၄ရာ အခန္ၾကီး(၁)


၁အာဟပ္မင္းေသေသာေနာက္၊ ေမာဘျပည္သည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ကို ပုန္ကန္ေလ၏။ ၂အာခဇိမင္း သည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္မွက်၍ နာေနေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ဤအနာမွ ထေျမာက္မည္ေလာ ဟု ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔၏ ဘုရား ဗာလေဇဗုပ္သို႔ သြား၍ေမးျမန္းၾကဟု မွားထား၍ သံတမန္တို႔ကို ေစလႊတ္ေလ၏။ ၃ထာဝရဘုရား ၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သား ဧလိယအားလည္း၊ ရွမာရိရွင္ဘုရင္ေစလႊတ္ေသာ သံတမန္တို႔ကို ႀကိဳဆိုျခင္းငွါ ထသြားေလာ့။ ဣသေရလျပည္၌ ဘုရားသခင္မရွိေသာေၾကာင့္၊ ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔၏ဘုရား ဗာလေဇဗုပ္သို႔ သြား၍ေမးျမန္းရသေလာ။ ၄ထိုေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ယခုတက္ေသာ သာလြန္ေပၚက ေနာက္တဖန္ မဆင္းရ။ စစ္စစ္ သင္ေသမည္ဟု သူတုိ႔အား ဆင့္ဆိုရမည္အေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဧလိယသြားေလ၏။ ၅သံတမန္တို႔သည္ ျပန္လာေသာအခါ ရွင္ဘုရင္က အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုျပန္လာၾကသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၆သူတို႔က၊ လူတခ်ိဳ႔တေယာက္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ႀကိဳဆိုျခင္းငွါလာ၍ သင္တို႔ကိုေစလႊတ္ေသာ ရွင္ဘုရင္ ထံသို႔ ျပန္ၾက။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလျပည္၌ ဘုရားသခင္မရွိေသာေၾကာင့္၊ ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔၏ ဘုရား ဗာလေဇဗုပ္ၿမိဳ႔သို႔ သြား၍ေမးျမန္းရသေလာ။ ထိုေၾကာင့္ သင္သည္ ယခုတက္ေသာသာလြန္ေပၚက ေနာက္တဖန္ မဆင္းရ။ စင္စစ္ေသမည္ဟု ေျပာရမည္အေၾကာင္း မွာထားပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၇ရွင္ဘုရင္ ကလည္း၊ သင္တို႔ကိုႀကိဳဆိုျခင္းငွါလာ၍ ဤသို႔ေျပာေသာသူကား အဘယ္သို႔ေသာသူနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၈သူတို႔က၊ ထိုသူသည္ ကိုယ္၌အေမြးမ်ား၍ သားေရခါးပန္းကို စည္းေသာသူျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ထိုသူသည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သား ဧလိယျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ရွင္ဘုရင္ဆိုလ်က္၊ ၉လူငါးက်ိပ္အပ္ေသာ တပ္မွဴးကိုေစလႊတ္၍၊ တပ္မွဴးသည္ ထိုေတာင္ေပၚမွာထိုင္ေသာ ဧလိယထံသို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ အိုဘုရားသခင္၏လူ၊ သင္သည္ဆင္းရမည္အေၾကာင္း၊ ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ဟု ဆို၏။ ၁ဝဧလိယကလည္း၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္၏လူ မွန္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္က မီးက်၍ သင္ႏွင့္ သင္၏လူငါးက်ိပ္တို႔ကို ေလာင္ပါေစဟု လူငါးက်ိပ္အုပ္ေသာ တပ္မွဴးအား ဆိုသည္အတိုင္း၊ ေကာင္းကင္က မီးက်၍ သူႏွင့္သူ၌ပါေသာ လူငါးက်ိပ္တို႔ကို ေလာင္ေလ၏။ ၁၁တဖန္ လူငါးက်ိပ္အုပ္ေသာ တပ္မွဴး တေယာက္ကို ရွင္ဘုရင္ေစလႊတ္၍၊ ထိုတပ္မွဴးက၊ အိုဘုရားသခင္၏လူ၊ အလ်င္အျမန္ဆင္းရမည္အေၾကာင္း ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ဟု ဆို၏။ ၁၂ဧလိယကလည္း၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္၏လူမွန္လွ်င္ ေကာင္းကင္ကမီးက်၍ သင္ႏွင့္ သင္၏လူငါးက်ိပ္တို႔ကို ေလာင္ပါေစဟု သူတို႔အားဆိုသည္အတိုင္း၊ ဘုရားသခင္၏မီးသည္ ေကာင္းကင္က က်၍ သူႏွင့္သူ၌ပါေသာ လူငါးကိ်ပ္တို႔ကို ေလာင္ေလ၏။ ၁၁တဖန္ လူငါးက်ိပ္အုပ္ေသာ တတိယတပ္မွဴကို ရွင္ဘုရင္ ေစလႊတ္သျဖင္၊ ထိုတပ္မွဴးသည္တက္၍ ဧလိယေရွ႔မွာ ဒူးေထာက္လ်က္၊ အိုဘုရားသခင္၏လူ၊ ကြၽန္ေတာ္အသက္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ ဤလူငါးက်ိပ္တို႔၏ အသက္ကို ႏွေျမာေတာ္မူပါ။ ၁၄ေကာင္းကင္ကမီးက်၍ အျခားေသာတပ္မွဴး ႏွစ္ေယာက္သည္ သူတို႔၌ပါေသာ လူတရာကို ေလာင္ေသာ္လည္း၊ ကြၽန္ေတာ္အသက္ကို ႏွေျမာ္ေတာ္မူပါဟု ေတာင္းပန္ေလ၏။ ၁၅ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ သူႏွင့္အတူဆင္းသြားေလာ့။ သူ႔ကိုမေၾကာက္ ႏွင့္ဟု ဧလိယအားဆိုသည္အတိုင္း၊ ဧလိယသည္ ထ၍ ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ ေရာက္လွ်င္၊ ၁၆ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္သည္ ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔၏ဘုရား ဗာလေဇဗုပ္၌ ေမးျမန္းျခင္းငွါ အဘယ္ေၾကာင့္ သံတမန္တို႔ကို ေစလႊတ္ သနည္း။ ေမးျမန္းစရာဘို႔ ဣသေရလျပည္၌  ဘုရားသခင္မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ျပဳရသေလာ။ သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ ယခုတက္ေသာ သာလြန္ေပၚက ေနာက္တဖန္ မဆင္းရေသး။ စင္စစ္ ေသရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆို၏။ ၁၇ဧလိယဆင့္ဆိုေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္အတိုင္း ရွင္ဘုရင္ေသ၍၊ သားေတာ္မရွိေသာေၾကာင့္ ညီေတာ္ ေယာရံသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွဖတ္သား ယေဟာရံနန္းစံ ႏွစ္ႏွစ္တြင္ နန္းထိုင္ေလ၏။ ၁၈အာခဇိျပဳမူေသာ အမႈအရာ ၾကြင္းေလသမွ်တို႔သည္၊ ဣသေရလရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။