၄ရာ အခန္းၾကီး(၆)


၁ပေရာဖက္အမ်ိဳးသားတို႔က၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ယခုေနေသာအရပ္သည္ က်ဥ္းေျမာင္းပါ၏။ ၂အကြၽႏု္ပ္ တို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္နားသို႔သြားပါရေစ။ ထုိအရပ္၌ ဝုိင္း၍ သစ္သားကုိခုတ္ၿပီးလွ်င္၊ ကိုယ္ေနစရာဘို႔ လုပ္ပါရေစ ဟု ဧလိရဲွထံ၌ အခြင့္ေတာင္းလွ်င္၊ သြားၾကေလာ့ဟု အခြင့္ေပး၏။ ၃အခ်ဳိ႔ကလည္း မျငင္းပါႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္တို႔ ႏွင့္ၾကြေတာ္မူပါဟု ေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါသြားမည္ဟု ဝန္ခံသည္အတိုင္း၊ ၄သူတို႔ႏွင့္ အတူ လိုက္ေလ၏။ ေယာ္ဒန္ျမစ္ နားသို႔ ေရာက္ေသာအခါ သစ္သားကုိခုတ္ၾက၏။ ၅တေယာက္ေသာသူသည္ ခုတ္စဥ္တြင္၊ ေရထဲသို႔ ပုဆိန္က်၏။ ခုတ္ေသာသူကလည္း၊ ခက္လွၿပီသခင္။ ထုိပုဆိန္သည္ ငွါးခဲ့ေသာဥစၥာျဖစ္ပါ၏ဟု ေအာ္ဟစ္လွ်င္၊ ၆ဘုရားသခင္၏ လူက၊ အဘယ္မွာက်သနည္းဟု ေမးေသာ္၊ က်ရာအရပ္ကိုျပၿပီးမွ၊ ဒုတ္ကိုခုတ္၍ ထုိအရပ္၌ခ်သျဖင့္ ပုဆိန္သည္ ေပါေလာေန၏။ ၇ဆယ္ယူေလာ့ဟု ဧလိရွဲဆိုသည္အတုိင္း၊ တပည့္သည္ လက္ကုိဆန္႔၍ဆယ္ယူ၏။

၈တဖန္ရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ ဣသေရလျပည္ကုိ စစ္တိုက္၍၊ ဤမည္ေသာအရပ္၊ ဤမည္ေသာအရင္၌ ငါတို႔သည္တပ္ခ်ၾကကုန္အ့ံဟု ကြၽန္တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေသာအခါ၊ ၉ဘုရားသခင္၏ လူသည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ထံသို႔ လူကုိေစလႊတ္၍၊ ဤမည္ေသာအရပ္ကို သတိျပဳပါ။ ထုိအရပ္သို႔ ရႈရိလူတို႔သည္ လာၾကၿပီဟု၊ ၁ဝသတိေပးေသာ အရပ္သို႔ ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ လူကိုေစလႊတ္၍ တႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္မက ရန္သူတို႔ကိုေရွာင္ေလ၏။ ၁၁ထုိအေၾကာင္း ေၾကာင့္ ရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ စိတ္ပူပန္၍ ကြၽန္တို႔ကုိေခၚၿပီးလွ်င္၊ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ဘက္၌ ေနသည္ကို ငါ့အားမျပဘဲ ေနၾကသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ ၁၂ကြၽန္တေယာက္က၊ ထုိသို႔မဟုတ္ပါအရွင္မင္းႀကီး၊ ကိုယ္ေတာ္စက္ေတာ္မူခန္းထဲ၌ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကိုပင္၊ ဣသေရလျပည္၌ ရွိေသာ ပေရာဖက္ ဧလိရွဲသည္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အား ျပန္ေျပာတတ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၃ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ သူသည္အဘယ္အရပ္၌ ရွိသည္ကိုသြား၍ ေခ်ာင္းၾကည့္ေလာ့။ သူ႔ကိုဘမ္း ဆီးေစျခင္းငွါ ငါေစလႊတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ေဒါသန္ၿမိဳ႔၌ ရွိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၄ထုိၿမိဳ႔သုိ႔ျမင္းစီးသူရဲ၊ ရထားစီးသူရဲ၊ ဗုိလ္ေျခမ်ားကုိ ေစလႊတ္သျဖင့္၊ ညဥ့္အခါ ေရာက္၍ၿမိဳ႔ကိုဝိုင္းၾက၏။ ၁၅နံနက္ေစာေစာ ဘုရားသခင့္ လူ၏ကြၽန္သည္ ထ၍ျပင္သို႔ထြက္ေသာအခါ၊ ျမင္းစီးသူရဲ၊ ရထားစီးသူရဲ၊ ဗုိလ္ေျခတို႔သည္ ၿမိဳ႔ကုိဝုိင္းလ်က္ရွိၾကသည္ ျဖစ္၍၊ အိုသခင္၊ အဘယ္သို႔ ျပဳရပါမည္နည္းဟု မိမိသခင္အားဆို၏။ ၁၆ဧလိရွဲကမစိုးရိမ္ႏွင့္။ ငါတို႔ဘက္၌ ေနေသာ သူတို႔သည္ ရန္သူတို႔ဘက္၌ ေနေသာသူတို႔ထက္သာ၍ မ်ားၾကသည္ဟု ဆုိလ်က္၊ ၁၇အိုထာဝရဘုရား၊ ဤသူသည္ ျမင္ႏုိင္မည္ အေၾကာင္းသူ၏မ်က္စိကိုဖြင့္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းသည္ အတိုင္းထာဝရဘုရားသည္ ထုိလုလင္၏ မ်က္စိကိုဖြင့္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဧလိရွဲပတ္လည္၌ တေတာင္လံုးသည္ မီးျမင္း၊ မီးရထားႏွင့္ ျပည့္သည္ကို ျမင္ေလ၏။ ၁၈ရႈရိလူတို႔သည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ဧလိရွဲက၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ဤသူတို႔၏ မ်က္စီမျမင္ေစျခင္းငွါ၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္ မူပါဟု ဆုေတာင္းသည္အတိုင္း၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၉ဧလိရွဲကလည္း၊ ဤလမ္းမဟုတ္။ ဤၿမိဳ႔လည္းမဟုတ္။ ငါ့ေနာက္သို႔လုိက္ၾက။ သင္တို႔ရွာေသာ သူရွိရာသို႔ ငါပို႔မည္ဟု ဆိုလ်က္ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔ ပို႔ေလ၏။ ၂ဝၿမိဳ႔ထဲသို႔ ေရာက္ၿပီးမွ ဧလိရွဲက၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ဤသူတို႔သည္ ျမင္ႏုိင္မည္အေၾကာင္း သူတို႔၏မ်က္စိကို ဖြင့္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းသည္ အတုိင္း၊ သူတို႔၏မ်က္စိကိုဖြင့္ ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ျမင္၍ရွမာရိၿမိဳ႔ထဲမွာ ရွိသည္ဟု သိၾက၏။ ၂၁ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ အဘ၊ ထုိသူတို႔ကုိထားႏွင့္ သတ္ရပါမည္ေလာဟု ဧလိရွဲအားေမးလွ်င္၊ ၂၂မသတ္ပါႏွင့္။ ထားႏွင့္ ခုတ္လ်က္၊ ေလးႏွင့္ပစ္လ်က္စစ္တိုက္၍ ဘမ္းမိေသာ သူတို႔ကုိသတ္ရမည္ေလာ။ သူတို႔ေရွ႔မွာ မုန္႔ႏွင့္ ေရကုိထည့္၍ သူတို႔သည္စားေသာက္ၿပီးမွ၊ မိမိတို႔သခင္ထံသုိ႔ သြားပါေစဟု ဆိုလွ်င္၊ ၂၃မ်ားစြာေသာစားစရာကိုျပင္ဆင္၍ စားေသာက္ေစၿပီးမွ လႊတ္လုိက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ သခင္ထံသုိ႔ ျပန္သြားၾက၏။ ထုိေနာက္မွ ရႈရိလူတို႔သည္ အလုိအေလ်ာက္တပ္ဖဲြ႔၍ ဣသေရလျပည္သို႔ မလာၾက။

၂၄ေနာက္တဖန္ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဗဟၤာဒဒ္သည္ ဗုိလ္ေျခအေပါင္းကုိ စုေဝးေစသျဖင့္ စစ္ခ်ီ၍ ရွမာရိၿမိဳ႔ကုိ ဝုိင္းထား၏။ ၂၅ၾကာျမင့္စြာ ဝုိင္းထားေသာေၾကာင့္၊ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ အလြန္အစာေခါင္းပါး၍၊ ျမည္းေခါင္းတလံုးကုိ ေငြရွစ္ ဆယ္ႏွင့္၄င္း၊ ပဲၾကမ္းတျပည္ကိုေငြငါးက်ပ္ႏွင့္ ၄င္းေရာင္းရ၏။ ၂၆ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ ၿမိဳ႔ရုိးေပၚမွာ ေရွာက္သြားစဥ္၊ မိန္းမတေယာက္က အရွင္မင္းႀကီး၊ ကယ္မေတာ္မူပါဟု ေအာ္ဟစ္၏။ ၂၇ရွင္ဘုရင္က၊ ထာဝရဘုရားကယ္မေတာ္ မမူလွ်င္၊ ငါသည္ အဘယ္သို႔ကယ္မႏုိင္မည္နည္း။ စပါးနယ္ရာတလင္း၊ စပ်စ္သီးနယ္ရာ က်င္းထဲက ကယ္မရမည္ ေလာဟူ၍၄င္း၊ ၂၈သင္၌အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္းဟူ၍၄င္း ေမးလွ်င္၊ မိန္းမက၊ ဤမိန္းမသည္ ကြၽန္မဆီသုိ႔လာ၍၊ သင့္သားကုိ ယေန႔ငါတို႔စားဘုိ႔အပ္ပါ။ နက္ျဖန္ေန႔၌ ငါ့သားကိုစားရမည္ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၂၉ကြၽန္မ၏သားကို ျပဳတ္၍စားၾကပါ။ နက္ျဖန္ေန႔၌ ကြၽန္မက၊ သင္၏သားကုိ ငါတို႔စားဘုိ႔အပ္ပါဟု ေတာင္းေသာ္၊ သူသည္ မိမိသားကုိ ဝွက္ထားပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၃ဝရွင္ဘုရင္သည္ ထုိမိန္းမ၏ စကားကုိၾကားလွ်င္၊ မိမိအဝတ္ကုိဆုတ္ေလ၏။ ၿမိဳ႔ရိုးေပၚမွာေရွာက္သြားစဥ္ လူတို႔သည္ ၾကည္၍၊ အတြင္း၌ေလွ်ာ္ေတ အဝတ္ျဖင့္ ဝတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သိျမင္ရၾက၏။ ၃၁ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ရွာဖတ္သား ဧလိရွဲ၏ ဦးေခါင္းသည္ ယေန႔သူ႔ကုိယ္ႏွင့္ မကြာဘဲေနလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ထုိမွ်မက၊ ငါ၌ျပဳေတာ္မူပါေစေသာ ဟုဆို၏။ ၃၂ဧလိရွဲသည္ မိမိအိမ္၌ ထုိင္၍ အသက္ႀကီးသူတို႔သည္ သူႏွင့္အတူ ထုိင္ၾကစဥ္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ မိမိေရွ႔မွာ လူတေယာက္ကို ေစလႊတ္၏။ ထုိတမန္ မေရာက္မွီ ဧလိရွဲက၊ လူသတ္၏ သားသည္ ငါ့လည္ပင္းကုိျဖတ္ေစျခင္းငွါ၊ ေစလႊတ္သည္ကုိ သိျမင္ၾကသေလာ။ ထုိတမန္ေရာက္ေသာအခါ၊ တံခါးကုိပိတ္၍၊ တံခါးနားမွာ သူ႔ကုိဆီးတားၾကေလာ့။ သူ႔ေနာက္မွာ သူ႔သခင္ေျခသံ မျမည္သေလာဟု၊ ၃၃အသက္ႀကီးသူတို႔အား ေျပာ စဥ္တြင္၊ ထုိတမန္သည္ ေရာက္လာ၏။ ရွင္ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ေရာက္လွ်င္၊ ဤအမႈသည္ ထာဝရဘုရားစီရင္ေသာ အမႈျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျမာ္လင့္ရေသးသနည္းဟု ဆုိေသာ္၊