၄ရာ အခန္းၾကီး(၂၅)


၁ေဇဒကိမင္းနန္းစံကိုးႏွစ္၊ ဒသမလဆယ္ရက္ေန႔တြင္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ဗိုလ္ေျခအေပါင္း တို႔ႏွင့္တကြ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ စစ္ခ်ီသျဖင့္၊ ၿမိဳ႔ပတ္လည္၌တပ္ခ်၍ ေျမကတုပ္တို႔ကို တူးလုပ္ၿပီးမွ၊ ၂ေဇဒကိမင္း နန္းစံတဆယ္တႏွစ္တိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႔ကိုဝိုင္းထားေလ၏။ ၃ထိုႏွစ္စတုတၳလ ကိုးရက္ေန႔တြင္၊ ၿမိဳ႔ထဲမွာ အလြန္အစာ အာဟာရေခါင္းပါးသျဖင့္၊ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔သည္ စားစရာမရွိေသာအခါ၊ ၄ခါလဒဲလူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၿဖိဳေဖာက္၍ ၿမိဳ႔ကိုလည္း ဝိုင္းေနေသာေၾကာင့္၊ ၿမိဳ႔သားစစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ ညဥ့္အခါေျပး၍ ၿမိဳ႔ရိုးႏွစ္ထပ္စပ္ၾကား ဥယ်ာဥ္ ေတာ္နား တံခါးဝျဖင့္ထြက္ၿပီးမွ လြင္ျပင္သို႔သြားၾက၏။ ၅ခါလဒဲစစ္သူရဲတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကိုလုိက္၍ ေယရိေခါလြင္ ျပင္၌ မွီသျဖင့္၊ ေဇဒကိမင္း၏ စစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ လြင့္ေျပးၾက၏။ ၆ရန္သူတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကို ဘမ္းဆီး၍ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ရွိရာ ရိဗလၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြားၾက၏။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ေဇဒကိမင္း၏ အမႈကိုစစ္ေၾကာ စီရင္သည္အတိုင္း၊ ၇ေဇဒကိမင္း၏ သားတို႔ကို အဘမ်က္ေမွာက္၌ သတ္ၾက၏။ ေဇဒကိမ်က္စိကိုလည္း ေဖာက္ၿပီးမွ၊ သူ႔ကို ေၾကးဝါႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္၍ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူသြားၾက၏။

၈ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာနန္းစံ ဆယ္ကိုးႏွစ္၊ ပဥၥမလ ခုနစ္ရက္ေန႔တြင္၊ အမႈေတာ္ထမ္း ကိုယ္ရံ ေတာ္မွဴး ေနဗုဇာရဒန္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔လာ၍၊ ၉ဗိမာန္ေတာ္၊ နန္းေတာ္၊ မင္းအိမ္၊ ဆင္းရဲသားအိမ္ ရွိသမွ် တို႔ကို မီးရႈိ႔ေလ၏။ ၁ဝကိုယ္ရံေတာ္မွဴး၌ ပါေသာ ခါလဒဲစစ္သူရဲ အေပါင္းတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရိုး ရွိသမွ်တို႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ၾက၏။ ၁၁ထိုအခါ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴး ေနဗုဇာရဒန္သည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ က်န္ၾကြင္းေသာသူ၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ဘက္သို႔ ကူးသြားႏွင့္ေသာသူ၊ ၾကြင္းသမွ်ေသာသူတို႔ကို သိမ္းသြားေလ၏။ ၁၂သို႔ရာတြင္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို ျပဳစု၍ လယ္လုပ္ ေစျခင္းငွါ၊ ဆင္းရဲသားအခ်ိဳ႔တို႔ကို ထားခဲ့ေလ၏။

၁၃ဗိမာန္ေတာ္၌ ေၾကးဝါတိုင္တို႔ကို၄င္း၊ ေၾကးဝါေရကန္ကို၄င္း၊ ေရခ်ိဳးအင္တံု အေျခအျမစ္တို႔ကို၄င္း၊ ခါလဒဲ လူတို႔သည္ ခ်ိဳးဖဲ့၍၊ ေၾကးဝါရွိသမွ်တို႔ကို ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ယူသြားၾက၏။ ၁၄အိုးကင္း၊ တူရြင္းျပား၊ မီးညွပ္၊ ဇြန္းမွစ၍ အမႈေတာ္ထမ္းစရာ ေၾကးဝါတန္ဆာ ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း ယူသြားၾက၏။ ၁၅ေရႊတန္ဆာ၊ ေငြတန္ဆာတည္းဟူေသာ လင္ပန္း၊ အိုး အစရွိေသာ တန္ဆာမ်ားကို ေရႊျဖစ္ေစ၊ ေငြျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ရံေတာ္မွဴးသည္ ယူသြားေလ၏။ ၁၆ဗိမာန္ ေတာ္၌ ေရွာလမုန္မင္းလုပ္ေသာ တိုင္ႏွစ္တိုင္၊ ေရကန္တခု၊ အေျခအျမစ္မ်ား၌ပါေသာ ေၾကးဝါသည္ အခ်ိန္အားျဖင့္ အတိုင္းမသိမ်ား၏။ ၁၇တိုင္အျမင့္ကား တဆယ္ရွစ္ေတာင္ရွိ၏။ ေၾကးဝါတိုင္ထိပ္လည္း ရွိ၏။ တိုင္ထိပ္အျမင့္ကား သံုးေတာင္ရွိ၍၊ ထိပ္ပတ္လည္ ေၾကးဝါကြန္ရြက္၊ ေၾကးဝါသလဲသီးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အျခားေသာတိုင္သည္လည္း အတူျဖစ္၍ ကြန္ရြက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။

၁၈ကိုယ္ရံေတာ္မွဴးသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း စရာယ၊ ဒုတိယယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေဇဖနိ၊ ဗိမာန္ေတာ္ တံခါးမွဴး သံုးေယာက္တို႔ကို ဘမ္းဆီးေလ၏။ ၁၉စစ္သူရဲတို႔ကိုအုပ္ေသာ ဗိုလ္တေယာက္၊ ၿမိဳ႔ထဲ၌ေတြ႔မိေသာ တိုင္ပင္မွဴးမတ္ ငါးေယာက္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ႏႈိးေဆာ္ေသာ တပ္စာေရးႀကီးတေယာက္၊ ၿမိဳ႔ထဲ၌ေတြ႔မိေသာ ျပည္သား ေျခာက္ဆယ္တို႔ကို ၿမိဳ႔ထဲကေခၚသြား၍၊ ၂ဝဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ရွိရာ ရိဗလၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ၂၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ သည္ ဟာမက္ျပည္ ရိဗလၿမိဳ႔၌ ထိုသူတို႔ကို ဒဏ္ေပး၍ ကြပ္မ်က္ေလ၏။ ထိုသို႔ ယုဒအမ်ိဳးသည္ မိမိျပည္မွသိမ္း သြားျခင္းကို ခံရသတည္း။

၂၂ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ၏ အခြင့္ႏွင့္ ယုဒျပည္၌ က်န္ၾကြင္းေသးေသာလူတို႔ကို အုပ္ရေသာမင္း အရာ၌၊ ရွာဖန္၏သားျဖစ္ေသာ အဟိကံ၏သား ေဂဒလိကို ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၂၃ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ေဂဒလိကို ျပည္အုပ္အရာ၌ ခန္႔ထားေၾကာင္းကို တပ္မွဴးတို႔ႏွင့္ စစ္သူရဲမ်ားတို႔သည္ ၾကားသိေသာအခါ၊ နာႆလိသား ဟုရွေမလ၊ ကာရာသား ေယာဟနန္၊ ေနေတာဖတ္အမ်ိဳး၊ တႏုမက္သား စရာယ၊ မခသိအမ်ိဳးသား ေယဇနိတို႔သည္ မိမိလူမ်ားႏွင့္တကြ ေဂဒလိရွိရာ မိဇပါၿမိဳ႔သို႔လာ၍၊ ၂၄ေဂဒလိက၊ ခါလဒဲမင္းအမႈကို ေဆာင္ရြက္ရမည္အခြင့္ကို မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ဤျပည္၌ ေနၾကေလာ့။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္၏အမႈကို ေဆာင္ရြက္ၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ခ်မ္းသာရၾကလိမ့္ မည္ဟူ၍ ထိုသူတို႔အား က်ိန္ဆိုေလ၏။

၂၅သတၱမလတြင္၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ ဧလိရွမာသား နာသနိ၏သား ဣရွေမလသည္ လူတက်ိပ္ႏွင့္တကြ လာ၍ ေဂဒလိကို၄င္း၊  မိဇါၿမိဳ႔၌ ေဂဒလိထံမွာရွိေသာ ယုဒလူတို႔ႏွင့္ ခါလဒဲလူတို႔ကို၄င္း ေသေအာင္လုပ္ႀကံေလ၏။ ၂၆ထိုအခါ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သား အႀကီးအငယ္အေပါင္းတို႔သည္ ခါလဒဲလူတို႔ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ထ၍ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ သြားၾက၏။

၂၇ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယေခါနိသည္ အခ်ဳပ္ခံရေသာ သကၠရာဇ္သံုးဆယ္ခုနစ္ႏွစ္၊ ဒြါဒသမလ ႏွစ္ဆယ္ခုနစ္ရက္ ေန႔တြင္၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ဧဝိလေမေရာဒက္ နန္းစံစက၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယေခါနိကို ေထာင္ထဲကႏႈတ္၍ ခ်မ္းသာ ေပးေလ၏။ ၂၈ေကာင္းမြန္စြာ ႏႈတ္ဆက္၍ သူ၏ပလႅင္ကို ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔မွာ အထံေတာ္၌ရွိေသာ မင္းႀကီးမ်ားထိုင္ရာ ပလႅင္တို႔ထက္ ခ်ီးျမွင့္ေလ၏။ ၂၉ေယေခါနိမင္းသည္ ေထာင္ထဲမွာ ဝတ္ေသာ အဝတ္ကိုလဲ၍၊ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး အစဥ္မျပတ္ အထံေတာ္၌စားေသာက္ရ၏။ ၃ဝအသက္ရွည္သမွ်ေန႔ရက္ အစဥ္မျပတ္ သူစားစရာဘို႔ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေပးသနားေတာ္မူ၏။

 

ဓမၼရာဇဝင္စတုတၳေစာင္ၿပီး၏။