်မး္စကားကိုၾကားလွ်င္၊ မိမိအဝတ္ကိုဆုတ္၍၊ ၁၂ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ ဟိလခိ၊ ရွာဖန္သား အဟိကံ၊ မိကၡာသား အာခေဗာ္၊ စာေရးေတာ္ ရွာဖန္၊ မိမိကြၽန္အသဟိကုိေခၚ၍၊ ၁၃ယခုေတြ႔ ေသာက်မ္းစကားေၾကာင့္ ငါအတြက္၊ လူမ်ားအတြက္၊ ယုဒအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔အတြက္၊ ထာဝရဘုရား၌ ေမးေလွ်ာက္ၾကပါ။ ငါတို႔အဘုိ႔ ဤက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်ေသာ စကားတို႔ကုိ ဘုိးေဘးတို႔သည္ နားမေထာင္မက်င့္ ဘဲေနေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၌ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၄ထုိကာလတြင္၊ ဟရဟတ္သားျဖစ္ေသာ တိကဝ၏သား၊ အခ်ဳပ္ဝန္ရွလႅဳံ၏မယား၊ ပေရာဖက္မ ဟုလဒသည္ ေယရုရွလင္ျပင္ၿမိဳ႔၌ ေနသည္ျဖစ္၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ယိလခိ၊ အဟိကံ၊ အာခေဗာ္၊ ရွာဖန္၊ အသဟိတို႔သည္ ထုိမိန္းမ ထံသုိ႔သြား၍ ေျပာဆုိၾက၏။ ၁၅မိန္းမကလည္း၊ ငါ့ထံသို႔ ေစလႊတ္ေသာသူထံသို႔ သင္တို႔ျပန္၍ ဆင့္ဆုိရေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ဟူမူကား၊ ၁၆ယုဒရွင္ဘုရင္ ဘတ္ေသာက်မ္းစကား လာသမွ်အတုိင္း ငါသည္ဤအရပ္၌၄င္း၊ ဤအရပ္သားတို႔၌၄င္း၊ ေဘးေရာက္ေစမည္။ ၁၇အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ငါ့ကိုစြန္႔ ၾကၿပီ။ မိမိလုပ္ေသာအရာတို႔ျဖင့္ ငါ့အမ်က္ကိုႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ေရွ႔မွာ နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရႈိ႔ၾကၿပီ။ ထုိေၾကာင့္ ဤအရပ္၌ ငါ့အမ်က္မီးသည္ မၿငိမ္းဘဲေလာင္ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈ထာဝရဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ကုိေစလႊတ္ေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္ၾကားေသာ က်မ္းစကားကုိ ရည္ေဆာင္၍၊ ဣသေရလဘုရား၏ အမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ထုိရွင္ဘုရင္အား တဖန္ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္ကား။ ၁၉ဤအရပ္သားတို႔သည္ ဖ်က္ဆီးရာႏွင့္ က်ိန္ဆဲရာ ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္ဟု ဤအရပ္ကို၄င္း၊ ဤအရပ္သားတို႔ကုိ၄င္း ငါျခိမ္းေျခာက္ေသာစကားကို သင္သည္ၾကားေသာအခါ၊ ႏူးညံ့ေသာစိတ္ ရွိ၍၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ကိုယ္ကုိႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ကိုယ္အဝတ္ကိုဆုတ္ျခင္း၊ ငါ့ေရွ႔ငိုေၾကြးျခင္းကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ သင့္စကားကုိငါနားေထာင္၏။ ၂ဝငါသည္သင့္ကို ဘုိးေဘးစုေဝးရာသို႔ ပို႔ေဆာင္၍၊ သင္သည္ၿငိမ္ဝပ္စြာ သခ်ႋဳင္းသို႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္။ ဤအရပ္၌ ငါေရာက္ေစအပ္ေသာ ေဘးကို သင့္ကိုတိုင္မေတြ႔မျမင္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆုိသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္အားျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။