၄ရာ အခန္းၾကီး(၂၄)


၁ေယာယကိမ္မင္းလက္ထက္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ခ်ီလာ၍၊ ေယာယကိမ္သည္ သံုးႏွစ္ ကြၽန္ခံၿပီးမွတဖန္ လွန္ျပန္၍ ပုန္ကန္ေလ၏။ ၂ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ပေရာဖက္တို႔ျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကား ေတာ္အတို္င္း၊ ယုဒျပည္ကို ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ၊ ခါလဒဲတပ္သား၊ ရႈရိတပ္သား၊ ေမာဘတပ္သား၊ အမၼဳန္တပ္သား တို႔ကို စစ္ခ်ီေစေတာ္မူ၏။ ၃-၄မနာေရွမင္းျပဳမိသမွ်ေသာအျပစ္၊ အေသမခံထိုက္ေသာ သူတို႔ကိုသတ္၍ သူတို႔အေသြးႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ျပည့္ေစေသာအျပစ္မ်ားကို ထာဝရဘုရားသည္ လႊတ္ေတာ္မမူ။ ယုဒအမ်ိဳးကို မ်က္ေမွာက္ ေတာ္မွ ပယ္ရွားလိုေသာငွါ စီရင္ေတာ္မူသည္အတိုင္းသာ ထိုအမႈေရာက္သတည္း။ ၅ေယာယကိမ္ျပဳမူေသာ အမႈ အရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၆ေယာယကိမ္သည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ သားေတာ္ေယေခါနိသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။ ၇အဲဂုတၱဳျမစ္မွစ၍ ဥဖရတ္ျမစ္တိုင္ေအာင္ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ ပိုင္သမွ်ေသာေျမကို ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ယူေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္တဖန္ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္သည္ မိမိျပည္မွမခ်ီ မထြက္ရ။

၈ေယေခါနိသည္ အသက္ဆယ္ရွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သံုးလစိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား ဧလနာသန္၏ သမီးနဟုတၱအမည္ရွိ၏။ ၉ထိုမင္းသည္ ခမည္းေတာ္ျပဳသမွ် အတိုင္း ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။

၁ဝထိုကာလ၌ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ၏ ကြၽန္တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔စစ္ခ်ီ၍ ဝိုင္းထားၾက၏။ ၁၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ကိုယ္တိုင္ေရာက္၍၊ သူ၏ကြၽန္တို႔သည္ ၿမိဳ႔ကိုဝိုင္းထားၾကေသာအခါ၊ ၁၂ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယေခါနိသည္ မယ္ေတာ္မွစေသာ ကြၽန္၊ မွဴးမတ္၊ အရာရွိတို႔ႏွင့္တကြ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ ထြက္၍ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ နန္းစံရွစ္ႏွစ္တြင္ ယုဒရွင္ဘုရင္ကိုရ၏။ ၁၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူဘူးသည္ အတိုင္း ဗိမာန္ေတာ္ဘ႑ာႏွင့္ နန္းေတာ္ဘ႑ာရွိသမွ်ကို သိမ္းသြား၍၊ ဗိမာန္ေတာ္အဘို႔ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ လုပ္ေသာ ေရႊတန္ဆာအလံုးစံု တို႔ကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ေလ၏။ ၁၄ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား မွဴးမတ္၊ ခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲ တေသာင္း၊ အထူးထူးအျပားျပားေသာ ဆရာသမားအေပါင္းတို႔ကို သိမ္းသြား၍၊ သာမညဆင္းရဲသားမွ တပါး အဘယ္သူမွ် မက်န္ၾကြင္းရ။ ၁၅ေယေခါနိႏွင့္ မယ္ေတာ္အစရွိေသာ မိဖုရားမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ အားႀကီးေသာျပည္သူ မ်ားအေပါင္း၊ ၁၆စစ္တိုက္ျခင္းငွါ တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာသူ ရွိသမွ်၊ ခြန္အားႀကီးေသာသူ ခုနစ္ေထာင္၊ အထူးထူးအျပားျပား ေသာ ဆရာသမားတေထာင္တို႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို လက္ရသိမ္းသြားေလ၏။

၁၇ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ေယေခါနိဘေထြးေတာ္ မႆနိကို ေဇဒကိအမည္ျဖင့္ မွည့္၍ ေယေခါနိအရာ၌ နန္းတင္၏။ ၁၈ေဇဒကိသည္ အသက္ႏွစ္ဆယ္တႏွစ္ရွိေသာ္ နန္းထိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တဆယ္တႏွစ္စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ လိဗနၿမိဳ႔သား ေယရမိ၏သမီး ဟာမုဘာလအမည္ရွိ၏။ ၁၉ထိုမင္းသည္ ေယာယကိမ္ျပဳသမွ် အတိုင္း ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္ ယုဒျပည္သူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကို အထံေတာ္မွ မႏွင္ထုတ္မွီတိုင္ေအာင္ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၍၊ ေဇဒကိမင္းသည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ကို ပုန္ကန္ေလ၏။