၄ရာ အခန္းၾကီး(၈)


၁တဖန္ ဧလိရွဲသည္ အထက္ကအသက္ရွင္ေစေသာ  သူငယ္၏အမိကို ေခၚ၍၊ သင္သည္ အိမ္သူအိမ္သား ႏွင့္တကြ ထသြားေလာ့။ တည္းခို၍ေနႏိုင္ေသာ အရပ္တစံုတရပ္၌ တည္းခို၍ေနေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ အစာ ေခါင္းပါးရာကာလကို မွာလိုက္ေတာ္မူၿပီ။ တျပည္လံုး၌ ခုနစ္ႏွစ္ေခါင္းပါးလိမ့္မည္ဟု သတိေပး၏။ ၂ထိုမိန္းမသည္ ဘုရားသခင္လူ၏ စကားကုိ နားေထာင္သျဖင့္၊ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ႏွင့္တကြ သြား၍ ဖိလိတၱိျပည္၌ ခုနစ္ႏွစ္ေန၏။ ၃ခုနစ္ႏွစ္ေစ့ေသာအခါ၊ ဖိလိတၱိျပည္မွ ျပန္လာ၍ ကိုယ္အိမ္၊ ကိုယ္ေျမကို ေရာင္းအံ့ေသာငွါ အသနားေတာ္ခံမည့္ အႀကံႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ထံသို႔သြား၏။ ၄ထိုအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ ဘုရားသခင့္လူ၏ကြၽန္ ေဂဟာဇိႏွင့္ႏႈတ္ဆက္လ်က္၊ ဧလိရွဲျပဳေသာ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈ အလံုးစံုတို႔ကို ေျပာျပေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ ၅ဧလိရွဲသည္ ေသေသာသူ အသက္ ရွင္ေစေၾကာင္းကို ေဂဟာဇိသည္ ျပန္ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ အသက္ရွင္ေစေသာ သူငယ္၏အမိသည္ ကိုယ္အိမ္၊ ကိုယ္ေျမကို ေရာင္းအံ့ေသာငွါ အသနားေတာ္ခံေလ၏။ ေဂဟာဇိကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ဤမိန္းမကား ယခုေျပာေသာမိန္းမ၊ ဤသူငယ္ကား ဧလိရွဲအသက္ရွင္ေစေသာ သူငယ္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၆ရွင္ဘုရင္သည္ မိန္းမကိုေမး၍ မိန္းမလည္း သက္ေသခံ၏။ ထိုအခါ ရွင္ဘုရင္က၊ သူ၏ဥစၥာရွိသမွ်ကို၄င္း၊ ျပည္ေတာ္ကထြက္ေသာ ေန႔မွစ၍ ယခု တိုင္ေအာင္ သူ႔ေျမ၌ျဖစ္သမွ်ကို၄င္း ျပန္ေပးေစဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ သူ၏အမႈကို ေစာင့္ေစျခင္းငွါ အရာရွိတေယာက္ကို ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။

၇တဖန္ ဧလိရွဲသည္ ဒမာသက္ၿမိဳ႔သို႔ သြား၏။ ထိုအခါ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဗဟၤာဒဒ္သည္ နာေန၏။ ဘုရားသခင္ ၏လူေရာက္ေၾကာင္းကို နားေတာ္ေလွ်ာက္ေလေသာ္။ ၈ဟာေဇလကိုေခၚ၍၊ သင္သည္ လက္ေဆာင္ကိုေဆာင္လ်က္ ဘုရားသခင္၏လူကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳၿပီးလွ်င္၊ ငါသည္ ဤအနာမွထေျမာက္မည္ေလာဟု သူအားျဖင့္ ထာဝရဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ေလာ့ဟု ေစလႊတ္သည္အတိုင္း။ ၉ဟာေဇလသည္ ကုလားအုပ္ ေလးဆယ္ေပၚမွာ ဒမာသက္ဥစၥာ မ်ားကိုတင္၍၊ လက္ေဆာင္ကို ေဆာင္သျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏လူကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳင္ျခင္းငွါ သြား၍ ေရွ႔ေတာ္၌ရပ္လ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္၏သား ရႈရိရွင္ ဗဟၤာဒဒ္က၊ ငါသည္ ဤအနာမွ ထေျမာက္ရမည္ေလာဟု ေမးျမန္းေစျခင္းငွါ၊ ကြၽန္ေတာ္ ကို ေစလႊတ္ပါသည္ဟု ဆို၏။ ၁ဝဧလိရွဲကလည္း၊ အကယ္စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ႏိုင္ပါ၏ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ ေလာ့။ သို႔ေသာ္လည္း ဆက္ဆက္ေသရမည္ ေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားေဘာ္ျပေတာ္မူၿပီဟု ဆိုလ်က္၊ ၁၁ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍ ဟာေဇလသည္ မ်က္ႏွာပ်က္ေလ၏။ ဘုရားသခင္၏လူသည္လည္း မ်က္ရည္က်၏။ ၁၂ဟာေဇလ ကလည္း၊ သခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ရည္က်ေတာ္မူသနည္းဟု ေမးလွ်င္ ဧလိရွိက၊ သင္သည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔၌ ျပဳလတံ့ေသာေဘးဥပါဒ္တည္း ဟူေသာ သူတို႔၏ရဲတိုက္မ်ားကို မီးရိႈ႔ျခင္း၊ လုလင္မ်ားကို ထားႏွင့္ သတ္ျခင္း၊ သူငယ္မ်ားကို ေျမေပၚမွာ ေဆာင့္ဖြပ္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ မိန္းမမ်ား၌ ဝမ္းခြဲျခင္းကို ျပဳလိမ့္မည္ဟု ငါသိျမင္ေသာေၾကာင့္ မ်က္ရည္က်သည္ဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ၁၃ဟာေဇလက၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ေခြးျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးေသာအမႈကို ျပဳရပါလိမ္မည္ေလာဟု ေမးျပန္ေသာ္၊ ဧလိရွဲက၊ သင္သည္ ရႈရိႏိုင္ငံကို စိုးစံရလိမ့္မည္ အေၾကာင္းကုိ ထာဝရဘုရားသည္ င့ါအားျပေတာ္မူၿပီဟု ဆို၏။ ၁၄ဟာေဇလသည္ သြား၍ မိမိသခင္ထံသို႔ ေရာက္ ေသာအခါ၊ သခင္က၊ ဧလိရွဲသည္ အဘယ္သို႔ဆိုသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အနာမွ ဆက္ဆက္ ထေျမက္ေတာ္မူမည္ ဆိုပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၅နက္ျဖန္ေန႔၌ ဟာေဇလသည္ သိုးေမြးအဝတ္ကိုေရ၌ႏွစ္ၿပီးလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္၏မ်က္ႏွာကို ဖံုးအုပ္သျဖင့္၊ ရွင္ဘုရင္ေသ၍ ဟာေဇလသည္ နန္းထိုင္ေလ၏။

၁၆ဣသေရလရွင္ဘုရင္ အာဟတ္သား ေယာရံနန္းစံငါးႏွစ္တြင္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွဖတ္သား ယေဟာရံသည္ နန္းထိုင္ေလ၏။ ၁၇အသက္သံုးဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌မင္းျပဳ၍ ရွစ္ႏွစ္စိုးစံ၏။ ၁၈အာဟပ္သမီးႏွင့္ စံုဘက္သျဖင့္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္တို႔ လိုက္ရာလမ္းသို႔ အာဟပ္အမ်ိဳးကဲ့သို႔ လိုက္၍ ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၁၉သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္အစရွိေသာ သားေျမးတို႔၏ မီးခြက္ကို အစဥ္ထြန္းလင္းေစမည္ဟု ဂတိေတာ္ရွိေသာေၾကာင့္၊ ဒါဝိဒ္၏မ်က္ႏွာကို ေထာက္၍၊ ယုဒျပည္ကို မဖ်က္ဆီးဘဲ ထားေတာ္မူ၏။ ၂ဝထိုမင္းလက္ထက္၌၊ ဧဒံုျပည္သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ကို ပုန္ကန္၍ ကိုယ္အမ်ိဳးသားကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ၾက၏။ ၂၁ယေဟာရံမင္းသည္ ရထားစီးသူရဲ အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ ဇာဣရၿမိဳ႔သို႔ စစ္ခ်ီ၍ ညဥ့္အခါဝိုင္းေသာ ဧဒံုလူမ်ား၊ ရထားအုပ္မ်ားကို လုပ္ႀကံသျဖင့္၊ ဧဒံုလူတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာသို႔ ေျပးၾက၏။ ၂၂သို႔ေသာ္လည္း၊ ဧဒံုျပည္ သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ယုဒရွင္ဘုရင္ကို ပုန္ကန္၏။ ထိုကာလ၌ လိဗနျပည္သည္လည္း ပုန္ကန္၏။ ၂၃ယေဟာရံ ျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂၄ယေဟာရံသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ သူတို႔ႏွင့္အတူ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံေလ၏။ သားေတာ္အာခဇိသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။

၂၅ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ အာဟပ္သား ေယာရံနန္းစံဆယ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ယေဟာရံသား အာခဇိသည္ နန္းထိုင္ေလ၏။ ၂၆အသက္ႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာ္၊ မင္းျပဳ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တႏွစ္စိုးစံ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ၾသမရိမင္းအာသလိအမည္ရွိ၏။ ၂၇အာခဇိသည္ အာဟပ္၏သမက္ျဖစ္ သျဖင့္၊ အာဟပ္အမ်ိဳး လိုက္ရာလမ္းသို႔ လိုက္၍၊ အာဟပ္အမ်ိဳးကဲ့သို႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၂၈အာဟပ္၏သား ေယာရံသည္ ဝိုင္းလ်က္၊ ဂိလဒ္ျပည္ ရာမုတ္ၿမိဳ႔သို႔ စစ္ခ်ီ၍၊ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလကိုတိုကု္ရာတြင္၊ ရႈရိလူတို႔သည္ ေယာရံကို ထိခိုက္ၾက၏။ ၂၉ထိုသို႔ ရာမုတ္ၿမိဳ႔၌ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလကို တိုက္၍၊ ရႈရိလူထိခိုက္ေသာအနာ ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ ေယာရံမင္းႀကီးသည္ ေယဇေရလၿမိဳ႔သို႔ ျပန္သြား၍နာလ်က္ေနစဥ္တြင္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ယေဟာရံ သား အာခဇိသည္လည္း၊ အာဟတ္သား ေယာရံကို ၾကည့္ရႈျခင္းငွါ ထိုၿမိဳ႔သို႔ ဆင္းသြားေလ၏