၄ရာ အခန္ၾကီး(၃)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွဖတ္နန္းစံ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္တြင္၊ အာဟပ္သား ေယာရံသည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၍ ဣသေရလႏိုင္ငံကို စိုးစံ၏။ ၂ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ သို႔ရာတြင္ မိဘကဲ့သို႔မျပဳ။ ခမည္းေတာ္လုပ္ေသာ ဗာလရုပ္တုကိုပယ္ရွား၏။ ၃သို႔ေသာ္လည္း ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ ေနဗတ္ ၏သား ေယေရာေဗာင္ျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုမေရွာင္ မွီဝဲ၏။

၄ေမာဘမင္းႀကီး ေမရွာသည္ သိုးထိန္းႀကီးျဖစ္၍၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အား သိုးသငယ္တသိန္းႏွင့္ အေမြးပါေသာ သိုးထီးတသိန္းကို ဆက္ရ၏။ ၅အာဟပ္ ေသေသာအခါ၊ ေမာဘမင္းႀကီးသည္ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ကုိ ပုန္ကန္ေလ၏။ ၆ထိုအခါ ေယာရံမင္းႀကီးသည္ ရွမာရိ ၿမိဳ႔ထဲကထြက္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ကို စာရင္းယူ၏။ ၇ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွဖတ္ထံသို႔ လူကိုေစလႊတ္၍၊ ေမာဘမင္းႀကီးသည္ ငါ့ကိုပုန္ကန္ၿပီ။ ေမာဘျပည္ကို စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ငါႏွင့္အတူလုိက္မည္ေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ေယာရွဖတ္က ငါလိုက္မည္။ ငါသည္ မင္းႀကီးကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ငါ့လူတို႔သည္ မင္းႀကီး၏လူကဲ့သို႔၄င္း၊ ငါ့ျမင္းတို႔သည္ မင္းႀကီး၏ျမင္း ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾကသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၈အဘယ္လမ္းျဖင့္ စစ္ခ်ီရမည္နည္းဟု ေမးေသာ္၊ ဧဒံုေတာလမ္း ျဖင့္ ခ်ီရမည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၉ထိုသို႔ ဣသေရလရွင္ဘုရင္၊ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ ဧဒံုရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ဝိုင္း၍ ခုနစ္ရက္ခရီး သြားၾက၏။ ဗိုလ္ေျခမ်ားေသာက္စရာ၊ ပါေသာတိရစာၦန္မ်ား ေသာက္စရာေရမရွိ။ ၁ဝဣသေရလရွင္ဘုရင္က၊ ခက္လွၿပီ။ ထာဝရဘုရားသည္ ဤရွင္ဘုရင္ သံုးပါးတို႔ကို ေမာဘလူတို႔လက္သို႔ အပ္ျခင္းငွါ စုေဝးေစေတာ္မူသည္ တကားဟု ဆို၏။ ၁၁ေယာရွဖတ္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရား၌ ေမးေလွ်ာက္မည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ပေရာဖက္တေယာက္မွ် မရွိသေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္၏ ကြၽန္တေယာက္က၊ ဧလိယလက္ေထာက္ ရွာဖတ္သား ဧလိရွဲ ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁၂ေယာရွဖတ္က၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သူ၌ ရွိေတာ္မူသည္ဟု ဆိုလ်က္၊ ရွင္ဘုရင္သံုးပါးတို႔သည္ ဧလိရွဲထံသို႔ သြားၾက၏။ ၁၃ဧလိရွဲသည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အားလည္း၊ ငါသည္ သင္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္း။ သင့္အဘ၏ပေရာဖက္၊ သင့္အမိ၏ ပေရာဖက္တို႔ထံသို႔ သြားေလာ့ဟုဆိုလ်င္၊ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္က၊ မဆုိပါႏွင့္။ ထာဝရဘုရားသည္ ဤရွင္ဘုရင္ သံုးပါးတို႔ကို ေမာဘလူတို႔လက္သို႔ အပ္ျခင္းငွါ စုေဝးေစ ေတာ္မူသည္တကားဟု ဆိုေသာ္၊ ၁၄ဧလိရွဲက၊ ငါကိုးကြယ္ေသာ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား အသက္ ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အကယ္၍ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာရွဖတ္၏မ်က္ႏွာကို ငါမေထာက္လွ်င္၊ သင့္ကိုငါမၾကည့္ မျမင္လို၊ ၁၅ေစာင္းသမားကိုေခၚခဲ့ဟုဆို၍ ေစာင္းသမားသည္ တီးေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏လက္္ေတာ္သည္ ဧလိရွဲအေပၚသို႔ေရာက္၍၊ ၁၆ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဤခ်ိဳင့္ပတ္လည္၌ ဆယ္ေပါင္းတို႔ကို လုပ္ၾကေလာ။ ၁၇အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔ႏွင္ တိရစာၦန္တို႔သည္ ေသာက္စရာဘို႔ ေလမလာ၊ မိုဃ္းမရြာဘဲ ဤခ်ိဳင့္သည္ ေရႏွင့္ ျပည့္လိမ့္မည္။ ၁၈ထိုအမႈသည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌သာမညအမႈျဖစ္ေသး၏။ ေမာဘလူတို႔ကိုလည္း သင္တို႔ လက္သို႔ အပ္ေတာ္မူမည္။ ၁၉သင္တို႔သည္ ခိုင္ခံ့ထူးဆန္းေသာၿမိဳ႔ ရွိသမွ်တို႔ကို လုပ္ႀကံၾကလိမ့္မည္။ အသံုးဝင္ေသာ သစ္ပင္ရွိသမွ်တို႔ကို ခုတ္လွဲၾကလိမ့္မည္။ ေရတြင္းရွိသမွ်တို႔ကို ေျမဖို႔ၾကလိမ့္မည္။ ေကာင္းေသာေျမကြက္ ရွိသမွ် တို႔ကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ဖ်က္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝနံနက္အခ်ိန္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကို ပူေဇာ္ေသာအခါ၊ ေရသည္ ဧဒံုလမ္းျဖင့္လာ၍ တျပည္လံုးကိုလႊမ္းေလ၏။

၂၁ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ စစ္ခ်ီ၍ လာေၾကာင္းကို ေမာဘျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ၾကားေသာအခါ၊ လက္နက္ ေဆာင္ေသာ အႀကီးအငယ္ရွိသမွ်တို႔ကို စုေဝးေစ၍၊ ျပည္စြန္းနားမွာတပ္ခ်ၾက၏။ ၂၂နံနက္ေစာေစာထေသာအခါ၊ ေရေပၚမွာ ေနေရာင္ထင္၍၊ ဤတဘက္၌ ေရသည္ အေသြးကဲ့သို႔ နီသည္ကို ေမာဘျပည္သားတို႔သည္ ျမင္ၾကလွ်င္၊ ၂၃အေသြးျဖစ္၏။ စင္စစ္ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ တေယာက္ကိုတေယာက္ လုပ္ႀကံ၍ ေသၾကၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ေမာဘျပည္ သားတို႔၊ လုယူၾကေလာ့ဟု ဆိုၾက၏။ ၂၄ဣသေရလတပ္တို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ ထ၍ ေမာဘ ျပည္သားတို႔ကို လိုက္သျဖင့္ သူတို႔သည္ေျပးၾက၏။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ေမာဘျပည္ထဲသို႔တိုင္ေအာင္ လုိက္၍ လုပ္ႀကံၾက၏။ ၂၅ၿမိဳ႔တို႔ကိုၿဖိဳဖ်က္ၾက၏။ ေကာင္းေသာေျမကြက္ ရွိသမွ်တို႔အေပၚမွာ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေက်ာက္ခဲ ပစ္ခ်၍ ဖံုးလႊမ္းၾက၏။ ေရတြင္းရွိသမွ်ကိုလည္း ေျမဖို႔၍၊ အသံုးဝင္ေသာ သစ္ပင္ရွိသမွ်တို႔ကို ခုတ္လွဲၾက၏။ ကိရဟရက္ၿမိဳ႔၌သာ ၿမိဳ႔ရိုးကုိခ်န္ထားရာတြင္၊ ေလာက္လႊဲသမားတို႔သည္ ဝိုင္း၍ပစ္ၾက၏။ ၂၆ေမာဘမင္းႀကီးသည္ အတိုက္မခံႏိုင္ သည္ကို သိေသာအခါ၊ ထားကိုကိုင္ေသာသူ ခုနစ္ရာကိုေခၚ၍ ဧဒံုရွင္ဘုရင္၏ တပ္ကိုဖ်က္မည္ဟု အားထုတ္ေသာ္ လည္း မဖ်က္ႏိုင္။ ၂၇ေနာက္မွ မိမိကိုယ္စား နန္းထိုင္ေသာ သားဦးကိုယူ၍ ၿမိဳ႔ရိုးေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ျပဳေလ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ သူတပါး အမ်က္ထြက္ျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္၊ ထုိျပည္ကိုထား၍ ကိုယ္ျပည္သို႔ ျပန္သြားၾက၏။