၄ရာ အခန္းၾကီး(၂၃)


၁ထုိအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား အသက္ႀကီးသူအေပါင္းတို႔ကိုေခၚ၍၊ ၂ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ပေရာဖက္၊ လူအႀကီးအငယ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ တတ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ေတြ႔ေသာ ပဋိိညာဥ္က်မ္းစာရွိသမွ်ကို သူတို႔ေရွ႔မွာ ဘတ္ေတာ္မူ၏။ ၃ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရား ကုိဆည္းကပ္ပါမည္။ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္ ပညတ္တရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။ ဤက်မ္းစာ၌ပါေသာ ပဋိိညာဥ္စကားအတုိင္း က်င့္ပါမည္ဟု တိုင္နားမွာရပ္၍ အဓိ႒ာန္ျပဳ၏။ လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ထုိအဓိ႒ာန္ကို ဝန္ခံၾက၏။ ၄ေနာက္တဖန္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ဟိလခိ၊ ဒုတိယယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားႏွင့္တံခါးေစာင့္မ်ားတို႔သည္ ဗာလဘုရား၊ အာရွရပင္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္တန္ဆာအဘုိ႔ လုပ္သမွ်ေသာ အသံုးအေဆာင္တို႔ကို ဗိမာန္ေတာ္ထဲက ထုတ္မည္အေၾကာင္း ရွင္ဘုရင္စီရင္သျဖင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ျပင္၊ ေကျဒဳန္ေတာ၌ မီးရႈိ႔၍ ျပာကုိ ေဗသလၿမိဳ႔သုိ႔ ေဆာင္သြားၾက၏။ ၅ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပတ္လည္ အစရွိေသာ ယုဒၿမိဳ႔ရြာ၌ ျမင့္ေသာအရပ္တို႔အေပၚမွာ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ေစျခင္းငွါ၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ခန္႔ထားေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကုိ၄င္း၊ ဗာလဘုရား၊ ေနလရာသီေစာင့္အစရွိေသာ မိုဃ္းေကာင္းကင္တန္ဆာတို႔အား နံ႔သာေပါင္ကုိမီးရႈိ႔ေသာ သူတို႔ကုိ၄င္း၊ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူ၏။ ၆အာရွရပင္ ကုိလည္း၊ ဗိမာန္ေတာ္ထဲက ထုတ္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ျပင္၊ ေကျဒဳန္ေခ်ာင္းသို႔ ယူသြားသျဖင့္၊ ထုိေခ်ာင္းနားမွာ မီးရႈိ႔ၿပီး လွ်င္၊ ညက္ညက္ေခ်၍၊ အမႈန္႔ကိုဆင္းရဲသား သခ်ႋဳင္းေပၚမွာ ျဖန္႔ျဖဴးေတာ္မူ၏။ ၇မိန္းမတို႔သည္ အာရွရပင္အဘုိ႔ ကုလားကာကုိ ရက္ရာအရပ္ ဗိမာန္ေတာ္နားမွာ ေယာက်ာ္းအလုိသို႔လုိက္တတ္ေသာ မိန္းမလွ်ာတို႔ေနရာ အိမ္မ်ားကုိလည္း ဖ်က္ေတာ္မူ၏။ ၈ယဇ္ပုေရာဟိတ္အေပၚတို႔ကုိ ယုဒၿမိဳ႔ရြာတို႔မွ ေခၚခဲ့၍၊ သူတို႔သည္ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ရာျမင့္ေသာအရပ္မ်ားကုိ ေဂဗၿမိဳ႔မွစ၍ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ညစ္ညဴးေစေတာ္မူ၏။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ဝင္ ေယာရႈ၏တံခါးဝ လက္ဝဲဘက္နားမွာတည္ေသာ ၿမိဳ႔တံခါး၏ ကုန္းတို႔ကိုလည္း ၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူ၏။ ၉ျမင့္ေသာအရပ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ဗိမာန္ေတာ္ ယဇ္ပလႅင္နားသို႔မခ်ဥ္းရဘဲ၊ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ႏွင့္၊ တေဆးမဲ့မုန္႔ကိုစားရေသာ အခြင့္သာရွိၾက၏။ ၁ဝအဘယ္သုိ႔မွ် မိမိသားသမီးကုိ ေမာလုတ္ဘုရားအား မီးျဖင့္မပူေဇာ္ ႏုိင္မည္အေၾကာင္း ဟိႏၷံဳသား၏ ခ်ဳိင့္၌ရွိေသာ ေတာဖက္အရပ္ကုိလည္း ညစ္ညဴးေစေတာ္မူ၏။ ၁၁ယုဒရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ေနကိုပူေဇာ္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္ဝင္းျပင္အရာရွိ နာသေမၼလက္အိမ္နား၊ ဝင္းေတာ္တံခါးဝ၌ထားေသာျမင္းတို႔ကို လည္းပယ္ရွား၍ ေနရထားတို႔လည္း မီးရႈိ႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ယုဒရွင္ဘုရင္တို႔ သည္ အာဟပ္မင္းတိုက္ေတာ္ အထက္ဆင့္ အေပၚမွာတည္ထားေသာယဇ္ပလႅင္တို႔ႏွင့္ မနာေရွမင္းသည္ ဗိမာန္ေတာ္တန္တုိင္းႏွစ္ရပ္တြင္ တည္ထားေသာ ပလႅင္တို႔ကုိ ရွင္ဘုရင္ၿဖိဳခ်ေခ်ဖ်က္၍ အမႈန္႔ကို ေကျဒဳန္ေခ်ာင္းထဲသို႔ ပစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၃ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေရွာလမုန္ သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းေတာင္လက်္ာဘက္၌ ရြံရွာဘြယ္ေသာ ဇိဒုန္ဘုရားအာရွတရက္၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာ ေမာဘဘုရား ေခမုရွ၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမၼဳန္ဘုရားမိလကံုအဘုိ႔တည္ေသာကုန္းတို႔ကုိလည္း ရွင္ဘုရင္ညစ္ညဴးေစ ေတာ္မူ၏။ ၁၄ရုပ္တုဆင္းတုတို႔ကိုခ်ဳိးဖဲ့၍ အာရွရပင္တုိ႔ကုိ ခုတ္လွဲၿပီးမွ သူတို႔တည္ရာအရပ္မ်ားကုိ လူေသအရုိးတို႔ ႏွင့္ ျပည့္ေစေတာ္မူ၏။ ၁၅ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ျပစ္မွားေစေသာ ေနဗတ္၏သား ေယေရာေဗာင္သည္၊ ေဗသလၿမိဳ႔၌ တည္ေသာကုန္းႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ကိုလည္း ၿဖိဳခ်၍ မီးရႈိ႔ၿပီးမွ ညက္ညက္ေခ်ေတာ္မူ၏။ အာရွရပင္ကိုလည္း မီးရႈိ႔ေတာ္ မူ၏။ ၁၆ေယာရွိမင္းသည္ လွည့္လည္၍ ၾကည့္ရႈလ်က္၊ ထုိေတာင္ေပၚမွာရွိေသာ သခ်ႋဳင္းကိုျမင္ေသာအခါ၊ လူကိုေစလႊတ္၍ ထုိသခ်ႋဳင္းထဲက လူေသအရုိးတို႔ကို ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိအမႈကို အထက္ကေဘာ္ျပေသာ ဘုရားသခင္၏ လူဆင့္ဆုိေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္အတုိင္း၊ အရုိးတို႔ကုိ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔၍ညစ္ညဴးေစေတာ္မူ၏။ ၁၇ေယာရွိမင္းကလည္း၊ ငါျမင္ေသာထုိမွတ္ေက်ာက္ကား၊ အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၿမိဳ႔သားတို႔က၊ ကိုယ္ေတာ္ သည္ ေဗသလယဇ္ပလႅင္၌ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈကို ယုဒျပည္မွလာ၍ ေဘာ္ျပေသာဘုရားသခင္၏ လူသခ်ႋဳင္းျဖစ္ပါ သည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၁၈ရွင္ဘုရင္က၊ ရွိေစေလာ့။ ထုိသူ၏အရုိးတို႔ကုိ အဘယ္သူမွ်မေရႊ႔ေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူသည္အတုိင္း သူ၏ရုိးတို႔ႏွင့္ ရွမာရိၿမိဳ႔မွလာေသာ ပုေရာဖက္အရုိးတို႔ကို ရွိေစၾက၏။ ၁၉ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔သည္ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ၊ ရွမာရိၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ျမင့္ေသာအရပ္ေပၚမွာ တည္လုပ္ေသာအိမ္ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း၊ ေယာရွိမင္းသည္ ပယ္ရွား၍၊ ေဗသလၿမိဳ႔၌ ျပဳသမွ်အတိုင္း၊ ျပဳေတာ္မူ၏။ ၂ဝျမင့္ေသာအရပ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္အေပါင္းတို႔ကုိလည္း ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ကြပ္မ်က္၍ လူေသအရုိးတို႔ကုိ မီးရႈိ႔ၿပီးမွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ျပန္ေတာ္မူ ၏။

၂၁တဖန္ ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ဤပဋိိညာဥ္က်မ္းစာ၌လာသည္အတုိင္း၊ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားအား ပသခါပဲြကိုေဆာင္ၾကေလာ့ဟု လူအေပါင္းတို႔ကုိမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂အကယ္၍ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ အုပ္စုိးေသာ တရားသူႀကီးလက္ထက္မွစ၍၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ယုဒရွင္ဘုရင္ကာလပတ္လံုး ထုိသုိ႔ေသာ ပသခါပြဲကို တခါမွ် မေဆာင္ၾက။ ၂၃ေယာရွိမင္းႀကီးနန္းစံဆယ္ရွစ္တြင္ ထုိပဲြကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ထာဝရဘုရားအားေဆာင္ၾကသတည္း။

၂၄ထုိမွတပါး၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဟိလခိေတြ႔ေသာ က်မ္းစာ၌ပါေသာ စကားအတုိင္း က်င့္လုိေသာ ငွါ၊ ေယာရွိမင္းသည္ စုန္း၊ နတ္ဝင္၊ ေတရပ္ ရုပ္တုမွစ၍ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားကုိ၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ယုဒျပည္လံုးတြင္ ရြံရွာဘြယ္ေသာအရာ ေတြ႔သမွ်တို႔ကုိ၄င္း သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူ၏။ ၂၅ေမာေရွတရား၌ ပါသမွ်ကိုက်င့္သျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့အစြမ္းသတၱိရွိသမွ်ႏွင့္ ထာဝရဘုရား အထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲ၍ ေယာရွိမင္းႏွင့္တူေသာ ရွင္ဘုရင္ တေယာက္မွ် မျဖစ္စဖူး။ ေနာင္ကာလ၌လည္း မေပၚမရွိ။ ၂၆သို႔ရာတြင္ မနာေရွသည္ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကုိ ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ၊ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ရွိသမွ်တို႔ေၾကာင့္၊ ယုဒအမ်ဳိး၌ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ စိတ္ေတာ္မေျပ။ ၂၇ဣသေရလမ်ိဳးကို ငါ့မ်က္ေမွာက္မွ ပယ္ရွားသကဲ့သို႔ ယုဒအမ်ိဳးကိုလည္း ငါပယ္ရွားမည္။ ငါေရြးခ်ယ္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို၄င္း၊ အၾကင္ဗိမာန္၌ ငါ့နာမကို ငါတည္ေစမည္ဟု ငါဆိုေသာဗိမာန္ကို၄င္း၊ ငါစြန္႔ပစ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈ေယာရွိျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂၉ထိုမင္းလက္ ထက္၌ အဲဂုတၱဳဖာေရာဘုရင္ ေနေခါသည္ ဥဖရတ္ျမစ္တိုင္ေအာင္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ကို စစ္ခ်ီ၍၊ ေယာရွိမင္းႀကီးသည္ ဆီးတားျခင္းငွါ ထြက္ရာတြင္၊ ေမဂိေဒၵါၿမိဳ႔မွာ မင္းခ်င္းေတြ႔ေသာအခါ၊ ေယာရွိမင္းသည္ အသက္ဆံုးေလ၏။ ၃ဝကြၽန္တို႔သည္ ရထားေပၚမွာတင္ၿပီးလွ်င္၊ မင္းႀကီးေသစဥ္တြင္ ေမဂိေဒၵါၿမိဳ႔မွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြား၍ သခ်ႋဳင္းေတာ္၌ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ေယာရွိသားေယာခတ္ကို ယူ၍ ဘိသိက္ေပးလ်က္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းတင္ၾက၏။

၃၁ေယာခတ္သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္သံုးႏွစ္ရွိေသာ္၊ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သံုးလစိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ လိဗနၿမိဳ႔သား ေယရမိ၏သမီးဟာမုတာလ အမည္ရွိ၏။ ၃၂ထိုမင္းသည္ ဘိုးေဘးျပဳသမွ်အတိုင္း ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၃၃ဖာေရာေနေခါသည္ ထိုမင္းကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ မင္းမျပဳေစျခင္းငွါ ဟာမတ္ျပည္၊ ရိဗလၿမိဳ႔မွာ အက်ဥ္းထား၍၊ ယုဒျပည္၌ ေငြအခြက္တေထာင္ႏွင့္ ေရႊအခြက္တဆယ္ကို အခြန္ေတာင္း ေလ၏။ ၃၄ဖာေရာေနေခါသည္လည္း၊ ေယာရွိသားဧလ်ာကိမ္ကို ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းတင္၍ ေယာယကိမ္အမည္ သစ္ကို ေပး၏။ ေယာခတ္ကို အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ယူသြား၍ ထိုျပည္၌ ေယာခတ္သည္ေသ၏။ ၃၅ေယာယကိမ္သည္လည္း ဖာေရာဘုရင္အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ တျပည္လံုးတြင္ ေရႊေငြခြဲ၍ ဖာေရာဘုရင္အား အခြန္ဆက္ရ၏။ ျပည္သူျပည္သား အသီးအသီးတို႔ကို ေရႊေငြခြဲသည္အတိုင္း၊ က်ပ္တည္းစြာေတာင္း၍ ဖါေရာေနေခါအား ဆက္ေလ၏။ ၃၆ေယာယကိမ္ သည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တဆယ္တႏွစ္စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္က၊ ရုမၿမိဳ႔ သား ေပဒဲယ၏သမီး ေဇဗုဒအမည္ရွိ၏။ ၃၇ထိုမင္းသည္ ဘိုးေဘးျပဳသမွ်အတိုင္း ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကုိ ျပဳ၏။