၄ရာ အခန္ၾကီး(၂)


၁ထာဝရဘုရားသည္ ဧလိယကို ေလေဘြအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေတာ္မူခ်ိန္နီးေသာအခါ၊ ဧလိယသည္ ဧလိရွဲႏွင့္အတူ ဂိလဂါလၿမိဳ႔သို႔ သြား၏။ ၂ဧလိယကလည္း၊ ဤအရပ္၌ ေနရစ္ပါေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို ေဗသလၿမိဳ႔သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ဟု ဧလိရွဲအား ဆိုလွ်င္၊ ဧလိရွဲက ထာဝရဘုရားအသက္၊ ကိုယ္ေတာ္အသက္ ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္မကြာရပါဟု ျပန္ေျပာလ်က္၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေဗသလၿမိဳ႔ သို႔သြားၾက၏။ ၃ထိုၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ပေရာဖက္အမ်ိဳးသား တို႔သည္ ဧလိရွဲကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳအံ့ေသာငွါ ထြက္လာ၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္သခင္ကို ကိုယ္ေတာ္ေခါင္းမွ ယေန႔ႏႈတ္သြားေတာ္မူမည္ကို သိေတာ္မူသေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ဟုတ္ကဲ့ ငါသိ၏။ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾကပါဟု ေျပာဆို၏။ ၄ဧလိယကလည္း၊ အိုဧလိရွဲ၊ ဤအရပ္၌ ေနရစ္ပါ ေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုေယရိေခါၿမိဳ႔သို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ဧလိရွဲက၊ ထာဝရဘုရားအသက္၊ ကိုယ္ေတာ္အသက္ရွင္ ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္မကြာရပါဟု ျပန္ေျပာလ်က္၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ ေယရိေခါၿမိဳ႔သို႔ သြားၾက၏။ ၅ထိုၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ပေရာဖက္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဧလိရွဲထံသို႔လာ၍ ထာဝရ ဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္သခင္ကို ကိုယ္ေတာ္ေခါင္းမွ၊ ယေန႔ႏႈတ္သြားေတာ္မူမည္ကို သိေတာ္မူသေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ဟုတ္ကဲ့ငါသိ၏။ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾကပါဟု ေျပာဆို၏။ ၆ဧလိယကလည္း ဤအရပ္၌ ေနရစ္ပါေလာ့။ ထာဝရဘုရား သည္ ငါ့ကိုေယာ္ဒန္ျမစ္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ဧလိရွဲက၊ ထာဝရဘုရားအသက္၊ ကိုယ္ေတာ္အသက္ ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အကြၽႏ္ုပ္မကြာရပါဟု ျပန္ေျပာလ်က္၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အတူ သြားၾက၏။ ၇ပေရာဖက္အမ်ိဳးသာ ငါးက်ိပ္တို႔သည္ အေဝးကၾကည့္ရႈျခင္းငွါ သြား၍ရပ္ေနၾက၏။ ထိုႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္နားမွာ ရပ္ေနၾက၏။ ၈ဧလိယသည္ မိမိဝတ္လံုကုိယူ၍ လိပ္ၿပီးမွ၊ ေရကိုရုိက္သျဖင့္ ေရသည္ တဘက္တခ်က္ကြဲ၍၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေျမေပၚမွာေရွာက္သြား ၾက၏။ ၉ျမစ္တဘက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ဧလိယက၊ သင္ႏွင့္ငါမကြာမွီ ငါ၌ တစံုတခုေသာဆုကို ေတာင္းေလာ့ဟု ဧလရွဲအားဆိုလွ်င္၊ ဧလိရွဲက ကိုယ္ေတာ္ ဝိညာဥ္ႏွစ္ဆေသာအဘို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ကိုယ္ေပၚမွာ ရွိပါေစေသာဟု ေတာင္းေသာ္၊ ၁ဝဧလိရွဲက သင္သည္ ရခဲေသာ ဆုကိုေတာင္း၏။ သင္ႏွင့္ငါကြာသည္ကို ျမင္လွ်င္ရမည္။ သို႔မဟုတ္မရဟု ေျပာဆို၏။ ၁၁ထိုသို႔ ႏႈတ္ဆက္လ်က္ သြားၾကစဥ္တြင္၊ မီးရထားႏွင့္ မီးျမင္းတို႔သည္ ေပၚလာ၍၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ခြဲခြာသျဖင့္၊ ဧလိယသည္ ေလေဘြ အားျဖင့္ ေကာင္းကင္သုိ႔ တက္ေလ၏။ ၁၂ဧလိရွဲသည္ ၾကည့္ျမင္လွ်င္ ငါ့အဘ၊ ငါ့အဘ၊ ဣသေရလရထား၊ ဣသေရလ ျမင္းပါတကားဟု ဟစ္ေသာ္လည္း၊ ေနာက္တဖန္ ဧလိယကိုမျမင္ရ။ မိမိအဝတ္ကို ကိုင္၍ႏွစ္ပိုင္းဆုတ္ေလ၏။ ၁၃ေအာက္သို႔က်ေသာ ဧလိယဝတ္လံုကုိေကာက္၍ ျပန္ေလ၏။ ေယာ္ဒန္ျမစ္နားမွာ ရပ္၍၊ ၁၄ေရကိုဝတ္လံုႏွင့္ ရုိက္လ်က္၊ ဧလိယကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ အဘယ္မွာ ရွိေတာ္မူသနည္းဟူ၍ တဖန္ရုိက္ ေသာအခါ၊ ေရသည္တဘက္တခ်က္ကြဲသျဖင့္ ဧလိရွဲသည္ ကူးသြား၏။ ၁၅ေယရိေခါၿမိဳ႔မွာ ၾကည့္ရႈေသာ ပေရာဖက္ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဧလိရွဲကိုျမင္လွ်င္၊ ဧလိယ၏ဝိညာဥ္သည္ ဧလိရွဲအေပၚမွာ က်ိန္းဝပ္သည္ဟုဆိုလ်က္ ခရီးဦးႀကိဳ ျပဳအံ့ေသာငွါ သြား၍သူ႔ေရွ႔၌ ေျမေပၚမွာ ျပပ္ဝပ္ၾက၏။ ၁၆သူတို႔ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔၌ ခြန္အားႀကီးေသာသူ ငါးက်ိပ္ရွိပါ၏။ သူတို႔သည္သြား၍ ကိုယ္ေတာ္၏သခင္ကို ရွာမည္အေၾကာင္း၊ အခြင့္ေပးေတာ္မူပါ။ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔ကိုခ်ီယူ၍ တစံုတခုေသာ ေတာင္ေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိဳင့္ထဲသို႔ျဖစ္ေစ ခ်ေကာင္းခ်ေတာ္မူလိမ့္ မည္ဟု အခြင့္ေတာင္းလွ်င္၊ မေစလႊတ္ၾကႏွင့္ ဧလိရွဲသည္ ျမစ္တားေသာ္လည္း၊ ၁၇သူတို႔သည္ ဧလိရွဲစိတ္အား ေလ်ာ့သည္တိုင္ေအာင္ အလြန္ေတာင္းပန္ေသာအခါ၊ ေစလႊတ္ၾကဟုဆို၏။ သူတို႔သည္ လူငါးကိ်ပ္ကိုေစလႊတ္ သျဖင့္ သံုးရက္ပတ္လံုး ရွာ၍မေတြ႔ႏိုင္ၾက။ ၁၈ဧလိရွဲသည္ ေယရိေခါၿမိဳ႔မွာ ေနေသးသည္ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ ျပန္လာေသာ အခါ၊ မသြားၾကႏွင့္ဟု ငါျမစ္တားသည္မဟုတ္ေလာဟု ဆို၏။

၁၉ထိုၿမိဳ႔သားတို႔က၊ ကိုယ္ေတာ္ျမင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဤၿမိဳ႔တည္ရာအရပ္သည္ သာယာပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ေရမေကာင္း၊ ေျမလည္းကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစတတ္ပါသည္ဟု ဧလိရွဲအား ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၂ဝဧလိရွဲက၊ ဘူးသစ္တလံုးကို ဆားထည့္၍ ယူခဲ့ၾကေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း ယူခဲ့ၾက၏။ ၂၁ဧလိရွဲသည္ စမ္းေရတြင္းသို႔သြား၍ ဆားကိုခပ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤေရကို ငါခ်ိဳေစ၏။ ေနာက္တဖန္ ေသေစမည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစမည္အေၾကာင္းကို မျပဳရ။ ၂၂ဧလိရွဲဆင့္ဆိုေသာ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ထိုေရသည္ ယေန႔တိုင္ ေအာင္ခ်ိဳေလ၏။

၂၃ထုိၿမိဳ႔မွ ေဗသလၿမိဳ႔သို႔ျပန္၍ ခရီးသြားစဥ္တြင္၊ လုလင္ပ်ိဳတို႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲကထြက္၍၊ ေဟဦးျပည္း၊ တက္ဦးေလာ့။ ေဟဦးျပည္း၊ တက္ဦးေလာ့ဟု ကဲ့ရဲ႔ၾက၏။ ၂၄ဧလိရွဲသည္ လွည့္ၾကည့္ၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ႏွင့္ က်ိန္ဆိုသျဖင့္၊ ဝံမႏွစ္ေကာင္တို႔သည္ ေတာထဲကထြက္၍ လုလင္ပ်ိဳ ေလးက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ကိုက္သတ္ေလ၏။ ၂၅ထိုၿမိဳ႔မွ ကရေမလေတာင္သို႔၄င္း၊ ထိုေတာင္မွ ရွမာရိၿမိဳ႔သို႔၄င္း အစဥ္အတိုင္းသြား၏။