၄ရာ အခန္းၾကီး(၇)


၁ဧလိရွဲက၊ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ နက္ျဖန္ေန႔ယခုအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္၊ ဂ်ဳံမုန္႔ညက္ တစိတ္ကုိ ေငြတက်ပ္၊ မုေယာဆန္တခဲြကို တက်ပ္ႏွင့္ ရွမာရိၿမိဳ႔တံခါး ဝ၌ ေရာင္းရလိမ့္မည္ဟု ဆင့္ဆုိ၏။ ၂ရွင္ဘုရင္ မွီျခင္းကိုခံရေသာ အမတ္က၊ ထာဝရဘုရားသည္ မုိဃ္းေကာင္းကင္၌ ျပင္တင္းေပါက္တို႔ကုိ ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူလွ်င္၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ေကာင္းသည္ဟု ဘုရားသခင္၏ လူအားဆိုေသာ္၊ ဘုရားသခင္၏လူက၊ သင္သည္ ကိုယ္မ်က္စီႏွင့္ ျမင္ရေသာ္လည္း မစားရဟုျပန္ေျပာ၏။ ၃ထုိအခါ ၿမိဳ႔တံခါး၌ ထုိင္လ်က္ရွိေသာလူႏူ ေလးေယာက္တို႔က၊ ငါတို႔သည္ ေသသည္တိုင္ေအာင္ အဘယ္ေၾကာင္ဤအရပ္၌ ထုိင္ရမည္ နည္း။ ၄ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္လွ်င္ အစာေခါင္းပါးေသာေၾကာင့္ ေသရမည္။ ဤအရပ္၌ ထုိင္လ်က္ေနလွ်င္လည္း ေသရမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရႈရိတပ္သို႔ဝင္စားၾကကုန္အံ့။ သူတို႔သည္ အသက္ရွင္ေစလွ်င္ရွင္ရမည္။ သတ္လွ်င္ ေသရမည္ဟု တုိင္ပင္ၿပီးလွ်င္၊ ၅မိုဃ္းမလင္းမွီထ၍ ရႈရိတပ္သို႔သြားၾက၏။ တပ္ဦးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ အဘယ္သူကိုမွ်မေတြ႔ၾက။ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ ရႈရိလူတို႔သည္ ရထားစီးသူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲ၊ မ်ားစြာေသာ ဗုိလ္ေျခအသံကုိၾကားေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားျပဳေတာမူသျဖင့္၊ သူတို႔က ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ ငါတို႔ကုိ တိုက္ေစျခင္းငွါ၊ ဟိတိၱမင္းမ်ား၊ အဲဂုတၱဳ မင္းမ်ားတို႔ကုိငွါးၿပီးဟု တေယာက္ကုိတေယာက္ဆုိလ်က္၊ ၇မိုဃ္းမလင္းမွီထ၍ သူတို႔တဲ၊ ျမင္း၊ ျမည္းအစရွိေသာ တတပ္လံုးကို စြန္႔ပစ္၍ ကိုယ္အသက္လြတ္ေအာင္ေျပးၾက၏။ ၈လူႏူတို႔သည္ တပ္ဦးသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ၊ တဲတခုထဲသို႔ ဝင္၍စားေသာက္ၿပီးမွ၊ ေရြေငြအဝတ္တန္ဆာကို ယူသြားၿပီးလွ်င္ ဝွက္ထားၾက၏။ ေနာက္တဖန္ အျခားေသာတဲသို႔ ဝင္၍၊ ဥစၥာမ်ားကုိယူသြားၿပီးလွ်င္ ဝွက္ထားၾက၏။ ၉သို႔ရာတြင္၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာ မျပဳပါတကား။ ယခုေန႔သည္ ေကာင္းေသာ သိတင္းကိုၾကားေျပာရေသာ ေန႔ျဖစ္လ်က္၊ ငါတို႔သည္ မၾကားမေျပာဘဲေနပါၿပီ တကား။ မိုဃ္းလင္းသည္ တိုင္ေအာင္ မေျပာဘဲေနလွ်င္ အမႈတစံုတခု ေရာက္လိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ နန္းေတာ္၌ သိတင္းၾကား ေျပာအံ့ေသာငွါ ငါတုိ႔သည္ သြားၾကကုန္အံ့ဟု တုိင္ပင္ၿပီးမွ၊ ၁ဝၿမိဳ႔သို႔သြား၍ တံခါးျပင္၌ ဟစ္ေခၚလ်က္၊ ငါတို႔သည္ ရႈရိတပ္သို႔ ေရာက္၍ အဘယ္သူကိုမွ် မေတြ႔။ လူသံကုိမၾကား။ ၿမင္း၊ ျမည္းတို႔ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္၊ တဲမ်ားလည္း တတ္တုိင္ရွိသည္ကို ေတြ႔ပါ၏ဟု ၾကားေျပာသည္အတုိင္း၊ ၁၁တံခါးေစာင့္ တို႔သည္ တေယာက္ကို တေယာက္ဟစ္၍၊ ထုိသိတင္းသည္ နန္းေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္ေလ၏။ ၁၂မိုဃ္းမလင္းမွီ ရွင္ဘုရင္သည္ထ၍၊ ရႈရိလူတို႔သည္ ငါတို႔၌ အဘယ္သို႔ျပဳလုိသည္ကုိ ငါေျပာမည္။ သူတုိ႔က ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ထြက္ေသာ ၿမိဳ႔သားတို႔ကို အရွင္ဘမ္းၿပီးမွ၊ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္ မည္အၾကံရွိ၍၊ ငါတို႔ငတ္မြတ္ေၾကာင္းကို သိေသာေၾကာင့္၊ မိမိတို႔တပ္ျပင္သို႔ ထြက္၍ ေတာ၌ ပုန္းေရွာင္လ်က္ေနၾက သည္ဟု ဆိုလ်င္၊ ၁၃ကြၽန္တေယာက္က၊ ၿမိဳ႔၌က်န္ၾကြင္းေသာ ျမင္းငါးစီးကို ေပးေတာ္မူပါ။ ထိုျမင္းမူကား ပ်က္ဆီးျခင္း သို႔ေရာက္ေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး အလံုးအရင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ၏။ ထိုျမင္းတို႔ကို စီးလ်က္သြား၍ ၾကည့္ရႈ႔ရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၿပီးမွ၊ ၁၄ရထားျမင္းႏွစ္စီးကို ယူၿပီးလွ်င္ သြား၍ၾကည့္ရႈၾကေလာ့ဟု ရွင္ဘုရင္သည္ ရႈရိဗိုလ္ေျခေနာက္သို႔ ေစလႊတ္သည္အတိုင္း၊ ၁၅ေယာဒန္ျမစ္တိုင္ေအာင္ လိုက္ၾက၏။ ရႈရိလူတို႔သည္ အလ်င္အျမန္ ေျပးရာတြင္ ပစ္ခဲ့ေသာအဝတ္တန္ဆာတို႔သည္ လမ္း၌ျပည့္လ်က္ရွိၾက၏။ ေစလႊတ္သူတုိ႔သည္ ျပန္လာ၍ နားေတာ္ ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၆ထိုအခါ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ထြက္၍ ရႈရိတဲတိုိ႔ကို လုယူၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္အတိုင္း၊ ဂ်ံဳမုန္႔ညက္တစိတ္ကို ေငြတက်ပ္၊ မုေရာဆန္တခြဲကို တက်ပ္ႏွင့္ေရာင္းၾက၏။ ၁၇ရွင္ဘုရင္မွီျခင္းကို ခံရေသာအမတ္ သည္ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း တံခါးကိုေစာင့္သည္တြင္၊ ထြက္ဝင္ေသာသူတို႔ နင္းမိ၍ ဘုရားသခင္၏လူသည္ ရွင္ဘုရင္ ေရာက္လာေသာအခါ ေျပာဆိုႏွင့္သည္အတိုင္း၊ ထိုအမတ္ေသေလ၏။ ၁၈ဘုရားသခင္၏လူက၊ နက္ျဖန္ေန႔ယခုအခ်ိန္ ေရာက္လ်င္၊ ဂ်ံဳမုန္႔ညက္တစိတ္ကို ေငြတက်ပ္၊ မုေယာဆန္တခြဲကို တက်ပ္ႏွင္ ရွမာရိၿမိဳ႔တံခါးဝ၌ ေရာင္းရလိမ့္မည္ ဟု ရွင္ဘုရင္အား ဆင့္ဆိုသည္အတိုင္း ျဖစ္၏။ ၁၉အမတ္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ ျပတင္း ေပါက္တို႔ကို ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူလွ်င္၊ ထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းသည္ဟု ဘုရားသခင္၏လူအား ဆို၍၊ ဘုရားသခင္၏လူက သင္သည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရေသာ္လည္း မစားရဟု ျပန္ေျပာသည္အတိုင္း၊ ၂ဝထိုအမတ္၌ျဖစ္၏။ ၿမိဳ႔တံခါးဝမွာ ၿမိဳ႔သားတို႔နင္းျခင္းကို ခံရ၍ေသေလ၏။